Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spektrofotometr
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2003 nr 1-2 30--40
PL Przedstawiono wyniki badań możliwości zastosowania metod instrumentalnych do oznaczenia intensywności i odcienia czerni. Pomiary wykonywano przy użyciu spektrofotometru Macbeth Color-Eye 2020+. Do analizy czerni wykorzystano metody CIE (1931) i CIELab (1976).
EN A test results possibility estimation hue and intensivity of black colours by instrumental methods have been presented. Measurements have been done using Mackbeth Color-Eye 2020+spectrophotometer. For analysis of black colours has been used CIE (1931) and CIELab (1976) methods.
2
100%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2000 nr 1-2 17--32
PL Przedmiotem zainteresowania autorów publikacji jest obiektywny opis skutków oddziaływania promieniowania UV na organizm ludzki, w szczególności na skórę i oczy. W oparciu o te rozważania definiuje się parametr UPF charakteryzujący właściwości ochronne wyrobów wobec szkodliwego oddziaływania promieni[...]
DE Autore dieses Aufsatz interessieren sich für die UV-Strahlungseinwirkungerfolge auf Organismus Menschen, besonders auf die Augen und Haut. In Anlehnung an diese Überlegungen wird einen Parameter, den Schutzeigenschaften einigen Produkte gegenüber UV-Strahlung charakterisiert. Es wurde Messungsweise [...]
3
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2009 nr 12 23-25
4
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 1 19-20
5
75%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2014 nr 12 17--18; 20
6
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 12 11-14
PL W artykule podano wybrane informacje na temat stosowania mgły oleju mineralnego do smarowania mechanizmów maszyn, a także obowiązujące w Polsce wartości dopuszczalnych stężeń olejów mineralnych i omówiono metody stosowane do oznaczania mgły olejowej w powietrzu na stanowiskach pracy. Na podstawie wy[...]
EN This paper presents selected information on the use of mineral oil mist in lubricating machines. It also discusses information on permissible concentrations of mineral oils that are obligatory in Poland and methods used in determining oil mist in workplace air. On the basis of recognition tests, an [...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 12 119--122
PL Badania dotyczą wpływu stopnia tłumienia promieniowania świetlnego przez powierzchnię szklaną opakowania spożywczego. Badania zostały przeprowadzone dla źródeł świtała naturalnego i sztucznego, którego promieniowanie przenikało szkło kolorowane. Analizowane szkło w niewielkim stopniu przepuszcza cał[...]
EN The study deals with the effect of light radiation suppression on the glass surface of the food packaging. The research was conducted for natural and artificial light sources whose radiation penetrated colored glass. The analyzed glass transmits a small amount of visible light, especially the compos[...]
8
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule podjęta została próba zastosowania nowej technologii pomiaru zmiany barwy z wykorzystaniem urządzenia DigiEye. Porównanie DigiEye z powszechnie wykorzystywanym w przemyśle spektrofotometrem Mecbeth 2020 miało na celu określenie zależności między wskazaniami obu przyrządów pomiarowych. Pró[...]
EN In the paper there is presented a trial of application of new measurement principle of colour change with the use of DigiEye device. Comparison of DigiEye with commonly use in the textile industry spectrophotometer Macbeth 2020 was an aim of determination of relationship between parameters of both m[...]
9
75%
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
2004 Vol. 24 39-45
PL W pracy opisano sposób wykorzystania dwuwiązkowej spektrofotometrii w obszarze ultrafioletu do monitorowania skuteczności procesu hemodializy prowadzonej u pacjentów z powodu niewydolności nerek. W szczególności skupiono się nad doborem zakresu długości fal sondujących dializat pod kątem uzyskania n[...]
EN The paper describes the application of two beam spectrophotometry in monitoring the efficiency of haemodialysis treatment of patients with renal failure. The special attention was given to the proper choice of the wavelength of dialysate probing light what results in the highest possible sensitivity[...]
10
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 3 272-275
PL W artykule przedstawiono badania nad możliwością wykorzystania spektrofotometru w pomiarach koloru i klasyfikacji bawełny. Dotychczas kolor bawełny jest oceniany za pomocą linii HVI (High Volume Instrument). Współrzędne barwy: współczynnik odbicia światła (Rd) i stopień zażółcenia (+b) wg HVI są sp[...]
EN The colour grade of cotton is determined by a degree of the reflectance (Rd) and yellowness (+b). These parameters are instrumentally measured by the HVI. Both (Rd) and (+b) are specific for cotton, whereas all over the world colour assessment is performed in the globally recognized CIE L*a*b* colou[...]
11
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy zaprezentowano wybrane zagadnienia, które dotyczą techniki badań i pomiarów spektrofotometrem. Opisano wpływ przełączania źródeł promieniowania optycznego na wartość sygnału w torze pomiarowym spektrofotometru dwuwiązkowego. Zamieszczone wyniki obrazują widmo natężenia promieniowania optyczn[...]
EN Some selected questions concerned the technology and measurements with the spectrophotometer are presented. Influence of the optical radiation sources switching over on the signal value in the measuring line of double-beam spectrophotometer is described. The presented results show the spectrum of th[...]
12
63%
Przegląd Papierniczy
2007 R. 63, nr 9 530-530
13
63%
Optica Applicata
EN We report the design and assembly of a fast spectrophotometer to monitor fast chemical reactions. The system incorporates coupled charge detector (CCD) technology, enabling the instantaneous capture of complete optical spectra in a time scale as short as few microseconds. For demonstration purposes,[...]
14
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 10 682-685
PL W artykule opisano spektrofotometryczną metodę określania temperatury łuku elektrycznego palącego się w szczelinie międzystykowej łącznika na podstawie zarejestrowanych widm ciągłych, oraz wpływ rodzaju materiału styków i ich cech konstrukcyjnych na jej wartość.
EN The article presents a spectrophotometric method for determining temperature of electric arc burning in an inter-contact gap of a switch based on recorded continuous spectra. Influence of the material and design of the contacts on the temperature values is also discussed.
15
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Praca opisuje konstrukcję oraz testy urządzenia zbierającego skropliny wydychanego powietrza, w których znadują się biomarkery chorób układu oddechowego. Celem urządzenia jest zwiększenie koncentracji biomarkerów, które mogą być następnie wykrywane za pomocą przygotowanego spektrofotometru i pH-metr[...]
EN This study describes the construction and testing of the condensate collection device within the exhaled to detect biomarkers of respiratory diseases. The device increased concentration of the biomarkers, detected by analytical methods (spectrophotometer). The paper presents in detail the analysis m[...]
16
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 3 (80) 17--23
PL Kolor jest podstawowym kryterium klasyfikacji bawełny. Przez lata kolor bawełny oceniany był organoleptycznie przez odpowiednio wyszkolonych klasyfikatorów. W latach 70 pomiar barwy bawełny został zinstrumentalizowany. Linia HVI (High Volume Instrument) do automatycznej oceny włókien bawełny wyposaż[...]
EN Colour is the basic criterion of cotton classification into cotton grade according to the Universal Cotton Standards. It also reflects the quality of other non-U.S. grown cotton. For years the quality of cotton has been assessed in an organoleptic way by cotton classers. Today there are plans to rep[...]
17
63%
Materiały Ceramiczne
2013 T. 65, nr 1 121--125
PL Obecnie najczęściej wykorzystywanym narzędziem do pomiaru barwy są spektrofotometry. W połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem pozwalają uzyskać informację o parametrach barwy, porównać dostarczoną partię produktu z wzorcem, dobrać alternatywny kolor aplikacji, modyfikować projekty graficzne. Ich s[...]
EN Nowadays spectrophotometers are mostly used in measurements of colour. According to the adequate software they give us the information about parameters of colour, make possible to compare a new product with the standard sample, to choose correctly alternative colour of the application, and to modify[...]
18
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 237 137-147
PL Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" laboratorium ma obowiązek okresowego sprawdzania poprawności wskazań własnego wyposażenia pomiarowego. Proponowana przez Główny Urząd Miar kontrola poprawności wskazań[...]
EN According to ISO/IEC 17025:2005 standard "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories" laboratory should periodically check the correctness of the readings taken with its own measuring equipment. The procedure of calibration offered by the Central Office of Measur[...]
19
63%
Badania Nieniszczące i Diagnostyka
2019 nr 3 10--13
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu naświetlania płyt włóknisto-cementowych promieniowaniem UV przebywających w komorze starzeniowej. Badaniom poddano dwie płyty włóknisto-cementowe. Jedną stanowiła płyta przebywająca w komorze starzeniowej, a drugą płyta referencyjna. W badaniach do oceny [...]
EN The article presents the results of research on the influence of irradiation of fiber-cement boards with UV radiation residing in the aging chamber. Two fibrous cement slabs were tested. One was a plate in the aging chamber and the other was a reference plate. In the tests, a spectrophotometer was u[...]
20
51%
Autex Research Journal
2016 Vol. 16, no. 3 154--159
EN The destructive effects of sun UV radiation on human skins are now very clear to everyone. Most of the present studies were focused on the fabrics’ structural parameters such as density, warp and weft yarns finenesses, fabric pattern and printing or finishing treatments applied to the fabrics. The a[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last