Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sorbent
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań nad wpływem właściwości sorbentów wapniowych oraz warunków procesu kalcynacji-karbonatyzacji CO2 na efektywność wychwytywania CO2. Do badań użyto sorbenty pochodzące z różnych kopalni różniące się strukturą oraz składem. Wyniki badań prowadzonych w wielu cyklach pozwoliły [...]
EN The effect of properties of calcium base sorbents and condition of the process of carbonation - calcination cycles in a number of runs on the effectiveness of CO2 capture were investigated. Various limestones from various mine locations differing in structure and composition were analysed. The resul[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2009 z. 26 113-122
PL Separacja CO2 jest procesem wymagającym dużego nakładu energetycznego (strumienia ciepła niezbędnego do desorpcji). Integracja instalacji separacji CO2 z układem cieplnym istniejącego bloku energetycznego wymaga zazwyczaj istotnej przebudowy turbiny (części SP i NP) jej układu cieplnego a zwłaszcza [...]
EN Carbon dioxide separation is a an energy-consuming process (heat flow essential to desorption). An integration of a carbon capture with a cycle of an existing power unit requires a reconstruction of a turbine (LP and IP part) - its thermal system and especially low pressure regeneration and a turbin[...]
3
75%
Chemik
PL Przedstawiono sposoby otrzymywania oraz właściwości grafitu eksfoliowanego. Omówiono doniesienia literaturowe i patenty na temat zastosowania grafitu eksfoliowanego do usuwania olejów ciężkich z wody. Podano wyniki badań nad całkowitą zdolnością sorpcyjną trzech rodzajów grafitów eksfoliowanych. Stw[...]
EN Methods for the manufacture of exfoliated graphite are featured. The literature data and patents on using exfoliated graphite to separate heavy oils from water are overviewed. Presented are the results of investigations on total sorption capacity of three types of exfoliated graphites. A relation be[...]
4
75%
Chemia Analityczna
PL Zastosowanie techniki ekstrakcji do fazy stałej to tani i wygodny sposób przygotowania próbek środowiskowych i biologicznych przed ich analizą metodami chromatograficznymi. W pracy przedstawiono ostatnie doniesienia literaturowe dotyczące zastosowania nowych, selektywnych sorbentów takich jak polime[...]
EN Solid-phase extraction (SPE) is an attractive approach towards preparation of many kind of samples prior to their chromatographic analysis and highly selective sorbents are required for this purpose. The objective of this review is to provide updated information about the most important features of [...]
5
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 5 660-663
6
75%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 3 452-458
7
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 12 2317-2321
8
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule zaproponowano wykorzystanie równania funkcji harmonicznej do opisu transportu wilgoci za pośrednictwem fazy powietrznej podczas suszenia ziarna z wykorzystaniem sorbentu naturalnego. Badano wpływ przestrzeni międzyziarnowej na dynamikę wymiany wilgoci dla różnych udziałów fazy wilgotnej [...]
EN In the paper the harmonic function was used to describe the moisture mass stream to air phase in the mixture with wet grain and natural sorbent. Also the influence of intergranular space on dynamics of moisture exchange was searched. The mass proportion of both overdried and wet phase was taken into[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
PL Usuwanie rozlewisk cieczy ropopochodnych z powierzchni utwardzonych, akwenów i cieków wodnych należy do obowiązków Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz innych służb. Do zbierania dużych ilości rozlanego paliwa stosuje się specjalistyczny sprzęt odpompowujący, w tym pompy i skimmery olejowe. Doczysz[...]
EN Removal of oil spills from roads, water bodies and watercourses is the responsibility of the State Fire Service and other services. To collect large amounts of spilled fuel, the specialized equipment, including oil pumps and skimmers, is used. Cleaning the road after pumping out the liquid, oil -spo[...]
10
71%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Przeprowadzono, na pilotowej instalacji, badania odsiarczania spalin z wykorzystaniem transportu pneumatycznego sorbentu. Uzyskane wyniki pozwoliły na zaprojektowanie i przebadanie instalacji wielolaboratoryjnej do kompleksowego oczyszczania spalin z zanieczyszczeń gazowych z wykorzystaniem wpływu i[...]
EN Desulfurization on flue gases in the flow reactor with application of pneumatic transport. Pilot plant studies of desulfurization of flue gases with application of pneumatic transport were carried out. The obtained results enabled to design and to test on a large laboratory csale an installation for[...]
11
71%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2000 T. 21, z. 3 385-392
PL Rozwijano strukturę porowatą przemysłowego sorbentu przez jego dodatkową aktywację parą wodną. Mezo- i mikroporowata struktura aktywatów o różnym stopniu przereagowania była określana za pomocą izoterm adsorpcji i desorpcji benzenu. Obliczano parametry struktury z równania Dubinina-Raduszkiewicza or[...]
EN The porous structure of commercial sorbent was developed by its additional activation with steam. Mesopore and micropore structures activate of various burn-off were determined by using benzene adsorption/desorption isotherms. Parameters of the Dubinin-Radushkevich equation were calculated as well a[...]
12
71%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 12 6-10
13
71%
Przegląd Komunalny
2000 nr 12 28-29
PL Sorpcja stanowi ważną i powszechnie stosowaną metodę likwidacji rozlewów olejowych i chemicznych na powierzchni wody, gruntu, bądź na powierzchni utwardzonej. Wysoka chłonność zazwyczaj decyduje o wyborze sorbentów zarówno w sytuacjach rozlewów awaryjnych, jak i wycieków systematycznych. W kontaktac[...]
14
71%
Czysta Energia
2010 nr 3 24-26
PL Zwiększenie atrakcyjności metod adsorpcyjnych do wychwytywania CO2 ze spalin (w stosunku do preferowanych obecnie metod absorpcyjnych) wiąże się bezpośrednio z pojawianiem się i rozwojem nowych efektywnych fizyko-chemicznych adsorbentów CO2.
15
71%
Rocznik Ochrona Środowiska
2002 Tom 4 229-240
PL Istotną cechą współczesnej epoki jest intensywny rozwój demograficzny, powodujący wzrost zapotrzebowania na wodę do picia oraz intensyfikację produkcji żywności. Woda do picia powinna mieć skład korzystny dla zdrowia człowieka, nie powinna zawierać substancji dla niego szkodliwych. W zdegradowanym ś[...]
EN The research was carried out using a dynamic method (with a constant inflow of solution - 2 m3/m2h). Water had 30-minute contact with the filter's bed. The concentration of: pesticide (using TLC and HPLC method), other contaminants (using CODMn method), dissolved oxygen (using OXI 330 oxymeter), iro[...]
16
71%
Materials Science Poland
2007 Vol. 25, No. 4 969--975
EN Electrostatic spray pyrolysis has been used to prepare Li2ZrO3 nanopowder for CO2 sorbent. Final annealing was done at 900 st.C for 30 min in air. The CO2 sorption/desorption ability of the annealed powder has been investigated by thermogravimetric analysis and Fourier transform infrared spectroscop[...]
17
71%
Inżynieria Ekologiczna
2004 Nr 9 145--153
PL Przebadano właściwości sorpcyjne względem ciekłych węglowodorów dla trzech prób wysuszonego osadu czynnego. Osad pochodził z dwu oczyszczalni ścieków komunalnych. Zastosowano dwie techniki eksperymentalne, a mianowicie metodę wzniesienia kapilarnego oraz dynamiczną sorpcję oleju z dyspersji typu ole[...]
EN Sorbing properties of three samples of dried activated sludge with respect to liquid hydrocarbons were investigated. The sludge originated from two municipal wastewater treatment plants. Two experimental techniques, namely the capillary rise method and dynamic sorption of oil from an oil-in-water di[...]
18
71%
Archiwum Spalania
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad jednoczesnym usuwaniem NOx, SO2 i rtęci ze spalin kotłów opalanych węglem. Badania prowadzono w instalacji pilotowej przez którą płynął strumień odpylonych spalin z kotła OP-430 (317 MWth) spalającego węgiel kamienny. Celem badań było sprawdzenie możliwości jed[...]
19
71%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2006 nr 7 33-52
PL Zaprezentowano zebrane z literatury modele matematyczne opisujące proces sorpcji zanieczyszczeń z roztworów wodnych na różnego rodzaju sorbentach. Zaproponowano własne modele kinetyczne. Omówiono sposób podejścia do znalezienia właściwego modelu dla eksperymentalnych danych kinetycznych. Przedstawio[...]
EN Taken from literature mathematical models describing aqueous solution pollutants sorption process on different kinds of sorbents have been presented. Authors' own kinetic models have been proposed. An approach to find the proper kinetic model for given experimental kinetic data has been discussed. T[...]
20
71%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Omówiono polimery stosowane w procesach separacji membranowej. Szczególną uwagę zwrócono na procesy filtracyjne oparte na membranach porowatych oraz procesy dyfuzyjne z zastosowaniem unieruchomionych membran ciekłych, polimerowych membran litych lub membran żelowych. Podano również sposoby wykorzyst[...]
EN Some possible ways of polymers use in separation processes are presented. Two main areas are explored in details: membranology and chromatography. The author shows his attainments on modification of porous and solid membranes. He also discusses the effects of alteration some properties of chromatogr[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last