Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  source of energy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Diagnostyka
2008 nr 3(47) 13-18
2
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2008 nr 7 11-16
PL Zagadnienie racjonalności i efektywności alternatywnych kierunków wykorzystania zasobów drzewnych nabiera coraz większego znaczenia w skali nie tylko kraju, ale również Europy, a nawet staje się problemem globalnym. Do niedawna, zwłaszcza w Polsce, drewno było głównie cenionym źródłem wielu materiał[...]
EN The issue of rationality and effectiveness of alternative lines of wood resources use has been becoming more and more significant at a national scale as well as European scale, and it has even become a global issue. Till recently wood was a valued source of many materials, especially in Poland. Howe[...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 7 186-188
PL W referacie przedstawiono koncepcję współpracy alternatywnych źródeł energii z inteligentnymi instalacjami elektrycznymi. Przedstawione rozwiązanie pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.
EN The paper presents a conception of cooperation of alternative sources of energy with intelligent wiring systems. The presented solution allows to reduce the energy consumption.
4
75%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2006 nr 11 5-262
PL Przedmiotem pracy jest zagadnienie pozyskiwania i naturalnej konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego w budynku w czasie roku. Promieniowanie słoneczne zanim dotrze do powierzchni Ziemi ulega różnego rodzaju oddziaływaniom i zostaje osłabione. Osłabione przejściem przez atmosferę ziem[...]
EN Solar energy availability and its natural thermal conversion in a building envelope is a subject of this dissertation. Solar radiation incidents on transparent and opaque elements of a building envelope and is transmitted trough these elements into rooms, due to different heat and mass transfer, and[...]
5
75%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W związku z przemianami gospodarczymi i politycznymi w Polsce można zauważyć wzrost aktywności turystycznej Polaków, jak i zwiększoną liczbę turystów zagranicznych odwiedzających nasz kraj. Krakowska baza turystyczna nie zaspokaja w pełni coraz bardziej rosnących potrzeb w tym zakresie. Sytuacja ta [...]
EN Lastly has been noticed the extention of a touristic activity in Poland. However the touristic base of Cracow doesnt provide for tourist needs. This situation gives chances of the development for many interesting regions. One of them is the region of Myślenice which has been a rest - base for Cracov[...]
6
75%
Polska Energetyka Słoneczna
2016 nr 1-4 37--42
PL Artykuł prezentuje obecny stan i rozwój płaskich kolektorów słonecznych, i centralnych systemów ciepłowniczych. Rola płaskich kolektorów słonecznych w centralnych systemach ciepłowniczych jest podkreślona. Różne metody klasyfikacji takich systemów są przedstawione i przeanalizowane. Następnie główne[...]
EN The paper deals with presentation of present state and development of flat plate solar collectors and solar district heating systems. The role of flat plate solar solar collectors in solar district heating systems is underlined. Different classification of such systems is given and analyzed. The mai[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 237-239
PL W artykule omówiono opłacalność budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. W oparciu o promieniowanie słoneczne, w warunkach geograficznych Słupska oraz aktualne uwarunkowania prawne, określono opłacalność takiej inwestycji oraz jej wpływ na ograni[...]
EN The article discusses the viability of the construction of the photovoltaic system with a capacity of 10 kWp to the rapid loading of electric vehicles. Based on solar radiation, in geographical Slupsk and the current legal environment, determined the profitability of the investment and its impact on[...]
8
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W ostatnich latach na świecie rośnie zainteresowanie możliwościami wykorzystania ekologicznie czystych źródeł energii, w tym również źródeł lokalnych, mogących zasilać ograniczone grupy odbiorców. Jednym z takich źródeł jest energia wnętrza Ziemi, a jej nośnikiem są najczęściej wody geotermalne. Po [...]
9
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
EN In the last years the possibilities of using ecological energy sources, in that also local sources, with the objective to meet the demands of limited groups of customers raise a growing interest throughout the world. One of such sources is internal heat of the Earth, with geothermal waters being its[...]
10
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W dniach 18-19 września 2000 r. odbyła się w Łodzi Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: "Rola odnawialnych źródeł energii w strategii zrównoważonego rozwoju kraju", stanowiąca, w szerokim zakresie, kontynuację problematyki omawianej w 1999 roku w Łodzi, w ramach VII Kursu Polskiej Szkoły Geotermaln[...]
11
51%
Przemysł Spożywczy
PL Uzasadniono, że polisacharydy staną się surowcem XXI w. dla przemysłu chemicznego i branż parachemicznych (farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej). Wskazano na rolę polisacharydów jako nośników energii, źródła podstawowych surow-ców przemysłowych (etanolu, metanolu) oraz biopolimerów poddających [...]
EN Role of polysaccharides as 21st century resource for chemical. and parachemical industry (pharmaceutical. cosmetics. food) is presented. Polysaccharides should be considered as source of energy and basic chemicals (ethanol, methanol) as well as the material numerous physical, chemical, physicochemic[...]
12
51%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Rozwój sektora energetyki często przyczynia się do wprowadzania innowacji i nowych technologii w zupełnie innych gałęziach przemysłu, w których często produkty końcowe nie mają nic wspólnego z systemami elektroenergetycznymi. Artykuł szeroko omawia możliwość bilansowania energii elektrycznej z wykor[...]
EN Development of the energy sector often facilitates introduction of innovation and new technologies in completely different branches of industry whose final products often have nothing to do with electrical power systems. The article extensively discusses the possibility of electrical energy balancin[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last