Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spoiwo geopolimerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 20 65--70
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych właściwości technologicznych mas formierskich samoutwardzalnych z udziałem nowej ekologicznej kompozycji wiążącej - spoiwa geopolimerowego. Przedstawiono porównanie właściwości technologicznych tych mas z właściwościami mas samoutwardzalnych ze s[...]
EN The article presents the results of laboratory tests of the technological properties of the self-setting moulding sands prepared with the addition of a new, ecological geopolymer binder composition. The technological properties of these sands were compared with the properties of the self-setting san[...]
2
100%
Prace Instytutu Odlewnictwa
2015 T. 55, nr 3 15--22
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania odpadowych mas formierskich ze spoiwami krzemianowymi i geopolimerowymi do wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego. Duża zawartość krzemionki w zużytych masach formierskich i rdzeniowych jest czynnikiem przemawiający[...]
EN The article presents the results of research on the possibilities of utilizing waste moulding sands with silicate and geopolymer binders in the production of autoclaved cellular concrete. The high content of silica in the waste moulding and core sands is a factor in favour of this technological solu[...]
3
100%
Archives of Foundry Engineering
EN The investigation results of the influence of the reclaim additions on the properties of moulding sands with the GEOPOL geopolymer binder developed by the SAND TEAM Company were presented. Two brands of hardeners were applied in the tested compositions, the first one was developed by the SAND TEAM C[...]
4
100%
Archives of Foundry Engineering
EN The use of environmentally friendly inorganic binders and new technologies for cores production is widely discussed topic in recent years. This paper contains information about new hot curing process for core making with alumina-silicate based inorganic binders – geopolymers. Main differences betwee[...]
5
100%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents the results of an investigation of the thermal deformation of moulding sands with an inorganic (geopolymer) binder with a relaxation additive, whose main task is to reduce the final (residual) strength and improves knocking-out properties of moulding sand. The moulding sand withou[...]
6
100%
Archives of Foundry Engineering
2019 iss. 1 109--116
EN This paper deals with the complete technology of inorganic geopolymer binder system GEOPOL® which is a result of long term research and development. The objective of this paper is to provide a theoretical and practical overview of the GEOPOL® binder system and introduce possible ways of moulds and c[...]
7
100%
Archives of Foundry Engineering
2019 iss. 2 49--54
EN The article deals with the gas development of the geopolymer binder system hardened by heat and provides the comparison with organic binder systems. The GEOPOL® W technology is completely inorganic binder system, based on water. This fact allow that the gas generated during pouring is based on water[...]
8
80%
Materiały Budowlane
2017 nr 1 94--95
PL Artykuł opisuje wpływ mielenia popiołów lotnych na wytrzymałość geopolimerów. Uzyskane wyniki wykazały, że zmniejszenie uziarnienia popiołu lotnego powoduje zwiększenie wytrzymałości spoiw geopolimerowych z nich otrzymanych. W miarę zwiększania wytrzymałości spoiwa na ściskanie jej stosunek do wytrz[...]
EN The article describes the influence of fly ashes grinding on the geopolymer strength. Obtained results showed that the reduction of granulometry of fly-ash caused the enlargement of geopolymer binders strength from them received. During increasing of the compression strength of the binder its relati[...]
9
80%
Przegląd Budowlany
PL Artykuł skupia się na właściwościach materiałów zwanych zielonymi spoiwami. Mogą one być stosowane do produkcji spoiw aluminiowo-krzemionkowych i zielonych betonów znanych również jako betony geopolimery. Porównując nowe, ekologiczne spoiwa ze zwykłymi cementami portlandzkimi, stwierdza się znaczną [...]
EN The article focuses on the properties of materials known as green binders. They can be used for production of aluminosilicate binders and green concretes also known as geopolymer concretes. During comparison of new ecological binders with ordinary Portland cements, the researchers have discovered a [...]
10
70%
Przegląd Budowlany
PL W pracy omówiono zagadnienie ekologiczności cementów. Przedstawiono dwa główne czynniki wpływające na fakt, czy dane spoiwo może być uznane za ekologiczne. Na podstawie badań trwałościowych związanych z odpornością korozyjną zapraw na bazie spoiw cementowych oraz geopolimerowych przedstawiono zalety[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last