Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  społeczna odpowiedzialność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2011 nr 3 3-18
2
100%
Problemy Jakości
3
100%
Problemy Jakości
EN The goals of enterprises were and are variously defined. The enterprises undertake ever increasing socioeconomic role in the market economy. The main goal of the enterprise can be the generation of the largest return on capital for shareholder (owner). In the theory and practice there is a long last[...]
4
100%
Logistyka
2015 nr 2 1459--1463, CD2
PL Innowacje, niezależnie od sposobu ich definiowania i klasyfikacji, stanowią niezbędny element odpowiadający za rozwój współczesnych przedsiębiorstw. Zwraca się jednak uwagę, że w centrum zainteresowania menedżerów są krótkookresowe cele sprzedażowe, a nie te długookresowe, mimo zwiększania się oczek[...]
EN Innovations regardless of their definitions and classifications constitute an essential element responsible for the development of contemporary enterprises. It is though noticeable that managers are mostly interested in short-term goals in sales rather then in long-term ones. Thus, despite increasin[...]
5
88%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 88 63--73
PL Zainteresowanie problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest w obecnych czasach coraz większe. Potrzeba rozwoju wspomnianej koncepcji wypływa nie tylko od samych przedsiębiorstw, ale także od społeczności lokalnych, konkurencji, władz szczebla lokalnego i centralnego oraz innych uc[...]
EN The interest in corporate social responsibility is nowadays more and more. The need for the development of this concept derives not only from the enterprises themselves, but also from the local community, competition authorities and local government, and many other participants in social and economi[...]
6
88%
Logistyka
2015 nr 3 1497--1505, CD 1
PL Artykuł poświęcony jest zagadnieniu budowania wizerunku przedsiębiorstwa. W opracowaniu przedstawiono podstawowe teorie związane z tym zagadnieniem, a więc wyjaśniono istotę wizerunku i instrumentów mających wpływ na jego kształtowanie. W szczególności autorka skupiła się jednak na prezentacji przyk[...]
EN The article concerns the issue of creating corporate image. The paper presents basic theories on this subject and explains the principle of corporate image and the instruments affecting its creation. The author principally focuses on an example of creating an image by a chosen business from the logi[...]
7
75%
Problemy Jakości
PL Produktem placówki medycznej jest usługa szpitalna, świadczona przez zespół diagnostyczno-terapeutyczny współpracujący ze sobą na różnych etapach jej powstawania. Istotną sprawą w procesie jej świadczenia, nieoderwalnie związaną z CSR jest reedukacja ryzyka decyzyjnego, a co z tym związane wzrost sa[...]
EN The product of the medical facility is the hospital service provided by the diagnostic and therapeutic team, cooperating with each other at different stages of its development. An essential issue in the process of its provision, strictly connected with CSR, is reduction of decision-making risk, and [...]
8
75%
Logistyka
2015 nr 6 153--157, CD
PL Zmieniające się dynamicznie otoczenie wymusza na organizacjach konieczność szybkiego reagowania i skłania je do elastyczności w prowadzonych przez nie działaniach. Podmioty poszukując rozwiązań w budowaniu swej pozycji i osiąganiu przewagi konkurencyjnej dostrzegają potrzebę zarówno angażowania się [...]
EN Dynamically changing environment enforces the organizations to be highly responsive and induces them to act in a flexible manner. Business entities, in their efforts to find the right approaches to build their market position and achieve competitive advantage, note the need to engage in the socially[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2015 Nr 1(11) 16--29
PL W publikacji przedstawiono zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w ujęciu wskaźników GRI (ang. Global Reporting Initiative), które są stosowane w raportowaniu społecznej działalności firm (ang. CRS – Corporate Social Responsibility). Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy publikowane wsk[...]
EN The subject of occupational health and safety in terms of the GRI indicators has been presented in this article. GRI indicators are used in Corporate Social Responsibility (CSR) reporting. This article is an attempt to answer the question: are the published indicators the result of actual implementa[...]
10
75%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
PL Artykuł przedstawia zagadnienie Lean Management jako instrument odpowiedzialnego biznesu. Zobrazowano w nim genezę pojęcia Lean Management oraz sposoby, w jaki wpływa ono na usprawnienie działalności organizacji. Ponadto omówiono istotę odpowiedzialnego biznesu oraz przybliżono pojęcie Lean Manageme[...]
EN The paper presents the issue of Lean Management as an instrument of responsible business. The article goes back to the origins of Lean Management and discusses the ways in which it exerts impact on the improvement of the efficiency of the activity of organizations. Furthermore, the essence of respon[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 23 9--23
PL W artykule przedstawiono istotę społecznej odpowiedzialności biznesu, obszary społecznej aktywności oraz wskazano przykład dobrej praktyki CSR w sektorze TSL. Przedstawiono powiązanie społecznej odpowiedzialności z etyką. Ukazując globalny wymiar społecznej odpowiedzialności, odniesiono się do kryzy[...]
EN The dynamic growth of the commercial exchange and the increase in the requirements towards the organizations was an imperative to work on the standards which are useful in many domains of life either economic or social one. Especially in the times of crisis fluctuations the crucial thing is to refer[...]
12
75%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2014 nr 1 81--93
PL W publikacji przedstawiono klaster „Bezpieczna praca” jako przykład dobrej praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Artykuł kolejno analizuje pojęcie klastra oraz dobre praktyki stosowane przez klastry. Bezpieczeństwo i higiena pracy zostały ujęte jako wyraz społecznej odpowiedzialności[...]
EN The publication shows the cluster named “Safe Work”, it is an example of good practice in field of health and higienic of work. The article shows analysis of the cluster concept and good practices that are used by clusters. The health and safety of work were used as the social responsibility of busi[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Współczesne przedsiębiorstwa, podejmując decyzje biznesowe, muszą uwzględnić nie tylko uwarunkowania ekonomiczne i prawne, ale również zagadnienia środowiska naturalnego. Ekologia to ważny czynnik wpływający na funkcjonowanie przedsiębiorstw i dlatego właściciele oraz inni interesariusze podmiotu co[...]
EN Contemporary enterprises when making business decisions must take many aspects into consideration. Many of them are of economic and legal nature, but some regard to environment issues. Ecology is an important factor taken into account when judging and positioning companies, and therefore owners and [...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2015 z. 62 119--131
PL Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu to temat ciągle aktualny i ważny z punktu widzenia problemów społecznych i gospodarczych. Przedmiotem zainteresowań tej koncepcji jest dążenie przez firmy do znalezienia optymalnego kompromisu miedzy ekonomiczną sferą działalności a uwzględnieniem inter[...]
EN The concept of corporate social responsibility is a still relevant and important topic from the point of view of social and economic problems. The subject of interest in this concept is the companies desire to find an optimal compromise between the economic sphere of activity and taking into account[...]
15
63%
Logistyka
2014 nr 5 2051--2058
PL Zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością dotyczą zarówno pojedynczych organizacji jak i całych łańcuchów dostaw. Standardy wyznaczające ramy działania dla firm społecznie odpowiedzialnych w większym stopniu zwracają uwagę na pojedyncze podmioty traktując dostawców jako jedną z grup inter[...]
EN Issues related to social responsibility may be analyzed in relations to single organization or to the whole supply chain. Standards that try to organize the framework for companies which act in a responsible way are focused mainly on single organization and treat suppliers as a one group of stakehol[...]
16
63%
Logistyka
2014 nr 5 1939--1949
PL Współcześnie zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw to nieodłączny element budowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem, w tym również strategii CSR. Efektywny łańcuch dostaw coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Każda firma, niezależnie od tego do jakiej bran[...]
EN Nowadays sustainable supply chain management is an integral part of building a business management strategy, including the CSR strategy.Efficient supply chain are increasingly choosing the competitive advantage of the company. Every business, no matter what industry to be, a more or less organized s[...]
17
63%
Logistyka
2014 nr 5 1773--1785
PL Społeczna odpowiedzialność w coraz większym stopniu determinuje działalność przedsiębiorstw. Zauważa się to również w sektorze TSL. Obszary aktywności, zdefiniowane w normie ISO 26 000, dają różne możliwości dla realizacji zasad społecznej odpowiedzialności. Postawy i zachowania przedsiębiorstw są w[...]
EN Corporate social responsibility is increasingly determines the activity of enterprises. It is noted also in the TSL. Areas of activity, as defined in ISO 26 000, give different possibilities for the realization of the principles of social responsibility. Attitudes and behavior of enterprises are div[...]
18
63%
Logistyka
2014 nr 5 1900--1906
PL Stale wzrastające wydatki w sektora publicznego i jego współpraca z sektorem prywatnym, a w szczególności przekazywanie zadań publicznych do realizacji przez operatorów logistycznym skłonił do przedstawienia w artykule problematyki społecznej odpowiedzialności w logistyce publicznej. Poszukiwano w n[...]
EN Today we can observe a steady increase in expenditure in the public sector and the growing cooperation with the private sector. More and more often we can observe a transfer of public tasks to be performed by logistics operators. These conditions led to present the issues of social responsibility in[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 73 701--710
PL Od kilkunastu lat badacze zwracają uwagę na konieczność uwzględniania koncepcji społecznej odpowiedzialności w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi. Mówiąc o praktyce zarządzania nimi znacznie częściej odwołują się jednak do przestrzegania kodeksów deontologicznych, niż do wdrażania zasad CSR[...]
EN For a number of years researches have paid attention to the necessity of including the concept of social responsibility in the process of managing subjects which health care institutions. When we think of managing them, we more often think of following deontological codes rather than implementing CS[...]
20
63%
Logistyka
2014 nr 5 1950--1959
PL Koordynacja procesów logistycznych wymaga odpowiedniego zarządzania, którego głównym zadaniem jest zaspokojenie oczekiwań klientów. O wzrastającej wadze działań społecznych świadczy zainteresowanie różnych grup interesariuszy. Koncepcja CSR staje się identyfikacją dla otoczenia, o tym w jaki sposób [...]
EN Coordination of logistics processes requires proper management, whose main task is to satisfy customer expectations. The increasing importance of social action provides the interest of different groups of stakeholders. The concept of CSR has become an identity for the environment, about how companie[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last