Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spektrometria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2002 z. 143 45-52
EN Elastic peak electron spectroscopy (EPES) investigates the elastic electron backscattering probality from solid surfaces and relates it to their surface properties. This phenomenon was used in many analytical applications. The aim of the present work was to apply the EPES method and the Monte Carlo [...]
2
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2002 z. 143 65-68
EN The adiabatic expansion of gas through a small orifice (nozzle) into a vacuum is today the most common method of producing neutral gaseous clusters. In the present investigation, the generation of ammonia clusters from the mixture of gases is studied by using a electron impact ion source and a doubl[...]
3
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2002 z. 143 53-63
EN The review concerns the extending range of application of negative ions in mass spectrometry. The following topics are reviewed: 1. Scope of negative ions mass spectrometry. 2. Production of negative ions by electron impact. 3. Electron affinity of atoms and molecules. 4. Surface ionization and nega[...]
4
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2002 z. 143 179-182
5
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2005 z. 153 103-106
EN The addition of a third sector field to the two sector field mass spectrometer (resulting in a BEIE2 field configuration) enables to study in detail the kinematic energy release distribution (KERD) over a relatively wide range of cluster ions. Using this newly constructed device we have studied KER[...]
6
51%
Chemia Analityczna
1998 Vol. 43, No. 6 995-1002
PL Opracowano metodę wstępnego wydzielania, zagęszczania i sukcesywnego oznaczania z tej samej próbki rtęci nieorganicznej i alkilortęci w wodach rzecznych. Wydzielanie i zagęszczanie rtęci przeprowadzano na sorbencie chelatującym z tionalidem, a następnie obie formy rtęci oznaczano metodą atomowej spo[...]
EN A new method of separation, preconcentration arid successive determination from the same sample of inorganic mercury and alkylmercury in river waters has been presented. Separation and preconcentration of mercury is carried out on the chelating sorbent with thionalide and followed by the cold vapour[...]
7
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2002 z. 143 7-13
EN MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption and Ionization) is a quite new method used in the mass spectrometry since the middle of eighties in studies of heavy biomolecules. It uses a solid matrix that is crucial in the ionization processes of macromolecular substances. These processes (desorption and [...]
8
51%
Chemik
1998 Nr 7-8 208-213
PL Zbadano możliwość pomiaru dużych stężeń sodu i potasu przy zastosowaniu zmodyfikowanej metody pomiaru stężenia pierwiastków metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej o zmniejszonej czułości oznaczania (zastosowanie skróconej drogi promieniowania w ośrodku absorbującym). Ustalono op[...]
9
51%
Chemik
1998 Nr 4 100-101
10
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2005 z. 153 75-78
EN Low energy electron attachment to nitro compounds (nitromethane, nitroethane and nitrobenzene) in the gas phase is reported in the electron energy range from zero up to about 10 eV with an energy resolution of 120 meV. Dissociative and nondissociative (only in nitrobenzene case) electron attachment[...]
11
44%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Jednym ze sposobów wytwarzania klasterów jest adiabatyczne rozprężanie gazów. W metodzie tej gaz znajdujący się w zbiorniku pod wysokim ciśnieniem wypływa przez mały otwór (dyszę) do obszaru niskiego ciśnienia. Zderzenia cząsteczek gazu podczas takiego wypływu mogą prowadzić do kondensacji gazu i wy[...]
EN The production of carbon disulphide and ammonia micro-clusters by adiabatic gas expansion of CS2/Ar mixture or NH3 gas, respectively, is studied by using an electron impact ion source and a double focussing sector mass spectrometer. In adiabatic gas expansion technique a gas expands from a high-pres[...]
12
44%
Chemia Analityczna
PL Metodami adsorpcyjnej woltamperometrii inwersyjnej (AdSV) i absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA) oznaczano selen w wielominerałowych preparatach farmaceutycznych do podawania pozajelitowego. Se(IV) oznaczano na kroplowej elektrodzie rtęciowej o kontrolowanym wzroście powierzchni (CGMDE) w 0,1 m[...]
EN This study deals with determination of selenium in pharmaceutical formulations containing trace elements for parenteral administration, using adsorptive stripping voltammetry (AdSV) and atomic absorption spectrometry (AAS) methods. In AdSV method a control growth mercury drop electrode (CGMDE) was u[...]
13
44%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W hutnictwie żelaza istnieje potrzeba kontroli nie tylko podstawowego składu chemicznego rud żelaza, lecz również zawartości pierwiastków śladowych, wywierających pożądany lub szkodliwy wpływ na własności surówki i stali. Wychodząc naprzeciw nowym kierunkom w technologii oraz mając na uwadze dodatko[...]
EN There is growing need to control not only basic chemical composition of iron ores but also contents of those minor elements which can exert harmful or beneficial influence on properties of iron and steel. In order to provide means for steel mill laboratories to meet these new needs of iron and steel[...]
14
38%
Przemysł Chemiczny
15
38%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Jakość pomiarów próżni za pomocą próżniomierzy jonizacyjnych w istotny sposób zależy od stabilności krótko- i długoczasowej prądu emisji elektronowej. To samo odnosi się do spektrometrii mas ze źródłem jonów z wiązką elektronową, ponieważ prąd jonowy wybranej wiązki jonów jest wprost proporcjonalny [...]
EN This paper contains a detailed description of circuits designed as electron emission controllers working in a switching mode. Two circuits diagrams designet and constructed for an ionization gauge and for an electron impact mass spectrometer are presented. These controllers comparise high pass CR fi[...]
16
38%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 3 199-206
17
38%
Chemia Analityczna
PL Omówiono krytycznie zasady zapewnienia jakości wykorzystywane w procedurach analitycznych. W przypadku laboratoriów przemysłu stalowego istotną rolą odgrywają metody spektrometryczne. Walidacja tych metod wymaga stosowania materiałów odniesienia i wzorców do kalibrowania. Dokładność wyników nie może[...]
EN The rules of quality assurance used for analytical procedures are reviewed here critically. In the case of steel industrial laboratories the methods of spectroscopy play an important role in general. The validation of these methods needs standard samples to be used for calibration. Because of the un[...]
18
38%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 8 934-938
19
38%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 5 716-721
PL Przedstawiono wyniki badań zawartości Cu, Zn, Cd, Mn oraz As w ekstraktach roślinnych z zastosowaniem techniki optycznej emisyjnej spektrometrii z plazmą indukcyjnie sprzężoną. Celem pracy było porównanie różnych technik ekstrakcyjnych i ustalenie poziomu wyekstrahowania wybranych pierwiastków z sur[...]
EN The title spectroscopy was used for detn. of Cu, Zn, Cd, Mn and As in plant exts. The lowest concns. of elements were obsd. in supercrit. CO2 exts. The exts. can be applied for food and pharmaceutical industry.
20
38%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2015 T. 3 113-129
PL Promieniowanie jonizujące to czynnik, który w ważnym stopniu pozwala scharakteryzować środowisko człowieka a także warunki higieniczno - sanitarne, jakie panują w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dla organizmów żywych istotne znaczenie odgrywają dwa czynniki: - tło promieniowania oddzi[...]
EN Ionizing radiation is a factor which severely allows to characterize the human environment and hygienic conditions -health, prevailing in buildings intended for human residence. For organisms play two important factors: - background radiation affecting living organisms - alpha radiation decay produc[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last