Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  soil-structure interaction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule przedstawiono przykład zastosowania zaawansowanego modelu gruntu Hardening Soil-small (HS-s) do trójwymiarowej analizy problemów głębokich posadowień w technologii ścian szczelinowych. Omówiono metody szacowania wartości parametrów materiałowych oraz trójwymiarowe efekty związane wynikają[...]
EN A complex example of application of an advanced Hardening Soil-small (HS-s) model applied to the analysis of deep excavations and diaphragm walls technology is presented. The procedure of estimation of model parameters is presented. Several three-dimensional effects concerned with the structure geom[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W niniejszym artykule przedstawiono lokalny model numeryczny współpracy chłodni kominowej o powłoce hiperboloidalnej z jednorodnym podłożem gruntowym. Do opisu gruntu w symulacjach numerycznych zastosowano komplementarny model gruntu FC+MCC i model Modified Cam-Clay. Celem artykułu było porównanie z[...]
EN The paper presents the local numerical model of interaction of hyperbolic cooling tower with subsoil. Soil in simulations was described by FC+MCC and Modified Cam-Clay models. The paper aimed at a comparision effectiveness behaviour of the two constitutive laws in analysis of soils in normal consoli[...]
3
100%
Foundations of Civil and Environmental Engineering
2010 No. 13 73--89
EN Soil is a material dependent on the load history. The load history has a significant influence on stress distribution in the ground beneath the footing and the settlement of a foundation. In the paper the load history has been considered as the sequence of loading the ground with two strip footings.[...]
4
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN Nonlinear soil-linear structure computational strategy is commonly accepted in the community of geotechnical engineers using advanced finite element software for solving complex soil-structure interaction problems. However, further design procedure of the structural elements is carried out using inc[...]
5
88%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2015 nr 18(4) 261--270
EN The current paper presents a research based on experimental and numerical analysis of three different frame supported by displacement pile groups embedded in sand. The vertical load tests performed under lab conditions have shown different responses of single piles installed at the same pile group, [...]
6
88%
Studia Geotechnica et Mechanica
2019 Vol. 41, nr 2 102--113
EN Tunnel construction below or adjacent to piles will affect the performance and eventually the stability of piles due to ground deformation resulting in the movement of piles and changes in the axial force distribution along the piles. A three dimensional finite element analysis using PLAXIS 3D (2013[...]
7
88%
Studia Geotechnica et Mechanica
2019 Vol. 41, nr 3 115--128
EN In urban areas, the control of ground surface settlement is an important issue during shield tunnel-boring machine (TBM) tunneling. These ground movements are affected by many machine control parameters. In this article, a finite difference (FD) model is developed using Itasca FLAC-3D to numerically[...]
8
75%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2012 Nr 12 243-263
PL Rury z blachy falistej wyposażone w złącza z otworami wydłużonymi pozwalają na swobodny przesuw śrub i nasuwanie się dopasowanych blach na siebie w określonym stopniu. Powodowane tym skracanie pierścienia ma kilka konsekwencji dla zainstalowanej rury. Główna korzyść polega na zmniejszeniu nacisku gr[...]
EN Corrugated steel pipes fabricated with slotted joints allow mating plates to slip over one another by a predetermined amount. This ring shortening has several implications for the installed pipe. The primary benefit is a reduction in the soil pressure acting on the pipe and a resultant reduction in [...]
9
75%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule omówiono podstawy i zastosowanie metody redukcji obszaru obliczeniowego (DRM) w dynamicznych zagadnieniach interakcji konstrukcji budowlanych z podłożem gruntowym. Pokazano sposób sformułowania problemu, problematykę dyskretyzacji mo deli zredukowanych oraz dwuwymiarowy przykład obliczeni[...]
EN The domain reduction method (DRM) and its application for solving dynamic soil-structure interaction problems are discussed in the paper. The derivation of the method, some de-tails concerned with discretization of reduced dynamic models and a two-dimensional example are presented.
10
75%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule omówiono problematykę analizy stanów granicznych użytkowalności w zagadnieniach interakcji konstrukcji budowlanych z podłożem ze szczególnym uwzględnieniem silnych zmian sztywności gruntów w zakresie małych odkształceń tj. rzędu 10[^-6] / 10[^-3]. Szczegółowo przedstawiono sformułowanie t[...]
EN The serviceability limit state analysis for soil-structure interaction problems, concerned with a strong soil stiffness variation in the range of low strains, i.e. 10[^-6] / 10[^-3], is the subject of this paper. The theoretical formulation of the Hardening Soil-small constitutive model for soils, i[...]
11
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Głównym celem pracy jest określenie przebiegów przyspieszeń drgań fundamentu budynku na podstawie pomierzonych przyspieszeń drgań gruntu. Pomiary drgań na gruncie i fundamencie przeprowadzone in situ posłużyły jako wzorce w próbie zastosowania techniki neuronowej do tego celu. Dane doświadczalne wst[...]
EN The main goal of this paper is the simulation of building foundation vibrations on the basis of ground vibrations taken from measurements. Using the results from measurements in situ on the ground and on the foundation, the neural technique is applied. The experimental data were pre-processed (compr[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2007 z. 45 {243} 113-123
PL Praca dotyczy zastosowania sieci neuronowych do oceny interakcji dynamicznej w przypadku przekazywania drgań gruntu od wstrząsów górniczych na fundament budynku. Wpływ parametrów wstrząsów górniczych, takich jak energia wstrząsu i odległość epicentralna, na interakcję dynamiczną podłoże-budynek anal[...]
EN The paper deals with an application of neural networks for evaluation of soil-structure interaction in case of the transmission of ground vibrations from mining tremors to building foundation. The influence of mining tremors parameters as mining tremor energy and epicentral distance on the soil-stru[...]
13
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN This paper is devoted to the construction and evaluation of mass and stiffness matrices of elastodynamic four and five node infinite elements with united shape functions (EIEUSF), recently proposed by the author. Such elements can be treated as family elastodynamic infinite elements appropriate for [...]
14
75%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2007 Nr 1 245-259
PL Przepust ze stali karbowanej o średnicy 6.4 m (21 ft) został zbudowany nad Nease Creek i usytuowany pod nasypem o wysokości 22.9 m (75 ft) w Meigs Country, Ohio, U.S.A. Autorzy zbadali przepust oraz zebrali informacje dotyczące odkształceń w powłoce i naprężeń gruntowych podczas budowy i po jej zako[...]
EN A 6.4 m (21 ft) diameter, structural plate, corrugated steel pipe culvert was constructed over Nease Creek and placed under a 22.9 m (75 ft) high highway embankment for the construction of a new road in Meigs County, Ohio, U.S.A. The authors inspected the culvert and collected deflection and soil pr[...]
15
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2001 Vol. 6, no 1 165-186
EN The conventional design of building frames is based on the assumption that the settlement of footings has no effect on the load of the corresponding columns. In reality, the differential settlements among various footings result in a redistribution of the column loads, the amount of which depends on[...]
16
63%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2007 Nr 1 215-223
PL W pracy przedstawiono numeryczny model procesu zasypywania gruntem metalowego przepustu o kształcie luku, spoczywającego na fundamentach betonowych. Do analizy procesu wykorzystano metodę elementów skończonych, przygotowując specjalną procedurę do programu ABAQUS. Analizowano poszczególne etapy proc[...]
EN A numerical model of a metal arch culvert on concrete footings, subjected to a backfilling process is presented. A special procedure in ABAQUS commercial program is prepared to analyse the process via finite elements. The construction stages are taken into account. For each stage an additional layer[...]
17
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Artykuł dotyczy analizy wpływu typu sieci neuronowych na dokładność prognozowania przekazywania drgań pochodzenia górniczego z gruntu na fundament typowego budynku mieszkalnego. Zastosowano standardowe sztuczne sieci neuronowe, sieci neuronowe z regularyzacją oraz bayesowskie sieci neuronowe. Wzorce[...]
EN The paper deals with the analysis of the influence of neural network type on the prediction accuracy of the transmission of mining tremors vibrations from the ground to the typical building. Standard neural networks, neural networks with regularization and bayesian neural networks were used. Results[...]
18
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Artykuł dotyczy analizy przekazywania drgań od wstrząsów górniczych z gruntu na fundament budynku. Pod uwagę wzięto maksymalną amplitudę wypadkowego przyśpieszenia oraz maksymalną amplitudę wypadkowej prędkości drgań poziomych. Do prognozowania przekazywania drgań z gruntu na fundament budynku zapro[...]
EN The paper deals with the analysis of the transmission of mine-induced ground vibrations to the building foundation. The maximal values of resultant accelerations and velocities of horizontal vibrations were taken into account. An application of neural networks for the prediction of vibrations transm[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2008 Z. 32 73-89
PL Analiza układu konstrukcja-podłoże gruntowe jest problemem bardzo złożonym, którego rozwiązanie powinno obrazować oddziaływanie tego układu. Szczególną rolę w tej analizie odgrywa odpowiedni opis strefy kontaktu, w której można spodziewać się znaczących względnych przemieszczeń jako, że naprężenia p[...]
EN The analysis of a soil - structure system is a very complex problem and solution of this problem should as much as possible approximate reality. Knowledge of the response of the contact area is essential for the proper simulation of the system. In the mentioned region, significant relative displacem[...]
20
63%
Przegląd Górniczy
2015 T. 71, nr 3 96--100
PL W artykule przedstawiono analizę numeryczną ściany murowanej wraz z elementami wzmacniającymi, która została poddana deformacjom pochodzenia górniczego o charakterze nieciągłym. Analiza obejmuje część konstrukcji oraz podłoża gruntowego. Obciążenia wywołano jako przemieszczenie podłoża symulującego [...]
EN This paper presents numerical analysis of a masonry wall with reinforcing elements, which has been loaded by discontinuous mining subsidence. The analysis covers both parts: the structure and the subsoil. Load displacement is invoked as ground simulating the position of the threshold field including[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last