Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 980
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  soil
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 29 229-241
PL Efektywne stosowanie metod geodezyjnych wymaga modyfikacji typowych technik obserwacji oraz indywidualnych programów monitoringu. W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą aktualnych zagadnień geotechnicznych i pomiarów geodezyjnych w badaniach deformacji podłoża gruntowego przy głębokich wyko[...]
EN Eficient applications of geodetic methods development works needs modifications of typical survey technics and peculiar survey programing. Some up-to-date survey geotechnical issues and geodetic measurement of soil and underground structure deformations in the vincinity of deep foundation works are [...]
2
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 122-123
3
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 139-140
4
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2008 nr 1 5-6
PL Znajomość rozkładu temperatury gruntu ma zasadnicze znaczenie w wielu dziedzinach, np. przy projektowaniu i eksploatacji systemów ogrzewania opartych na pompie ciepła, dla której dolnym źródłem jest właśnie grunt. Na wydajność gruntowego wymiennika ciepła istotny wpływ mają właściwości cieplne grunt[...]
EN Knowledge of temperature distribution in soil plays important role in various applications, e.g. design and operation of heating systems based on ground heat pumps. The thermal capacity of ground heat exchangers depends on various properties of soil such as: specific heat, thermal conductivity, and [...]
5
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 417--426
EN The article is a review of information available in literature about arsenic and its compounds. The paper characterizes forms of arsenic that can be found in the environment, main chemical and physical transformations it undergoes, application of arsenic in industry and agriculture, dangers associat[...]
6
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 366-370
PL Parametrami mogącymi służyć do oceny zagęszczalności gruntu są proponowane wskaźniki krzywej zagęszczalności: wskaźnik zakresu zagęszczalności ICR oraz wskaźnik zagęszczalności IC. Wskaźniki te uwzględniają kształt krzywej zagęszczalności, traktowanej jako charakterystyka zdolności danego gruntu do [...]
EN Proposed compaction curve indexes: index of compaction range, ICR, and index of compaction, IC, are the parameters which may be used to soil compactibility estimation. These indexes take into account the shape of the compaction curve, considered as characteristics of the soil ability to compaction. [...]
7
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 357-361
PL Zgodnie z teorią Terzaghi’ego dodatkowe obciążenia podłoża, wywołujące zmianę efektywnego stanu naprężenia, prowadzą w wyniku procesu konsolidacji do zmian właściwości fizycznych gruntów, powodując zazwyczaj ich wzmocnienie objętościowe. Tego rodzaju reakcja gruntów podłoża na długotrwałe obciążenie[...]
EN According to Terzaghi’s theory additional load induce changes in subsoil’s state of stress, which in the process of consolidation leads to changes in physical properties of the soil and its volume reinforcement. However, this kind of subsoil reaction to a long-term load is inconsistent if other fact[...]
8
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 277-285
PL W artykule przedstawiono koncepcję oceny współczynnika prekonsolidacji OCR w oparciu o kompleksową analizę wyników badań CPTU i DMT oraz właściwości fizycznych wybranych gruntów z obszaru Polski. Proponowane rozwiązanie przedstawiono na tle najczęściej cytowanych rozwiązań znanych z literatury. Anal[...]
EN The paper presents a conception of overconsolidation ratio OCR assessment on the basis of complex analysis of CPTU and DMT results related to physical soil properties of selected Polish soils. The proposed solution was presented at the background of the most cited solutions known from the literature[...]
9
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 324-327
PL Parametry odkształceniowe gruntów w zakresie małych i bardzo małych odkształceń. Nowoczesna aparatura laboratoryjna w zakresie małych odkształceń – kolumna rezonansowa. Wyznaczanie początkowej charakterystyki modułu odkształcenia postaciowego oraz współczynnika tłumienia gruntu z badań w kolumnie re[...]
EN Deformation parameters of soils in the range of small and very small deformations. Modern laboratory equipment for small deformations – resonant column. Determination of the initial characterization of soil shear modulus and damping ratio from resonant column tests.
10
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 344-348
PL W artykule przedstawiono i porównano metodykę badań prowadzonych na słabym gruncie spoistym poddanemu wolnozmiennemu obciążeniu cyklicznemu w aparacie bezpośredniego ścinania oraz w aparacie trójosiowego ściskania. W tym celu wykonano badania cyklicznego ścinania bez odpływu wody na jednorodnym mate[...]
EN Methodology of tests carried out on weak cohesive soil subjected to low frequency cyclic loading in a direct shear apparatus and in a triaxial apparatus was presented and compared in this paper. For this purpose undrained cyclic shear tests were carried out on homogeneous material – kaoline from Tuł[...]
11
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 361-366
PL W pracy podjęto próbę powiązania kształtu cząstek z decydującą o wodoprzepuszczalności porowatością efektywną. Studialno doświadczalną analizę przeprowadzono na podstawie badań skrajnie różnych w zakresie cech kształtu, ale jednakowo uziarnionych materiałów gruntowych. Geometryczną charakterystykę k[...]
EN The paper contains an attempt to relate particles shape with effective porosity, which determines water permeability. Based on the testing of soils with extremely different features of shape but the same grain size distributions, the analysis was performed. Geometric characteristic of particles shap[...]
12
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 339-343
PL Przeprowadzono pomiary drgań powierzchniowych w podłożu gruntowym spowodowanych wibracyjnym pogrążaniem grodzic w gruntach spoistych. Źródłem drgań był wibromłot wysokiej częstotliwości drgań wynoszącej 40Hz, natomiast pomiary wykonano przy użyciu akcelerometrów w trzech punktach w odległości 15, 20[...]
EN The measurements of surface vibrations in the ground caused by sheet piles vibratory driving in cohesive soils have been made. The source of the vibration was leader-mounted vibratory-machine system of high frequency vibration of 40Hz, while the measurements were made using accelerometers at three p[...]
13
80%
Recykling
2008 nr 5 26-27
PL Jednym z procesów odzysku odpadów jest rozprowadzanie ich na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby. Proces ten oznaczony jest symbolem R10. Warunki odzysku i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego postępowania określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 listopada 2007 r. [...]
14
80%
Inżynieria Ekologiczna
2006 Nr 17 149-150
15
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 28, t. 1 109-116
PL W pracy przestawiono analizę wpływu budynku na rozkład temperatury w gruncie, głównie w czasie temperatury ujemnej. Korzystając ze wspomagania komputerowego, wykonano obliczenia rozkładu temperatury w gruntach pod budynkami niepodpiwniczonymi, ogrzewanymi i nie ogrzewanymi. Obliczenia wykonano korzy[...]
EN This paper presents analysis of the influence of the building upon the temperature distribution in soil, mainly during negative temperatures. Calculations of the temperature distribution in soil under heated und unheated buildings without cellars were made with computer aid. Two programs were applie[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 28, t. 1 335-344
PL W pracy przedstawiono wyniki interpretacji badań konsolidacyjnych metodą etapowej procedury optymalizacyjnej (OCv) i porównano je z wynikami procedur klasycznych, opartych na przebiegu krzywej konsolidacji oraz na przebiegu krzywej rozpraszania ciśnienia porowego. Wskazano na zaletę zastosowanej met[...]
EN The paper presents the results of studies on consolidation carried on with the value optimization method (OCv). The results were compared with those obtained with the "classic" procedures based upon the consolidation curve and the pore-pressure dissipation plot. Advantages of the OCv method were emp[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 29 149-160
PL Posadowienie budowli inżynierskich na słabonośnych gruntach organicznych stwarza szczególne problemy inżynierskie ze względu na specyficzne właściwości tych gruntów. Grunty organiczne charakteryzują się dużą porowatością i ściśliwością, małą wytrzymałością i dużą przepuszczalnością początkową, która[...]
EN Constructions of embankments on soft organic soils cause specific problems because of their high compressibility and a low initial shear strength. The large deformations of loaded subsoil may occur during and after the structures construction period, both vertically and horizontally causes special p[...]
18
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Przeprowadzono analizę specjacyjną połączeń pierwiastków śladowych: cynku, manganu i żelaza w glebach oraz wyodrębniono rejony o zbliżonej charakterystyce chemicznej połączeń pierwiastków. Analiza specjacyjna gleby została przeprowadzona z wykorzystaniem ekstrakcji jednorazowej. Do interpretacji wyn[...]
EN Speciation analysis of combinations of trace elements such as: zinc, manganese and iron in soils was carried out. Regions with similar chemical characteristic of elements combinations were identified. Single extraction was applied for the speciation analysis. Interpretation of research data was made[...]
19
80%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1999 Vol. 6, nr 9 909-919
PL Oznaczono zawartość żelaza, magnezu, ołowiu, kobaltu, miedzi, wapnia, kadmu i cynku w próbkach gleby pobranych z 15 punktów rozmieszczonych na powierzchni 123 km kwadratowych obejmujących teren miasta i gminy Kędzierzyn - Koźle. Badania przeprowadzono w 1994 r., a dla wytypowanych czterech punktów p[...]
EN The concentrations of iron, lead, cobalt, copper, calcium, cadmium and zinc were determined in soil samples taken from 15 locations selected within the area 123 square km covering the town and commune of Kędzierzyn - Koźle. The study was performed in 1994 and it was repeated for 4 selcted locations [...]
20
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2001 Z.21 339-348
PL Znajomość parametrów odkształcalności (sztywności) jest niezbędna w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich z wykorzystaniem teorii sprężystości. Moduły sztywności gruntu, różnie definiowane, zależą w dużym stopniu od odkształceń (poziomu naprężeń) w gruncie. Prawidłowe określenie modułów sztywności w[...]
EN The stiffness parameters of soils are absolutely necessary to solve engineering problems using elasticity theory. Stiffness parameters, variously defined, are nonlinear functions of stress (strain) level. Different laboratory tests are performed in different ranges of strains. The conventional triax[...]
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last