Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 84
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprawność energetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Spalania
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 39 43-52
PL Referat dotyczy analizy sprawności elektrohydraulicznego układu sterowania. Rozpatrzono sprawność strukturalną i energetyczną hydraulicznego stanowiska badawczego do pozycjonowania cylindra sterowanego regulacyjnym zaworem proporcjonalnym. Wyprowadzono wzory na sprawność objętościową hydrauliczną me[...]
3
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Chłodnictwo to dziedzina techniki szeroko obecna w życiu ludzkości począwszy od zamrażania i przechowywania żywności, poprzez klimatyzację, skraplanie gazów, procesy przemysłowe po chłodzenie elektroniki. Można stwierdzić, że bez chłodnictwa cywilizowane życie byłoby niemożliwe. Szacuje się, że okoł[...]
4
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2010 nr 1-2 38-42
5
88%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 11 116-125
PL Przedstawiono interpretację graficzną mocy strat energetycznych występujących w elementach układów napędu i sterowania hydrostatycznego, a także mocy rozwijanych przez te elementy. Dokonano analizy układu indywidualnego ze sterowaniem dławieniowym równoległym prędkości silnika hydraulicznego obrotow[...]
6
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2013 nr 12 531--533
PL Uzyskanie większej sprawności agregatu chłodniczego wiąże się z koniecznością ponoszenia większych nakładów inwestycyjnych. Przy jego wyborze powinno się dążyć do uzyskania najkorzystniejszej efektywności techniczno-ekonomicznej urządzenia. W artykule przeprowadzono analizę tego problemu z wykorzyst[...]
EN Achieving greater efficiency chiller requires incurring large capital expenditures. With his election should strive to achieve the best technical and economic efficiency of the device. The article analyzes this problem with the use of dimensionless numbers technical and economic similarities. Propos[...]
7
75%
Rynek Energii
2012 Nr 1 80--83
PL Artykuł przedstawia zagadnienie zmniejszenia strat handlowych w sieciach niskiego napięcia i wpływu tej zmiany na sprawność rozdziału energii elektrycznej w sieciach rozdzielczych. Straty handlowe jak wiadomo są elementem niepożądanym w trakcie przesyłania energii elektrycznej – są zatem pozycją str[...]
EN The article introduces the problem of decumulation of commercial losses in low-voltage networks and the influence of this change on the efficiency of electrical energy distribution in distributive networks. Commercial losses as is known are an inexpedient element during transmission of electrical en[...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1b 189-192
PL Praca dotyczy pomiaru sprawności energetycznej układów impulsowego przetwarzania energii. Omówiono klasyczny sposób pośredniego pomiaru sprawności w oparciu o zmierzone wartości zaciskowych napięć i prądów rozważanej klasy układów. Przeanalizowano specyfikacje techniczne wybranych multimetrów, zapre[...]
EN The paper refers measurements of watt-hour efficiency of power electronic circuits. The classical manner of the indirect measurement of the efficiency basing on measured values of terminal voltages and currents of considered class of circuits was described. Technical data of chosen multimeters are a[...]
9
75%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 62 171-178
EN With necessity last years became endeavour to energy saving. Endeavour this can be realized among other things as a result of improvement energy efficiency carry out of investment. In road lighting main factors having influence on energy efficiency are: parameters of light points, value of maintenan[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 13 109-114
PL Przedstawiono bilans energetyczny procesu ogrzewania preform z PET w zespole uplastyczniającym maszyny wytwarzającej pojemniki metodą rozdmuchiwania sprężonym powietrzem. Materiał transportowanych przez tunel uplastyczniający preform ogrzewany jest przez elektryczne promienniki podczerwieni głównie [...]
EN Paper presents the energy balance calculations for technological process of reheating PET preforms inside reheating unit of stretch blow moulding machine. Preforms are transported thru the linear oven, where polymer is heated by the electrically-powered infrared lamps. Major loses of energy are case[...]
11
75%
Napędy i Sterowanie
2010 R. 12, nr 10 114-125
PL Stosowane dotychczas w badaniach naukowych i w praktyce przemysłowej metody oceny strat i sprawności energetycznej obrotowych silników hydraulicznych stosowanych w napędach hydrostatycznych dają błędne rezultaty, ponieważ obarczone są wpływem samych strat na parametry, w funkcji których straty i spr[...]
EN The evaluation methods of energy losses and efficiency of the hydraulic rotational motors for the hydrostatic drives, used so far in the scientific research and in the industrial practice, give wrong results because the parameters that the losses and efficiencies are a function of are themselves dep[...]
12
75%
Napędy i Sterowanie
2010 R. 12, nr 12 124-131
PL W artykule porównano dwa modele strat, zaproponowanych przez Andrzeja Balawendera w monografii pt. Analiza energetyczna i metodyka badań silników hydraulicznych wolnoobrotowych [1] i przez Zygmunta Paszotę w referacie pt. Straty energetyczne w silniku hydraulicznym wyporowym - definicje i zależności[...]
EN In the article two models of losses were compared, suggested by Zygmunt Paszota in Energy losses in the hydraulic displacement motors - definitions and relations serving the evaluation of the efficiency of hydrostatic drive [18] and by Andrzej Balawender in Energy analysis and methodology of testing[...]
13
75%
Napędy i Sterowanie
2010 R. 12, nr 11 122-129
PL W pracy przedstawiono modele teoretyczne i matematyczne momentu strat mechanicznych występujących w silniku hydraulicznym obrotowym o stałej teoretycznej chłonności qMt silnika na obrót wału (o stałej teoretycznej objętości roboczej V Mt silnika) i o zmiennej chłonności qMgv = bM qMt na obrót wału ([...]
EN The article presents theoretical and mathematical models of mechanical loss torque occurring in hydraulic rotary motor of constant theoretical motor capacity qMt per shaft revolution (of constant theoretical motor operational volume V Mt) and of variable motor capacity qMgv = bM qMt per shaft revolu[...]
14
75%
Energetyka
2010 nr 2 108-114
PL Omówiono wpływ dodatku biomasy do spalanego paliwa konwencjonalnego (węgla kamiennego i brunatnego) na zmianę sprawności energetycznej współspalających te paliwa kotłów oraz zmianę wskaźnika potrzeb własnych elektrycznych bloków ze współspalaniem biomasy. Analizę prowadzono na podstawie zrealizowany[...]
EN The influence of biomass addition to fossil fuels (hard coal, lignite) combusted in the power units is discussed in the paper. The changes of energy efficiency of the co-firing boiler as well as electric auxiliary coefficient are evaluated basing on the research biomass co-firing tests carried out i[...]
15
75%
Energetyka
2010 nr 2 115-127
PL W polskiej energetyce zawodowej w coraz szerszym zakresie realizuje się program produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Według krajowych doświadczeń najczęściej spotyka się technologię energetycznego wykorzystania biomasy poprzez bezpośrednie współspalanie pyłu drzewnego z pyłem węglowym, w konwen[...]
EN Program of energy production from renewable sources becomes more and more popular in the Polish power industry. According to our domestic experience, the most often applied is the technology of biomass utilization for energy generation through either direct co-combustion of wood dust and coal dust i[...]
16
75%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2010 nr 10 36-40
PL W niniejszym artykule omówione zostały najważniejsze postanowienia unijne mające wpływ na energooszczędne trendy projektowe w budownictwie oraz cechy charakterystyczne najczęściej polecanych rozwiązań. Wymogi te są motorem działań producentów w zakresie tworzenia nowych energooszczędnych systemów i[...]
17
75%
Journal of KONES
PL Odpowiednia realizacja procesów wewnętrznych zachodzących w komorze spalania silników spalinowych, ma ścisły związek z wielkością emisji substancji szkodliwych powstających w trakcie spalania. Obserwowany w ostatnich latach eksplozyjny przyrost ilości pojazdów wyposażonych w silniki spalinowe porusz[...]
EN Process realized in chamber of internat combustion engine is hardly connected with emission of pollutants. Nowadays there is observed increasing number of vehicles. For that reason ecology problems as we11 as diminishing a fuel usage are priority in automobile technology field. The internal combusti[...]
18
75%
Maszyny Górnicze
PL Przedstawiono, określony symulacyjnie, wpływ lepkości cieczy roboczej (oleju hydraulicznego), zmieniającej się w trakcie eksploatacji układu, na wartości współczynników "ki" i "a" charakteryzujących elementy układu hydraulicznego. Te współczynniki "ki" strat, które zmieniają swe wartości pod wpływem[...]
EN The influence of working fluid (a hydraulic oil) viscosity, determined by a simulation, on "ki" and "a" factors, which characterize the hydraulic system components, was presented. The "ki" loss factors, which change their values with the change of oil viscosity v, influence the energetic efficiency [...]
19
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 4 182-185
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnego alkalicznego ogniwa paliwowego. Opisano metodykę obliczania jego sprawności energetycznej i sprawności Faradaya. Wyznaczono w sposób doświadczalny zależność sprawności energetycznej i sprawności Faradaya od prądu obciążenia ogniwa. Zbadano wpływ[...]
EN The paper presents results of the research of laboratory alkaline fuel cell. The calculate methodology its energy efficiency and Faraday efficiency was described. Dependence of energy efficiency and Faraday efficiency of the fuel cell on load current was calculated in experimental way. Influence of [...]
20
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Topienie metali w odlewniach stopów żelaza jest najbardziej energochłonnym etapem procesu produkcyjnego. Około połowa energii zużywanej w odlewni jest przeznaczona na przygotowanie ciekłego metalu. W związku z tym szczególna uwaga powinna być skierowana na taki dobór agregatów metalurgicznych, aby z[...]
EN The melting process of ferrous alloys in foundries is highly energy intensive stage. Near half of energy which is consumed by foundry has been spent on melting process . So, the foundry management ought to take into special consideration melting equipments . It ought to has high energy efficiency an[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last