Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  specific surface area
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ars Separatoria Acta
2008 No. 6 69-79
EN Sorption of Methylene Blue (MB) and Malachite Green (MG) dyes onto barks and leaves of four trees was examined with a batch method. The obtained sorption isotherms are well described by the Langmuir equation. The examined barks proved to have quite different sorption capacities. The highest values w[...]
2
100%
Materials Science Poland
2012 Vol. 30, No. 4 313--322
EN Duck eggs are one of the most versatile cooking ingredients in which residue eggshells are discarded. Raw duck eggshells were calcined at temperatures between 300 to 900 °C, for 1, 3, and 5 h. Both the raw and calcined duck eggshells were characterized by FTIR, STA, XRD, XRF, TEM, BET, a particle si[...]
3
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono i porównano najczęściej stosowane metody wyznaczania powierzchni właściwej adsorbentów.
EN The methods of determination of specific surface area of adsorbents were described and compared.
4
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The paper presents the results of laboratory studies of the 200 MPa pressure effect on specific surface area of clay. The original high-pressure investigation stand was used for the pressure tests. Determination of the specific surface area was performed by the methylene blue adsorption method. The [...]
5
100%
Materials Science Poland
2014 Vol. 32, No. 4 526--532
EN The paper investigates the properties of sodium zeolites synthesized using the hydrothermal method under autogenous pressure at low temperature with NaOH solutions of varying concentrations. During this modification, zeolites X, Na-P1 and hydroxysodalite were synthesized. The synthesis parameters, a[...]
6
75%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2010 Nr 7 55-68
PL W pracy przedstawiono metodologię oraz wyniki badań powierzchni właściwej pyłów mineralnych psrzy użyciu różnych metod i urządzeń pomiarowych. Zastosowano tradycyjną metodę Blaine'a opartą na przepływie powietrza przez warstwę materiału mineralnego oraz metody optyczne z zastosowaniem analizatorów w[...]
EN In this paper the methodology and the results of specific surface area tests of mineral dusts using different methods and measurement devices were presented. The traditional Blaine's method using the air permeability test and optical methods using laser analyzers were applied. The optical methods ma[...]
7
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL W artykule omówiono wpływ pochodzenia i typu handlowych sorbentów wapniowych na wielkość ich powierzchni. Dla wybranych próbek kamieni wapniowych o różnym pochodzeniu geologicznym określono wpływ obróbki termicznej na wielkość powierzchni właściwej [wzór].
EN In the paper results are reported on the effect of commercial lime sorbents origin and type on their surface areas. For selected limestone samples of various geological origin the effect of thermal treatment on the BET specific surface area are also presented in this paper.
8
63%
Forum Eksploatatora
2010 Nr 4 (49) 40-43
PL Efektywność procesu osadu czynnego zależy między innymi od właściwości i charakterystyki kłaczków osadu. Jedną z bardzo ważnych właściwości osadu czynnego jest jego powierzchnia właściwa, która ma wpływ na transport substratów do wnętrza kłaczków, a także zdolność do ich aglomeracji. W artykule opis[...]
EN The effectiveness of the activated sludge process is related among others to the properties and characteristic of the sludge flocs. One of the very important properties of the activated sludge is specific surface area, which influence both the substrate transfer into floc and the effectiveness of fl[...]
9
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
PL Celem przedstawionych w artykule badań była ocena możliwości wykorzystania do określania powierzchni właściwej sorbentów naturalnych i innych podobnych materiałów reaktywnych metody adsorpcji błękitu metylenowego (ABM). Metoda ta, jak pokazują wyniki przeprowadzonych badań, jest tania, niezbyt czaso[...]
EN Specific surface area (SSA), defined as the total amount of all surfaces of all particles contained in a unit weight (or sometimes in a unit volume) of the porous medium, has meaningful effect on physico-chemical characteristics of porous medium, particularly on the fine grained soils. Many phenomen[...]
10
63%
Archives of Mining Sciences
PL Węgle kamienne mają złożoną i wciąż nie w pełni poznaną budowę chemiczną, co wynika z obecności w ich strukturze składu węglowodorów zarówno aromatycznych, alifatycznych, nasyconych i nienasyconych. Skład tych węglowodorów zmienia się wraz ze zmianą stopnia metamorfizmu węgli kamiennych. Zmianom ule[...]
EN The results of a study regarding sorption of nitrogen and carbon dioxide on 18 samples of bituminous coal are discussed in this paper. Correlation was found between specific surface area of coal, detennined from sorption of nitrogen and carbon dioxide and the susceptibility of coal to spontaneous co[...]
11
63%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2006 Vol. 40 255-263
PL W pracy przedstawiono badania prowadzone w celu otrzymania syntetycznego krzemianu magnezu, mogącego posłużyć jako selektywny adsorbent, napełniacz polimerów lub wypełniacz do mas powlekających papier. Syntetyczny krzemian magnezu otrzymano w reakcji strącania z użyciem roztworów MgSO4ź7H2O i Na2SiO[...]
EN In the paper studies were presented which aimed at obtaining synthetic magnesium silicate, which could be applied as a selective adsorbent, polymer filler or a filler of paper-coating masses. Synthetic magnesium silicate was obtained by precipitation using solutions of MgSO4ź7H2O and Na2SiO3 (water [...]
12
63%
Inżynieria Mineralna
2015 R. 16, nr 1 171--179
PL Artykuł poświęcony jest zaniedbanej metodzie pomiaru powierzchni właściwej proszku przy użyciu zjawiska kapilarnego wzniesienia. Taki pomiar jest w stanie rozróżnić miałką teksturę badanego proszku. Metoda została sprawdzona przez przeprowadzenie eksperymentu na gładkich stalowych kulach o średnicac[...]
EN This contribution presents a neglected method of measuring powder surface area that uses the capillary elevation phenomenon. Such measurement has a potential to distinguish a fine surface texture of measured powder materials. The method has been verified experimentally on smooth steel spheres with d[...]
13
63%
Przegląd Geologiczny
EN The paper presents investigations into the relationship between specific surface area of two monomineralic clays and their plastic limits. Two clays – sodium montmorillonite and calcium kaolinite were used to study. For montmorillonite, the quantity of interlayer water at plastic limit is approximat[...]
14
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2009 T. 12, nr 2 119-132
PL Powierzchnia właściwa osadu czynnego odgrywa istotną rolę w procesie biodegradacji zanieczyszczeń ściekowych. W pracy przedstawiono historyczne aspekty rozwoju metod pomiaru powierzchni właściwej osadu czynnego. Obecnie za najbardziej dokładne i jednocześnie proste można uznać metody adsorpcji barwn[...]
EN Activated sludge process is the most common method for effective treatment of municipal as well as industrial wastewater. The effectiveness of the activated sludge process is related to the physical properties of the flocs. One of the very important properties of the activated sludge is specific sur[...]
15
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 4 243--244
PL Zbadano wpływ wilgotności na opory przepływu powietrza przez złoże biofiltracyjne złożone z nieregularnych zrębków drewna. Przeanalizowano siedem poziomów wilgotności złoża. Na tej podstawie określono wpływ zawartości wilgoci złoża na jego powierzchnię właściwą. Wykazano, że istnieje wilgotność złoż[...]
EN The influence of moisture content in a packed bed made of irregular wood chips on the resistance of air flowing through this bed was examined. Seven moisture content levels were analyzed. As a result the influence of moisture content in a packed bed on its specific surface area was determined. It wa[...]
16
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2013 R. 54, nr 1 46--51
PL W pracy przeprowadzono ocenę zależności wybranych parametrów ekspansywności gruntów ilastych. Wykazano wyraźną zależność wartości pęcznienia swobodnego od parametrów, takich jak powierzchnia właściwa, pojemność sorpcyjna (MBC) oraz wilgotność gruntu w stanie powietrzno-suchym. Na tej podstawie stwie[...]
EN The paper presents estimation of the relation between selected swell parameters of clayey soils. The clear correlation of free swelling and parameters such as specific surface area, methylene blue value, water content of air-dry soil was demonstrated. On this basis, it was found that the main factor[...]
17
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2016 Nr 3 93--94
PL Przeprowadzono badania mające na celu określenie wpływu zawartości wilgotności na opory przepływu powietrza przez złoże biofiltracyjne złożone z nieregularnych zrębków drewna. Przeanalizowano dziewięć poziomów zawartości wilgoci w złożu. Na tej podstawie określono wpływ zawartości wilgotności złoża [...]
EN Experiments were carried out to determine the influence of moisture content in a packed bed made of irregular wood chips on the pressure drop of air flowing through this bed. The nine moisture content levels were analyzed. As a result, the influence of moisture content in a packed bed on its specifi[...]
18
63%
Materiały Elektroniczne
PL Do określania powierzchni właściwej materiałów najczęściej stosowane są metody bezpośrednie, takie jak metoda przepływowa oraz adsorpcyjna, w której wykorzystywane są równania izotermy adsorpcji. W naszej pracy do określenia powierzchni właściwej zredukowanego tlenku grafenu do opisu wyznaczonej izo[...]
EN The most common way to determine the specific surface of materials is to utilise direct methods, such as the flow method and the adsorptive method with the implementation of the adsorption isotherm equations. In our work we used the Brunauer, Emmet and Teller (BET) equation for the nitrogen adsorpti[...]
19
63%
Elastomery
2018 T. 22, nr 4 263--280
PL Hybrydowe kompozyty SBR zostały połączone z nanopłytkami grafenu w celu poprawy parametrów technicznych elastomerów i zmniejszenia rozpraszania energii podczas procesów tarcia. Nadal nie jest jasne, jak poradzić sobie z zadowalającą eksfoliacją i wprowadzaniem do matrycy kauczukowej. Dlatego też bad[...]
EN Hybrid SBR composites have been compounded containing graphene nano-platelets in order to improve technical elastomer performance and to reduce the energy dissipation during frictional processes. It is still unclear how to manage a satisfactory exfoliation and inclusion in a rubber matrix. Therefore[...]
20
51%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2001 R. 6, nr 3 11--14
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last