Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spoiwo mineralne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2013 nr 3 24--31
PL W budownictwie podziemnym w technologiach górniczych stosowane są mineralne materiały wiążące zwane górniczymi spoiwami mineralnymi o właściwościach konstrukcyjnych (torkret, ochronne pasy podporowe), wypełniających lub/i izolacyjnych (wypełnianie pustek w górotworze, torkret termoizolacyjny itp.). [...]
EN In underground construction in mining technologies mineral binders are used called mining mineral binders with structural properties (shotcrete. protective battering strips), filling and / or insulating (filling of voids in the rock mass, thermal insulation shotcrete, etc.). Increase in volume is pr[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 247-255
PL W artykule przedstawiono klasyfikacje i możliwości zastosowania mineralnych spoiw górniczych w warunkach górnictwa podziemnego do wykonywania ochronnych i izolacyjnych pasów podsadzkowych, torketu osłonowego, tam izolacyjnych i przeciwpożarowych, powiązania obudowy z górotworem, korków w likwidowany[...]
EN The paper presents classification and possibility of using mineral mining binders in underground conditions in mining.
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2004 Z. 25 205-217
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad wytrzymałością na ściskanie zapraw, w których część cementu zastąpiono spoiwem wtórnym, pochodzącym z wypału starego stwardniałego zaczynu cementowego z gruzu betonowego. Opracowano wielomianowe modele matematyczne, pozwalające ilościowo ocenić wpływ temper[...]
EN The paper reports results of laboratory examinations which were conducted in order to analyze possibilities of obtaining secondary binder as a result of burning old cement stone from concrete debris. Polynomial mathematical models were developed. They enable quantitative evaluation of influence of t[...]
4
88%
Cement Wapno Beton
PL Spalaniu paliw w złożu fluidalnym jako technologii najbardziej przyjaznej środowisku naturalnemu towarzyszy powstawanie odpadów wyróżniających się specyficznymi właściwościami. Ich utylizacja ma ogromne znaczenie ekologiczne i budzi zainteresowanie wielu ośrodków naukowych w kraju i za granicą. W ar[...]
EN The fluidized bed combustion of fuels is the most environmental friendly combustion technology, resulting in the formation of by-products with specifical properties. Their utilization is of significant importance, being the problem resolved in many research and development centers. The results of ex[...]
5
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 71 73-83
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z bezpiecznym unieszkodliwieniem odpadów zawierających metale ciężkie. Jako przykład podano stabilizację takich odpadów w matrycach cementowych, które umożliwiają wiązanie (immobilizację) metali ciężkich nawet w 99,5%. Zaprezentowano szeroką gamę metod pomi[...]
EN Solidification/stabilization is world-wide accepted treatment for immobiliztion of hazardous wastes and it means mixing of materials with binders in order to reduce the leaching of contaminants. Heavy metals from wastes are immobilized in even 99,5%. Different leaching tests are shown in this paper.[...]
6
75%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przedstawiono wyniki badań odporności na zagrzybienie elementów z kompozytów drewna i spoiwa cementowego. Zastosowano kilka metod badawczych: badania grawimetryczne, oznaczanie części nierozpuszczalnych w kwasie solnym, analizę termiczną i badania strukturalne. Uzyskane wyniki nie pozwoliły na ilośc[...]
EN The results of research concerning the resistance on Basidiomycetes of concrete incorporating wooden chips are shown. The following test methods were used: gravimetric for determination of unsoluble residue in HCl, thermal analysis and structural test. Obtained results did not allow for quantitative[...]
7
63%
Świat Szkła
2013 R. 18, nr 5 42--44
8
63%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 4 62--68
PL W artykule przedstawiono nietypowy w polskim górnictwie węglowym przykład transportu (hydraulicznego) grawitacyjnego konstrukcyjnych spoiw mineralnych z powierzchni kopalni do miejsca wykonania tam izolacyjno-oporowych Ti-137 i Ti-138 w upadowych Iz i Iw pokładu 338/2 na poz.700 m w kopalni „Budryk”[...]
EN The article presents the non-typical in the Polish mining industry example of the gravitational (hydraulic) transport of constructional mineral binding agents from the mine surface to the site of performance of isolation-resisting Ti-137 and Ti-138 dams in the Iz and Iw inclines of the seam 338/2 on[...]
9
63%
Materiały Budowlane
2008 nr 10 3-7
10
63%
Cement Wapno Beton
PL Ważnym problemem w gospodarce odpadami jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających metale ciężkie. Jedną ze skutecznych metod jest immobilizacja metali ciężkich zawartych w tych odpadach w matrycach opartych na spoiwach mineralnych. Podano wyniki badań immobilizacji metali ciężkich [...]
EN In waste management the neutralization of heavy metals containing hazardous wastes is an important problem. One of the effective methods is to immobilize heavy metals contained in these wastes in matrices based on mineral binders. In the paper the results of the investigation on immobilization of he[...]
11
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1999 R. 1, nr 39 141--156
PL W artykule przedstawiono rozwój technologii transportu pneumatycznego spoiw mineralnych. Na wybranych przykładach omówiono rozwiązania konstrukcyjne od prostych systemów z zastosowaniem jednego podajnika komorowego do zautomatyzowanych linii transportu bezpośrednio z powierzchni kopalni do wyrobisk [...]
EN In the article has been described the development of mineral binders pneumatic conveying technology. Construction solutions from simple systems with usage of one ventricular feeder to automated conveying lines straight from mine’s surface to hole excavations have been shown on chosen examples.
12
63%
Magazyn Autostrady
2019 Nr 5 112--115
PL W artykule przedstawiono opis i wyniki badań kompozytów gruntowo-cementowych wykonanych przez dodanie spoiwa mineralnego na sucho do gruntów o znacznej zawartości części organicznych.
EN The article presents a description and the results of testing soil-cement composites made by adding a dry mineral binder to soils with a significant content of organic parts.
13
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2000 Z. 8 (152) 117-121
14
51%
Materiały Budowlane
2013 nr 12 37--39
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych mieszanek gipsowych z dodatkiem odpadów mineralnych. Opisano sposób formowania płyt, których wygląd i właściwości użytkowe zbliżone są do marmuru naturalnego. Przeprowadzone badania, zweryfikowane w skali półtechnicznej, wykazały, że proponowany kom[...]
EN In this article, the results of the experimental research of the gypsum minerals with addition of mineral waste have been outlined. The way of forming the plates which appearance and characteristics of usage are similar to natural marble has been described. The undertaken research, verified in semi-[...]
15
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2013 z. 60, nr 3 265--278
PL Artykuł porusza niezwykle istotne aspekty stosowania na szeroką skalę paliw alternatywnych (komponowanych z części palnych odpadów przemysłowych i komunalnych) jako częściowych substytutów paliw naturalnych w przemyśle cementowym. Rozważaniom poddano także stosowanie odpadów z innych gałęzi przemysł[...]
EN In last twenty years, Polish cement industry underwent a thorough transformation, modernizing its installations with the use of the best technical solutions available. In consequence, among others, utilisation of waste raw materials in production of Portland clinker and cement became possible. Curre[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 274 97-109
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wpływu szkła wodnego sodowego na zmianę czasu wiązania i wytrzymałość na ściskanie zaczynów spoiwowych, wykonanych na bazie górniczych spoiw mineralnych UTEX-15 i UTEX-TZ. Badania laboratoryjne prowadzono w aspekcie wykorzystania mineralnych spoi[...]
EN The hydraulic transportation of mineral mining binders depends on preparation on surface of mine binder paste about such density which make possible his dislocation by pipelines to place applying in underground mining excavations using to this aim hydrostatical pressure only. The growth of water pas[...]
17
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 9 34--36
18
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 70--71
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie szybkosprawnej zaprawy mineralnej z włóknami stalowymi. Przedstawiono również wyniki badań belek o wymiarach 150×250×3300 mm wykonanych z takiego kompozytu. Wykazano korzystny wpływ dodatku włókien na wytrzymałość na ściskanie kompozytu o[...]
EN The paper presents the results of testing of compressive strength of fastbinding mineral mortar modified with steel fibers. The results of testing of beams with dimensions 150×250×3300 mm made of such composites are presented as well. A positive effect of the addition of fibers on the compressive st[...]
19
51%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2016 R. 9, nr 27 71--83
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania odpadów flotacyjnych powstających w KGHM Polska Miedź S.A. do produkcji wiążących spoiw. W tym celu przeprowadzono monitoring odpadów ze złóż „Rudna” oraz „Polkowice” i wytypowano najbardziej odpowiednie pod względem składu m[...]
EN The results of possibility of management the floating tailings, from KGHM Polska Miedź S.A., to production binders were presented in this article. The monitoring of the tailings from „Rudna” and „Polkowice” deposit was carried out. Furthermore the most proper tailings under mineral and chemical comp[...]
20
51%
Przegląd Budowlany
PL W artykule przedstawiono opis uszkodzeń wyprawy tynkarskiej wykonanej na podłożu betonowym w przejściu podziemnym pod drogą komunikacyjną. W wyniku niedoskonałości dokumentacji projektowej oraz błędów wykonawczych tynk cementowo–wapienny wykonany został metodą maszynową zarówno na sufitach, jak równ[...]
EN The article presents a description of damage to plaster coating performed on concrete in an underground passage under the passageway. As a result of imperfections of design documentation and construction errors cement-calcareous plaster has been performed by machine both on the ceilings, as well as [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last