Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2010 Vol. 48 nr 4 917-932
PL Celem pracy była doświadczalna analiza wybranych właściwości mechanicznych oraz zobrazowanie na poziomie makro i mikroskopowym, strukturalnej odpowiedzi na wymuszoną deformację w obszarze pojedynczej blaszki pierścienia, jak i zespołu kolejnych, połączonych ze sobą blaszek pierścienia włóknistego. B[...]
EN The main goal of this paper is experimental analysis of selected mechanical properties of single annulus fibrosus lamellae at macroscopic and microscopic levels as well as representation and explanation of the structural response to forced deformation. The conducted analysis of single annulus fibros[...]
2
100%
Machine Dynamics Research
EN The aim of this study was to perform comparative analysis of a rifle shot loads in the thoracic spine region for different shooting positions (prone and standing). This effect is related to the action of high energy pulse coming from a special object, equipped with a 12.7mm magnetorheological (MR) d[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 z. 12 107-112
EN The contribution deals with computational and experimental simulation of the spine fixators' behavior. The producers offer the width range of spine fixators at the present. Its comparison is very difficult. Institute of mechanics of solids at the faculty of mechanical engineering in the co-operation[...]
4
100%
Engineering of Biomaterials
EN The paper discusses the purpose of a spinal disc implant. Indicated a significant effect on the material pair of friction on the frictional resistance. Tribological test results of spinal disc implants performed on the simulator. Discussed the mechanism of wear of the implants. Drew attention to the[...]
5
100%
Engineering of Biomaterials
EN Ailments linked to back pain is a serious problem not only medical but also social. Not only elder people but also people in working age suffers from problems related to spine pain. The most common disorders of the spine are pain syndromes of the lumbar part where center of gravity of the human body[...]
6
88%
Journal of Polish CIMAC
EN For many reasons Finite Element Method is very useful especially in biomechanical researches .One of them is difficulty of gaining real specimens for in vitro tests. The second one is that FEM provides relatively easy way to check how changing some parameters of spine geometry or materials, influenc[...]
7
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2014 Vol. 52 nr 3 677--686
EN The complex kinematic structure and the method of support of the spinal motion segments significantly influence mechanical properties of the intervertebral disc (IVD). Because of this, the aim of this study was to analyse the effect of support of the spinal motion segment on selected mechanical prop[...]
8
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The aim of this study was to define the influence of whiplash injury on cervical spine stability. The study involved 72 patients who had suffered from sprain injury to cervical spine of 0(degree)-III(degree) according to QTF. To verify the results the authors examined the control group whose represe[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 24 171-178
PL W artykule zawarto wyniki uzyskane podczas badań przeprowadzonych na opracowanym stanowisku, służącym do wyznaczania wartości sił mięśniowych człowieka. Przedstawiono również metodę identyfikacji sił pochodzących od pojedynczych mięśni otrzymanych w wyniku obliczeń numerycznych.
EN The paper presents results of experimental determination of maximal forces, generated by spinał muscular groups during different exercises, combined with computational identification of forces generated by single muscles, performed with the use of optimizing methods.
10
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 24 165-170
PL W artykule przedstawiono kolejny etap prac poświęcony problemowi wyznaczania wartości sił mięśniowych kręgosłupa człowieka. Układ mięśniowo-szkieletowy zamodelowano jako układ mechaniczny, zbudowany z 24 podukładów połączonych przegubami. Każdy podukład to model kręgu z działającymi na niego siłami.[...]
EN The paper presents the next stage of work with result for indeterminate system with muscular forces in human spine. The muscular - skeleton system was modelled as 24 subsystem with joint, 6 muscles, body mass and external loads. For solving this problem used evolutionary algorithm with 10 individual[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 24 7-12
PL W artykule omówiono główne kierunki badań w dziedzinie biomechaniki, realizowanych w Katedrze. Zaprezentowano opracowane modele narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa i kończyn dolnych. Przedstawiono projekty urządzeń rehabilitacyjnych i sprzętu medycznego, będących wynikiem prac ze[...]
EN The paper presents main directions of research work in the branch of biomechanics, performed in the Department. Formulated models of motorial organ, with detailed consideration of vertebral column, and lower limbs are described. Projects of rehabilitation devices and medical equipment, elaborated by[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 25 97-102
PL W pracy przedstawiono przebieg i wstępne wyniki badań doświadczalnych prowadzonych na zaprojektowanym przez autorkę stanowisku do wyznaczania sił w układzie szkieletowo - mięśniowym kręgosłupa człowieka. Uzyskane tą drogą przebiegi wypadkowych sił mięśniowych po wprowadzeniu do sformułowanego wcześn[...]
EN This article contain results, which were received during research done with using measuring method was invented by author. This method serve to compute men value forces of muscle. The method of identification of forces for each muscle was presented. The muscular - skeleton system was modelled as 24 [...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 241-244
PL W artykule przedstawiono projekt urządzenia do rehabilitacji kręgosłupa, a następnie analizę wytrzymałościową jego konstrukcji. Wyniki obliczeń pozwoliły na zweryfikowanie użytych do jego budowy elementów i materiałów, a także ocenę bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzenia.
EN The project of device for rehabilitation of spine and strength analysis of its construction in this paper was presented. The results of calculations admitted of verification elements and materials used to its building. Obtained results allowed estimating safety during use from this device too.
14
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The purpose of this study was to examine the preventive effect of exercise on lumbar vertebrae in ovariectomized rats. Three-monthold female Wistar rats were divided into 3 groups: control group (A, n = 10); non-exercised ovariectomized group (B, n = 7) and exercised ovariectomized group (C, n = 7).[...]
15
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN In vivo tensile deformability of human lumbar spine segments has been measured during the usual ,traction bath hydrotherapy of patients when the effect of muscles can be excluded, and the lumbar spine is subjected to pure centric tensile load. Elongations of segments LIII-IV, LIV-V and LV-SI have be[...]
16
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2014 z. 8 93--98
PL Pomiar momentów sił mięśniowych jest ważnym elementem diagnostyki i treningu sportowego. Stosowane w tym celu urządzenia muszą być dostosowane do specyfiki badanej grupy mięśniowej oraz warunków prowadzenia pomiaru. Przedmiotem pracy było opracowanie własnej konstrukcji urządzenia do pomiaru momentó[...]
EN Measurement of muscle torque is important factor in diagnostics and sport training. The main aim of the presented research was elaboration of the own project of the station for measurement torques of trunk flexors and extensors. This was leaded by deep analysis of the anatomy and biomechanics of the[...]
17
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2011 z. 5 59--62
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań wybranych własności mechanicznych płytek granicznych kręgów pochodzących od 3 gatunków zwierząt (dzika, cielaka i kozy). Testy przeprowadzono na kręgach piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa, zarówno dla górnej jak i dolnej powierzchni. Na podstawie prze[...]
EN In the article selected mechanical properties of vertebral endplates of animal origin for 3 different species: boar, goat and calf obtained in examinations, were presented. The tests involved elements from 2 parts of spine (thoracic and lumbar) and from both sides of vertebrae (lower and upper endpl[...]
18
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2012 z. 6 181--186
PL Wraz z wiekiem i spadkiem aktywności ruchowej, obniża się zdolność krążka międzykręgowego do zachowania prawidłowej koncentracji wody. Stanowi to jedną z przyczyn przyspieszających powstawanie zmian degeneracyjnych w czasie pracy kręgosłupa. W przedstawionej pracy wyznaczono dynamikę procesu uwodnie[...]
19
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Metoda DBC [Documentation Based Care) jest programem aktywnej rehabilitacji, skierowanym do osób z przewlekłymi zespołami bólowymi kręgosłupa. Została wprowadzona na początku lat 90. dwudziestego wieku jako całościowa koncepcja oceny i leczenia pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. Opiera[...]
EN DBC (Documentation Based Care) is a program for rehabilitation of persons suffered from chronic spinalgia. It was introduced in the early nineties of the 20th Century as a global concept of the evaluation, as well as the treatment of patients with the spinal cord ailments. It is based on the individ[...]
20
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Przewlekły ból kręgosłupa jest bardzo częstym zjawiskiem u dorosłych. Istnieje wiele koncepcji zachowawczej terapii przewlekłych dolegliwości ze strony kręgosłupa. Jedną z nich jest terapia według koncepcji DBC (Documentation Based Care). Podjęto próbę porównania skuteczności postępowania terapeutyc[...]
EN Chronic pain syndrome is a frequent phenomenon among adults. There are many preventive therapies of chronic pain syndrome. One of them is based on the DBC idea (Documentation Based Care). The comparison of the effectiveness of therapeutic procedures based on the DBC idea, in two groups of patients ([...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last