Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spinel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Ceramiczne
2013 T. 65, nr 3 386--392
PL Najwięcej udanych prób wytworzenia przezroczystej ceramiki spinelu magnezowo-glinowego przeprowadzono z użyciem techniki izostatycznego prasowania na gorąco (HIP). W artykule zaprezentowano listę zabiegów użytecznych przy wytwarzaniu masywnej, przezroczystej ceramiki spinelowej metodą izostatycznego[...]
EN The most successful attempts for preparing transparent magnesium aluminium spinel ceramics have been conducted with using hot isostatic pressing (HIP). In this paper a list of tips and tricks useful for manufacturing bulk transparent HIPed spinel ceramics is presented. The step by step subroutine fr[...]
2
100%
Materiały Ceramiczne
2014 T. 66, nr 3 331--335
PL W pracy zaprezentowane zostały wyniki badań pozwalające uznać NiO za perspektywiczny dodatek do materiałów magnezjowo-spinelowych. Badaniami objęto dodatki NiO, CoO, MnO i Mn2O3, wprowadzone do materiału spinelowego jako składniki roztworu stałego spinelu MgAl2O4. W badaniach skoncentrowano się na r[...]
EN The paper presents investigations performed for confirming that NiO can be a perspective addition for magnesia-spinel materials. The investigations included the NiO, CoO, MnO and Mn2O3 addition incorporated into spinel material as the solid solution components. The spinel reactivity examination was [...]
3
100%
Materiały Ceramiczne
PL Badano wpływ rodzaju fazy krystalicznej na wybrane właściwości cieplne tworzyw szkło-krystalicznych z układu CaO-MgO-Al2O3-SiO2 i ZnO-B2O3-Al2O3-SiO2 projektowanych pod kątem zastosowania jako spoiwa do wiązania ziaren ściernych w narzędzie. Wykazano zmianę dyfuzyjności termicznej i przewodnictwa ci[...]
EN Effects of crystalline phases on selected thermal properties of glass-ceramics from the CaO-MgO-Al2O3-SiO2 and ZnO--B2O3-Al2O3-SiO2 systems, designed for binding abrasive grains in an abrasive tool, were studied. Changes in thermal diffusivity and thermal conductivity depending on the chemical compo[...]
4
100%
Przegląd Geologiczny
2019 Vol. 67, nr 10 823--827
EN The study conducted in the granodiorite quarry at Łażany (Strzegom–Sobótka granitoid massif, Sudetes, Poland) identified spinel crystals within a marble interlayer contained in hornfels. Spinel occurs in the form of perfect octahedrons of violet color. The crystals reach a size of up to 2 mm, but ty[...]
5
94%
Polish Journal of Chemistry
2008 Vol. 82, nr 12 2367-2378
EN The aim of this work was the determination of the effect of support and gold promotion on physicochemical properties, and catalytic activity in partial oxidation of methane and methanol synthesis. The kind and amount of coke deposition formed during partial methane oxidation (POM) and methanol synth[...]
6
94%
Geological Quarterly
EN The present paper describes two compound chondrules labelled panda and chevron, discovered in the Baszkówka meteorite. Optical microscope, electron microscope and electron microprobe studies revealed an unusual mineral composition and fabric. Both chondrules include "primary" and "secondary" compone[...]
7
94%
Nukleonika
EN In this work the synthesis of hercynite from Fe2O3 and Al2O3 powders was carried out by arc-melting method under the protective argon atmosphere. The obtained material was characterized with the use of powder X-ray diffractometry (XRD) and Mössbauer spectroscopy (MS). A Mössbauer effect in hercynite[...]
8
94%
Materials Science Poland
2017 Vol. 35, No. 1 159--172
EN The Pechini sol-gel method was applied to obtain LiMn2–xTxO4 (T = Ni, Fe; x = 0.1 to 0.5) nanopowders. Crystal and electronic structures, chemical composition and magnetic properties of the materials were characterized by X-ray diffraction, XPS, SEM/EDX microscopy, p[...]
9
94%
Materials Science Poland
2013 Vol. 31, No. 3 386--390
EN Spinel LiMn2O4 has been synthesized by a glycerol-assisted combustion synthesis method. The phase composition and morphologies of the compound were ascertained by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscope (SEM). The electrochemical characterization was performed by using CR2032 coin-t[...]
10
94%
Materials Science Poland
2011 Vol. 29, No. 2 121--126
EN A new method of preparation of nanocrystalline zinc aluminate (ZnAl2O4) powder is described in this paper. Different organic acids are used as template material and nitric acid as an oxidant. Single phase ZnAl2O4 spinel can be formed at a much lower temperature through this route which gives nanocry[...]
11
84%
Inżynieria Materiałowa
PL Przedstawione w artykule wyniki badań dotyczą kompozytu Al2O3-Ni. Kompozyt wykonano metodą metalurgii proszków, proszki były mieszane, a następnie spiekane poniżej temperatury topnienia Ni w argonie. W kompozycie stwierdzono obecność fazy spinelowej. Powstała ona najprawdopodobniej w wyniku reakcji [...]
EN In the present study nickel-toughened alumina was prepared by mixing of powders and then sintering below the melting point of Ni in argon. In the microstructure of composites the spinel phase appeared. The existence of NiAl2O4 is probably the effect of reaction between NiO and Al2O3 during the proce[...]
12
84%
Materiały Ceramiczne
2011 T. 63, nr 2 379-385
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania tworzywa szkło-krystalicznego z układu CaO-MgO-ZnO-Al2O3-B2O3-SiO2, będącego modyfikacją układu CaO-MgO-Al2O3-SiO2, jako spoiwa do ziaren ściernych z mikrokrystalicznego tlenku glinu typu SG. W wyniku zmiany składu chemicznego tworzy[...]
EN The paper presents an attempt of application of glass-crystalline material, coming from the CaO-MgO-ZnO-Al2O3-B2O3-SiO2 system and being a modification of the CaO-MgO-Al2O3-SiO2 system, as a binder for abrasive grains of microcrystalline alumina of the SG type. The results indicate that a change of [...]
13
84%
Materiały Ceramiczne
2011 T. 63, nr 2 342-349
PL W artykule omówiono równowagi fazowe w układach dwu- i trójskładnikowych jako podukładach układu czteroskładnikowego MgO-CaO-Al2O3-ZrO2. Potencjalne składy fazowe tworzyw ogniotrwałych w tym układzie odpowiadają materiałom ogniotrwałym z układów MgO-CaZrO3-MgAl2O4, MgO-CaZrO3-CaAl2O4 lub MgO-CaZrO3-[...]
EN Phase equilibriums in the binary and ternary subsystems of the quaternary MgO-CaO-Al2O3-ZrO2 system are presented. The potential phase compositions of refractory materials in this system refer to the refractories originating from the MgO-CaZrO3-MgAl2O4, MgO-CaZrO3- CaAl2O4 or MgO-CaZrO3-CaAl2O4-MgAl[...]
14
84%
Materiały Ceramiczne
2011 T. 63, nr 3 519-523
PL Przedstawiamy wstępne prace mające na celu otrzymanie spinelu magnezowo-glinowego o dobrych właściwościach optycznych w procesie jednoczesnej syntezy i spiekania w kapsułach, przy zastosowaniu metody prasowania izostatycznego na gorąco (HIP). Proces ten był prowadzony, zarówno z użyciem nanometryczn[...]
EN The preliminary results are reported on the in situ synthesis and sintering of aluminium-magnesium spinel with unique optical properties by using encapsulation enhanced hot isostatic pressing (HIP). The process has been provided at a temperature of 1750°C and under a pressure of 200 MPa, using alumi[...]
15
84%
Materiały Ceramiczne
2011 T. 63, nr 3 506-511
PL Spinel glinowo magnezowy (MgAl2O4) otrzymany w formie przezroczystej ceramiki stosowany jest w osłonach detektorów lub emiterów podczerwieni, wizjerach wysokotemperaturowych oraz elementach opancerzenia wojskowych samolotów i pojazdów lądowych. Poza wysoką przeświecalnością w odpowiednim zakresie dł[...]
EN Magnesium-aluminium spinel (MgAl2O4) in the form of transparent ceramics is applied in shields of infrared detectors or emitters, high temperature widows and elements of military aircrafts and vehicles. Apart from high transparency for specific wave lengths, the materials for indicated applications [...]
16
84%
Materiały Ceramiczne
PL Zbadano syntezę spinelu i cyrkonianu wapnia wykorzystującą spiekanie mieszaniny naturalnego dolomitu oraz tlenków cyrkonu i glinu. Prześledzono ewolucję właściwości i mikrostruktury materiału spinel – cyrkonian wapnia w jedno- i dwuetapowym procesie wypalania jako funkcję temperatury. Zanalizowano k[...]
EN The synthesis of spinel and calcium zirconate, by sintering natural dolomite, zirconia and alumina mixture, has been studied. The evolution of properties and microstructure of spinel-calcium zirconate material at one- or two-step firing process was investigated as a temperature function. The kinetic[...]
17
84%
Materiały Ceramiczne
2013 T. 65, nr 3 317--322
PL Skład fazowy badanych materiałów ogniotrwałych oparty jest na dwuglinianie wapnia CaAl4O7, którego temperatura topnienia wynosi ok. 1760 °C. Materiały te charakteryzują się wyjątkowo niską rozszerzalnością cieplną, a w związku z tym wysoką odpornością na wstrząsy cieplne. Z chemicznego punktu widzen[...]
EN Phase composition of refractory materials under consideration is based on calcium dialuminate CaAl4O7 of a melting point of about 1760 °C. The materials show deeply depressed reversible thermal expansion. The low thermal expansion of the refractories is a precondition for securing a good thermal sho[...]
18
84%
Materiały Ceramiczne
2018 T. 70, nr 4 325--332
This work investigates the time-dependent hydration behaviour of 2:1, 1:1 and 1:2 molar ratio mixtures of reactive MgO and α-Al2O3 micro-powders in relation to the development of new hydraulic binder systems for in situ spinel refractory corundum castables. Mg-Al-CO3 hydrotalcite-like phases, that f[...]
PL W pracy przedstawiono zależne od czasu zachowanie hydratacyjne mieszanin reaktywnych mikroproszków MgO i α-Al2O3 o stosunku molowym 2:1, 1:1 i 1:2 w związku z opracowaniem nowych hydraulicznych układów spoiw dla betonów ogniotrwałych złożonych ze spinelu in situ i korundu. Fazy Mg-Al-CO3 podobne do [...]
19
84%
Materiały Ceramiczne
2014 T. 66, nr 3 316--320
PL Ogniwa litowe zostały opracowane w latach 70. XX wieku przez Whittinghama. Wtedy jako anodę stosowano lit metaliczny. Obecnie lit zastępowany jest najczęściej przez grafit. Chociaż anody węglowe są o wiele bardziej stabilne w porównaniu z metalicznym litem, to poszukiwane są alternatywne materiały, [...]
EN Lithium cells have been developed in the 70's of the 20th century by Whittingham. At that time, a lithium metal anode was used. Currently, the lithium is replaced by graphite. Although the carbon anodes are much more stable when compared to metallic lithium, alternative materials are searched to rep[...]
20
84%
Materiały Ceramiczne
2009 T. 61, nr 4 223-227
PL Produkcja stali o wysokiej jakości wymaga długotrwałej obróbki stali w kadzi stalowniczej. Ma to niezwykły wpływ na materiały ogniotrwałe kadzi stalowniczej, np. na potrzebę wysokiej jakości funkcjonalnych materiałów ogniotrwałych jak w przypadku korków spustowych. Zmiany eksploatacyjne, takie jak z[...]
EN High quality steel production requires extended treatment of the steel in the steel ladle. This has a remarkable impact on the steel ladle refractories, e.g. the need for high performance functional refractories like purging plugs. Operational changes such as increasing tapping temperatures, longer [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last