Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spaliny samochodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Environment Protection Engineering
PL Przedstawiono wyniki pomiarów stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym w powietrzu, pobieranym w bliskim sąsiedztwie dróg. Celem badań była ocena narażenia uczestników ruchu na krótkotrwałe ekspozycje na karcenogenny benzo(a)piren obecny w spalinach samochodów. W 9 stałych punktach zlokalizowanych[...]
EN Results of measurements of B(a)P concentrations in suspended dust collected in the close vicinity of roads are presented. The investigations were aimed at assessing the risk of short-time exposures of traffic participants to carcinogenic B(a)P present in car exhaust gases. 248 samples of dust were c[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących pomiarów skażenia powietrza spowodowanego ruchem pojazdów mechanicznych na terenie Szczecina. Analizę skażenia powietrza przeprowadzono w oparciu o trzy składniki, mające największy udział w jego zanieczyszczeniu : tlenki siarki, tlenki azotu oraz p[...]
3
88%
Przegląd Komunalny
2015 nr 10 85--87
PL Zanieczyszczenie powietrza spalinami samochodowymi jest współcześnie najbardziej powszechnym źródłem skażenia powietrza pośród wszystkich ludzkich aktywności, stanowiąc poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i zasobów przyrodniczych.
4
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 63 155-162
PL W pracy przedstawiono opis metodyki szacowania emisji spalin przez samochody w ruchu drogowym. W opracowaniu algorytmu wzorowano się na programach Copert. Program umożliwia obliczenie poziomu emisji zanieczyszczeń pochodzących od transportu drogowego, w zależności od liczby pojazdów, rodzaju pojazdó[...]
EN This paper presents the methodology of the traffic emission calculation. The methodology is based on computer programme Copert III. Copert III methodology can be applied for the calculation of traffic emission from road transport depending on the number of vehicles, the type of vehicles, the engine [...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 63 15-20
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu stanu technicznego silnika na poziom zawartości toksycznych substancji w spalinach dla pojazdów o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych i różnym przebiegu.
EN This paper presents the results of the measurements the influence of the engine technical condition on traffic emission from different vehicles.
6
75%
Przegląd Mechaniczny
2010 nr 5 24-27
PL W pracy zaproponowano wykorzystanie technologii relacyjnych baz danych do wspomagania nietypowych prac diagnostycznych, to jest takich, dla których nie ma na rynku dostępnych narzędzi programistycznych. Przykładem takich prac jest proces legalizacji ponownej analizatorów spalin samochodowych. W arty[...]
EN The application of relational data bases technology in support of the unusually diagnostic works have been proposed in the paper. The unusually diagnostic work is an untypical work without tools available on the market with computer software tools. The good example of such a work is process of renew[...]
7
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono niektóre elementy związane z ruchem transportowym, mające wpływ na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Należą do nich: . wzrastająca liczba pojazdów, . natężenie ruchu samochodowego i . stężenia zanieczyszczeń gazowych występujących w spalinach pojazdów silnikowych. Liczba nowo[...]
EN In the work presented we have brought up same elements connected with mechanical transportation which have a degree of influence on air pollution. Among them: . an increasing number of vehicles . increase in traffic on the roads . evaluation of the concentration of gas pollutants in car exhaust fume[...]
8
75%
Rynek Instalacyjny
2004 Nr 4 71--74
PL Artykuł przedstawia nowe rozwiązanie projektowe oddymiania garaży. Polega ono na zastosowaniu wentylatorów przetłaczajacych zlokalizowanych w przestrzeni garażu. Układ ten powoduje usuwanie dymu i skutecznie zastępuje system z przewodami wentylacyjnymi wyposażonymi w kratki wyciągowe.
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 405-411
PL W artykule przedstawiono cechy wspólne oraz różnice w postrzeganiu wzorcowania, jako jednego z głównych elementów systemu zarządzania jakością, w porównaniu z procesem związanym z metrologią prawną, jakim jest legalizacja. Jako obiekt analizy posłużył analizator spalin samochodowych. Ponadto zaprop[...]
EN In this paper the common features and differences in perceiving calibrating as one of the main elements of the quality management system were described, compared with the process associated with the legal metrology, that is the legalization process. The object of analysis was the gas exhaust anal[...]
10
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2000 Vol. 7, nr 7 755-762
PL W wyniku niepełnego spalania alkoholi zawartych w paliwach reformulowanych powstają aldehydy - związki o dużej aktywności fotochemicznej, W pracy omówiono metodę oznaczania aldehydów alifatycznych do C4 włącznie oraz benzaldehydu w spalinach samochodowych. Przedstawiono również przykłady zastosowani[...]
EN As a result of incomplete combustion of alcohols contained in ethanol modified fuels aldehydes the compounds of high photochemical activity are generated. A method of determination of aliphatic aldehydes (until C4 including) as well as benzaldehyde in exhausted gases is presented. There is also demo[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 906--909, CD
PL W artykule opisano wybrane aspekty związane z wpływem toksycznych składników spalin z pojazdów osobowych na zanieczyszczenie środowiska naturalnego i zdrowie ludzi. W pracy opisano strukturę ilościową pojazdów samochodowych, które są w eksploatacji w Polsce. Przedstawiono strukturę używanych samocho[...]
EN This article describes selected aspects of the toxic components of passenger car exhaust to pollute the environment and human health. The paper describes the quantitative structure of motor vehicles that are in operation in Poland. The structure of used passenger cars was imported from abroad and fi[...]
12
75%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia wybrane systemy oparte na najnowszych technologiach, których zadaniem jest między innymi ograniczenie emisji spalin emitowanych przez pojazdy samochodowe w procesach ich użytkowania. Poruszony problem w artykule jest niezwykle ważny na co wskazuje aktualna [...]
EN This article presents selected systems based on the latest technologies, whose task is to reduce greenhouse gases emitted by motor vehicles in the processes they use. Moved by a problem in the article is extremely important as evidenced by the current transport policy of the Euro[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 63 241-248
PL Omówiono problematykę związaną z emisją zanieczyszczeń podczas użytkowania samochodów. W pracy przedstawiono sposób identyfikacji pyłów, które powstają w czasie użytkowania samochodów z uwzględnieniem różnych czynników drogowych. Przeprowadzono badania dla 3 odcinków autostrady oraz 3 odcinków miejs[...]
EN A way was introduced to the identification of dusts which are coming into existence in the time of using cars with taking different road factors into consideration at work. Examinations were carried out for 3 stretches of the motorway and 3 urban segments, which the weight of the fall of dust was de[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 44 41-50
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki symulacji procesu spalania mieszaniny powietrzno-gazowej w trój cylindrowym silniku gazowym o zapłonie iskrowym. Do symulacji wykorzystano model dwustrefowy. Symulacja procesu spalania przeprowadzona była w oparciu o charakterystyki przepływu ciepła pomiędzy s[...]
EN A rapid chemical equilibrium composition model was applied to calculate the main combustion products from gas spark-ignition engine. The kinetic concentration of ox-ides of nitrogen were evaluated on the basis of their equilibrium concentration. To validate model, experiments were carried out in a t[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 63 21-31
PL Celem niniejszego opracowania jest określenie wpływu ukierunkowania strugi wtryskiwacza gazowego na skład wytwarzanej mieszaniny powietrzno gazowej. Przedstawiono i omówiono wyniki badań stanowiskowych i badań przeprowadzonych na hamowni podwoziowej dla samochodu Fiat Ducato napędzanego alternatywni[...]
EN Determining the influence of gaseous fuel spray direction was the main goal of this study. Changes of transient function twg=f(twb) as a results of spray direction were presented and discussed. The results show that the spray direction has an influence on time injection and engine emission.
16
63%
Modelowanie Inżynierskie
2010 T. 9, nr 40 257-263
PL W pracy podkreślono znaczenie modelowania w formalizmie relacyjnych baz danych do wspomagania nietypowych prac diagnostycznych. Za nietypowe prace diagnostyczne uważa się takie prace, dla których nie ma na rynku dostępnych narzędzi programistycznych. Dobrym przykładem takich prac jest proces legaliz[...]
EN The main position of modeling in the formalism of relational data bases technology in the support of the unusual diagnostic works is underlined in the paper. The unusual diagnostic work it is an atypical work without tools available on the market with computer software tools. A good example of such [...]
17
63%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 5 762--766
PL Negatywny wpływ spalin silnika na środowisko wymaga podejmowania różnych środków w celu zminimalizowania tego wpływu. Do pomiaru emisji spalin są powszechnie stosowane diagnostyczne analizatory spalin, które stanowią obowiązkowy element wyposażenia stacji kontroli pojazdów. Przeanalizowano wybrane z[...]
EN Ten com. diagnostic exhaust gas analyzers were tested in vehicle inspection stations for the quality of vehicle emission control to check the efficiency of the analyzer legalization. Pump failures and leakages were major defects in the analyzers (frequency up to 19% and 20%, resp.). Extended uncerat[...]
18
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 463--467, CD
PL W artykule omówiony został wpływ nieszczelności układu wydechowego na parametry użytkowe oraz emisję substancji szkodliwych w spalinach turbodoładowanego silnika o zapłonie iskrowym samochodu osobowego. Dokonano analizy porównawczej wyników pomiarów uzyskanych na hamowni podwoziowej MAHA MSR500 w wa[...]
EN Paper discussed the influence of exhaust system leakage on the utility parameters and toxic combustion products emission of a turbocharged passenger car spark ignition engine. A comparative analysis of the data gathered in the research carried out using the MAHA MSR 500 single roller chassis dynamom[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2001 z. 43 13-18
PL W pracy dokonano obliczeń udziałów węglowodorów w komorze spalania doładowanego silnika ZS z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Obliczenia te wykonano w oparciu o równowagowy skład spalin, wykorzystując dwustrefowy model procesu spalania [1]. Przebieg zmian zawartości węglowodorów przedstawiono dla różn[...]
EN In this work were executed of calculations of concentration hydrocarbons in chamber of combustion in turbo Diesel engine. These calculations were done by means of equilibrium composition of combustion gases using two-zonal model. The process of changes the content of hydrocarbons was presented for v[...]
20
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 675--679
PL Pomiary emisji związków szkodliwych spalin podczas testów na hamowni podwoziowej są jednymi z najistotniejszych i najbardziej skomplikowanych badań, jakim są poddawane pojazdy napędzane silnikami spalinowymi. W artykule został omówiony jeden z istotniejszych czynników mających wpływ na końcowe wynik[...]
EN Exhaust emission measurements on the chassis dynamometer are one of the most important and most complex tests which are performed on vehicles driven by combustion engines. This paper describes in detail one of the most important factor affecting on the final results of the exhaust emission: the impa[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last