Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spatial order
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przestrzeń i Forma
2009 nr 12 215-222
PL W artykule zostały omówione wybrane przykłady współczesnych realizacji, które przyczyniają się do wzbogacenia Szczecina pod względem przestrzennym i architektonicznym. To pozytywne zjawisko dotyczy szczególnie pojedynczych obiektów mieszkalnych lub usługowych oraz niewielkich zespołów zabudowy miejs[...]
EN Selected examples of contemporary architecture to increase of spatial and architectural qualities of Szczecin are presented in the following article. This positive phenomena mainly refer to individual apartment or commercial buildings and also to some small housing developments.
2
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2002 T. 47, z. 3 243-250
EN De-urbanisation is a phenomenon depicting changes within the spatial development of settlements whose characteristic features include dispersed development in suburban areas, especially those of big towns. This tendency was noticed earliest of all in the U.S.A. where the deconcentration of towns pro[...]
3
100%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2015 No 257-258 28--45
EN In the current legal status the basic function of the local plan is getting for raising the land value itself rather than of spatial aims for planning and the realization determined including financial possibilities of private and public entities. The process of adopting the local plan to be viable [...]
4
75%
Architecturae et Artibus
PL Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie ładu przestrzennego w architekturze tradycyjnych zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ciągłości tradycji w architekturze. Obecnie coraz więcej realizacji podejmuje dialog z zabudową regionalną i w niej szuka inspiracji. Na podsta[...]
EN The main objective of this article is to present the importance of spatial order in the regional architecture of detached housing complexes and for continuity of tradition in architecture. Currently, more and more construction projects are having a dialogue with regional architecture and searching [...]
5
75%
Architektura Krajobrazu
2013 nr 1 88--99
PL Krajobraz jest wynikiem obywatelskiego gospodarowania przestrzenią. Oznacza to, że duży wpływ na jego kształtowanie mają jego bezpośredni użytkownicy, a więc mieszkańcy miast, wsi i miasteczek. Od ich dobrej woli, świadomości zagrożeń oraz szacunku dla tradycji i nakazów prawnych zależą jego harmoni[...]
EN The landscape is the result of the civic management of space. This means that the immediate users, the inhabitants of cities, towns and villages, have a significant impact on its formation. Harmonious or disharmonious modifications depend on their good will, an awareness of potential threats, and re[...]
6
75%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2007 Vol. 17a 63--71
At the beginning of 18th century, the English school of landscape introduced the new esthetic ideas in physical planning. Instead of former subjugation, since that time the nature became the subject of affirmation and imitation. From the other hand, in the same place the industrial revolution initia[...]
PL Angielska szkoła krajobrazu wprowadziła w XVIII wieku nowe wzorce ładu w kształtowaniu przestrzeni. Natura przez wieki ujarzmiana w imię ładu, stała sie odtąd przedmiotem afirmacji i naśladownictwa. Równocześnie w tej że Anglii zrodzona rewolucja przemysłowa doprowadziła do takiego rozrostu miast, ż[...]
7
75%
Architectus
2010 Nr 2(28) 219--222
PL Proces kształtowania przestrzeni odbywa się w wielowymiarowej sferze dynamicznych współzależności. Kształtowanie środowiska odwzorowuje wspólne dla lokalnej społeczności wzorce kulturowe, zachowania przestrzenne, struktury społeczne, styl życia i kondycję ekonomiczną. Architektura jest tych wartości[...]
EN Sustainable development, sustainable design, and sustainable space design - involve improvement of quality of life of present and future generations in harmonious coexistence of man with nature [5]. Traditionally, the environmental protection emphasizes the environmental aspect connected with natura[...]
8
75%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 4 72-79
EN The article brought closer to the concept of the spatial order, drew attention to the relationship between the space harmony and the ordering of relationships arising from the functional, socio-economic, environmental, cultural and compositional - aesthetic conditions and requirements. There were de[...]
9
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W środowisku planistów, urbanistów i architektów krajobrazu istnieje silnie zakorzenione przekonanie, że reprezentują oni zawód zaufania publicznego, a ich starania o ład przestrzenny i piękno krajobrazu to wypełnianie obowiązków wobec społeczeństwa. Równocześnie w tak rozumianej misji napotykają on[...]
EN In the circles of the planners, urban planners and landscape architects, there exists a strong conviction that they represent the professions of public trust, while their works on spatial order and landscape beauty amount to the fulfilment of their obligations towards the society. At the same time, [...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Program badań obejmuje ustalenie definicji: - ewolucji przemian krajobrazu pod wpływem zmieniających się tendencji w sztuce ogrodowej; - ewolucji funkcjonalnych i wizualnych przemian krajobrazu; - wartości wynikających z zaawansowanego etapu procesów przyrodniczych oraz jakości zabytkowych. Wyniki o[...]
EN The research includes providing definitions of: - landscape transformation evolution under the influence of changing tendencies in the garden art; - landscape functional and visual transformation evolution; - value resulting from the advanced stage of natural processes and monumental qualities. The [...]
11
75%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2015 no. 4 29--34
EN The main aim of the paper was to elaborate a conception of spatial development around dormitories of the Jagiellonian University Collegium Medicum located in Prokocim – one of Krakow quarters. The area that is being elaborated comprises public space of academic commune which lives there. Lack of pos[...]
12
75%
Technical Transactions
PL Wzrost popularności obszarów podmiejskich jako miejsca zamieszkania pociągnął za sobą w ostatnich latach dynamiczny rozwój zagospodarowania tych obszarów. Skutkiem było i jest masowe przeznaczanie pod zabudowę mieszkaniową terenów dotychczas użytkowanych rolniczo. Obszary podmiejskie o typowo rolnej[...]
EN An increase in the popularity of suburban areas as places of residence has triggered dynamic development of such areas in recent years. This resulted in mass designation of previously agricultural land for housing development. Suburban areas with typically agricultural land parcellation are not prep[...]
13
75%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2013 No 252 51--86
PL Zagospodarowanie przestrzenne to aktualny stan przestrzeni, wynikający z prowadzonej gospodarki przestrzennej. Polskie ramy prawne zagospodarowania przestrzennego stanowi Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. Zgodnie z literą prawa planowanie przestrzenne polegające[...]
EN The aim of this paper is to propose indicators to assess spatial order from the environmental perspective in communes. The secondary goal is to review the information available in existing databases in terms of their suitability for the construction of environmental indicators of spatial order. The [...]
14
75%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2014 No 253 45--62
PL Największe polskie miasta stanowią ośrodki o oryginalnej historii powstania i rozwoju. Kolejne etapy tej historii pozostawiały w nich zasób dziedzictwa materialnego, kształtującego tożsamość miejsca oraz jego strukturę morfologiczną [Liszewski 2012, s. 241-242]. Ten zasób coraz wyraźniej w ostatnich[...]
EN The great Polish cities are structures of long duration, showing the successive stages of their development. In recent years, this resource is increasingly subjected to transformations. They are both the result of the succession of urban functions and the growing investment pressure. In this conditi[...]
15
63%
Architektura Krajobrazu
2009 nr 1 59-64
EN Spatial order is a component of integrated order. Shaping it refers to the context of balanced development. Objectively appearing internal and external conditions decide about the rational direction of development of a specific area in striving to achieve integral order. The article pays attention t[...]
16
63%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
PL Rozproszenie to stan miasta, z jakim mamy dziś do czynienia. Pochodnymi tego fenomenu są: nowa geografia miast, co można też nazywać nową centralnością, i metropolizacja przestrzeni w nowej formie. Brakuje jednak definicji nowego miasta, powstającego na skutek rozpraszania się miasta tradycyjnego. M[...]
17
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2015 T. 18, nr 4 471--481
PL W artykule przeanalizowano przepisy prawne dotyczące planowania przestrzennego pod kątem uwzględnienia w nich problematyki udziału społeczeństwa w tym procesie. Następnie przedstawiono wyniki ankiety na temat świadomości społeczeństwa o przysługujących mu prawach udziału w procesie miejscowego plano[...]
EN The following paper analyzes the legal regulations which refer to spatial planning in order to take the issues of public participation in the planning process into account. There are presented the results of a survey on society awareness about their rights within the participation in the local plann[...]
18
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2011 R. 108, z. 6-A 133--137
PL Artykuł zarysowuje wielowątkowość zagrożeń przestrzeni miasteczek związanych z siłami natury, klęskami żywiołowymi oraz nieprawidłową działalnością człowieka i procedur prawnych. W wyniku procesów gospodarczych i politycznych oraz różnego sposobu zagospodarowania terenów małych miast przestrzenie ic[...]
EN The paper outlines many aspects of space hazard in the territory of small towns connected with the nature power, disasters, irregularity of human activities and planning law. As the consequence of economic and political processes the space of towns has been transformed. There were taken place of deg[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 98 113--124
PL Geopolityka powstała pod koniec XIX wieku, jako zjawisko intelektualne z pogranicza nauki i ideologii. Istnieje wiele różnych definicji geopolityki. Po II wojnie światowej wskutek posądzenia o sprzyjanie niemieckiemu militaryzmowi geopolityka została potępiona. W wyniku wydarzeń z przełomu lat 80. i[...]
EN Geopolitics emerged in the late 19th century as an intellectual phenomenon combining science and ideology. There are many different definitions of geopolitics. After World War II the phenomenon was condemned as a result of a belief that it favoured German militarism. Following the events of the late[...]
20
63%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2016 no. 3 105--114
PL Opracowaniem objęto gminy wiejskie i miejskie województwa dolnośląskiego. Celem pracy było określenie potrzeb ochrony i kształtowania środowiska ze względu na zasoby środowiskowe oraz wyposażenie w infrastrukturę komunalną badanych jednostek. Oceniano stan ładu przestrzennego w aspekcie środowiskowy[...]
EN The spatial range of the present analysis spans the rural and urban communities of Lower Silesia region. The aim of the study was to determine the needs in terms of environmental protection and development, due to environmental resources and equipment in the communal infrastructure. The environmenta[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last