Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprzęgło
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 4 2355-2366
PL Przedstawiono konstrukcję i wyniki badań eksperymentalnych sprzęgła hydraulicznego o kwadratowym przekroju poprzecznym. Badania przeprowadzono w warunkach ustalonych i nieustalonych. Badany był wpływ różnych strumieni masowych po stronie źródła i odbiorników ciepła na rozkład temperatury, cieczy w s[...]
EN The construction and results of experimental investigation of hydraulic couple with square cross-section are shown. Experiments were conducted for steady and unsteady conditions. Influence of the source and load circuit mass flow rate on the water temperature distribution in the hydraulic couple was[...]
2
80%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2012 Vol. 17, no. 4 1347-1355
EN In this paper, we introduce synchronization of two coupled identical Nuclear Spin Generating systems using active control. We also introduce synchronization scheme for a coupled chaotic Lorenz and Rossler system with a fairly general coupling and using active control. Numerical simulation results ar[...]
3
80%
Napędy i Sterowanie
2009 R. 11, nr 3 182-189
PL Podstawowym elementem zabezpieczającym ustrój nośny wielonaczyniowej koparki kołowej jest, umieszczone w napędzie koła czerpakowego, sprzęgło przeciążeniowe. W publikacji przedstawiono budowę stosowanych w napędzie koła czerpakowego sprzęgieł przeciążeniowych w zależności od miejsca ich usytuowania [...]
4
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W pracy przedstawiono budowę nowej postaci konstrukcyjnej metalowego sprzęgła o dużej podatności skrętnej oraz opis stanowiska badawczego i metodykę wyznaczania jego charakterystyk dynamicznych. Zaprezentowano także uzyskane wyniki badań, pozwalające na wyznaczenie wymienionych charakterystyk.
EN A recently developed construction of a coupling made of metal, high-susceptible to torsion as well as a description of a test stand and a methodology of determination of dynamic characteristics have been presented in the paper. The results achieved in the course of research allowing the above mentio[...]
5
80%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 2 41-46
PL W pracy przedstawiono koncepcję budowy nowych układów napędowych z metalowym sprzęgłem podatnym skrętnie oraz ze sprzęgłem przeciążeniowym. W zależności od potrzeb i od rodzaju maszyny sprzęgło zastosowane w układach napędowych może mieć różną konstrukcję. Zaletami nowego sprzęgła są m.in.: duża trw[...]
6
80%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 3 15-20
PL W pracy przedstawiono opis stanowisk badawczych i metodykę wyznaczania jego sprężystych charakterystyk statycznych i dynamicznych. Zaprezentowano także uzyskane wyniki badań nowych metalowych sprzęgieł podatnych skrętnie.
EN Description of testing stands and methodology of evaluation of static and dynamic characteristics of torsional flexible couplings have been presented in the paper. There also have been presented new results of investigation of metallic torsional flexible couplin.
7
80%
Napędy i Sterowanie
PL W wielu branżach przemysłu - głównie w branży chemicznej, górniczej i petrochemicznej, ale także papierniczej, spożywczej, a nawet roliczej - występują strefy zagrożone możliwością wybuchu. Są to strefy szczególnie niebezpieczne dla pracujących w nich ludzi. Podczas projektowania maszyn i urządzeń p[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 53 43-50
PL Artykuł porusza problem drgań w napędzie i sposobu skutecznego ich ograniczania poprzez zastosowanie sprzęgła ze zmienną charakterystyką, dopasowywaną do rzeczywistych warunków pracy.
EN This article upon a question of vibrations in drive and efficient way of their reduction, through use of coupling with changeable characteristic adjusted to actual conditions of work.
9
80%
Pompy, Pompownie
PL Elastyczność nowoczesnych sprzęgieł stosowanych do napędu pomp.
10
70%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Modeling and numerical investigations of contact phenomena occurring on the contact surface of flat shields of a friction clutch are discussed in this work. Contact problems taking into account wear processes in many friction connections have already been studied earlier, however, simplified mathema[...]
11
70%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 10 18-23
PL W pracy przedstawiono mechanizm sprzężenia ciernego rolki nośnej z pierścieniem biegowym. Scharakteryzowano rodzaje poślizgów występujących na styku toczących się po sobie elementów. Wyprowadzono wzory na położenie punktu styku, w którym prędkości obwodowe obu elementów są jednakowe. Opisano również[...]
EN The phenomenon of frictional contact between roller and tire is described in the paper. There are characteristics of slides which appear between rolling each other elements. The derivation of contact point's position formula, where tangential velocities of individual parts are equal was presented. T[...]
12
70%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2002 nr 3 56-59
PL Znaczna nierównomierność nacisków pomiędzy tarczami hamulcowymi występuje w hamulcach z tarczami z kompozytu C/C. W pracy przedstawiono analizę tego zagadnienia z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych.
EN Considerably unevenness of pressure between brake disks exists in brakes with disks made by composite C/C. The paper presents Finite Elements Analysis of this problem.
13
61%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2004 nr 1 (19) 103--112
PL Artykuł przedstawia wyniki badań wpływu parametrów charakteryzujących sprzęgło podatne oponowe na układ napędowy w obszarze rezonansu wyniku błędów montażowych. Podstawą analizy tych wielkości są charakterystyki sprzęgieł podatnych wyznaczanych na specjalnych stanowiskach laboratoryjnych. Właściwośc[...]
EN Fundamental task of machine drives designers is assuring reliability operation of designed machine. Each drive unit should transfer static load at minimal dynamic load in determined limits. To meet these, requirement it is necessary to know the dynamic processes influencing designing of drive system[...]
14
61%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2009 Nr 1 52--56
PL W opracowaniu pokazano nowe konstrukcje metalowych sprzęgieł podatnych skrętnie, które opracowano w Instytucie Mechanizacji Górnictwa, Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Przedstawiono także koncepcję budowy nowych układów napędowych z metalowym sprzęgłem podatnym skrętnie oraz ze s[...]
EN In heavy working machines for example mining machines, building and road building machines dynamic and impact loads occur. These loads require use of torsion flexible couplings in the drives. New designs of metal couplings, very torsion flexible, worked out in the Institute of Mining Mechanization, [...]
15
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 z. 19 31-34
EN The paper deals with an approach to solution of periodic motion of large nonlinear systems consisting of linear subsystems coupled by linear and nonlinear couplings. A shooting method [1] is used to looking for a periodic solution of these systems. This approach is applied to the inner components of[...]
16
61%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W pracy przedstawiono budowę nowej postaci konstrukcyjnej metalowego sprzęgła o dużej podatności skrętnej oraz opis stanowiska badawczego i metodykę wyznaczania jego charakterystyk dynamicznych. Zaprezentowano także uzyskane wyniki badań, pozwalające na wyznaczenie wymienionych charakterystyk.
EN A new constructional version of a coupling with a high torsional flexibility made of metal as well as a description of a test stand and methodology of determination of dynamic characteristics have been presented in the paper. The results of tests which allowed getting of the characteristics have bee[...]
17
61%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu metalowego sprzęgła podatnego skrętnie na impulsowe obciążenie układu napędowego maszyny roboczej. Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym, stanowiącym doświadczalny układ napędowy z zamontowanym badanym sprzęgłem podatnym.
EN The results of research on impact of a torsion susceptible coupling made of metal on impulse load of a drive system of a machine have been presented in the paper. The tests have been carried out at a test stand containing an experimental drive system including a mounted coupling to be tested.
18
61%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 2 17-25
19
61%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W pracy przedstawiono budowę nowego rozwiązania konstrukcyjnego metalowego sprzęgła o dużej podatności skrętnej oraz opis stanowisk badawczych i metodykę wyznaczania jego charakterystyk statycznych. Zaprezentowano także uzyskane wyniki badań, pozwalające na wyznaczenie wymienionych charakterystyk.
EN A new construction of a coupling characterized by high torsionability which can be used in drives of mining conveyors has been presented in the paper. The test stands and the methodology of determination of static characteristics of the coupling have been described as well. The first results of the [...]
20
61%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 2 10-13
PL Przedstawiono analizę przyczyn drgań zespołu dmuchawy napędzanej silnikiem synchronicznym poprzez sprzęgło turboregulacyjne VOITH, wykazano, że zjawiska zachodzące w sprzęgle turboregulacyjnym mogą być przyczyną drgań o wysokim poziomie w przypadku sprzyjających własności dynamicznych układu, zwróco[...]
EN An analysis of the causes of vibration of an exhaust driven by a synchronous motor through a turbo-controlled coupling VOITH. It has been found hat the phenomena occuring inthat coupling can be the cause of high degree vibration in case of favourable dynamic properties of the system. Attention is fo[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last