Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 153
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spektrofotometria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1998 z. 137 177-186
PL Porównano możliwości zastosowania metody spektrofotometrii pochodnej w wariancie 'zero-crossing' oraz metodę wielokrotnej regresji liniowej do analizy składu mieszanin o zbliżonych widmach. Badania przeprowadzono na układzie zawierającym kompleksy jonów Cu(II), Co(II), Mn(II), Ni(II), Pb(II) i Zn(II[...]
EN The comparison of derivative spectrophotometry and multivariate linear regression for the analysis of mixtures of complexes with strongly overlapping spectra have ben carried out. Investigations have been done on the systems containing complexes of Cu(II), Co(II), Mn(II), Ni(II), Pb(II) and Zn(II) i[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1998 z. 137 29-35
PL Opracowano prostą spektrofotometryczną metodę oznaczania ceru. Nowum w tej metodzie stanowi fakt, że nie wymaga ona oddzielania ceru od innych lantanowców. Analiza ilościowa w zakresie 1-6,5 ľg/mL nie wymaga prekoncentracji ceru z roztworu próbki.
EN The simple method for cerium determination was developed. The Novelty of this method based of this, that it not require cerium separation from the other lanthanoids. The determination of cerium in the range 1-6,5 ľg/mL without preconcentration is possible.
3
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2009 Z. 73 43-59
PL W celu wstępnego zbadania rozpuszczalności i ogólnego zachowania się chlorowodorku bupiwakainy, leku znieczulającego miejscowo, w różnych rozpuszczalnikach oraz w środowiskach o różnym pH i przy zmiennych stężeniach wykorzystano spektroskopię UV-Vis. W literaturze światowej, jak i polskiej znajduje [...]
EN Preliminary examination of solubility and general behaviour of bupivacaine hydrochloride, local anaesthetic, in different solvents, pH environment and variable concentrations was performed using UV-Vis spectrophotometry. There are not much information, including this kind of examinations, in world a[...]
4
80%
Energetyka
2008 nr 10 708-712
PL Omówiono proces utleniania olejów oraz mechanizm działania alkilowanych diaryloamin jako inhibitora. Przedstawiono wybrane rezultaty przeprowadzonych badań laboratoryjnych, z wykorzystaniem spektrofotometru FTIR - JASCO, nad sposobem oznaczania tego typu inhibitora. Badania pozwoliły na opracowanie [...]
EN Discussed is the process of oil oxidation as well as the functioning mechanism of alkylated diaryloamins as an inhibitor. Presented are results of selected laboratory tests concerning methods of determination the inhibitor of that type with the use of FTIR-JASCO spectrophotometer. The research enabl[...]
5
80%
Chemia Analityczna
PL Badano właściwości kompleksu W(VI)-kwas chloranilowy metodą różniczkowej wol- tamperometrii impulsowej oraz metodą spektrofotometryczną. Wykazano, że kwas chloranilowy tworzy z wolframem(VI) kompleks o składzie 1:1, który adsorbuje się na elektrodzie rtęciowej dając dobrze ukształtowane piki katali[...]
EN The properties of the W(VI) complex with chloranilic acid have been studied by differential pulse voltammetry and spectrophotometry. It has been found that in acidic media chloranilic acid forms with tungsten(VI) a 1:1 complex which is adsorbed at the surface of the mercury electrode and gives well-[...]
6
80%
Chemia Analityczna
PL Opisano prostą i czułą spektrofotometryczną metodę oznaczania jodu w próbkach różnego rodzaju. Metoda ta polega na utlenieniu jodków do jodanów za pomocą wody bromowej a następnie uwolnieniu jodu z jodanu przez dodanie jodku potasowego w kwaśnym środowisku. Jod doprowadza się następnie do reakcji z [...]
EN A simple and sensitive spectrophotometric method for the determination of iodine in various samples is described. The method is based on oxidation of iodide to iodate with bromine water and liberation of free iodine from iodate by addition of potassium iodide in acidic medium. The iodine is then rea[...]
7
80%
Chemia Analityczna
PL W artykule opisano oznaczanie niektórych parametrów fizycznych N-arylopodstawio- nych kwasów hydroksamowych. Przedyskutowano wyniki oznaczania gęstości, rozpu- szczalności w wodzie i vu obojętnych rozpuszczalnikach organicznych oraz stałych podziału w różnych układach: rozpuszczalnik organiczny - wo[...]
EN Determination of some physical parameters of N-arylsubstituted hydroxamic acids is presented. The results of the determination of densities, solubilities in water and in different organic solvents and distribution constants in various organic solvent-aqueous systems, of these metal extractants are d[...]
8
80%
Chemia Analityczna
PL Opisano nową, prostą i selektywną ekstrakcyjno-spektrofotometryczną metodę oznaczania kobaltu w ekstraktach glebowych. Metoda polega na ekstrakcji kompleksu Co(II) z SCN- za pomocą toluenowego roztworu N-oktyloacetamidu w obecności kationowego surfaktanta, tj. chlorku cetylopirydyniowego, a następni[...]
EN A new, simple, and selective extraction-spectrophotometric method for the determination of cobalt in the soil extract is described. The method is based on the extraction of Co(II)-SCN-`complex with toluene solution of N-octylacetamide (OAA) in the presence of cationic surfactant i.e. cetylpyridinium[...]
9
80%
Chemia Analityczna
PL Omówiono zasadę nowej metody spektrofotometrii z B-korekcją przy dwu długościach fali, która jest polecana przez jej autora H. W. Gao w przypadku wysokiej absol4bancji ślepej próby. Zwrócono uwagę na wątpliwości jakie budzi występujący we wzorach współczynnik korekcyjny a i sposób jego wyznaczania. [...]
EN The principle of the new duaI wavelength B-correction spectrophotometric method recommended by its author, H.W. Gao in cases of high reagent bIank absorbance, ha been discussed. Doubts have been expressed about alfa-correction which occurs in the formulae and the method of its deteImination. The me[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2000 z. 141 67-72
PL Spektrofotometrię pochodną zastosowano do oznaczania 5,5-dietylobarbituranu sodu w obecności aminofenazonu w preparacie "Veramid". Wykorzystano tu zmiany w widmach pochodnych 1 rzędu w środowisku buforu boranowego o pH 10,5. Wartości sygnału mierzono przy lambda=252 nm, gdzie widma aminofenazonu prz[...]
EN First order derivative spectrophotometry at lambda=252 nm was applied for the determination of 5,5-diethylbarbituric acid in the presence of aminophenazone in "Veramid" tablets in solutions of pH=10.5.
11
80%
Chemia Analityczna
PL W pracy opisano nowe analityczne procedury do oznaczania kwasu cholowego w żółci sproszkowanej, piynnej oraz w Tympacholu - preparacie farmaceutycznym na bazie żółci. Metody spektro foto metryczne zostały oparte na reakcji pomiędzy kwasem cholowym a aldehydami: 5-metylofurfuraIem, 5-metylo-2-liofeno[...]
EN New analytical procedures for determination of cholic acid in powdered and liquid bile samples and in Tympachol, pharmaceutical preparation derived from bile have been developed. Spectrophotometric methods are based on the reaction between cholic acid and aldehydes (5-methyl furfural, 5-methyl-2-tio[...]
12
80%
Environment Protection Engineering
PL Opisano adsorpcję takich zanieczyszczeń jak ołów i kobalt na słomie i trzcinie cukrowej w formie odpadów poprodukcyjnych, które są przykładem naturalnych i tanich materiałów. Badano czynniki wpływające na adsorpcję wymienionych pierwiastków na różnych rodzajach słomy (ryż, pszenica, kukurydza, trzci[...]
EN The paper deals with the adsorption of such pollutants as lead and cobalt by straw and sugar cane residues as the representatives of natural, cheap materials. Factors affecting the adsorption behaviour of the elements studied by different types of straw (rice, wheat and maize), in addition to sugar [...]
13
80%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
14
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1998 z. 137 79-85
PL W pracy przedstawiono opracowaną, czułą spektrofotometryczną metodę oznaczania tytanu w pyłach dymnicowych. Oznaczenie opiera się na reakcji redox pomiędzy 2,2'-bichinoksalilem i Ti(III), a następnie pomiarze spektrofotometrycznym stężenia powstałego w wyniku reakcji 1,1'-dihydro2,2'-bichinoksalilen[...]
EN The sensitive spectrophotometric method for the titanium determination in the fly-ashes have been worked out. The method is based on the redox reaction between 2,2'biquinoxalyl and Ti(III), follewed by the spectrophotometric measurement of concentration of 1,1'-dihydro-2,2'-biquinoxalylene (2,2'-BQ[...]
15
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 6 13-15
16
80%
Energetyka
2005 nr 8 571-575
PL Przedstawiono - opracowany i stosowany w Energopomiarze - nowy sposób ilościowej oceny zużycia oleju turbinowego, przy wykorzystaniu spektrofotometrii w podczerwieni. W nawiązaniu do konieczności zapewnienia czystości oleju omówiono prawidłowy sposób pobierania próbek do badań, a także sposoby kodow[...]
EN Presented was - elaborated and used by Energopomiar - a new turbine oil consumption quantity assessment infrared spectrophotometry method. The correct sampling procedure - considering oil purity ensuring necessity - was the matter at issue as well as impurities level coding methods in the light of t[...]
17
70%
Chemia Analityczna
PL Opracowano nową, spektrofotometryczną metodę oznaczania kwasu szczawiowego. W metodzie wykorzystano zdolność kwasu szczawiowego do wypierania p-acety loarsenazo z kompleksu cyrkon-p-acetyloarsenazo i tworzenie, w środowisku roztworu kwasu solnego 0,40 mol L-1, kompleksów z cyrkonem. Utwor[...]
EN A new spectrophotometric method for determination of oxalic acid has been developed. It is based on the property that in 0.40 mol L-1 HC1 solution oxalic acid forms complexes with zirconium by replacing p-acetylarsenazo in zirconium-(p-acetylarsenazo) complex. The formed complex makes the[...]
18
70%
Chemia Analityczna
PL Opisano czułą flotacyjno-spektrofotometryczną metodę oznaczania śladowych zawartości pestycydów fosforoorganicznych takich jak: dimetoat, chinolfos i paration. Pestycydy fosforoorganiczne przekształca się w fosforomolibdenian w środowisku kwasu siarkowego po czym wydziela się następnie i rozpuszcza [...]
EN A sensitive spectrophotometric method based on flotation dissolution method is described for the determination of trace levels of the organophosphorus pesticides such as dimethoate, quinolphos and parathion. organophosphorus pcsticides are converted into molybdophosphate in sulphuric acid medium and[...]
19
70%
Chemia Analityczna
PL Równowagi kompleksowania są odpowiedzialne m.in za selektywność i czułość elektrod jonoselektywnych zawierających ciekłe membrany. Praca stanowi próbę wykorzystania zmian potencjałów (pomiary potencjometryczne), oraz zmian absorbancji (kinetyczne pomiary spektrofotometryczne), wywołanych fotodysocja[...]
EN The complex formation equlibria are responsible for e.g. selectivity and sensitivity of ion-selective electrodes with liquids membranes. In this work, it is attempted to take advantage of potential variations in the potentiometric measurements of the complexes as well as the changes in absorbance in[...]
20
70%
Chemia Analityczna
PL Srebro(I), w wyniku reakcji fotochemicżnej z difenyloaminq w wodnym roztworze Tritonu X-100, jest przekształcane w zabarwiony na żółto zol srebra (k,,"ux 420 nm; e = 0.98 x 10(4) 1 mol (-1) cm (-1). Reakcję tę wykorzystano do prostego i szybkiego oznaczania. srebra(I) w stężeniach poniżej 10 ppm. Pr[...]
EN Silver(I) is transformed into yellow coloured silver sol (lmax=420nm;0,98x10(4) 1 mol (-1)cm (-1) in aqueous Triton X-100 medium by photochemical reaction with diphenylamine. This has been used as a basis for the spectrophotometric determination of silver(I) in the lower parts per million (ppm) rang[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last