Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprężony gaz ziemny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia samochodowych instalacji gazowych przeznaczonych do silników z zapłonem samoczynnym. Zaprezentowano autorską koncepcję dwupaliwowego zasilania gazem ziemnym i olejem napędowym w silniku doładowanym z układem Common Rail. Przeanalizowano niektóre a[...]
EN The article presents selected issues in the field of automotive gas for compression ignition engines. Presented and developed his own concept of dual fuel engine supply with natural gas and diesel oil in a turbocharged common-rail system with. Examined some aspects of controlling two power supply sy[...]
2
100%
Rynek Energii
2004 nr 3 7-11
PL W artykule przedstawiono aktualne informacje dotyczące rynku sprężonego gazu ziemnego (CNG) na świecie oraz w Polsce. Uzasadniono przydatność stosowania gazu ziemnego jako paliwa w pojazdach mechanicznych, głównie w aspekcie uzyskiwanych korzyści ekologicznych i ekonomicznych. Ponadto przedstawiono [...]
EN The article presents actual information concerning the CNG market in the world and in Poland. Reasons for using natural gas as a fuel in mechanical vehicles have been given, mainly from the viewpoint of ecological and economical benefits. Moreover, the actual situation of the CNG market and an asses[...]
3
88%
Nowoczesne Gazownictwo
2004 nr 1 17-20
4
75%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 7/8 8-10
PL Wpływ pojazdów transportu zbiorowego na jakość powietrza na terenach zurbanizowanych. Charakterystyka gazu ziemnego jako alternatywnego paliwa do pojazdów samochodowych. Rozwój rynku sprężonego gazu ziemnego.
EN Influence of public transport vehicles on quality of the air at the urban areas. The characteristics of natural gas as the alternative fuel for vehicles. The development of compressed natural gas.
5
75%
Rynek Energii
2006 nr 4 20-24
PL Gaz ziemny w odniesieniu do paliw ropopochodnych ma wiele zalet. Zastąpienie benzyny i oleju napędowego paliwami alternatywnymi, szczególnie gazowymi, jest na obecnym etapie poszukiwań nowych źródeł energii bardzo ważne. Porównano własności fizykochemiczne różnych paliw silnikowych podkreślając ich [...]
EN Natural gas in comparison to oil fuels has many advantages. At the present level of searching new sources of energy replacing gasoline and diesel oils with alternative fuels, especially fuel gases, is extremely important.The physicochemical properties of various engine fuels have been compared, emph[...]
6
75%
Journal of KONBiN
2012 No. 2 (22) 147--158
PL W artykule przedstawiono wyniki badań emisyjności autobusów komunikacji miejskiej zasilanych sprężonym gazem ziemnym i olejem napędowym. Drogowe badania emisji gazów wylotowych przeprowadzono na regularnej linii klursowania autobusów. Do pomiarów wykorzystano mobilny analizator gazów wylotowych z gr[...]
EN The paper presents the results of emission research city buses fueled by compressed natural gas and diesel. The exhaust emission tests were performed under actual traffic conditions on a regular bus line. For the measurement was used a mobile exhaust analyzer for the group of PEMS – SEMTECH DS by Se[...]
7
75%
Transport Samochodowy
2011 z. 2 71--95
PL W artykule omówiono problematykę wykorzystywania sprężonego gazu ziemnego (CNG) przez silniki spalinowe, przede wszystkim w obszarze miejskiej komunikacji autobusowej. Scharakteryzowano aspekty ekologiczne stosowania gazu ziemnego w transporcie samochodowym, szczególnie w porównaniu z poziomem emisj[...]
EN The article discusses problems of utilising compressed natural gas (CNG) by the combustion engines, primarily within the municipal bus transport. The ecological aspects of the use of natural gas in the road transport have been characterised, especially in comparison with Diesel engines toxic substan[...]
8
63%
Journal of KONES
PL W artykule opisano wyniki badań weryfikujących możliwość wystąpienia spalania stukowego Drży dwupaliwowym zasilaniu pelnogabarytowego turbodoładowanego silnika o ZS. Pierwszy etap badań przeprowadzony był przy standardowym zasilaniu silnika. W drugim etapie badań silnik zasilany był układem dwupaliw[...]
EN The paper describes some results of examination of dual fuel turbocharged compression ignition engine, which verify possibility of occurring of knock combustion. The first stage of examination was done with the use of standard fuel system. Dual fuel system was used in the second stage. Diesel provid[...]
9
63%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 858--867
PL Silnik z zapłonem samoczynnym, wyposażony w dwupaliwowy system zasilania, jest postrzegany jako odpowiedź na wymagające oczekiwania rynku motoryzacyjnego. Jako alternatywne paliwo użyto sprężonego gazu ziemnego (CNG), z racji na jego cechy i konkurencyjną cenę w porównaniu do innych paliw. Punktem w[...]
EN The compressed ignition engine with a dual fuel system is presented as an answer to the changing and demanding market conditions. Compressed natural gas (CNG) was used as an alternative fuel, due to its features and its competitive price compared to the other types of fossil and alternative fuels. T[...]
10
63%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 1021--1029
PL W artykule przedstawiono wyniki prac związanych z adaptacją silnika Fiat 1.3 MultiJet do zasilania dwupaliwowego – sprężonym gazem ziemnym CNG i olejem napędowym. Podstawowym celem prac była realizacja badań dotyczących wpływu niewielkiego dodatku gazu ziemnego na zadymienie spalin w zmiennych warun[...]
EN The paper presents the results of work related to the adaptation of the Fiat 1.3 MultiJet engine for dual fuel supplying - compressed natural gas CNG and diesel. The primary objective of this work was to perform research on the effect of a small additive of natural gas for smoke opacity in variable [...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 12 285--292
PL Rozwój gospodarczy poszczególnych państw związany jest ze wzrostem zapotrzebowania na surowce energetyczne, przede wszystkim ropę naftową oraz gaz. Gaz ziemny jest paliwem alternatywnym, które na przestrzeni lat znajduje coraz większe zastosowanie, m.in. w motoryzacji. Szacuje się, że popyt na ten s[...]
EN Compressed Natural Gas – CNG – has been used as a method of transportation gas in land modes of transport for years. Now a CNG technology has been applied to maritime transportation. Before the only way to carry gas by sea was to liquefy it. Still the LNG technology is predominant. CNG technology ca[...]
12
63%
Silniki Spalinowe
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań trakcyjnych samochodu osobowego przystosowanego fabrycznie do alternatywnego zasilania benzyną i sprężonym gazem CNG. Zastosowana instalacja zasilania gazem pozwala na sekwencyjny wtrysk gazu i regulację składu mieszanki ze sprzężeniem zwrotnym z wykorzystanie[...]
EN In this publication presented are the results of road tests of a passenger car fuelled alternatively with petrol and IV generation CNG. Described are the design of an engine fuelling system and the methodology of testing. Compared are the obtained results and evaluated is the influence of the type o[...]
13
63%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 4 271--278
PL Przedmiotem artykułu jest omówienie kluczowych zagadnień związanych z użytkowaniem biometanu w transporcie. Określono wymagania techniczne pojazdów z napędem gazowym, dokonano analizy wymagań jakościowych biometanu do zasilania silników pojazdów samochodowych oraz przedstawiono dokumenty prawne i no[...]
EN The subject of the article is to discuss key issues related to the use of biomethane in transport. Technical requirements for gas-powered vehicles are determined, an analysis of quality requirements of biomethane as automotive fuel was performed and the legal and normative documents on the use of bi[...]
14
63%
Rynek Energii
2007 nr 3 42-48
PL W kosztach eksploatacji autobusu miejskiego, podobnie jak i innych środków transportu, istotną rolę odgrywają koszty zużywanego paliwa. Koszty te mają tendencję wzrostową, co jest następstwem rosnących cen ropy naftowej. Zastosowanie trakcji alternatywnej, za którą uznaje się CNG, pozwala ograniczyć[...]
EN The costs of used fuel are very important in the exploitation costs of a city bus, as well as in other means of transport. These costs have a rising tendency, which is the result of growing costs of oil. The usage of an alternative source, such as CNG, enables us to eliminate this tendency. The pape[...]
15
63%
Logistyka
2014 nr 3 163--171
PL W artykule przedstawiono wyniki badań emisyjności autobusów komunikacji miejskiej zasilanych olejem napędowym i sprężonym gazem ziemnym. Badania przeprowadzono w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego na regularnej linii kursowania autobusów w Poznaniu. Do pomiaru toksycznych składników spalin wyko[...]
EN The article presents the results of emission city buses powered by diesel and compressed natural gas. The study was conducted in real traffic conditions on a regular bus service in Poznan. For the measurement of toxic components used in mobile analyzer Semtech DS. For the measurements used mobile ex[...]
16
63%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2009 T. 26, z. 3 527-537
PL Prognozy dotyczące głównych paliw alternatywnych do pojazdów na rok 2020 oceniają potencjał rynkowy paliw produkowanych z biomasy na 15%, gazu ziemnego na 10%, LPG na 5% i wodoru na kilka procent. Strategie rozwoju rynku NGV w Europie czy w regionie Azji i Pacyfiku są zdecydowanie różne. Substytucja[...]
EN The forecast for 2020 for the main alternative gas for vehicles estimate the economic (market) potential of fuel produced of bio-mass at 15%, natural gas at 10%, LPG at 5% and hydrogen at a few percent. The development strategies of the NGV market in Europe and in the Asia-Pacific area are completel[...]
17
51%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 393--398
PL W artykule przedstawiono model empiryczny zwłoki załączania impulsowego wtryskiwacza gazu rozumianej jako czas od początku impulsu sterującego do początku ruchu elementu zaworowego. Zwłoka ta decyduje o najmniejszym z możliwych czasie impulsu sterującego jaki może zrealizować impulsowy wtryskiwacz g[...]
EN The paper presents an empirical model of a pulse gas injector opening lag; the lag is understood as the time between the occurence of a control signal and the start of the valve movement. The lag determines the minimal duration of the control signal that can be executed by the injector, and thus the[...]
18
51%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 383--392
PL W artykule opisano badania symulacyjne przepływu gazu przez dwa wtryskiwacze wykorzystujące różne metody kalibracji – kalibracja za pomocą średnicy otworu dyszy wylotowej oraz kalibracja za pomocą maksymalnego wzniosu elementu zaworowego. Badania symulacyjne przeprowadzono z zastosowaniem numeryczne[...]
EN The paper presents simulation of gas flows inside two types of gas injectors. The injectors differ in calibration method: one is calibrated by adjusting the diameter of outlet nozzle opening, the other by valve lift. Simulation tests were conducted using three-dimensional computational fluid dynamic[...]
19
51%
Polityka Energetyczna
2016 T. 19, z. 3 91--104
PL Wykorzystanie w transporcie gazu ziemnego jako alternatywnego paliwa ma długą historię, sięga bowiem lat sześćdziesiątych XIX wieku. W okresach kryzysów związanych z niedoborem paliw konwencjonalnych rosło wykorzystanie paliw gazowych w transporcie. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/[...]
EN The use of natural gas as alternative fuel in the transport sector has a long history and dates back to the 1860s. In the conventional fuel shortage crisis times, fuel gas was frequently used in transport. Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council a on the deployment of alte[...]
20
51%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 581--586
PL Przedmiotem zgłoszonego artykułu jest analiza możliwości i uwarunkowań koniecznych do spełnienia dla wprowadzenia biometanu jako paliwa do zasilania autobusów miejskich w Rzeszowie. Przeanalizowane zostaną różne aspekty związane z perspektywami i możliwościami dostarczania biometanu dla autobusów ko[...]
EN The subject of the article is to analyze the possibilities and conditions required to be fulfilled for the introduction of biomethane as a fuel to power city buses in Rzeszow. There will be examined various aspects of the prospects and opportunities for the delivery of biomethane for transport buses[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last