Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 90
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  speed
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Średnia prędkość będąca wynikiem obliczeń CFD bazujących na równaniach RANS różni się od uśrednionego w czasie modułu wektora prędkości tj. od średniej szybkości, która mierzona jest w pomieszczeniach za pomocą termoanemometrów z czujnikami wielokierunkowymi (sferycznymi). Podobnie, odchylenie stand[...]
EN Mean velocity field predicted by CFD simulations on the basis of RANS equations differs from the mean (in time) magnitude of the velocity, i.e. the mean speed, existing in rooms and measured by low velocity thermal anemometers with omnidirectional (spherical) sensors. Similarly, velocity standard de[...]
2
100%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The purpose of this study was to compare the changes in power and speed of running versus time for 11 year-old boys training (n-17) endurance competitions and being out of training (n-17). The estimate bases were the changing speed of power on an inclined plane and the change of speed for 400 m run [...]
3
100%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 4 177--182
EN In the article below, we presented the possibility of „spin test“ method usage for medium rotational speed devices such as thrusters', which are used to enhance the maneuverability of maritime vessels. The reason for the analysis is the problem of eliminating the unwanted vibrations of thruster's pr[...]
4
100%
Polish Maritime Research
2014 nr 1 35-41
EN In this paper empirical formulas relating the speed to principal dimensions of aircraft carriers have been obtained through regression analysis of the data of 105 aircraft carriers. To reduce uncertainty as much as possible, aircraft carriers are classified into several different categories. In each[...]
5
100%
Measurement Automation Monitoring
EN A method of the minimization finite state machines (FSM) is proposed. In this method, such optimization criterion as the critical delay path is taken into account already at the stage of minimizing internal states. The method is based on sequential merging of two internal states including the optimi[...]
6
100%
International Journal of Electronics and Telecommunications
2019 Vol. 65, No. 3 477--483
EN This paper describes the arithmetic blocks based on Montgomery Multiplier (MM), which reduces complexity, gives lower power dissipation and higher operating frequency. The main objective in designing these arithmetic blocks is to use modified full adder structure and carry save adder structure that [...]
7
86%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 11 35--39
PL Rozwój systemu rowerowego we Wrocławiu. Prędkość chwilowa w ruchu rowerowym.
EN Development of bike system in Wrocław. Momentary speed in the bicycle traffic.
8
86%
Acta Mechanica et Automatica
PL W tekście pokazano zmiany przebiegu napięcia na wtryskiwaczach LPG w zależności od prędkości obrotowej silnika i jego obciążenia. Wykonano szereg badań i dokonano analizy otrzymanych wyników. Zaproponowano rozwiązania mogące wpłynąć na poprawę jakości pracy wtryskiwaczy LPG.
EN In article there were shown changes in process of voltage in LPG injectors depending on engine speed and load. The number of researches and analysis of the results has been made. New solution, that could make the quality of LPG inject better, were suggested.
9
86%
Drogownictwo
2008 nr 12 418-425
PL Badania prędkości na drogach krajowych wykazały istotne przekroczenia limitów. Zaobserwowano, że limity prędkości są bardziej przekraczane w obszarach zabudowanych, w porze nocnej i na drogach z poboczami asfaltowymi. Intensywny nadzór prędkości, ze stacjonarnymi i mobilnymi fotoradarami powoduje zm[...]
EN Speed measurement on national roads showed significant exceeding of speed limits. It has been observed that speed limits are more exceeded in build up areas, during night and on roads with hard shoulders. Intensive speed management with stationary and mobile speed cameras causes reduction of averag[...]
10
86%
Drogownictwo
2009 nr 12 395-400
PL Pomiary prędkości pojazdów na drogach w ciągu 28 lat (1981-2008) wykazały, że w Polsce następuje ciągły wzrost średniej prędkości. Wzrost ten zależy od rodzaju pojazdów i charakteru drogi. Średnie prędkości samochodów osobowych wzrosły w tym czasie o 24-32 km/h, dostawczych o 17-22 km/h, a ciężarowy[...]
EN Measurements of vehicle speed on roads during 28 years (1981-2009) indicated that there is continuous increase of vehicle speeds. The increase depends on type of vehicle and characteristic of road. Average speed increases of passenger cars was during that time 24-32 km/h, vans 19-22 km/h and commerc[...]
11
86%
Drogownictwo
2009 nr 2 39-42
PL Prędkość pojazdów ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i powinna podlegać świadomemu zarządzaniu. Zarządzanie powinno polegać na zachowaniu następujących standardów prędkości: prędkość bezpieczna, prędkość dopuszczalna, małe różnice prędkości na kolejnych odcinkach drogi i małe różnice[...]
EN Speed of vehicles has huge influence on road traffic safety and it should be subject to aware management. The management should depend on keeping the following speed standards: safe speed, permissible speed, small speed differences on consecutive sections of road and small speed differences among ve[...]
12
86%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Pomiar prędkości i przemieszczeń drgań mechanicznych w przypadku złożonych ruchów obiektu względem osi współrzędnych x, y, z jest problemem skomplikowanym. Dotychczas stosowane czujniki przemieszczeń podczas takich badań mogą ulec uszkodzeniu i mierzą tylko przemieszczenia wypadkowe. Przedstawiony u[...]
EN The measurement of velocities and displacements during mechanical vibrations is a complicated problem incase of complexed motions of the object in relation to axes of coordinates x, y, z. The so far used displacement sensors can be damaged during these measurements and they only measure the resultan[...]
13
86%
Drogownictwo
2007 nr 7-8 248-253
PL Szczegółowe badania wypadków drogowych z zabitymi wskazują, że prędkość ma decydujący wpływ na wypadki - 51% we Francji, 61% w Finlandii. W Polsce większość kierowców znacznie przekracza dopuszczalne prędkości. Obniżenie limitu prędkości w terenach zabudowanych w 2004 roku z 60 km/h do 50 km/h spowo[...]
EN Detail investigations of road fatal accidents indicate that speed has crucial influence on accidents - 51 percent in France, 61 percent in Finland. In Poland, most of drivers significantly exceed speed limits. Decreasing of speed limit in build-up areas in 2004 from 60 km/h to 50 km/h caused insigni[...]
14
86%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2009 z. 65 81-88
PL Celem artykułu jest analiza zależności pomiędzy natężeniem ruchu a prędkością na drodze wielopasowej. W pracy zaprezentowano analizę korelacji tych dwóch zmiennych.
EN The analysis of relationship between traffic volume and speed on the multilane highway is a subject of this article. In the article was presented the analysis of correlation of this variables.
15
86%
Transport Samochodowy
2006 z. 2 77--88
PL Emisja zanieczyszczeń jest bardzo wrażliwa na warunki pracy silników spalinowych. W pracy przedstawiono wyniki badań niepowtarzalności emisji zanieczyszczeń oraz prędkości jazdy w teście UDC, wykorzystując do tego celu stosunkowo liczną 103-elementową próbkę realizacji testu. Na podstawie wyników ba[...]
EN Pollutant emission is very susceptible to engine working conditions. The non-repetition results of pollutant emission levels and driving velocity in UDC tests were in this paper presented. A relatively large sample of 103 tests was used in the research. Based on the test results an average velocity [...]
16
86%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule poddano analizie zmiany liczby zdarzeń drogowych na dwóch, przebudowanych w ostatnich latach, odcinkach dróg krajowych w Małopolsce. Spróbowano również oszacować korzyści, jakie przeniosły owe modernizacje w kontekście poprawy bezpieczeństwa. Analizowano także, czy zastosowane środki uspo[...]
EN The changes of the volumes of road events on two reconstructed sections of national roads in Malopolska in last two years have been analysed in the paper, It have been undertaken the affords to estimate advantages that had been given by the modernisation in the context of safety improvement. It have[...]
17
86%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 877--884
PL Omówiono sposób pomiaru prędkości wózka czołowego z napędem elektrycznym z wykorzystaniem zjawiska Halla i przetwarzania cyfrowego danych. Przedstawiono rejestrator do pomiaru i rejestracji prędkości jazdy wózka oraz do rejestracji obrazu jego drogi. Omówiono również program komputerowy do analizy d[...]
EN This paper presents a method of measuring the speed of an electric fork-lift truck with the use of the Hall effect and digital data processing. It also presents equipment for measuring and recording fork-lift truck speed and for recording the fork-lift route image. Software for analysis of the recor[...]
18
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2015 Z. 21 (171) 32--38
EN The subject of mass conservation by increasing the drilling speed through provision of perforating feeders was considered in the paper. Features of pneumatic Hemrov mechanism were described. The authors developed a design scheme of pneumatic punch with worm feeder.
RU Рассмотрен путь повышения скорости бурения посредством обеспечения перфораторов подающими устройствами при условии сохранения массы. Пакзаны особенности пневматических машин с ударним механизмом. Приведена схема разработанной авторами конструкции пневматического перфоратора с червячным подающим устр[...]
19
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 181--184
PL Tematyka publikacji dotyczy analizy poszczególnych etapów deformacji struktury nadwozia pojazdu podczas kolizji czołowej w oparciu o zarejestrowaną charakterystykę przebiegu: zmienności opóźnienia, prędkości oraz deformacji pojazdu w czasie. Przebieg kolizji został podzielony na etapy, których grani[...]
EN The subject of the publication concerns the analysis of stages of vehicle body deformation in frontal collision for the characteristics of delay, speed and deformation of the vehicle. The course of the collision was divided into stages, whose boundaries are determined by the characteristic intervals[...]
20
86%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2015 nr 18(1) 49--59
EN Resonant transverse bending vibrations of the band saw blade have been investigated taking into consideration variable in the time tension force of the blade and the external periodic perturbation. Amplitude of resonant vibrations of the band saw blade piece has been determined by the Bubnov-Galerki[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last