Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spatial variability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The design process in geotechnical engineering requires the most accurate mapping of soil. The difficulty lies in the spatial variability of soil parameters, which has been a site of investigation of many researches for many years. This study analyses the soilmodeling problem by suggesting two effec[...]
2
80%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN The spatial distribution of the radiant heating rate (RHR) in an area of seawater absorption change was investigated by means of a theoretical model. It was found that a sufficiently high gradient of the absorption coefficient in a horizontal direction could contribute significantly to the water’s w[...]
3
80%
Journal of Ecological Engineering
EN The paper presents the results of a study on differentiation of the morphological structure of soil and selected physical and chemical properties of soils in toposequence of the Opalenica Plain. The study was conducted in a 1200 m long transect running through a typical soil toposequence for the Pol[...]
4
80%
Journal of Ecological Engineering
2018 Vol. 19, nr 3 146--153
EN The phenomenon of erosion on mountain and submontane areas influences directly on high variability of soil properties. In the work there were presented results of analysis of spatial variability of bulk density, total porosity, organic matter content and saturated hydraulic conductivity, on eroded s[...]
5
80%
Journal of Ecological Engineering
2019 Vol. 20, nr 3 185--193
EN The result of geomechanical and hydrological degradation caused by the underground extraction of hard coal are the transformations of the environmentally managed terrains and high variability of soil properties occurring in these areas. The analysis of selected soil properties of spatial variability[...]
6
70%
Acta Geophysica
EN This paper presents the effects of soil layering on the characteristics of basin-edge induced surface waves and associated strain and aggravation factor. The simulated results revealed surface wave generation near the basin-edge. The first mode of induced Love wave was obtained in models having incr[...]
7
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2009 z. 57 67-78
PL W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych dotyczących wpływu dynamicznych cech opadów deszczowych na działanie systemów kanalizacyjnych. Model zlewni (10 zlewni cząstkowych o powierzchni 24ha każda) i sieci kanalizacyjnej wykonano przy użyciu programu SWMM5. W sumie przeprowadzono 126 symulac[...]
EN The papers presents results of the investigations focused on dynamic properties of a rainfall events. Influence of rainfall movement on the urban drainage system performance is poorly described in a literature, so methods used by engineers don't consider the spatial variability of the rainfalls. The[...]
8
61%
Oceanological and Hydrobiological Studies
2013 Vol. 42, No. 4 420--430
EN Phytoplankton species are dominant components in reservoir ecosystems, yet little is known about their variability and dynamics, especially along the depth continuum. This study examined vertical and horizontal differences in phytoplankton communities in a typical subtropical deep reservoir (i.e. Do[...]
9
61%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr I/1 73--87
PL W warunkach klimatycznych Polski opady atmosferyczne są podstawowym źródłem wody dla roślin. Klimat Polski określany jest jako przejściowy, zmienny i kontrastowy. Zmienny jest także rozkład opadów w czasie sezonu wegetacyjnego, w tej samej porze roku mogą występować wielodniowe okresy bezopadowe lub[...]
EN In Polish climatic conditions rainfall constitutes the main source of water for vegetation. The climate of Poland is characterized by high temporal and spatial variation. The total amount and seasonal distribution of precipitation show significant variability. The aim of the study was to analyze spa[...]
10
61%
Geochronometria
2014 Vol. 41, no. 3 234--244
EN We developed a Faxon fir (Abies faxoniana) tree-ring width chronology at the timberline in the western Qinling Mountains, China. Herein February–July mean temperature was reconstructed for Zhouqu in the western Qinling Mountains back to AD 1650 based on the standard chronology. The climate/tree-grow[...]
11
51%
Polish Journal of Ecology
EN This study is an assessment of the relation of the spatial variability of Nitraria schoberi Linn. to the soil properties conducted by using geo-statistical analysis. In an area of 140 ha a regular network from a semi-arid region of Meighan Playa in central Iran was selected. The results showed that [...]
12
51%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2012 Vol. 23 501--507
PL Jednym z ważniejszych elementów opisu aktualnego stanu drzewostanów jest informacja o ich budowie pionowej (układzie warstw). Informacje te gromadzone są w ramach okresowych inwentaryzacji zasobów leśnych. Z uwagi na dużą pracochłonność mają one jednak charakter bardzo ogólny, gdyż są odnoszone do s[...]
EN One of most important characteristics describing forest is their vertical structure (number of layers). This information is collected during periodical forest inventories. The inventory procedures are time-consuming and can provide only general information, describing relatively big parts of forests[...]
13
51%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2003 T. 6, nr 3/4 407-424
PL Artykuł prezentuje analizę rozkładów przestrzennych zawartości Cu, Pb i Zn w glebach Warszawy i okolic. Analizę tę wykonano z zastosowaniem metody krigingu wskaźnikowego. Kriging wskaźnikowy jest nowoczesną metodą geostatystyczną estymacji przestrzennej, pozwalającą precyzyjnie wyznaczyć rozkłady pr[...]
EN The systematic studies of Cu, Pb and Zn concentrations in the soils of Warsaw and its immediate vicinity were done in the past. It was shown that concentrations of these elements in the soil have similar statistical and geostatistical characteristic expressed by appropriate parameters or functions ([...]
14
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Wyniki badań dotyczących zmienności przestrzennej zawartości mineralnych form azotu w skali pola uprawnego mogą mieć znaczenie zarówno poznawcze, jak i praktyczne i mogą być wykorzytane do optymalizacji nawożenia roślin azotem. Celem badań było rozpoznanie i porównanie zmienności przestrzennej zawar[...]
EN Results concerning spatial variability of mineral nitrogen forms content in the field scale are both of theoretical and practical significance and could be used to optimization of nitrogen fertilization. The objective of this study was to evaluate and compare the spatial Variability of mineral nitro[...]
15
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Azot ogółem w glebach nie podlega tak dużym zmianom w czasie jak jego formy mineralne, ale jego zawartość może być zróżnicowana przestrzennie. To zróżnicowanie może występować w makroskali np. regionu, jak i w mikroskali, czyli w obrębie pola produkcyjnego. Dla praktyki rolniczej szczególnie ważne j[...]
EN Soil total nitrogen does not come under so great temporal changes as its mineral forms, but it could be spatially differentiated. Spatial variability of total nitrogen could occur in the region scale as well as in the microscale that is to say within production field scale. For agricultural practice[...]
16
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2011 Vol. 18, nr 8 1087-1092
PL W pracy przedstawiono wyniki badań całkowitej zawartości rtęci w aspekcie zanieczyszczenia gleb uprawnych Pojezierza Gnieźnieńskiego tym pierwiastkiem, a także specyfiki rozmieszczenia przestrzennego tego metalu. Oceniono również statystyczne zależności pomiędzy zawartością rtęci a kwasowością czynn[...]
EN The paper presents the results of total mercury content in terms of pollution of agricultural soils of Gniezno Lakeland by this element, as well as spatial characteristics of this metal. Statistical relationship between content of mercury in arable-humous horizon and active, exchangeable and hydroly[...]
17
51%
Environment Protection Engineering
EN Differences in the spatial variability of Na+ and K+ ion concentrations in the groundwater sourced in Southern Poland have been analysed. The study was based on selected hydrogeological environments differing in the lithology and geometry of aquifer rock voids. The hydrogeochem[...]
18
51%
Proceedings of ECOpole
2010 Vol. 4, No. 1 127--131
PL Sondaż akustyczny z wykorzystaniem SODARów (SODAR - SOund Detection And Ranging) dostarcza w sposób ciągły wiarygodnych informacji o stanie warstwy granicznej atmosfery oraz o równowadze termodynamicznej. Monitoring z wykorzystaniem sodaru pozwala na określenie występowania, czasu trwania i zasięgu [...]
EN Acoustic sounding using SODAR system (SODAR - SOund Detection And Ranging) provide a unique opportunity to get the continuous and reliable information about structure of the Atmospheric Boundary Layer and about thermodynamic state of the lower part of the atmosphere. The Sodar monitoring enables to [...]
19
51%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 10 385--394
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczących zmienności przestrzennej fizycznych właściwości gleby lekkiej (piasek słabo gliniasty), które przeprowadzono na polo o powierzchnie 0,45 ha. Po doprawieniu gleby na polo wytyczono 45 poletek o wymiarach 10 x 10 metrów. Przy użyciu rejestratora kar[...]
EN The paper presents results of research concerning spatial variability of light loamy sand soil physical properties, carried out on the field of 0.45 hectares area. After tillage, 45 plots of 10x 10 m dimensions were laid on the field. Using cartographic recorder 3R-GPS boundary of the measured area [...]
20
51%
Teledetekcja Środowiska
2007 T. 37 51--60
EN The landscape structure can be analysed in different ways while using different methods, research tools and initial data. One of the effective research methods is remote sensing together with satellite imageries obtained by this method. This technology used to be successfully applied in ecology, e.g[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last