Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 68
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spektroskopia w podczerwieni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN The infrared analysis was performed on coal macerals (vitrinite, inertinite and liptinite (macrospore)) with the use of reflectance micro- FT IR spectroscopy accomplished in Fourier spectrophotometer joined with infrared microscope. This method makes possible the analysis of macerals without the nec[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 9-10
EN In the paper mixing kinetics of the graft crystalline glucose with the Newtonian liquid of viscosity about 12.8 Pas is presented. The state of homogeneity of slurries was definied by standard deviation of crystals number identified in photos made by the sharing interferometry technique. The qualific[...]
3
100%
Farby i Lakiery
2018 nr 2 6--17
PL W artykule przybliżono metodę spektroskopii w podczerwieni. Omówiono zasadę metody, techniki pomiaru, sposoby przygotowania próbek do badań. Podano przykłady zastosowań tej techniki w analizie wyrobów lakierowych obejmujących identyfikację, monitorowanie różnych procesów fizykochemicznych zachodzący[...]
EN The article presents the method of infrared spectroscopy. The principle of the method, measurement technique, methods of sample preparation for testing are discussed. Examples of applications of this technique in the analysis of coatings including identification, monitoring of various physicochemica[...]
4
100%
Inżynieria Biomateriałów
5
88%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 1 (73) 303-314
PL Wskazano na postępujący proces degradacji środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego i rzeki Odry, wynikający z przedostających się do akwenów produktów ropopochodnych. Wskazano na obszar objęty pomiarami oraz metodykę prowadzenia badań. Na podstawie wieloletnich pomiarów podano uśrednione wyniki zaol[...]
EN The process of progressive degradation of natural environment of the Baltic Sea and the Odra River caused by oil products has been presented. The authors describe the examined area and measurement techniques. The mean values of oil contamination of the Odra River superficial layer have been calculat[...]
6
88%
Konstrukcje Stalowe
2005 nr 1 18-19
7
88%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 245 139-152
PL W artykule przedstawiono budowę oraz zasadę działania optoelektronicznego układu przeznaczonego do detekcji śladowych ilości metanu (na poziomie ppm oraz sub-ppm). Podstawowymi elementami układu są komórka wielokrotnych przejść (komórka White’a) oraz laser kaskadowy QCL. W trakcie badań wykorzystano[...]
EN The article presents construction and principle of operation of the optoelectronic system for methane detection at low gas concentrations (at level of ppm and sub-ppm). Designed instrument is based on quantum cascade laser QCL (wavelength 7,85 µm) and multipass cell (White cell configuration). Quant[...]
8
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
9
75%
Materiały Elektroniczne
PL Metodę zol-żel wykorzystano do otrzymywania nanokrystalicznych granatów YAG i YAG:Nd. Przedstawiono mechanizm powstawania proszków o krystalicznej strukturze granatu. Odpowiednie żele otrzymywano w reakcji nieorganicznych soli lub tlenków pierwiastków Y, Al, Nd z kwasem octowym i glikolem etylenowym[...]
EN The sol-gel processes of YAG and YAG doped Nd are presented. The mechanism of YAG powders formation by sol-gel method is described. The gel is formed by reaction of inorganic salts or oxides Y, Al, Nd elements with acetic acid and ethylene glycol. Conditions of sol-gel processes in the range of temp[...]
10
75%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przedstawiono podstawy teoretyczne spektroskopii w podczerwieni oraz wyniki badania materiałów polimerowych stosowanych w budownictwie. Wykazano, że za pomocą metody spektroskopii w podczerwieni można zidentyfikować bazę chemiczną składników polimerowych zastosowanych do wytwarzania wybranych grup w[...]
EN This paper contains the basic information concerning the IR spectroscopy and test results of polymer based building materials. It is shown, that infrared spectroscopy allows for identification of polymer components used for manufacturing of selected groups of building products. It is proved, that cr[...]
11
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
12
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
13
75%
Biotechnology and Food Science
2014 Vol. 78, nr 2 141--145
EN Application of the infrared spectroscopy method in the measurement of sucrose concentration within the range from 6 to 20% dry matter has been studied. Results obtained showed a linear relationship between sugar concentration and absorbance with correlation coefficient value close to 0.996. The effe[...]
14
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W wielu krajach jako paliwo do silników wysokoprężnych stosuje się olej napędowy z dodatkami w postaci biokomponentów. W Europie biokomponenty występują najczęściej w postaci estrów metylowych oleju rzepakowego RME (Rapeseed oil Methyl Ester). Do określenia zawartości estrów metylowych RME zastosowa[...]
EN In most countries, for compression-ignition engines, diesel fuel is used, with bio-components as additives.ln Europe, bio-components usually exist as rapeseed oil methyl esters RME. To measure the amount of methyl esters, infrared's spectrophotometric analysis were used. The RME amount in Diesel oil[...]
15
75%
Karbo
2001 Nr 6 199-203
PL Przeprowadzono badania petrograficzne i strukturalne metodą spektroskopii DRIFT węgli kamiennych, od płomiennego typu 31. l do antratracytu i wydzielonych z nich litotypów: witrynów, klarynów, durynów i fuzynów. Struktura litotypów zmienia się w miarę wzrostu uwęglenia przebieg zmian parametrów obl[...]
EN Petrographic and structural investigations of hard coals have been carried out from flame type 31.1 to anthracite and selected from them lithotypes: vitrenes, clarenes, durenes and fusenes wit the use of DRIFT spectroscopy. The structure of lithotypes changes with increase in carbonisation degre[...]
16
75%
Nafta-Gaz
2014 R. 70, nr 12 961--967
PL Przedstawiono ocenę korelacji poziomu zawartości przeciwutleniacza typu fenolowego oznaczonego metodami spektroskopii w podczerwieni (IR) oraz liniowej woltamperometrii (RULER) w bezcynkowych olejach turbinowych z eksploatacji zawierających dodatki z grupy podstawowej (pojedynczy przeciwutleniacz) i[...]
EN The results of investigations to determine the hindered phenolic antioxidant content level by infrared spectroscopy (IR) and linear voltammetry (RULER) in in-service non-zinc turbine oils, from the primary (single antioxidant) and mixed group (mixture of antioxidants) are presented. The results obta[...]
17
75%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 2 119--124
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie obecnego stanu rozwoju metod badawczych, wybranych przez autorów jako najważniejszych dla rozwoju katalizy przemysłowej. W poprzedniej części pracy autorzy opisali metody badania struktury katalizatorów. Tutaj uwaga skupiona jest na właściwościach powierzchniowych[...]
EN The aim of this article is to present the current state of progress of research methods, selected by the authors as the most important for development of industrial catalysis. In the previous part of this article, the authors described the methods used to study the structure of catalysts. In this pa[...]
18
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
19
75%
Karbo
2016 Nr 3-4 48--56
PL Celem niniejszej pracy było podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat wykorzystania spektroskopii w podczerwieni do badania węgli i materiałów węglowych. Spektroskopia w podczerwieni jest jedną z najbardziej przydatnych metod stosowanych w analizie instrumentalnej do badań węgli i materiałów węg[...]
EN The aim of this work was to summarize the current knowledge on the use of infrared spectroscopy to study coals and coal materials. Infrared spectroscopy is one of the most useful methods of instrumental analysis used in research on coals and coal materials. It allows non-destructively to study the c[...]
20
75%
Engineering of Biomaterials
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last