Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spheroidal cast iron
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Firma FOSECO znana z innowacyjnych rozwiązań opracowała nowy metalurgiczny proces produkcji żeliwa sferoidalnego INITEK. Ten nowy proces został już wprowadzony w pięciu światowych odlewniach, co pozwoliło obniżyć koszty produkcji i zapewnić powtarzalność i stabilizację otrzymanego żeliwa. Istotną ro[...]
EN The FOSECO Company, known from innovative solutions, developed the new metallurgical production process of spheroidal cast iron: INITEK. This new process has been already introduced in five world foundries, which enabled to lower the production costs and assure repeatability and stability of the obt[...]
2
100%
Archiwum Odlewnictwa
PL Określono warunki obróbki cieplnej żeliwa sferoidalnego, w których występuje przedeutektoidalne wydzielanie cementytu drugorzędowego w postaci siatkowej. Na podstawie badań metalograficznych i rentgenograficznych zgładów oraz przełomów żeliwa z cementytem siatkowym w osnowie martenzytyczno-perlitycz[...]
EN The conditions of heating machining of spheroidal cast iron in which the emission of before eutectoidal emission of secondary cementite of metalographic and X-ray research of smoothing and breaking of cast iron in be meshing cementite in the layer of perlitic–martenzite and factographic with the use[...]
3
100%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 3 327-332
EN Spheroidal cast iron was treated thermomechanically both in high as well as low temperature. The two temperatures we adopted for isothermal quenching were 370° and 300° C. Plastic deformation was obtained by rolling with 25% deformation. Testing was conducted on flat samples used for stretching with[...]
4
100%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 19 331-340
PL Żeliwo sferoidalne niestopowe odlano do form odtwarzających próbki YIV (grubość ściany 75 mm) oraz odtwarzających próbki YII (grubość ściany 25 mm). Końcowa partia próbek YII na skutek zaniku efektu sferoidyzacji skrystalizowała z grafitem płatkowym. Otrzymano żeliwo z grafitem kulkowym grubym (YIV)[...]
EN The spheroidal unalloyed cast iron was casted to forms reproducted YIV samples (thickness of wall 75 mm) and YII (thickness of wall 25 mm). As the result of spheroidation disappearing effects the final batch of samples YII crystallized with flake graphite. The cast iron with thick modular graphite ([...]
5
100%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 19 341-348
PL Niskomiedziowe żeliwo sferoidalne austenityzowano w temperaturze 920 C, następnie poddawano wysokotemperaturowej obróbce cieplno-plastycznej (WOCP), polegającej na walcowaniu ze zgniotem 25% bezpośrednio po austenityzacji i wychładzaniu izotermicznym w temperaturze 370 C. Niskotemperaturowa obróbka [...]
EN The low - copper spheroidal cast iron was austenized in the temperature of 920 C, then was subjected to high-temperature thermo-mechanical treatment consisting of rolling with cold work 25% and directly subjected to austenization and isothermal cooling down in the temperature of 370 C. The low-tempe[...]
6
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Autor - doświadczony ekspert i doradca techniczny w dziedzinie produkcji odlewów ze stopów żelaza, przedstawia korzyści zamiany tworzywa dla ciężkich odlewów maszynowych. Przykładami znacznych korzyści ekonomicznych są dwa odlewy, w których zamiast staliwa węglowego zastosowano żeliwo sferoidalne. P[...]
EN The author, expert and technical advisor in the field of casting production from iron alloys, presents advantages of substituting materials in heavy machine castings. As an example of an economical advantage two castings, in which instead of a cast carbon steel a spheroidal cast iron was applied, ar[...]
7
88%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono wyniki statystycznej analizy wpływu składu chemicznego i składników struktury na właściwości mechaniczne żeliwa sferoidalnego. W analizie wykorzystano skład chemiczny, skład fazowy i właściwości mechaniczne żeliwa. Na podstawie analizy regresji wielokrotnej stwierdzono, że s[...]
EN The results of the statistical analysis of the influence of the chemical composition and structure components on mechanical properties of spheroidal cast iron are presented in the hereby paper. The chemical composition, phase composition and mechanical properties of cast iron were taken into account[...]
8
88%
Journal of Machine Engineering
EN This paper compares friction for orthogonal and non-orthogonal models developed for chamfered ceramic tools with a large negative rake angle. The new non-orthogonal friction model was tested for the machining of spheroidal cast iron (SCI) using coated nitride ceramic inserts. Friction coefficients w[...]
9
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/2 195--200
PL Metodą GTAW przetapiano powierzchniowo próbki dwóch gatunków niestopowego żeliwa sferoidalnego. Przeprowadzono badania metalograficzne, twardości, dyfrakcyjne rentgenowskie i penetracyjne otrzymanych warstw. Warstwy przetapiane „na zimno” wykazały twardość 65÷67HRC, ale wystąpiły makropęknięcia. Nag[...]
EN The samples of two kinds of non-alloyed spheroidal cast iron using GTAW method were surfaced remelted. The metalographical research of diffractional X-rayed and of defectoscope penetration of the received layers were done. The layers of cold remelting showed the hardness of 65÷67 HRC but the macrocr[...]
10
75%
Archives of Foundry Engineering
EN In the work one can find the research of anizothermal eutectoid transformation of unalloyed austenitized spheroidal cast iron in the temperature 875 or 1000°C. By means of the matallographic method one prepered TTT diagrams. On the basis of the quantitative matallographic analysis the influence of a[...]
11
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 5 117-118
PL Spośród metod utwardzania powierzchniowego stopów żelaza z węglem do najbardziej postępowych, energooszczędnych należą metody bazujące na wykorzystaniu skoncentrowanych źródeł energii. W pracy wykorzystano plazmę łuku elektrycznego GTAW do powierzchniowego utwardzania żeliwa sferoidalnego. Przeprowa[...]
EN Among methods of surface hardening of iron alloys by carbon the most progressive and energy saving are methods based on the application of concentrated sources of energy. Plasma of electrical arch was used for spheroidal cast iron hardening. Metalographical, hardness, X-ray diffraction and received [...]
12
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The study assesses influence of graphite precipitation shape and number on tensile strength of spheroidal cast iron manufactured under production conditions.
13
75%
Archives of Foundry Engineering
EN This work presents the results of ultrasonic evaluation of the microstructure of spheroidal cast iron manufactured under production conditions at the foundry of Metal Odlew Sp.J. Evaluation of ultrasonic control index sensitiveness to changes of graphite shape index Ss of spheroidal cast iron (type [...]
14
75%
Archives of Foundry Engineering
EN This work presents results of ultrasonic evaluation of mechanical properties of spheroidal cast iron manufactured under the production conditions of FA JAFAR S.A.. Tests were conducted on wedge casts which were used as samples for tensile strength tests, a map of distribution of longitudinal ultraso[...]
15
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The study presents the influence of time on cast iron spheroidisation, modification of the magnesium content in the alloy, and the influence of the magnesium content on the shape and number of graphite precipitations. For one particular set of production conditions, it was observed that 17 minutes a[...]
16
75%
Archives of Foundry Engineering
EN This work presents results of ultrasonic evaluation of mechanical properties of spheroidal cast iron manufactured under the production conditions of Metal-Odlew s.c. Tests were conducted on wedge casts which were used as samples for tensile tests, a map of distribution of longitudinal ultrasound wav[...]
17
75%
Archives of Foundry Engineering
EN This work presents results of ultrasonic evaluation of the microstructure of spheroidal cast iron manufactured under production conditions. Evaluation of the ultrasonic control index's sensitiveness to changes in microstructure (graphite shape index Ss and average number of graphite precipitations N[...]
18
75%
Biuletyn Instytutu Odlewnictwa
PL Na podstawie przeglądu literatury technicznej omówiono wpływ krzemu, niklu i miedzi na strukturę i własności żeliwa ADI. Do badań własnych zastosowano plan eksperymentu Hartley'a PS/DS-P:Ha3. Wykonano 11 wytopów żeliwa sferoidalnego o zmiennej zawartości Si, Ni i Cu w zakresie Si = 2,0-3,0%, Ni = 1,[...]
EN Basing on the review of technical literature, the effect of sislicon, nickel and copper on the structure and properties of ADI was discussed. Own investigation was carried out using Hartley's plan experiment PS/DS-P:Ha3. To achieve this purpose, eleven melts of s.g. iron of varying content [...]
19
75%
Mechanik
2015 R. 88, nr 3 197--200
PL Przedstawiono wyniki pomiaru rozkładu temperatury w strefie skrawania uzyskane za pomocą kamery termowizyjnej podczas toczenia ortogonalnego żeliwa sferoidalnego (perlityczno-ferrytycznego) ostrzami z ceramiki azotkowej i CBN. Program eksperymentu obejmował pomiar średniej i maksymalnej temperatury [...]
EN Reported are the results of temperature distribution measurements in the cutting zone carried out by means of a thermal image camera during orthogonal turning of the pearlitic-ferritic (PF) spheroidal cast iron (EN-GJS-500-7 grade) using CBN and nitride ceramic tools. The experiment consisted of mea[...]
20
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 79--86
PL Zaprezentowano program komputerowy opracowany w Politechnice Warszawskiej jako aplikacja systemu Design Engine©, wspomagający projektowanie układów zasilających dla odlewów z żeliwa sferoidalnego. Omówiono główne trudności w tworzeniu oprogramowania tego typu. Przedstawiono najistotniejsze elementy [...]
EN A computer program developed at Warsaw University of Technology as an application of the programming tool named Design Engine© is presented. The major difficulties in the development of software intended to be an assistance in design of feeding systems in ductile iron castings are discussed. The mos[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last