Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 326
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  solidification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 2 321-330
PL W pracy rozpatruje się zagadnienie dwuwymiarowego niestacjonarnego przepływu ciepła w półprzestrzeni ze zmianami fazowymi. Uwzględniono zaburzenia przestrzenne wywołane delaminacjami pomiędzy falą stałą a ścianką formy. Imperfekcje mają rozkład periodyczny i powodują małe periodyczne zaburzenia zaró[...]
EN The solidification process involving small periodical perturbations due to the system of mold delaminations is considered. Imperfections at the mold wall are modelled by non-ideal thermal contact conditions. It leads to the small perturbation in the solid-liquid interface and in the temperature dist[...]
2
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2006 Vol. 44 nr 2 367-379
PL W pracy przedstawiono opis matematyczny procesu segregacji składników stopowych w objętości krzepnącego odlewu. Wskazano na trudności związane z rozwiązaniem odpowiedniego problemu brzegowo-początkowego, a w dalszej części artykułu przedstawiono propozycje rozwiązań przybliżonych. Rozpatrywano zarów[...]
EN The macrosegregation process takes place during typical solidification of alloys. Fractions of alloy components in a liquid and solid sub-domains are time-dependent and determined by the course of border lines on the equilibrium diagram. From the mathematical point of view, the process is described [...]
3
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2001 Vol. 39 nr 4 909-921
PL Symulacja numeryczna krzepnięcia odlewu z uwzględnieniem zjawisk cieplno-przepływowych. Zadanie osiowo-symetryczne. W pracy sformułowano model matematyczny i numeryczny procesu krzepnięcia odlewu o kształcie cylindrycznym z uwzględnieniem procesu wypełniania wnęki formy ciekłym metalem i zasilania o[...]
EN In the paper, a mathematical and a numerical model of solidification of a cylindrical shaped casting, which takes into account the process of filling the mould cavity with the molten metal, has been proposed. The feeding of the casting by a riser head during solidification has also been taken into c[...]
4
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Przedstawiono wyniki dwuwymiarowego modelowania procesu tworzenia się mikrostruktury eutektycznego żeliwa z grafitem kulkowym. W pracy wykorzystano model oparty na metodzie automatu komórkowego (CA od ang. Cellular Automaton). W modelu uwzględniono zarodkowanie ziaren dwu faz z cieczy podczas kryst[...]
EN The results of a two-dimensional modeling of the microstructure formation in an eutectic ductile cast iron are presented. The cellular automaton model (CA) was used for the simulation. The model takes into account the nucleation of two kinds of grains that appear inside of the liquid during solidifi[...]
5
80%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zaprezentowano najistotniejsze rezultaty własnych prac, dotyczących modelowania komputerowego krystalizacji żeliwa z grafitem płatkowym. Przedstawiono zestaw podstawowych równań procesu, odnoszących się do mikro i makro skali. Rozwiązanie numeryczne zestawu równań w postaci programu symulacyjnego po[...]
EN The most important results of own studies on modeling the solidification kinetics in lamellar (flake) graphite cast iron were reviewed. A set of basic equations used for modeling the solidification process in macro- and micro-scales was given. A numerical solution of these model equations enables th[...]
6
80%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: of this paper is to present a computer simulation as a tool for modelling the gravity casting process of metal matrix composite (MMCs) in the sand mould and predicting the arrangement of heterophase reinforcement particles in the composite and impact of the parameter which characterizes the[...]
7
80%
Turbulence : international journal
2007 Vol. 12 75-98
EN Due to fundamental scientific interest as well as broad range applications in environment and technology numerous numerical techniques for solution of solid-liquid phase change problems have been elaborated. The essential computational difficulty and challenge is the way in which the latent heat evo[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
9
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
10
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
11
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Modelowanie krystalizacji ziaren dendrytycznych z wykorzystaniem automatów komórkowych (AK) pozwala uwzględnić szereg zjawisk: zmianę temperatury równowagi termodynamicznej na granicy faz pod wpływem zmiany lokalnego składu chemicznego w wyniku redystrybucji i dyfuzji składników, przepływ ciepła, wp[...]
EN Modeling of the dendritic growth in the mesoscale with a cellular automaton takes into account the temperature of the thermodynamic equilibrium as a function of the local concentration and mass diffusion, heat transfer and local temperature, surface energy and curvature of the grain boundaries. Unfo[...]
12
80%
Kompozyty
2003 R. 3, nr 6 115-119
PL Poddano analizie mikroobszar kompozytu, zawierający 27 ceramicznych cząstek (rys. rys. 1 i 2) o zróżnicowanej grupami postaci geometrycznej w otoczeniu typowej metalicznej osnowy. W analizie uwzględniono fazy strefy przejściowej o termo-fizycznych właściwościach, będących wartościami uśrednionymi po[...]
EN In the issue there were analyzed an elementary area of the composite included 27 ceramic particles (Figs. 1 and 2) with different geometric form in a typical metallic environment. In the analysis there were taken into consideration phases of the transition zone with averaging thermo physical propert[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1999 z. 59 11-14
EN In the paper the mathematical model of heat transfer processes proceeding in domain of casting is discussed. In particular, the volumetric solidification of pure metal under the assumption that the temperature is only time-dependent is analyzed. The capacity of internal heat source results from the [...]
14
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono komputerową symulację ruchu ceramicznych cząstek w ciekłym metalu podczas zbliżania się do nich płaskiego frontu krzepnięcia. Wzięto pod uwagę dwie siły (siłę odpychania powierzchni rozdziału i siłę przyciągania) działające na cząstkę. Ustalono, że cząstka stopniowo przyspie[...]
EN The computer aided simulation of the movement of a ceramic particle in a liquid metal has been performed, while a planar solidification front is approaching the particle. Two forces (the interfacial pushing force and the drag force) acting on the particle were taken into account. It has been found t[...]
15
80%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN In this paper the multiphase diffusion-convection problem is solved numerically by using upwind and characteristic schemes. Discretization for the schemes are performed by finite difference method. For solving the algebraic equations on every time level the modified S.O.R. method is used. In the num[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1999 z. 59 23-26
EN In this paper the calculations of the motion of solid-liquid interface and the time-dependent temperature field during solidification of a pure metal are presented. In order to solve the problem, the boundary element method is used. In the final part of the paper the simple example is presented.
17
80%
Computer Methods in Materials Science
PL W pracy podjęto próbę symulacji przemiany fazowej za pomocą połączenia metody Automatów Komórkowych (Cellular Automata CA) z rozwiązaniem Metodą Elementów Skończonych (MES) problemu transportu ciepła i masy. Wykorzystane podejście bazuje na dyskretyzacji wspólnej domeny obliczeniowej za pomocą stałe[...]
EN The simulation of the phase transition for solidification of Fe-C alloy with the Cellular Automata (CA) method interfaced with the hp-adaptive Finite Element Method (FEM) for the non-stationary heat and mass transport problems is presented in the paper. The computational domain is discretized by the[...]
18
80%
Archives of Thermodynamics
EN In this paper, an algorithm will be presented that enables solving the two-phase inverse Stefan problem, where the additional information consists of temperature measurements in selected points of the solid phase. The problem consists in the reconstruction of the function describing the heat transfe[...]
19
80%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 4 1939--1944
EN The quality of rail steel is conditioned by its high mechanic qualities, which greatly depend on the presence of undesired nonmetallic inclusions. The paper is devoted to the segregation of components, mainly sulphur, and the formation of manganese sulphide in the process of steel solidification, at[...]
20
80%
Archives of Metallurgy and Materials
2005 Vol. 50, iss. 4 1055-1064
PL W pracy określono teoretycznie wpływ zmiennego cieplnego oporu kontaktu między zimną płytą i przepływajacą ciecza na proces krzepnięcia. Warstwa kontaktu powstająca między warstwą zakrzepłą a zimna płyta tworzy dodatkowy opór cieplny. Struktura warstwy kontaktu jest złożona, w objetości, której moga[...]
EN In this paper, the influence of a variable thermal contact resistance between a cold plate and a flowing liquid on the solidification process is theoretically analysed. A contact layer which exists between the crust and the cold plate, causes additional resistance for the flowing heat. The structure[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last