Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 112
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spalanie węgla
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wyniki badań emisji tlenków azotu powstających w czasie spalania pyłu węglowego. Badania przeprowadzono dla 25 węgli o szerokim zakresie zmian stopnia uwęglenia od węgli brunatnych do antracytów. Określono wpływ własności węgla na emisję tlenków azotu oraz stopień konwersji azo[...]
EN Emission of NOx was measured during pulverised coal combustion of twenty-five power station coals. The coals cover the range from anthracite to lignite. The individual separated effects of coal properties on NOx emission and conversion ratio from fuel N to exhaust NOx were clarified through experime[...]
2
100%
Czysta Energia
2010 Nr 2 32-34
PL Spalanie tlenowe (ang. oxy-combustion) jest odpowiedzią na konieczność ograniczenia emisji CO2, postrzeganego jako główna przyczyna efektu cieplarnianego, z największych stacjonarnych źródeł, tj. energetyki zawodowej.
3
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
1999 nr 11 10-21
PL Przedstawiono nowe kierunki rozwoju techniki spalania węgla w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną (CFB). Omówiono postęp w ulepszaniu konstrukcji kotłów CFB atmosferycznych, w tym dystrybutora powietrza, cyklonu, rozpalania, regulacji i podwyższonych parametrów pary. Omówiono układy parowo-gazo[...]
EN New development of coal combustion technology in circulating fluidized bed boilers (CFB) is presented in this paper. Improvement of atmosferic CFB boiler design is discussed including air distribution nozzles, cyclones, start-up systems, regulation and higher steam parameters. Combined cycles with p[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2001 z. 190 65-79
PL W pracy wskazano na specyfikę fluidalnego spalania węgla wynikającą z intensywnego ruchu ziaren materiału sypkiego tworzącego warstwę. Ruch ten stwarza znakomite warunki wymiany ciepła i masy, a towarzysząca mu erozja płonących ziaren węgla intensyfikuje proces spalania. Konsekwencją tego ruchu, zwł[...]
EN The paper presents a specificity of the coal combustion in a fluidized bed resulting from the intensive movement of the grains of the loose material making up the layesr. This movement creates excellent conditions for heat and mass exchange. The erosion of the burning coal grains, which accompanies [...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 479-487
PL W niniejszej pracy analizowano skład chemiczno-mineralogiczny popiołów lotnych odseparowanych w elektrolitach. Badano skład granulometryczny popiołów, identyfikowano fazy mineralne i badano własności morfologiczne pojedynczych cząsteczek popiołów i ich agregatów. Analizowano rozpuszczalność składnik[...]
EN The aims of the complex investigations were: grain composition, identification of mineral phases, characterization of morphology and chemical composition of particles and their aggregates, water solubility components in fly ashes. Above mentioned investigations are essential for the environment pres[...]
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 3, z. 22 951-958
PL W pracy przedstawiono model matematyczny przebiegu procesu spalania cząstek węgla oraz kropel paliwa ciekłego. Dokonano analizy czasu spalania wybranych porcji paliwa w zależności od: stosunku nadmiaru powietrza, średniej temperatury w układzie oraz średnic poszczególnych cząstek i kropel. W przypad[...]
EN The paper has presented a mathematical model of combustion process of the carbon particles and liquid fuel drop. There has been done the analysis of burning time of fuels as a function of air excess number, the average temperature and the diameter of particles and droplets. For the solid fuels the c[...]
7
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 181 15-22
PL W procesie spalania węgla lub ropy emitowane są pewne ilości związków organicznych. Są one rezultatem pirolizy lub syntezy w płomieniu. Wśród nich występują benzen, toluen, aldehydy, fenole, związki alifatyczne C(sub 5)-C(sub 20), furany, dioksyny i znaczące ilości wielopierścieniowych węglowodorów [...]
EN The coal and petroleum combastion are a source of some organic compounds emission. These compounds are the result of pyrolysis or flame synthesis processes. Among them are benzene, toluene, aldehydes, phenols, alifatic compounds C(sub 5)-C(sub 20) furanes, dioxins and significant amount of poluarom[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Spalanie węgla, szczególnie spalanie w złożu stacjonarnym typowym dla urządzeń grzewczych małej mocy, stanowi jedno ze znaczących źródeł emisji zanieczyszczeń. W pracy zaprezentowano sposób oznaczania emisji zanieczyszczeń oraz wyniki badań emisji wybranych zanieczyszczeń organicznych zaliczanych do[...]
EN Coal combustion, particularly in a fixed bed, which is typical for heating appliances of low capacity, is one of significant sources of pollutants emission. In the paper, a method of pollutants emission determination, and results of investigations on emissions of selected organic pollutants assigned[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wyniki badań określających wpływ substancji mineralnej paliw stałych na sumaryczną ilość ciepła jaka wywiązuje się w wyniku spalania paliwa w komorze kotła energetycznego. Badania przeprowadzono na 20 próbach węgla brunatnego o zmiennym składzie i wartości ciepła spalania. Stwi[...]
EN To estimate the impact of mineral matter in coal on its combustion and the calorific value of coal, combustion of 20 brown coals were simulated in pulverised coal system. The calculated calorific values of coals tend to decrease with increasing mineral matter content. The present study has verified [...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przeprowadzono badania doświadczalne i analizę teoretyczną nad określeniem relacji między parametrami charakteryzującymi różne własności paliwa a zapłonem i szybkością spalania węgli całej skali uwęglenia. W tym celu wykonano szereg prób węglowych, które w obrębie danej serii (rosnącego stop[...]
EN In the work experimental and theoretical studies to predict the relation between fuel properties and ignition and combustion rate of coals with different rank, were performed. To that, several coal and char probes were prepared, ranking from brown coal, through bituminous to anthracite. Parent coal [...]
11
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
Combustion process of single coal particles in O2/CO2 mixtures is analyzed in this paper. The effect of oxygen concentration on combustion process of brown coal and three hard coals is determined. Detailed comparisons of temperature profiles, mass loss, ignition time, devolatilization time and char [...]
PL W pracy przeanalizowano proces spalania pojedynczych ziaren węgla w mieszaninie O2/CO2 oraz dla porównania w powietrzu. Określono oddziaływanie stężenia tlenu w zakresie 20÷40% na proces spalania węgla brunatnego i trzech typów węgli kamiennych w temperaturze 850°C. Przeanalizowano rozkład temperatu[...]
12
80%
Drogi i Mosty
2010 nr 3 39-54
PL W pracy wykorzystano dwa algorytmy uczenia maszynowego do określenia związków między składem betonu modyfikowanego popiołami ze spalania węgla kamiennego i brunatnego, a trwałością na agresywne oddziaływanie środowiska. Do określenia przenikalności chlorków w betonie użyto przyspieszonej metody migr[...]
EN In the paper two algorithms of the machine learning are used in order to determine the durability of concrete modified with circulating fluidized bed combustion (CFBC) ash from hard coal and from brown coal. The rapid chloride permeability test, according to Nordtest Method BUILD 492, was used for d[...]
13
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 5 7-11
PL Przedstawiono materiały z doświadczeń uzyskanych podczas badania tzw. zewnętrznych wymienników ciepła w kotłach typu MSFB.Zewnętrzny, fluidalny wymiennik ciepła pozwala efektywnie przejąć część ciepła z komory paleniskowej kotła, a tym samym umożliwia dokładną regulację temperatury komory paleniskow[...]
EN This paper presents information derived from the experimental studies carried out with the external heat exchanger in MSFB boilers.The external fluidized heat exchanger alows to absorb the part of heat generated in a combustor.At the same time it enables us to control precise in the temperature in t[...]
14
80%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2004 T. 9, z. 2 169-177
PL Emisja chlorowodoru ze spalania węgla nie podlega takiej kontroli, jak ma to miejsce choćby w przypadku dwutlenku siarki. Tymczasem jest ona również istotna z uwagi na fakt, że zawartość chloru w niektórych węglach może dochodzić nawet do poziomu zbliżonego do zawartości siarki. W pracy przedstawion[...]
EN Hydrogen chloride emission from coal combustion is not controlled just like for example sulphur dioxide. But the emission is also important, because chlorine content in some types of coal can reach the similar level to sulphur content. In the paper the measurement results of hydrogen chloride emissi[...]
15
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
1999 nr 8 22-27
16
80%
Karbo
2007 Nr 2 124-127
PL Stosowanie organicznych paliw kopalnych jest przyczyną ujemnego oddziaływania na środowisko, co jest związane z procesem ich wydobywania, transportu, magazynowania i spalania oraz gospodarką produktami z ich spalania i oczyszczania spalin. Największe obciążenie środowiska wywołuje proces spalania,[...]
EN The use of organic fossil fuels, in consequence of their extraction, transportation, storing, combustion as well as the disposal of combustion and flue gas treatment products, results in the negative influence on environment. However, the heaviest impact on environment is caused by the combustion pr[...]
17
80%
Karbo
2007 Nr 2 103-108
PL Rozwój technologii bezemisyjnych stanowi kluczowy element w globalnej redukcji gazów cieplarnianych o 50-60 % rozpatrywany w długim czasie. Aby więc nowoczesne technologie energetyczne mogły sprostać zaostrzającym się wymaganiom ekologicznym, zwłaszcza w pod kątem CO2, powstają nowe konc[...]
EN The development of zero emission power plants is vital for achieving major 50-60 % long term reductions in greenhouse gas emissions. Thus in order to fulfill stringent environmental standards, in particular in emissions of CO2, a new concepts of power plants are developed in which such [...]
18
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 2, z. 22 629-636
PL Praca obejmuje problematykę modelowania wybuchów mieszanin pylowo-gazowych w kanałach. W oparciu o analizę badanych zjawisk wybrano i opracowano model, który według autorów nadaje się najlepiej do wykorzystania w symulacjach rzeczywistych wybuchów mieszanin pylowo-gazowych. Na podstawie opracowaneg[...]
EN The paper is devoted to the problems of mathematical modelling of dust-air mixtures explosions. After analysis of the phenomena a model has been chosen that is the most suitable for simulations of real dust-air mixtures explosions. Basing on the model a computer code has been created, whose task is [...]
19
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 2, z. 22 457-464
PL Termiczna fragmentacja węgla, czyli jego rozpad na mniejsze części odgrywa istotną rolę w procesie spalania w kotłach fluidyzacyjnych, gdyż wpływa na skład ziarnowy warstwy fluidalnej. Podczas rozpadu ziarna węgla następuje skokowy wzrost powierzchni spalania co prowadzi do skrócenia całkowitego cza[...]
EN The fragmentation of coal particles, i.e. the decomposition of coal into small pieces, is the result of many processes proceeding inside the grain during combustion. This phenomenon is caused by the initial structure of the coal and its evolution under the increase in grain temperature when the grai[...]
20
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 2, z. 22 465-473
PL W pracy dokonano analizy mechanizmów erozji dużych ziaren poruszających się swobodnie wraz z materiałem sypkim stanowiącym warstwę fluidalną. Podstawą badań były ziarna wykonane z kredy o średnicy ekwiwalentnej de=13mm. Zbadano oddziaływanie następujących parametrów decydujących o intensywności eroz[...]
EN In the paper process of the erosion of the coarse grains freely moving in the material of fluidal layer has been discussed. Detailed analysis has been performed for the spherical chalk grains having the diameter of d = 13 mm. The influence of the two basic erosion parameters i.e. velocity within the[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last