Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  soil strengthening
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 3 25--27
PL W pracy przedstawiono podstawowe informacje związane z wykorzystaniem geosiatek komórkowych w budownictwie komunikacyjnym oraz przyczyny dotychczasowych ograniczeń w ich wykorzystaniu z uwagi na parametry wytrzymałościowe surowców służących do ich produkcji. Przedstawiono kierunki modyfikacji tych p[...]
2
100%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W artykule omówiono wyniki badań modelowych nad kształtem wbijanych kolumn kamiennych oraz odkształceniami gruntu w następstwie wzmocnienia. Opis testów poprzedzono informacjami na temat metody wymiany dynamicznej. Prowadzone dotychczas badania naukowe skupiają się na efekcie końcowym wzmocnienia, n[...]
EN This paper discusses the results of model tests on the rammed stone columns shape and the soil deformations – as a consequence of soil strengthening. The tests description is preceded by information on the dynamic replacement method. The scientific research carried out so far focus on the final resu[...]
3
100%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Metody wzmacniania podłoża gruntowego znane są od ponad 3000 lat. Początkowo stosowane je dla zabezpieczenia ważnych obiektów strategicznych lub religijnych w celu zapewnienia ich świetności na wieki. Obecnie powody te nieco się zmieniły. Ze względu na coraz większy rozwój gospodarczy i brak dogodne[...]
EN It is said that the structure is as strong as its foundations are. Even 3000 years ago people knew that it is necessary to improve the ground when they build the temples or other important structures. Nowadays ground improvement methods gain in popularity. Very often the localization which is used f[...]
4
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2015 nr 4 46-50
PL Analiza zagadnień geotechnicznych jest procesem złożonym, wymagającym uwzględnienia geometrii konstrukcji, zmienności przekazywanych oddziaływań w czasie, etapowania procesu budowlanego oraz wieloaspektowego zachowania ośrodka gruntowego. Odpowiednio zaprojektowane wzmocnienie podłoża gwarantuje bez[...]
EN Designing the foundations of wind turbines is a complicated issue. Wind power stations should be classified in III geotechnical category as the ‘objects of energy industry’. This means that during the foundation design stage of such objects, attention should be paid to the data received for design, [...]
5
100%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W artykule omówiono wyniki badań polowych skupiających się na poznaniu zjawisk deformacyjnych zachodzących w otoczeniu wbijanej kolumny kamiennej. Zasadniczymi narzędziami służącymi do wykonania testów były inklinometry zainstalowane w różnej odległości od formowanej kolumny kamiennej. Uzyskane za i[...]
EN This paper discusses the results of field tests which focused on deformation phenomena occurring in the surrounding of rammed stone column. The basic device used to perform the tests were inclinometers installed at different distances from the formed stone column. Not only the data obtained during i[...]
6
100%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 1-2 44--51
PL Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza wyników obliczeń konsolidacji podłoża wzmocnionego wymianą dynamiczną, pod nasypem drogowym, otrzymanych na podstawie wybranych podejść analitycznych i numerycznych z wynikami pomiarów in situ prowadzonych w trakcie budowy. W podejściu analitycznym zasto[...]
EN The paper presents the comparative consolidation analysis of road embankment subsoil reinforced with the use of the dynamic replacement method. The results obtained from selected analytical and numerical methods applied in the dynamic replacement column dimensioning were compared with in situ measur[...]
7
80%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 6 40--43
PL W trakcie eksploatacji nasypów odnotowuje się częste przypadki, w których dochodzi do awarii w postaci deformacji podtorza czy nawet utraty stateczności skarpy nasypu. W efekcie tego powstają powierzchniowe ruchy mas ziemnych, które dzieli się na: zmywy, spływy, spełzywanie, obrywy, zsuwy i osuwiska[...]
8
80%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 46--47
PL Technologie iniekcyjne umożliwiają szybkie rozwiązanie problemów związanych z uszczelnieniem. W obliczu braku wiedzy, dotyczącej pełnego spektrum właściwości oraz ograniczeń, autorzy podjęli próbę weryfikacji trwałości rozwiązań iniekcji gruntowej z wykorzystaniem żywic akrylowych za pomocą badań mr[...]
EN Injection-technologies make possible quick solution of problems connected with grounds tightening or strengthening. In the face of lack of knowledge, concerning of full spectrum of property and limitations, authors made an attempt the verification of the durability solutions of ground injections wit[...]
9
80%
Materiały Budowlane
2017 nr 12 54--56
PL W artykule omówiono przypadek nieudanego wzmocnienia podłoża gruntowego pod posadzki obiektu wielkokubaturowego i nawierzchni wokół tego budynku (drogi, parkingi). Zastosowane kolumny DSM, a następnie w procesie naprawy kolumny jet-grouting okazały się rozwiązaniem nieefektywnym. Wykazano, że metody[...]
EN The article considers the case of unsuccessful ground reinforcement under the floor of a large-scale building and the surface around this building (roads, parking lots). The DSM columns used first and then in the process of repairing the jet-grouting columns proved to be an ineffective solution. It [...]
10
80%
Materiały Budowlane
2016 nr 4 58
11
80%
Materiały Budowlane
2019 nr 2 40--42
12
61%
Materiały Budowlane
2018 nr 3 6--8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last