Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 297
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spaliny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Motoryzacji
1999 Nr 1/2 45-66
PL W pracy przedstawiono związki pomiędzy stopniem zaczernienia spalin N, współczynnikiem absorpcji światła k, ilością części węglowej cząstek stałych PM[c] oraz zadymieniem spalin D określonym na podstawie skali Boscha. Badania przeprowadzone zostały na doładowanym silniku z zapłonem samoczynnym stoso[...]
EN The paper presents correlation between the measured opacity value N, absorption coefficient k, the carbon mass of particulates PM[c] and the smoke level defined according to the Bosch scala. Test stand examinations have been performed turbocharged diesel engine purposed for driving of vans. Result o[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 2, z. 22 377-384
PL W pracy przedstawiono bilans ciepła w pionowych szczelinach jednostronnie otwartych do otoczenia, po przejściu płomienia mieszanki metan-powietrze. Na podstawie materiału eksperymentalnego, sporządzono bilanse ciepła w oparciu o ilość ciepła, określoną na podstawie składu spalin oraz ilość ciepła od[...]
EN An attempt was made to prepare a heat balance in vertical gaps open to ambient from one side, after flame front passing for methane - air mixture. The experimental work was done on the specially build stand which consisted of combustion chamber with length 1 m and square cross section 50 x 50 mm, su[...]
3
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1999 nr 1 9-13
PL Przedstawiono metody redukcji selektywnej niekatalitycznej tlenków azotu, które polegają na iniekcji amoniaku lub mocznika do komory spalania oraz ważniejsze fazy mechanizmu tego procesu. Stopień redukcji tlenków azotu zależy od takich podstawowych parametrów procesu, jak: temperatura reakcji, czas [...]
EN Mrthods of selective non-catalytic reduction of nitrogen oxides by injecting ammonia or carbamide into the combustion chamber, and the main phases of this process have been presented. The nitrogen oxide reduction ratio is determined by the following main parameters of the process: reaction temperatu[...]
4
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1999 nr 1 19-24
PL W węglu kamiennym z polskich kopalni zaobserwowano wzrost zawartości chlorków do poziomu porównywalnego z zawartością siarki. Powyższe powoduje znaczący wzrost emisji chlorowodoru ze spalinami, silne korozyjne oddziaływanie na elementy konstrukcji urządzeń energetycznych oraz utrudnienia wpracy ins[...]
EN An increase of chloride content in black coal mined in Poland to the level comparable with sulphur content has been observed. The above causes considerable increase of hydrogen chloride emission, corrosion of constructions in power plants and makes operation of FGD plants more complicated. Owing to [...]
5
80%
Archiwum Motoryzacji
2003 Nr 2/3 103-117
PL W pracy przedstawiono wyniki badań własnych wpływu wybranego katalitycznego reaktora utleniającego na mikrostrukturę, skład pierwiastkowy i przebieg procesu utleniania cząstek stałych separowanych w filtroreaktorze spalin, ograniczającym emisję cząstek stałych z silników o zapłonie samoczynnym.
EN An of research results of the selected oxidizing catalyst influence on microstructure, element composition and oxidizing process running of the separated particulate matter in the filter-reactor which reduced particulate matter emission from diesel engines were presented in this paper.
6
80%
Archiwum Motoryzacji
2003 Nr 4 167-180
PL W pracy przedstawiono wyniki badań własnych wpływu filtroreaktora jako integralnego urządzenia, w którym do utleniania separowanych cząstek stałych wykorzystuje się efekt redukcji energii aktywacji przez katalityczne oddziaływanie NO2, na inne toksyczne składniki spalin silnika o zapłonie samoczynny[...]
EN An own research results of the filter-reactor influence on another toxic component of Diesel engine exhaust gases, as integral installation, in which the oxidizing activation energy reduction effect of catalyst NO2 activity was used to oxidizing of separated particulate matter, were presented in thi[...]
7
80%
Archiwum Motoryzacji
2001 Nr 3 117-141
PL Jednym z zadań samodiagnostyki jest zminimalizowanie wydzielania przez silnik spalinowy substancji zanieczyszczających środowisko naturalne. Jednocześnie stanowi ons podstawę do stworzenia najlepszych warunków do najsprawniejszego działania silnika. Przez wiele lat dyrektywa dotycząca zasad funkcjon[...]
EN Self-diagnostic is to minimise the volume of substances generated by the combustion engines polluting the natural environment. Self-diagnostic is the basis for creating the best conditions for the most effective operation of the engine. The first rules of on board diagnostic were published in 1981. [...]
8
80%
Archiwum Motoryzacji
2001 Nr 3 83-97
PL W publikacji przedstawiono koncepcję usprawnienia pracy reaktora katalitycznego w okresach tzw. zimnego rozruchu silnika spalinowego. W okresach tych, trwających nawet kilka minut, jest możliwe dodatkowe nagrzewanie reaktora energią cieplną pochodzącą z rezystorów grzejnych, stanowiących obciążenie [...]
EN The concept of improving functioning of automobile catalytic converter during so called cold starts of combustion engine is presented. During these periods, lasting even several minutes, it is possible a supplementary heating of converter by thermal energy from heating resistors that form alternator[...]
9
80%
Archiwum Motoryzacji
2002 Nr 4 175-187
PL W artykule przedstawiono opracowane wyniki testów spalin przy załączonych w czasie testu dodatkowych odbiornikach energii. Badania przeprowadzono w wytwórni samochodów osobowych. Przebadano jeden samochód, po przebiegu 30 tys. km specjalnie opracowanym testem, powtarzanym pięciokrotnie dla każdego z[...]
EN In the paper some results of investigation of influence of some additional energy consumers switched on during emission tests has been presented. The research has been done in a car factory. One used car (after 30 thousand km) was tested with the special test. The test was repeated five times for ea[...]
10
80%
Archiwum Motoryzacji
2002 Nr 4 139-164
PL W artykule przedstawiono dwuwymiarowy model do symulacji pola temperatury i zawartości składników spalin w wielofunkcyjnym i wielosekcyjnym reaktorze katalitycznym w stanach nieustalonych i ustalonych. Model ten uwzględnia zjawiska konwekcyjnej wymiany ciepła, wymiany masy w fazie stałej i gazowej, [...]
11
80%
Archiwum Motoryzacji
2002 Nr 2/3 53-67
PL W pracy przedstawiono przebieg i kryteria doboru algorytmów sterowania pracą silnika o zapłonie iskrowym, z wielopunktowym wtryskiem paliwa podczas rozruchu, nagrzewania i biegu jałowego. Przedstawiono bazowe algorytmy sterowania, struktury siatek oraz algorytmy sterowania po ostatecznej korekcie. O[...]
EN In this study the criterions of choice of control procedure have been described. The procedures and operation of algorithms to control EGR valve and engine ignition timing have been proposed. The base algorithms of control, their structure grid and algorithms after final correction have been present[...]
12
80%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 3 315-327
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu jednoczesnego zastosowania zasilania sil.nika emulsją paliwowo-wodną i recyrkulacji spalin na zużycie paliwa oraz emisję związków toksycznych okrętowego silnika spalinowego. Wykazano, że stosowanie emulsji paliwowo-wodnej wpływa na zmniejszenie emisji tle[...]
EN The article presents the research results on the influence of simultaneous application of fuel water emulsion and EGR on the fuel consumption and the level of emissions of a diesel marine engine. It has been shown that the application of water fuel emulsion does influence the NOx emission at the sam[...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2011 nr 15 5-13
PL Przedstawiono wyniki badań równowagi adsorpcji tlenu na zeolitowych sitach molekularnych 13X, które mogą być stosowane w adsorpcyjnych procesach wydzielania CO2 ze strumieni spalin. Stwierdzono, że tlen jest najsłabiej adsorbującym się gazem, spośród głównych składników spalin suchych. Stwierdzono t[...]
EN Experimental results are presented on the adsorption equilibria of oxygen over zeolite molecular sieves 13X which may be used in the separation of CO2 from flue gas streams. It is found that oxygen is the weakest adsorbing species among the main components of a dry flue gas. It is also concluded tha[...]
14
80%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono sposób ciągłego pomiaru emisji masowej zanieczyszczeń gazowych zawartych w spalinach silnika pojazdu podczas odwarzania znormalizowanego cyklu jezdnego. Przedstawiono wyniki pomiarów wybranych pojazdów z wykorzystaniem tej metody i dokonano porównania charakterystyk emisji p[...]
EN In the paper described method of exhaust emissions continuous measurement in standard driving cycle enabling comparison between emissions of vehicles equipped with different combustion systems. It contains results of some vehicle tests using this method.
15
80%
Pojazdy Szynowe
2007 Nr 1 5-12
PL W artykule przedstawiono aktualne przepisy dotyczące problemu emisji związków toksycznych spalin z silników o zastosowaniach pozadrogowych. Do tej grupy pojazdów należy zaliczyć także pojazdy wykorzystywane do wykonywania prac specjalistycznych i przetokowych na torach kolejowych. Zaprezentowano roz[...]
EN The current rules relative to the problem of emission of the toxic compounds of the exhaust gas from the engines with the non- road applications are presented in this article. To this group of vehicles it should be also included the vehicles used for the specialistic and shunting works on the railwa[...]
16
80%
Journal of KONES
PL Publikacja zawiera analizę korelacji wyników pomiarów toksycznych składników spalin silnika benzynowego otrzymanych metodą CVS (constant volume sample) oraz techniką modalną. Zaprezentowano badania wykonane systemem AVL CEB-600 na hamowni podwoziowej. Badania wykonano w ramach realizacji testu ECE-1[...]
EN The correlation analysis of the results of toxic components emission measurements for SI engine made with lCVS method (constant volume sample) and modal technique was included in the paper. There were presented the investigations carried out with AVL CEB-600 system on chassis dynamometer. The inves[...]
17
80%
Journal of KONES
PL W referacie przedstawiono model matematyczny tworzenia tlenków azotu, w czasie cyklu pracy silnika ZS. Opisano metodykę obliczeń koncentracji NOX w spalinach tych silników. Powiązano proces tworzenia NOX z procesem spalania rozpylonego w cylindrze paliwa. Wykorzystując powyższy model przeprowadzono [...]
EN In this paper a mathematical and a method of calculation of nitric oxide formation in cylinder of Diesel engine was proposed. This process linked with the process of burning of atomized fuel. With use of this model verification and investigation of influence of any parameters of working process on N[...]
18
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 12 71-75
PL Prawidłowe funkcjonowanie gospodarek światowych nieodłącznie związane jest z zapewnieniem sprawnego systemu transportowego. Stąd też liczba pojazdów przypadających na mieszkańców jest jednym ze wskaźników poziomu rozwoju gospodarczego państwa. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 10 lat światowy [...]
19
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 8 71-73
PL W ostatnich latach wzrasta udział pojazdów z silnikami wysokoprężnymi w sprzedaży samochodów osobowych, szczególnie w segmencie aut klasy średniej. W 2005 r. stanowiły one 49% całego europejskiego rynku samochodowego. W Polsce udział diesli wśród nowych samochodów wynosił 31 %.
20
80%
Journal of KONES
PL W Zakładzie Silników Spalinowych i Pojazdów Politechniki Radomskiej przebadano dwupaliwowy silnik zasilany głównie mieszaniną gazów propan-butan. Badania przeprowadzono w warunkach sporządzania charakterystyk obciążeniowych silnika dla różnych regulacji wartości inicjującej zapłon dawki oleju napędo[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last