Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 78
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprężystość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
PL W dotychczas budowanych modelach matematycznych układu tłokowo-cylindrowego, w części ujmującej wpływ oleju smarującego, uwzględniano przede wszystkim jego lepkość [3]. Postępowanie takie było poprawne przy założeniu, że olej smarujący ma właściwości cieczy idealnie lepkiej (cieczy newtonowskiej). W[...]
EN Mathematical models of piston - cylinder system allow to determine the parameters of lubricating oil over the cylinder bore for a moving complete piston. In so far constructed mo-dels, only an oil viscosity was taken into consideration in a part devoted to the effect of lubri-cating oil. Assuming th[...]
2
100%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 3 15-20
PL W pracy przedstawiono opis stanowisk badawczych i metodykę wyznaczania jego sprężystych charakterystyk statycznych i dynamicznych. Zaprezentowano także uzyskane wyniki badań nowych metalowych sprzęgieł podatnych skrętnie.
EN Description of testing stands and methodology of evaluation of static and dynamic characteristics of torsional flexible couplings have been presented in the paper. There also have been presented new results of investigation of metallic torsional flexible couplin.
3
100%
Archives of Mechanics
EN A micromechanical scheme is developed for the analysis of elastic micro-strains induced by local incompatibilities at the austenite-twinned martensite interface. The aim of the paper is to estimate the elastic micro-strain energy which is an important factor in the formation of microstructures durin[...]
4
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN New results about preconditioning of rotated trilinear nonconforming FEM elasticity systems in the case of mesh anisotropy are presented. The solver of the arising linear system is based on the constructed efficient preconditioner of the coupled stiffness matrix. Displacement decomposition of the st[...]
5
100%
Archives of Mechanics
EN The paper deals with several descriptions of the yield criteria, within the constitutive framework of anisotropic finite multiplicative elasto-plasticity. We put into evidence appropriate yield criteria, denned either in stress or strain spaces and we analyse the Eulerian setting attached to Sigma-m[...]
6
100%
Archives of Mechanics
EN The main aim of this paper is to investigate the influence of internal restrictions on the form of the energy-based limit condition. Some restrictions may be imposed in the elastic as well as in the limit states. Spectral decomposition of symmetric linear operators in a space with two different scal[...]
7
88%
Acta Mechanica et Automatica
PL Rozpatrzono dwuwymiarowe zagadnienia teorii sprężystości dotyczące obciążenia powierzchni półprzestrzeni sprężystej pokrytej niejednorodną warstwą innego materiału sprężystego. Warstwę o zmieniających się właściwościach mechanicznych modelowano skończoną ilością warstw o starych właściwościach mecha[...]
EN The paper deals with a two-dimensional problem of an elastic non-homogeneous half-space loaded on its boundary. The body is compared of a non-homogeneous layer and a homogeneous half-space. The layer with changing material properties is described by a finite number of homogeneous layers.
8
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2002 Nr 54 133-140
PL W pracy przedstawiono analizę porównawczą czterech wybranych profili zębów pasa przekładni synchronicznej pod kątem rozkładu naprężeń zredukowanych. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu metody elementów skończonych i przyjęcia materiału cięgna jako materiału hipersprężystego. Obliczenia przepro[...]
9
88%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
1998 Vol. 5, nr 3 267-283
EN The paper presents a space-time discrete modeling of the dynamic rail-wheel contact problem and an analysis of the induced corrugations. First, the space-time approach to simple contact problems is presented. Then, the resulting differential equation of motion is solved by discrete time integration.[...]
10
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL Rozpatrzono wybrane zagadnienia kontaktowe teorii sprężystości dotyczące wciskania nieodkształcalnego stempla w półprzestrzeń niejednorodną. Rozpatrywana półprzestrzeń składa się z półprzestrzeni jednorodnej oraz pakietu n izotropowych jednorodnych warstw. Algorytm rozwiązywania, oparty na wykorzys[...]
EN Selected issues of contact theory of elasticity for pressing the rigid punch in non-homogeneous half-space are considered. Half-space consists of homogeneous half-space and a package of n isotropic homogeneous layers. Algorithm of calculation was based on integral transformation and was verified by[...]
11
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL Praca dotyczy zagadnienia wyznaczania współczynników intensywności naprężenia KI dla płaskiej dwuwymiarowej szczeliny tunelowej w przestrzeni sprężystej, w przypadku obciążenia powierzchni szczeliny dowolnym ciśnieniem normalnym. Stosując metodę osobliwych równań całkowych i techniki numeryczne, wy[...]
EN The present paper deals with determination of stress intensity factors KI for a plane two-dimensional tunnel crack in elastic space when both crack faces are subjected to any normal pressure. Using the method of singular integral equations and numerical techniques Green’s function was also obta[...]
12
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono model fizyczny układu zawierającego połączenie sprężystej listwy w sztywnym zacisku. Przyjęto nierównomierny rozkład nacisków pomiędzy sprężystą listwą i sztywnym zaciskiem przy tarciowym modelu styku. Podczas obciążania, odciążania i ponownego obciążania wyznaczono przemieszcz[...]
EN In the work presented of physical model of the system with joint elastic strip in the rigid clamp. Irregular distribution pressure between elastic strip and rigid clamp, taking structural friction into account is presented. During load, relieve and again load free part of the strip, displacement in [...]
13
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniu periodycznej dwuwarstwowej półprzestrzeni sprężystej osłabionej międzywarstwową szczeliną kołową wypełnioną gazem. Zastosowano przybliżone podejście oparte na liniowej teorii sprężystości z parametrami mikrolokalnymi w osiowo-symetrycznym przypadku. Używaj[...]
EN This paper deals with a periodic two-layered elastic half-space weakened by an interface penny-shaped crack tilled with a gas. The study is based on the approximate treatment by using the linear elasticity with microlocal parameters in the axisymmetric case. Applying the Hankel integral transforms, [...]
14
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2013 Vol. 13, no. 2 229--241
EN In this paper, three point bending method is used for the T-section beam bending process. The prediction model of springback is developed using artificial neural network approach. The corresponding loading stroke that can theoretically eliminate the residual deflection of a beam after springback is [...]
15
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 219 213--228
PL Przedstawiona praca omawia część zagadnień związanych z pracami projektowymi, wykonawstwem i użytkowaniem stanowiska pomiarowego, podstawami teoretycznymi procesu, technikami obliczeniowymi oraz z szeregiem innych problemów występujących w praktyce. Praca powstała przy wyznaczaniu stałych materiałow[...]
EN The paper presents some considerations on ultrasonic measurement techniques, giving the foundations of the method, theoretical background, outlines of the numerical treatment and given some practical solutions to some of the problems In experimentation. The has been however prepared while considerin[...]
16
75%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 4 205-209
PL W oparciu o informacje dostępne w literaturze, a także o wyniki badań własnych, przeanalizowano cechy sprężyste papierów opakowaniowych. Między innymi określono wpływ zmian zachodzących w strukturze włóknistej, poddanej działaniu naprężeń, na wartość modułu Younga, a także porównano rozkład modułu w[...]
EN On the basis of available literature and results of author’s tests, the elastic properties of packaging paper were examined. Among other things, the author determined the impact of changes appearing in the fibrous structure under influence of the stress on the value of Young’s modulus as well as he [...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2010 z. 81 [277] 103-114
EN The present research provides working out the equations of solid elastic continuum in non-orthogonal helical coordinate system. A comparison has been drawn with regard to known equations of static, geometry and physics in a cylindrical coordinate system. Some examples have been provided solution to.
18
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Drawing of a cylindrical spiral spring with indexes in the range 50-100 at the high extension domain results in the non-linear behavior of a spring, the Young modulus of the material being constant. The equation describing the non-linear relationship between the drawing force and draw ratio was obta[...]
19
75%
Materiały Budowlane
2009 nr 6 58-59
20
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
1999 z. 52 [174] 345-350
EN In the work it is constructed asymptotical theory of dynamics of thin plates on asymmetrical theory of elasticity. Two-dimensional applied theory of dynamics of thin plates, which is asymptotically substantiated, is created in the area of plate, on the basis ot integration of equations of asymmetric[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last