Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  solanka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2014 nr 4 45--52
PL Przez wiele lat, aż do roku 1986, w aptekach dostępna była – ciesząca się wielkim powodzeniem – „Zabłocka sól jodobromowa”. Mając receptę, klient kupował tę sól z 30% zniżką. Produkowana była z solanki wydobywanej odwiertami w Zabłociu k.Strumienia (powiat cieszyński)1. Tutaj pod koniec XIX w. zbudo[...]
2
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 3 92-94
PL Pozimowe straty w roślinności przyulicznej, powstałe na skutek nadmiernego stosowania substancji chemicznych, wykorzystywanych do odśnieżania dróg, z roku na rok są zdecydowanie większe. Należy podkreślić, że nie ma roślin odpornych na solankę i sól, tak jak nie ma odpornego na to skórzanego obuwia,[...]
3
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 11 384-390
4
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2000 R. 17 89-95
PL Do uszczelniania górotworu solnego stosuje się zaczyny oparte na solance jako cieczy zarobowej (tzw. solankowe zaczyny uszczelniające). W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących wpływu solanki na parametry technologiczne (gęstość, filtrację, sedymentację, czas wiązania, param[...]
EN The brine-based slurries (brine slurries) are used for sealing of saline rock mass. The paper gives the results of laboratory experiments on the influence of brine on technological parameters of slurries (density, filtration, sedimentation, bonding time, rheological parameters). For the comparison's[...]
5
70%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2010 nr 1 9-11
PL W artykule przedstawiono możliwości redukcji zawartości chlorków w ściekach przemysłu rybnego, poprzez regeneracje zużytych solanek z wykorzystaniem ultrafiltracji. Przedstawiono wyniki badań mikrobiologicznych potwierdzających skuteczność opisanej metody oczyszczania solanek
EN The paper presents possibility of reduction of chlorides in liquid fish processing wastes by way of ultrafiltration. The results of microbiological tests of ultrafiltration effectiveness are presented.
6
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 6 32-34
PL Zaprezentowano wyniki pomiarów ilości podawanej solanki oraz głębokości jej penetracji w głąb surowca, podczas bezdotykowego i bezigłowego nastrzyku filetów rybnych. Filety nastrzykiwano strugą w szerokim zakresie ciśnień za pomocą dysz o średnicy d = 0,6-10-3 m dla ciśnienia od 2,5 do 61[...]
EN The effect of nozzle diameter and pressure value on injection parameters of a new, touchless and needleless method was investigated. Raw material (fish fillets) was injected with the injection pressure ranged from 2.5 to 6-106 Pa for nozzles of diameter 0.6-103 m, and 1.5 to 3-[...]
7
61%
Geomatics and Environmental Engineering
PL W artykule przedstawiono badania czynników wpływających na kształtowanie się składu chemicznego wody po zatopieniu odkrywki w ukraińskim mieście Kałusz (obwód iwanofrankiwski). Stwierdzono, że zniszczenia skarp odkrywki, jej brzegów oraz dna jeziora powodują izolację warstw solnych od wody; eliminuj[...]
EN Factors generated chemical composition of water during the influence of the potassium open pit near the city of Kalush, Ivano-Frankiv region were investigated. It was stated that the destruction of the open pit edges, the beach and the bottom of the lake are isolated from salt deposition. The elimin[...]
8
61%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 12 1359-1362
9
61%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL PGNiG. S.A. jest w trakcie budowy kawernowego podziemnego magazynu gazu Kosakowo, zlokalizowanego w rejonie Gdyni, w pobliżu Zatoki Puckiej. Do płukania kawern inwestor wykorzystuje wodę pochodzącą z oczyszczania ścieków, którą następnie transportuj e do Zatoki Puckiej. Solanka zrzucana jest do wód [...]
EN PGNiG. S.A. is in the process of construction of underground gas storage cavern, located in the region Kosakowo-Gdynia, near the Bay of Puck. The investor uses water from sewage — treatment plants to rinse caverns, which is then transported to the Bay of Puck. The brine is discharged into waters of [...]
10
61%
Wiadomości Górnicze
2016 R. 67, nr 1 45--49
PL W artykule przedstawiono ocenę zawartości jonu barowego dopływającego z utworów karbonu do kopalń w solankach, a następnie zmian ilości tego szkodliwego dla środowiska wodnego składnika, wynikających z procesów zachodzących w węglonośnych utworach oraz w wyrobiskach górniczych w czasie przepływu wód[...]
EN The article presents an assessment of barium ion content inflowing from the Carboniferous measures to the mines in the brine, followed by changes in the amount of this component harmful for the water environment resulting from the processes taking place in the coal-bearing formations and in mine wor[...]
11
61%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2008 T. 25, z. 2 201-209
PL W artykule przedstawiono mechanizmy wydzielania się soli w wielofazowych układach charakterystycznych dla płynów złożowych. Następnie opisano zasady separacji płynów złożowych podczas wydobycia ropy naftowej. Szczególną uwagę zwrócono na rozdzielanie wysokozmineralizowanych solanek od ropy naftowej.[...]
EN The mechanisms of precipitation in polyphase characteristic arrangements the salt for were introduced brine in article. The principle of separation of brine was described during exploitation of crude oil. Special attention was paid to distributing highly mineralized brines from oil. The compositions[...]
12
61%
Wiadomości Górnicze
PL Do kopalni "Rydułtowy-Anna" (ruch "Rydułtowy") dopływają, na głębokości 1000-1200 m, solanki i silne solanki. W celu uniknięcia odprowadzania tych wód kopalnianych do Odry zaproponowano ich przesyłanie do zrobów i pustek podziemnych zlikwidowanej kopalni "1 Maja" przez projektowane wyrobiska łączące[...]
EN The brine and a strong brine inflow the "Ryduftowy-Anna" mine (mining area "Ryduhowy") at a depth of 1000-1200 m. In order to avoid the discharge of these mine waters into the Oder river it was proposed to dispose them to the gobs and voids of liquidated underground "1 Maja" mine via designed workin[...]
13
51%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2009 R. 48, nr 1 23--40
PL Przeprowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Karpacki w Krakowie w latach 1979-1980 prace poszukiwawcze w Jaworzu przyczyniły się do rozpoznania zasobów wód termalnych w obrębie utworów miocenu i dewonu. Stwierdzono występowanie solanek o temperaturze na wypływie z ujęcia 23-32°C, min[...]
EN The exploration carried out in Jaworze in the years 1979-1980 by the Carpathian Branch of the Polish Geological Institute contributed to the identification of geothermal waters in Miocene and Devonian formations. The occurence of brine with an outflow temperature of 23-32°C at the intake, mineralisa[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL W rezultacie niekontrolowanego wypływu słonych wód kopalnianych z rurociągów je transportujących następuje degradacja, a nawet dewastacja gleb. Tym samym, z mocy prawa, podlegają one rekultywacji - szeregowi działań przywracających im funkcjonalność. Działania rekultywacyjne są zróżnicowane przy ró[...]
EN In result of uncontrolled outflow of salty mine waters from pipelines it transporting follows the degradation, and even the devastation of soils. These situations are subject, with power of law, of the soils reclamation - the row of workings restoring them the functionality. The granulometric compou[...]
15
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
2008 R. 53, nr 9 548-554
PL W skorupie ziemskiej lit występuje wspólnie z sodem i potasem i jest najlżejszym spośród pierwiastków występujących w stanie stałym. Krajowe zapotrzebowanie na surowce litu, głównie tlenku i wodorotlenku litu, w całości pokrywa import. Sprowadzane związki litu wykorzystuje się w Polsce głównie w prz[...]
EN The paper represent an attempt to make an inventory of waters and brines which are pumped out to the surface in the result of removal of water from mines. The studied mine waters were sampled from mines of Coal Company, Central Mine Drainage Company - CZOK and from the areas of drainage of copper or[...]
16
51%
Przegląd Budowlany
17
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2001 Nr 5 21-22
PL Przedstawiono wyniki badań strącania jonów wapnia i magnezu w wodzie w obecności chlorku sodu za pomocą^ roztworu NH4-HL>P04 w środowisku alkalicznym (pH = 9). Stwierdzono, że zwiększenie stężenia NaCl w surowcu (do 25% mas.) zwiększa stężenie jonów amonu i wapnia w roztworze macierzystym. Średni ro[...]
EN The research results dealing with calcium and magnesium ions precipitation in saline water (pH = 9) by means of NH.iH2PO4 solution are presented. It was found that the increase of sodium chloride concentration (up to 25 mass %) in the raw material caused the increase of ammonium and calcium ions con[...]
18
51%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2008 T. 25, z. 2 775-781
PL Programy PHREEQE i PRQPITZ na podstawie analizy fizykochemicznej umożliwiają ocenę stanu równowagi składu chemicznego wód. Przeprowadzone w ramach programów działania opisują oddziaływanie w wieloskładnikowym układzie woda - faza stała i pozwalają obliczać formy migracyjne składników roztworu wodneg[...]
EN Computer programs PHREEQE and PRQPITZ enable evaluation of the state of equilibrium of chemical composition of waters on the basis of physicochemical analysis. These programs describe processes taking place a multi-component (water-solid phase) system enabling calculation of the migration forms of w[...]
19
51%
Przegląd Geologiczny
EN Salt mining at the Wieliczka mine that had lasted over a period of 700 years came to a stop on 30 June 1996. Currently the mine represents an object of culture, a museum, and also a balneotherapeutic facility. It is the place of birth of the so called subterraneotherapy, i.e., an innovative method o[...]
20
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 4 9--10
PL Przedstawiono przykłady zastosowań filtracji membranowej w przemyśle mleczarskim - w przetwórstwie mleka, serwatki oraz oczyszczaniu solanki serowarskiej i środków myjących.
EN Several examples of membrane separation applications in the milk processing industry are presented with a focus on milk and whey components separation and recovery of both brine and cleaning agents.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last