Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spelt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Prowadzono mikropoletkowe doświadczenie polowe z wykorzystaniem czterech odmian ozimego orkiszu pszennego: Franckenkorn, Oberkulmer Rotkorn, Schwabenkorn oraz Ostro. Celem badań było poszukiwanie zależności między wyleganiem roślin określonym w warunkach polowych z właściwościami mechanicznymi źdźbe[...]
EN Microfield experiments with the use of four varieties of winter spelt were carried out: Franckenkorn, Oberkulmer Rotkorn, Schwabenkorn and Ostro. The objective of the research was to search for relations between lodging of plants determined in field conditions and mechanical properties of blades com[...]
2
100%
Przemysł Spożywczy
2016 T. 70, nr 8 90--93
PL W artykule przedstawiono problematykę wykorzystania orkiszu jako surowca podstawowego do procesu ekstruzji. Opisano funkcjonalne właściwości orkiszu oraz przedstawiono szczegółowy przegląd literatury dotyczącej jego przetwórstwa. Praca zawiera również zestawienie wybranych wyników badań własnych eks[...]
EN The paper presents the problem of the application of spelt as a basic raw material for the extrusion process. It describes the functional properties of spelt and provides a detailed overview of the literature on spelt extrusion. The work also contains a summary of the selected results of the own stu[...]
3
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących analizy procesu omłotu pszenicy orkiszowej w listowo-sitowym zespole młócącym. Badano wpływ prędkości obrotowej wału zespołu młócącego oraz przepustowości na wielkość niedomłotu oraz uszkadzalność ziarna. Stwierdzono, że przy ustalonych wartościach prze[...]
EN The study presents the results of the research on the analysis of the threshing spelt process in the blade-sieve threshing unit. Influence of rotational velocity of the threshing unit shaft as well as capacity on the size of under-threshing and vulnerability of the grain. It was determined that expo[...]
4
84%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 6 223-228
PL W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena zmienności analizowanych cech morfologicznych źdźbeł starych odmian jęczmienia nagiego (orkiszy), mających wpływ na wyleganie roślin, oraz wstępne wyodrębnienie genotypów o pożądanych cechach, które mogłyby być wykorzystane w pracach hodow[...]
EN The paper presents results of the research aimed to assess variability of analysed morphological features of stalks belonging to old gymnosperm barley varieties (spelts) that affect plant lodging, and preliminary separation of genotypes with desired characteristics which could be used in breeding op[...]
5
84%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 4 189-197
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących niektórych cech mechanicznych źdźbeł i kłosów orkiszu pszennego. Wyznaczono metodą statyczną dla badanych odmian orkiszu współczynnik sprężystości dolnych międzywęźli źdźbeł, mierząc również ich średnicę i grubość ścianek. Określano także wytrzymałość o[...]
EN The work presents results of tests concerning certain mechanical characteristics of stalks and ears of spelt. The coefficient of elasticity of bottom stalk interstitial sites was determined for tested varieties of spelt using the static method; the diameter of stalks and the thickness of walls were [...]
6
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczące pomiarów cech geometrycznych (długości, szerokości i grubości), krytycznej prędkości unoszenia oraz kątów tarcia zewnętrznego (po stali, drewnie, gumie z osnową i bez osnowy oraz PVC) oplewionych i odplewionych ziarniaków orkiszu odmian "Ostro" i "Schwabenkorn". [...]
EN Results of tests concerning measurements of geometrical characteristics (length, width and depth), critical transport velocity and external friction angles (against steel, wood, rubber with and without base and PVC) of weeded and unweeded caryopses of spelt from "Ostro" and "Schwabenkorn" varieties [...]
7
84%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 4 309-317
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wybranych cech fizycznych ziarna orkiszu pszennego. Określono masę tysiąca ziaren, ich masę właściwą, a także cechy geometryczne, wyliczając na tej podstawie współczynniki kształtu oraz pole powierzchni i objętość pojedynczych ziaren. Badane odmiany ork[...]
EN The work presents results of tests concerning selected physical characteristics of the spelt grain. The weight of one thousand grains, their mass density and geometrical features were determined and shape coefficients and the area and the volume of individual seeds were calculated on that basis. The[...]
8
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zaprezentowano metodę badawczą mającą na celu ocenę podatności oplewionego ziarna pszenicy orkiszowej na uszkodzenia wywołane działaniem sił ściskających. Do oceny zaproponowano wskaźnik, który jest liczbowo równy tangensowi kąta nachylenia prostoliniowego odcinka krzywej ściskania. Wskaźnik[...]
EN The work presents the research method aimed at evaluating the susceptibility of weeded grains of spelt to damages caused by compressive forces. The indicator proposed for the evaluation is numerically equal to the tangent of the angle of straight inclination of the section of the compression curve. [...]
9
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 5 265--266
PL Materiał do badań stanowiło ziarno orkiszu ozimego zebranego ze ścisłego dwuczynnikowego doświadczenia polowego. Czynnikiem I. rzędu było nawożenie azotem, a czynnik II. rzędu stanowiło nawożenie mikroelementami. Badania wykazały, że skład aminokwasowy białka ziarna orkiszu zmieniał się pod wpływem [...]
EN Material for the study comprised grain of winter spelt harvested in a strict two-factorial field experiment. A first order factor was the fertilization with nitrogen and the second order factor was fertilization with microelements. The study indicated that amino acid composition of spelt grain prote[...]
10
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem pracy była ocena mikotoksykologiczna pszenicy orkiszowej pochodzącej z różnych gospodarstw ekologicznych położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz ekologicznych produktów orkiszowych, zakupionych w punktach handlowych na terenie miasta Bydgoszczy. Mate[...]
EN The aim of this study was mycotoxicological evaluation of spelt wheat from different organic farms located in kujawskopomorskie and warmińsko-mazurskie and their products purchased in retail trade in the city of Bydgoszcz. Material for study consisted of 53 samples: 15 – raw material (unprocessed gr[...]
11
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W badaniach wykonanych w latach 1998-2000 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oceniono wpływu terminu siewu oraz ilości wysiewu na zawartość składników pokarmowych w ziarnie dwóch odmian ozimych orkiszu pszennego oraz wielkość plonu białka. Wysiewu orkiszu dokonywano w I i III dekadzie pa[...]
EN Field trials have been carried out in experimental station Swadzim belonged to Poznań University of Live Sciences to evaluate the influence of sowing date and sowing rate on content of nutrients in grain and protein yield of two spelt varieties. Sowing was done in 1st and 3rd decade of October at[...]
12
84%
Agricultural Engineering
2014 Vol. 18, No. 4 253--260
PL Celem podjętych badań było określenie i porównanie wartości sił potrzebnych do oddzielenia segmentu osadki kłosa czterech wybranych odmian orkiszu pszennego, przy zastosowanych dwóch poziomach nawożenia potasowego. Badania wykonano za pomocą maszyny wytrzymałościowej MTS Insight 2. Pomiary wykonywan[...]
EN The objective of the research was to determine and compare values of forces necessary to separate a rachis of four selected varieties of spelt at the use of two levels of potassium fertilization. The tests were carried out with a testing machine MTS Insight 2. Measurements were carried out separatel[...]
13
67%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem badań było okreslenie poziomu mikotoksyn w produktach zbożowych dostępnych na rynku wschodniej Polski. Badania prowadzono w latach 2010-2011 na produktach zbożowych wyprodukowanych ze zbóż uprawianych w 2010 roku. Do identyfikacji aflotoksyn, ochratoksyny A, toksyny T-2, deoksyniwalenolu oraz [...]
EN The aim of the study was to determine of mycotoxins contamination level in cereal products available on local East Poland market. Studies were conducted in 2010 and 2011 on cereal products produced from grain harvested in 2010. Commercial Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assays ELISA were used to identif[...]
14
67%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono dwuletni monitoring zanieczyszczeń zbóż, pszenicy i orkiszu z upraw metodami ekologicznymi przez najważniejsze trichteceny i zearalenon oraz ochratoksynę A i aflatoksyny. Zawartość mikotoksyn określano za pomocą immunoenzymatycznej metody ELISA. Wystepowanie mikotoksyn fuzaryjn[...]
EN This work presents two-year monitoring of the contamination of organic wheat and spelt by the most important trichothecenes and zearalenone and also ochratoxins A and aflatoxins. Content of mycotoxins was defined by enzyme-linked immunosorbent assay ELISA. Occurrence of Fusarium mycotoxins was simil[...]
15
67%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2008-2011. Celem badań było określenie wpływu dawki nawożenia obornikiem na zachwaszczenie trzech odmian ozimych orkiszu pszennego (Triticum aestivum ssp. spelta) - Badengold, Schwabenspelz, Schwabenkorn oraz pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum ssp. vu[...]
EN The field experiment was carried out in years 2008-2011. The aim of the study was to determine the effect of the manure dose on weed infestation of three winter spelt (Triticum aestivum ssp. spelta) - cultivars: Badengold, Schwabenspelz, Schwabenkorn and one winter common wheat (T. aestivum ssp. vul[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last