Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 684
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spalanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Motoryzacji
2001 Nr 3 99-116
PL W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów procesu spalania w silniku dwupaliwowym zasilanym gazem ziemnym sprężonym (CNG). Parametry będące przedmiotem analizy obliczono na podstawie wykresów indykatorowych z badań jednocylindrowego silnika o zapłonie samoczynnym i wtrysku bezpośrednim 1CA90 [...]
EN The results of research combustion parameters in the dual fuel engine fuelled with compression natural gas (CNG) have been presented in the paper. The analysed parameters were computed from indicator diagrams of the single cylinder pressure, increase of pressure, cylinder temperature and heat releas[...]
2
100%
Czysta Energia
2010 Nr 2 24-25
PL FLEXI-BURN CFB (Development of High Efficiency CFB Technology to Provide Flexible Air/Oxy Operation for Power Plant with CCS) to projekt opracowywany w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Łączy on w sobie zalety właściwe technologii CFB (elastyczność paliwową i niskie emisje) ze spalaniem[...]
3
100%
Archivum Combustionis
EN The following contribution deals with catalytic combustion of lean gaseous fuels in an annular double-layer catalytic micro-converter with integrated exhaust energy recuperation. With the proposed design industrially preferred auto-thermal operation was attained for 112 ppmv propane content in adiab[...]
4
100%
Archivum Combustionis
EN An attempt has been made to visualise the process of the growth of SiC nanofibres after the combustion of CaSi2/PTFE mixtures, using a CCD camera working in the a schlieren mode. Moreover, overpressure histories, mass of solid combustion products and heat of combustion were measured in a closed reac[...]
5
100%
Archiwum Spalania
PL Reakcja wodoru z tlenem jest tylko pozornie prosta, gdyż na poziomie .mikro., atomów i cząsteczek, na globalną reakcję łańcuchową składa się wiele reakcji elementarnych. Mechanizm spalania wodoru jest szczególnie ważny, gdyż te same kluczowe reakcje elementarne rozgałęzienia i oberwania łańcucha wys[...]
6
100%
Archiwum Spalania
PL Artykuł przedstawia wyniki badań eksperymentalnych spalania oleju opałowego nr 1 przy zastosowaniu technologii HTAC. Głównym celem naukowym tego projektu było określenie optymalnych warunków spalania lekkiego oleju w tej technologii w zakresie średnich temperatur przegrzewu powietrza, tj. do 700 0C.[...]
7
100%
Archiwum Spalania
PL W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych procesu spalania paliw gazowych w inertnym złożu fluidalnym. Zaprezentowano efekty spalania związane ze składem spalin oraz zjawiska dynamiczne zachodzące wewnątrz warstwy fluidalnej. Wskazano na powiązanie zjawisk dynamicznych ze st[...]
8
100%
Archiwum Spalania
2002 Vol. 2, nr 2 113-145
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstaw teoretycznych i możliwości obliczeniowych programu KIVA, zapoznanie potencjalnych użytkowników z dostępnymi modyfikacjami oraz zachęcenie do używania obliczeniowej dynamiki płynów (CFD – Computational Fluid Dynamics) jako narzędzia wspomagająceg[...]
9
100%
Archiwum Spalania
PL W pracy przedstawiono istotę fluidalnego spalania węgla. Podkreślono, iż dynamiczny – losowy ruch ziaren w strumieniu powietrza wywołuje intensyfikację procesów wymiany ciepła, masy i pędu, stwarzając znakomite warunki przebiegu spalania. Scharakteryzowano podstawowe konstrukcje palenisk fluidyzacyj[...]
10
100%
Archiwum Spalania
PL W prezentowanej pracy przedstawiono analityczny opis kształtu krzywych kinetyki generacji ciepła materiałów poliestrowych przy pomocy odpowiednich funkcji matematycznych. Zaprezentowano sposób wyznaczenia wskaźników spalania na podstawie badań eksperymentalnych.
11
100%
Archiwum Spalania
12
80%
Archiwum Spalania
PL Polska wchodząc do Unii Europejskiej zobowiązała się zgodnie z Dyrektywą 1999/31/WE do redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji. Do 2013 roku Polska zobowiązana jest do uzyskania 50% poziomu redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do ilości tych odpadów wytwar[...]
13
80%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 3 145--151
PL W pracy przedstawione zostały wyniki symulacji numerycznych spalania pyłu węglowego z wykorzystaniem metody RANS. Obliczenia przeprowadzone zostały dla geometrii palnika wirowego, którego stanowisko pomiarowe zlokalizowane jest w Instytucie Wymiany Ciepła i Masy na uniwersytecie RWTH Aachen w Niemcz[...]
EN The paper presents results of numerical simulations of pulverized coal combustion process in swirl burner using RANS method. Numerical simulations have been performed for the oxyfuel test facility located at the Institute of Heat and Mass Transfer at RWTH Aachen University (Toporov et al. 2008). The[...]
14
80%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 3 117--125
PL W badaniach wykorzystano węgiel kamienny typu 31.2 z kopalni Sobieski. Proces spalania był prowadzony w atmosferze powietrza atmosferycznego i mieszaniny tlenu z dwutlenkiem węgla w dwóch konfiguracjach: w otoczeniu swobodnym oraz w przepływie materiału inertnego. Temperatura procesu była o obu przy[...]
EN In the research hard coal from Sobieski mine was used. The combustion process in the atmosphere of ambient air and mixture of oxygen and carbon dioxide was carried out in two phase flow of inert material. Temperature of process in the both cases was 850oC. The research using prepared 15x1[...]
15
80%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 4 263--271
PL W pracy przedstawiono rezultaty praktycznej analizy możliwości współspalania osadów ściekowych ze słomą w kotłach na biomasę. Przeprowadzona analiza uwzględnia różny udział masowy osadów ściekowych oraz słomy. Zaprezentowano wyniki obserwacji dynamiki zmian temperatur w różnych obszarach komory spal[...]
EN The paper presents the results of practical analysis of the possibility of sewage sludge cocombustion with straw in biomass boilers. The analysis takes into account different mass fraction of sewage sludge and straw. Presented results of observation includes the dynamics of temperature changes in di[...]
16
80%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 4 235--242
PL W badaniach przeanalizowano wpływ atmosfery utleniającej na proces spalania ziaren węgla kamiennego typu 31.2 z kopalni Sobieski w mieszaninie O2/CO 2 w dwufazowym przepływie materiału inertnego, przy zmiennym natężeniu przepływu Gs = 0, 2.5 oraz 5.0 kg/m2s. Spalanie[...]
EN In the research influence of oxidizing atmosphere on combustion process of hard coal particles type 31.2 from Sobieski mine in the two phase flow has been analyzed. The combustion in the two phase flow models conditions of combustion in the upper zone of CFB combustion chamber. The research of mass [...]
17
80%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 4 205--208
PL Od 1973 roku, czyli od pierwszego kryzysu energetycznego, mieszkańcy Ziemi zaczęli żyć w poczuciu zagrożenia utratą dostępu do energii. Mówiono i pisano dużo o kończących się zasobach paliw kopalnych, zapowiadano też, że zanim osiągniemy dno w zasobach surowców energetycznych ich ceny będą tak wysok[...]
EN Since the first energy crisis 1973 people started to worry about losing the access to energy sources. The public discussion about this issue raged at that time. It was said that even before the fossil fuel sources end up the prices rise to a level unreachable for an average consumer. That fear was e[...]
18
80%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 4 253--261
PL Rozwój cywilizacji generuje powstawanie różnego rodzaju odpadów, do których zalicza się również osady ściekowe. Z uwagi na narastający problem związany z zagospodarowaniem tych odpadów, należy rozważyć różne alternatywy ich wykorzystania. Według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., poprzez unieszkodliw[...]
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono niektóre problemy modelowania matematycznego procesów spalania w kotłach pyłowych. Scharakteryzowano modele matematyczne ważniejszych procesów występujących w paleniskach kotłowych: aerodynamika przepływu, przekazywanie ciepła, spalanie pyłu węglowego i generacja zanieczyszczeń[...]
EN In the paper some problems of mathematical modeling of the combustion processes in puverized-coal fired boilers were presented. The mathematical models of the most important processes in the combustion chambers: aerodynamics, heat transfer, combustion of pulverized coal and pollutant generation were[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2004 nr 126 191--204
PL Jedną z możliwych technologii termicznego przekształcania osadów ściekowych, dopuszczoną do stosowania przez polskie prawo, jest ich współspalanie. Rozporządzenie Ministra Gospodarki dopuszcza współspalanie osadów ściekowych w piecach cementowych, piecach wapienniczych, piecach do wypalania cegły, p[...]
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last