Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  soil salinity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ekologiczna
2009 Nr 21 32-39
PL Celem badań było określenie wpływu zasolenia gleby na wzrost i rozwój wybranych gatunków roślin. Do badań wytypowano dwa gatunki z rodziny traw: kupkówkę pospolitą (Daetylis glomerata L.), życicę wielokwiatową (Lolium multijlorum L.) oraz dwa z rodziny motylkowatych: koniczynę łąkową (Trifolium prat[...]
EN The aim of this research was to determine the effect of soil salinity on growth and advancement of selected plant species. Two species of Poaceae and two species of Fabaceae were chosen to conduct the research. The conditions of plants growth were diversified through introduction of salinity at leve[...]
2
100%
Polish Journal of Ecology
EN The mechanisms of vegetation zonation were determined in order to provide an advice for restoration of natural saline habitats. Field experiments were conducted to examine the response of mature plants to different edaphic conditions. Three dominant species Salicornia europaea L., Puccinellia distan[...]
3
100%
Geology, Geophysics and Environment
2019 Vol. 45, no. 3 195--205
EN The de-icing of roads and streets in the winter season is a necessity in many European countries, where the mean day temperature drops below 0°C for long periods. Among the many chemicals used for winter road maintenance, the most popular in Poland is sodium chloride in various forms and mixtures, d[...]
4
100%
Archives of Environmental Protection
EN The aims of this study were to assess the quality of soils affected by strongly saline waste products and to analyze the spatial distribution pattern of soil properties influenced by a soda plant. Soil samples were analyzed for electrical conductivity (EC), sodium adsorption ratio (SAR), pH, trace e[...]
5
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2006 nr 1 41-46
PL Do zbiornika wód kopalnianych "Bojszowy" odprowadzano solanki z kopalń "Piast" i "Czeczott". Pomimo jego wyłączenia z eksploatacji w dalszym ciągu obserwuje się zasolenie gleb w jego otoczeniu. Zasięg oddziaływania zbiornika ogranicza się przede wszystkim do terenów przyległych po stronie południowe[...]
EN The brine from "Piast" and "Czeczott" mines had been drained to the mine water reservoir "Bojszowy". Despite of its exclusion from exploitation, the soil salinity is still observing in its surroundings. The range of impact of this reservoir is limited mostly to the nearby grounds on its south side. [...]
6
75%
Polish Journal of Ecology
EN The paper presents research results of roadside halophytes and soil salinity which were carried out along public roads with hardened surface within the forest and agricultural areas in Szczecin Lowland (W. Poland). Using ice-removing chemicals on road surfaces in winter causes growth of road shoulde[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2014 nr 153 (33) 23--31
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad zasoleniem gleb zalanych wodami nadosadowymi w wyniku awarii podziemnego rurociągu pomiędzy miejscowościami Żuków i Bieńków. W wyniku zalania nastąpił wzrost zasolenia gleb. W celu określenia postępu odsalania badania przeprowadzono powtórnie rok po awarii.
EN The paper presents results of research on soils flooded salinity wastewaters as a result of failure of underground pipeline between the villages Żuków and Bieńków. As a result of flooding increased the salinity of soils. In order to determine the progress of desalination research was carried out aga[...]
8
75%
Zieleń Miejska
2013 Nr 12 27--29
PL Od wielu już lat po każdej zimie możemy obserwować kolejne drzewa zamierające wzdłuż ulic. To, co jeszcze dwadzieścia lat temu było zdarzeniem sporadycznym, teraz ma charakter masowy.
9
75%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
PL Zdolność sorpcyjna gleby jest jednym z podstawowych wyznaczników kształtujących jakość gleby i jej odporność na degradację. Miernikiem takiej jakości jest zawartość kationów wymiennych, występujących w kompleksie sorpcyjnym. Niewłaściwy wzajemny stosunek jonów wymiennych może przyczynić się nie tylk[...]
EN A sorption capacity of soils is one of the basie indicators of the soils quality and their resistance for the degradation. The content of exchangeable cations in the soil sorption complex makes the soil quality standard. An improper mutual ratio of exchangeable ions not only does chemical changes in[...]
10
75%
Inżynieria Ekologiczna
2001 Nr 5 63--69
PL Badaniami objęto gleby będące pod wpływem niedawnych awarii rurociągu solankowego Góra - Mątwy. Ogromne stężenia NaCI w nasyconym ekstrakcie glebowym, dochodzące do 1/3 stężenia solanki spowodowały zniszczenie pokrywy roślinnej i naturalnej struktury gleby oraz zmniejszenie zdolności przesiąkania ro[...]
EN The studies were carried out in soils influenced by recent the Góra - Mątwy brine pipeline damages. The very high concentrations of NaCI in saturation extract (up to 1/3 of brine concentration) caused the damage of the plant cover, the destruction of the soil natural structure and the decrease of th[...]
11
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2012 T. 12, z. 2 341-349
PL Pomiar zasolenia gleby jest dokładnie opisany w literaturze, zwłaszcza przez autorów zajmujących się badaniem parametrów fizykochemicznych gleby w rejonach zagrożonych suszą. Zasolenia gleby, rozumianego jako elektryczna konduktywność ekstraktu roztworu glebowego, nie można zmierzyć w sposób selekty[...]
EN Measurement of salinity of the soil is thoroughly described in the literature, especially by authors dealing with the examination of physicochemical parameters of soil in areas threatened by drought. Soil salinity, treated as electrical conductivity of the soil solution, can't be measured in a selec[...]
12
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2013 Vol. 20, nr 3 519--530
PL Proces BaPS (Ciśnieniowy Proces Separacji) oraz inkubacja pokojowa zostały wykorzystane do określenia wpływu zasolenia gleby na jej oddychanie i transformację azotu. Mierzono szybkości: respiracji gleby, całkowitej nitryfikacji i denitryfikacji, a także stężenie azotu amonowego i azotanowego oraz wa[...]
EN A facility of BaPS (Barometric Process Separation) and indoor incubation experiments were used to determine the effect of soil salinity on soil respiration and nitrogen transformation. The rates of soil respiration, gross nitrification, denitrification, ammonium and nitrate nitrogen concentrations a[...]
13
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2013 T. 16, nr 1 93--102
PL Leżakowanie na polu jest popularną metodą zagospodarowania zużytego odpadu popieczarkowego (Spent Mushroom Substrate). W trakcie tego procesu wody opadowe oraz roztopowe przenikają przez pryzmy SMS i przyczyniają się do powstawania odcieków zawierających wysokie stężenia soli nieorganicznych, powodu[...]
EN Passive weathering in a field is a popular method of Spent Mushroom Substrate disposal. During this process rain and snowmelt water percolates through SMS piles and a large amount of solutes is leached out. Leachate contains substantially high concentrations of inorganic salts, that contribute to so[...]
14
63%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2015 Nr 2 92--99
PL Korzystanie ze środowiska często niesie za sobą wiele negatywnych oddziaływań. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci w znacznym stopniu ucierpiało wiele komponentów środowiska, w tym również gleba. Taki stan rzeczy spowodowany jest w dużym stopniu przeznaczaniem terenów na cele nierolnicze i niele[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2015 nr 157 (37) 14--25
PL Celem niniejszej pracy była analiza wpływu prac wiertniczych prowadzonych na terenie Kopalni Soli „Solino” S.A. w Górze k. Inowrocławia na właściwości gleb oraz stan drzewostanu. Badania wykazały, że prace te, głównie poprzez oddziaływanie aerozoli, miały wyraźny wpływ na wzrost zasolenia analizowan[...]
EN This paper aimed at analysing the influence of salt drilling operation on soil properties and the state of health of trees. The study was conducted in the area of the salt mine in Góra near Inowrocław (north-central Poland). Due to the impact of aerosols, the high salt accummulation in soils in the [...]
16
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Zaprezentowano wyniki badania zasolenia gleb śródmieścia Łodzi poprzez pomiary wybranych wielkości fizykochemicznych. Scharakteryzowano przestrzenną zmienność zasolenia w centrum miasta. Przedstawiono analizę statystyczną korelacji pomiędzy zasoleniem i zmierzonymi parametrami. Stwierdzono występowa[...]
EN Paper presents the results of salinity measurements in Łodź city centre. Salinity research regarding to chosen physico-chemical properties was characterized. Spatial variability of salinity in city centre was described. Analysis of soils salinity in proportion to the growth of distance from the road[...]
17
63%
Ekologia i Technika
PL Proces zasolenia gleb jest jedną z form degradacji środowiska, spowodowanym zachwianiem równowagi chemicznej gleby. W naturalnych warunkach pomiędzy roztworem glebowym, kompleksem sorpcyjnym i organizmami bytującymi w glebie istnieje stała wymiana poszczególnych jonów, a w wielu wypadkach całych zwi[...]
EN Salinity is one of the processes which causes environment degradation by disturbing chemical balance of soil. In natural conditions there is continuous ion and compound exchange between soil solution, soil sorption complex and soil organisms which lead to keeping the constant balance of soil. Occurr[...]
18
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2005 Nr 3 (51) 11--15
PL W porównaniu z wodą dobrej jakości, stosowanie wody słonej powoduje zwiększenie ilości zużywanej wody podczas wzrostu bawełny. Zwiększenie ilości słonej wody wpływa na jakość włókna. Przeprowadzono badania pola uprawnego bawełny, określając wpływ ilości słonej wody i czasu jej stosowania na charakte[...]
EN Compared with good quality water, the use of saline water increases the amount of water used for crop growth. An increased amount of saline water affects fibre quality. A field study was conducted to determine the effects of amount and application time of saline water on the fibre characteristics of[...]
19
51%
Polish Journal of Ecology
EN The effects of pH, electrical conductivity (EC), soluble cations (Na[^+], K[^+], Ca[^2+], Mg[^2+]), and soluble anions (HCO[3^-], Cl[^-], SO[4^2-]) on vegetation zonation in a salt-marsh community (Black Sea coast) were investigated on two localities at Black Sea Coast differing as to the altitude, [...]
20
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL W pracy dokonano analizy wybranych parametrów fizyczno-chemicznych gleb rezerwatu częściowego Smolnik. Stwierdzone wartości odczynu pozwalają zakwalifikować analizowane typy gleb do silnie kwaśnych i kwaśnych. Zawartość materii organicznej we wszystkich profilach glebowych jest bardzo wysoka, co jes[...]
EN This paper presents the results of analysis of selected physico-chemical parameters of soils of the "Smolnik" partial reserve. According to pH values, the investigated soil types may be classified as strongly acidified and acidic. The organic matter content is very high in all soil profiles, that is[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last