Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  solar system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2003 T. 8, z. 2 251-265
PL Publikacja zawiera opisy środowisk planet typu ziemskiego w Układzie Słonecznym. Dane o nich zostały uzyskane dzięki licznym międzyplanetarnym misjom astronautycznym, a dla Ziemi - zarówno dzięki obserwacjom geofizycznym i środowiskowym in situ, jak i dzięki prowadzonym z przestrzeni kosmicznej. Por[...]
EN The paper presents descriptions of environments of terrestrial type planets in the Solar System. Data concerning these environments have been obtained thanks to many interplanetary space missions whereas, the Earth, from geophysics and environmental observations in situ as well as from those carried[...]
2
100%
Geochronometria
EN The thermoluminescence phenomenon has been used for pottery dating and radiation do-simetry for sixty years and for forty years has been applied to the study of meteorites, being successful in quantifying metamorphic histories and providing new insights into terrestrial age and orbits. Here we revie[...]
3
100%
Journal of Ecological Engineering
EN A smart cooling system to control the ambient temperature of a premise in Amman, Jordan, is investigated and implemented. The premise holds 650 people and has 14 air conditioners with the cooling capacity ranging from 3 to 5 ton refrigerant (TR) each. The control of the cooling system includes imple[...]
4
100%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2014 Vol. 12 31--50
EN Cosmos can be viewed from the perspective of the most advanced program, cyber and information systems and laws. Digital language Cosmos has a myriad of constants and variables, matrices, functions, vectors and determinants, which are coded information about the creation and functioning of our physic[...]
5
88%
Environment Protection Engineering
PL Opisano, korzystając z procedury Exodus, nagrzewanie medium roboczego w głównych elementach instalacji słonecznej ciepłej wody użytkowej w zależności od warunków klimatycznych oraz parametrów eksploatacyjnych. Zaproponowano teoretyczną metodę badania dynamiki nagrzewania czynnika na podstawie wcześn[...]
EN The heating of working medium in the core elements of a solar domestic hot water (SDHW) system depending on weather and operating conditions and using the Exodus procedure is analysed. We made the suggestion about how we could use a theoretical method of testing the dynamics of heating medium, based[...]
6
88%
Geological Quarterly
EN The L5 chondrites Baszkówka and Mt. Tazerzait are characterised. Their astronomical, mineralogical and petrological characteristics confirm that these meteorites are similar. They could be derived from the same parent body, though from the different depths below its surface. A third meteorite - the [...]
7
88%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2014 Vol. 15 73--79
EN The velocity of the solar system around the galaxy as it moves through universal dynamic pressure of about 0.15 nPa results in a critical mass density of 1.5 protons per cc. Interplanetary measurements indicate this density occurs within the space occupied by asteroids. Quantitative evidence is offe[...]
8
88%
Transactions on Environment and Electrical Engineering
EN This paper represents the overall electrical energy profile and access in Bangladesh. In the recent past, Bangladesh has been experiencing the shortage of electricity, and about 42% of the population no access to the electricity. The electricity consumption has rapidly increased over last decade. Th[...]
9
75%
Przegląd Geofizyczny
2001 Z. 1-2 67-79
EN A general outline of the modern view of the Solar System is presented. Special attention is given to the consequence of the last discoveries of various types of asteroids and comets. Dynamical history of those small bodies plays an important part in the evolution of the Solar Systems.
10
75%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
EN The velocity (~242 km•s-1) of the Solar System around the galactic center within the universal pressure (~10-10 Pascal) produces energies within the earth’s volume that is equivalent to that released by the sum of all earthquakes per unit time. The available energy within the earth and solar volume [...]
11
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 3 2697--2710
EN The purpose of this article is to demonstrate the profitability of energy production from alternative energy source, which is the Sun. The article compares the installation of active solar system with installation that uses the traditional source of energy. The study contains a summary of the two en[...]
12
75%
Polska Energetyka Słoneczna
2017 nr 1-4 1--7
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wykorzystania instalacji słonecznej, jako ekologicznego źródła energii. Kolektory słoneczne głównie są wykorzystywane do podgrzewania wody użytkowej. Jednym z najważniejszych problemów eksploatacyjnych tego typu instalacji jest skuteczne zabezpieczenie [...]
EN In the article deals with the use of solar systems as an ecological source of energy. Solar collectors are mainly applied for water heating. One of the most important operational problems of this type of installations is to effectively prevent them from over-heating the glycol in the absence of heat[...]
13
75%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2010 z. 9 55--60
EN At first sight, it appears that the Solar System is an example of simplicity and order. The Sun and planets can be replaced by concentrated masses, distances among objects are great, and the masses of planets are very small comparing with the Sun. At the present time the development of astronomy, ph[...]
CS Na prvý pohled se zdá, že Slunečni soustava je přikladem jednoduchosti a pořádku. Slunce i planety lze nahradit soustředěnými hmotnostmi, vzdálenost jednotlivých těles jsou veliké, hmotnosti jednotlivých planet vzhledem ke Slunci jsou velmi malé. Ukázalo se a rozvoj astronomie, fyziky a mechaniky v [...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej, zlokalizowanej w Lublinie. Instalacja słoneczna składa się z próżniowego kolektora słonecznego o powierzchni 3,9 m2, który współpracuje z wodnym zbiornikiem magazynującym o pojemności 350 dm3. Na podstawie baz[...]
EN Results of experimental investigations of the solar domestic hot-water system located in Lublin were presented. This system consists of the solar vacuum collector with a surface of 3.9 m2 and the water storage tank with a capacity of 350 dm3. On the basis of measurement’s data base quantity of usefu[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Stan środowiska naturalnego pogarsza się. Z tego względu nie dziwi fakt, że inwestorzy coraz częściej sięgają po odnawialne źródła energii. Doskonałym przykładem są instalacje solarne, które wykorzystują energię słoneczną. W artykule przedstawiono opis koncepcyjnego projektu instalacji solarnej dla [...]
EN Due to deterioration of natural environment, global society is increasingly turning to renewable energy sources. An excellent example of its usage are solar installations. This paper presents conceptual design for a solar installation for swimming pool TOSIR in Tarnow city, designed mainly to suppor[...]
16
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2010 T. 41, nr 6 198-201
PL Przedstawiono wpływ na efektywność energetyczną solarnych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej: rodzaju kolektora energii promieniowania słonecznego, jego orientacji względem stron świata oraz kąta nachylenia względem poziomu, temperatury ciepłej wody użytkowej i jej zużycia przez użytkowni[...]
EN The factors influencing energy performance of solar systems for the preparation of usable hot water are presented. They are: a type of the radiation energy collector, its orientation with respect to the local geographic coordinates, its inclination angle, the temperature level of the water, and wate[...]
17
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2015 T. 46, nr 5 178--181
PL W artykule omówiono zmiany, które w całkowitym bilansie paliw zaszły w ostatnich latach w Hiszpanii. Zwrócono uwagę na występujący potencjał odnawialnych źródeł energii i przedstawiono przykłady systemów wykorzystujących kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i produkcji energii [...]
EN This paper describes evolution in total energy balance that took place last years in Spain. We paid attention on a potential of the renewable energy sources. Some examples of systems with solar collectors used to hot water preparation and electrical energy production were presented.
18
63%
Izolacje
PL Stosowanie systemów pasywnych znajduje w ostatnim okresie sporą grupę zwolenników. Rozwiązania te wyróżniają się zazwyczaj dużo mniejszą złożonością w stosunku do zaawansowanych technicznie systemów aktywnych. Mniejszy jest też koszt ich wykonania i późniejszej konserwacji. Nic albo prawie nic nie k[...]
19
63%
Instal
2014 nr 11 22--26
PL W artykule opisano przykład wykorzystania instalacji solarnej o powierzchni kolektorów 571,2 m2 i nominalnej mocy 439,32 kW na potrzeby przygotowania ciepłej wody i podtrzymania temperatury wody basenowej w Parku Wodnym. Pokazano przyjęte rozwiązanie technologiczne zastosowanej instalacji wraz z opi[...]
EN The article describes an example of the use of the solar system with a collector area 571.2 m2 and a nominal power of 439.32 kW for the needs of domestic hot water and maintain the temperature of the pool water at the Aqua Park. Accepted technological solution used in your system was shown, together[...]
20
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 12 60--62
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania stali jako technologicznego i konstrukcyjnego składnika aktywnych systemów słonecznych.
EN The article also shows the possibilities of the steel application as a technological and structural component of active solar systems.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last