Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 68
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spektrometria masowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ceramika. Materiały Ogniotrwałe
2000 R. 52, nr 4 123-126
PL Analiza termiczna DTA/TG jest jedną z najpowszechniej stosowanych technik wykrywania egzo- i endotermicznych procesów zachodzących w trakcie ogrzewania materiałów. Zachodzenie reakcji chemicznej wiąże się często ze zmianą masy reagującego układu. Poznanie mechanizmu reakcji chemicznej, który prowadz[...]
EN Thermal analysis is one of the most important methods of detection of some exo- and endothermal processes taking place during heating of material. Chemical reaction is often connected with change of mass of reacting system. If we are interested in reaction mechanism, the know ledge concerning qualit[...]
2
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
3
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wbrew dotychczasowym opiniom stwierdzono, że polichlorowane bifenyle ulegają procesowi biodegradacji. Efektywność tego procesu zależy od rodzaju wykorzystywanych drobnoustrojów. Na zmiany ilościowe i jakościowe PCBs, kontrolowane metodą GC/MS na wpływ zarówno czas inkubacji hodowli, jak i skład poży[...]
EN Contrary to the current opinions it wat found that polichlorinated biphenylenes are to biodegradation. Its effectiveness depends on the microorganism species used. Qualitative and quantitative changes, controlled by GC/MS, dependent on both incubation culture time and medium composition. The chromat[...]
4
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2013 R. 18, nr 3 15--16
5
75%
Studia Informatica
PL Artykuł przedstawia założenia systemu służącego analizie widm masowych białek. Widma są modelowane za pomocą mieszanin rozkładów normalnych. Oszacowanie ich parametrów oparte jest na algorytmie Expectation-Maximization. Uzyskane parametry są poddawane dalszej analizie biologicznej. System jest zinte[...]
EN This paper presents assumptions of the protein mass spectra analysis software. All the spectra are modeled with Gaussian Mixture Models. Estimation of model parameters is done by means of an Expectation-Maximization algorithm. The obtained parameters are used for a further biological analysis. The s[...]
6
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Spektrometria masowa dostarcza nam wielu różnych informacji, najczęściej przedstawianych w postaci widm masowych. Ich interpretacja wymaga jednak dużego doświadczenie i w obecnych czasach praktycznie jest niemożliwa bez odpowiedniego oprogramowania komputerowego. Zwykle identyfikacja nieznanych zwią[...]
EN Mass spectrometry techniques provide many various types of data. Scan bargraph records of the mass spectrum are one of the most useful and informative data. However, interpretation of the mass spectra requires wide theoretical knowledge in field of physics and chemistry, practical experience and use[...]
7
75%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań kinetyki pirolizy osadu ściekowego za pomocą termowagi (TG) połączonej ze spektrometrem masowym (MS), który umożliwiał ciągłą analizę produktów gazowych uwalnianych w trakcie procesu. Uzyskane wyniki pokazały, że powstawanie poszczególnych składników gazowych jest ściśle z[...]
EN The kinetics of sewage sludge pyrolysis was investigated in a thermogravimetric analyzer (TG) coupled with a mass spectrometer (MS) enabling online analysing of gas products released during the process. The results showed that the release of the gas components was consistent with the TG profiles. To[...]
8
75%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 2 335-348
PL W artykule zostały przedstawione widma emisyjne oraz widma masowe plazmy wyładowania jarzeniowego zarejestrowane dla trzech procesów azotowania różniących się składem atmosfery azotującej i parametrami prądowo-napięciowymi wyładowania. W celu identyfikacji uzyskanych struktur warstw azotowanych wyko[...]
EN The paper presents the mass and emission spectra of the glow discharge plasma recorded for three different processes of ion nitriding. The structures of nitrided layers were investigated with the used of X-ray diffraction and optical metallography. The paper's authors revealed the correlation betwee[...]
9
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Przy zastosowaniu kontrolowanej rozdzielczości spektrometria HR-ICP-MS umożliwia oznaczenie tak problematycznych pierwiastków jak glin, wanad, chrom, arsen i selen, występujących w materiałach biologicznych na poziomie stężeń pg/g oraz wyznaczenie stosunków izotopowych z dużą dokładnością i precyzją[...]
10
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2001 nr 4 37-46
PL Laserowa jonizacja próbki wspomagana matrycą (MALDI - Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization) jest nową metodą stosowaną w spektrometrii masowej od polowy lat osiemdziesiątych w badaniach ciężkich biomolekuł. Wykorzystuje ona stalą matrycę, która pełni kluczową rolę w ich procesach jonizacyjnyc[...]
EN MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption and lonization) is a quite new method used in the mass spectrometry since the middle of eighties in studies of heavy biomolecules. It uses a solid matrix that is crucial in the ionization processes of macromolecular substances. These processes (desorption and [...]
11
75%
Nukleonika
PL W masowo - spektrometrycznych badaniach klasterów Ar[indeks dolny]n zastosowano podwójnie ogniskujący spektrometr mas MX 1321 wyposażony w źródło jonów z wiązką elektronową. Klastery Ar[indeks dolny]n były wytwarzane przez adiabatyczne rozprężanie argonu z wysokociśnieniowego zbiornika przez mikrody[...]
EN The production of argon clusters Ar[indeks dolny]n, n≤21, by adiabatic gas expansion of Ar is studied by using an electron impact ion source and a double focusing sector field mass spectrometer. Results of measurements of appearance pressures of selected clusters are described for a range of operati[...]
12
75%
Chemia Analityczna
PL W niniejszej pracy (kolejnej w cyklu prac poświęconych automatycznej identyfikacji podslruktur organicznych [1 ,2]) przedstawiono metodologią tworzenia klasyfikatorów dla wybranych aromatycznych fragmentów strukturalnych, w oparciu o niskorozdzielcze widma masowe. Badania przeprowadzono przy pomocy [...]
EN In this paper (part of a sequence devoted to automatic identification of organic substructures [1,2]) a methodology of searching for optional classifiers for selected aromatic fragments embedded in organic molecules is briefly described. The developed methodology uses low-resolution mass spectra and[...]
13
75%
Postępy Fizyki
1999 T. 50, z. 4 187-193
14
75%
Challenges of Modern Technology
EN Betalains as natural plant pigments are very sensitive to several factors, including light, therefore, studies on stability of their derivatives which retain their attractive color, are crucial for their potential application in pharmaceutical, food or cosmetic industries. An effect of irradiation b[...]
15
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
16
75%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2012 nr 9-10 37--40
PL Czas oczekiwania na wyniki badań mikrobiologicznych zależy od czasu trwania etapu hodowli. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych można skracać czas trwania kolejnych etapów badania mikrobiologicznego, a tym samym czas oczekiwania na wyniki. Nową metodą umożliwiającą szybką identyfi kację[...]
EN Time required to get results in microbiological diagnostics depends on the duration of the stage of culture. Due to new testing methods, it is possible to reduce time of next steps of microbiology testing, and also the waiting time for results.The new metod for rapid microorganisms identifi cation i[...]
17
75%
Studia Informatica
PL Celem prac przedstawionych w niniejszym artykule była konstrukcja narzędzi do analizy danych proteomicznych, które pomogą w wykrywaniu choroby nowotworowej we wczesnym jej stadium. W prezentowanym artykule na początku została przeprowadzona wstępna obróbka widm masowych. Po zamodelowaniu ich za pomo[...]
EN The aim of the work reported in this paper was to develop statistical tools for mass spectra analysis. They would make it possible to detect cancer at its early stages. The main goal was to construct a classifier which would best distinguish people with cancer from a control group. First, the mass s[...]
18
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL W pracy wykorzystano metodę termograwimetrii - spektrometrii masowej do określenia właściwości drewna pochodzącego z odmiany topoli, udoskonalonej dla celów energetycznych. Dokładnie badano poszczególne części drewna: wewnętrzną: (biel podkorowa + twardziel), korę oraz jako całość. Poza badaniami ro[...]
EN In the present work thermogravimetry - mass spectrometry has been applied to determine the characteristics of a special poplar wood that was improved for energetic purposes. A thorough study of the different parts of the wood: the inner part (sapwood + heartwood), the bark and the whole sample has [...]
19
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 104-104
20
63%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
2009 R. 2, nr 4 155-164
PL Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) występują powszechnie we wszystkich elementach środowiska (powietrze, wody, gleby). Do najpowszechniejszych metod oznaczania WWA w próbkach środowiskowych należą chromatografia gazowa z detektorem jonizacji płomieniowej i z detektorem spektrometrii m[...]
EN Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) are existing in all elements of environment (including air, water and soil). The gas chromatographies with flame ionisation detection (FID) and mass spectrometry (MS) as well as liquid chromatography (HPLC) are the most general methods to determinate of PAHs. [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last