Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  software defined radio
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Advances in Electronics and Telecommunications
EN The design of Software Defined Radio (SDR) equipments (terminals, base stations, etc.) is still very challenging. We propose here a design methodology for ultra-fast prototyping on heterogeneous platforms made of GPPs (General Purpose Processors), DSPs (Digital Signal Processors) and FPGAs (Field Pr[...]
2
88%
International Journal of Electronics and Telecommunications
EN In the paper a cost-effective input block of the SDR receiver for 0.9 - 2.4GHz frequency band built of capacitivetuned selective amplifier and broadband Vivaldi antenna is presented. The applied selective amplifier consists of three identical sections of tunable filters and two stages of monolithic [...]
3
75%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2008 nr 2 21-29
EN With the increasing number of wireless communication standards flexibility has gained more and more importance which has lead to the software defined radio (SDR) concept. However, SDR development has to face many challenges, among them are the questions how SDR systems can be designed to achieve fle[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Technologia radia programowalnego (Software Defined Radio) jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym realizację urządzeń pracujących w różnego rodzaju systemach łączności radiowej, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące koncepcji realizacji radia prog[...]
EN Software Defined Radio (SDR) is a modern solution used to develop of devices implemented in various types of radio systems, both civilian and military. The paper presents some issues concerned with the implementation of the concept of the SDR. It describes the software and hardware platform for such[...]
5
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2010 nr 2-3 89-93
PL Przedstawiono sposób działania oraz wyniki symulacyjne odbiornika RAKE wraz z algorytmem estymacji przesunięcia fazowego WMSA. Jest to bardzo prosty algorytm, a zarazem uwzględniający dynamiczne zmiany odbieranego sygnału. Ze względu na możliwość zwiększenia liczby gałęzi w odbiorniku, można go w pr[...]
EN This paper presents functional model and simulation results of RAKE receiver with implemented algorithm of shifted phase WMSA filter. It is very easy algorithm even so it is complying dynamic changes in receiving signal. It is possible to change the number of branches and in this way adapt it to com[...]
6
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2016 nr 6 520--523, CD
PL Praca zawiera opis i wyniki badań układu odbiornika sygnałów GPS złożonego z tunera DVB-T oraz komputera PC z oprogramowaniem gnss-ssdr. Zaprezentowane są też możliwości autorskiego programu „GNSS-SDR Control Center” zapewniającego graficzny interfejs użytkownika.
EN This paper presents the results of experiments on receiving GPS navigational signals with a PC computer, a DVB-T tuner and gnss-sdr software. Capabilities of author's software „GNSS-SDR Control Center”, providing graphical user interface, are also presented.
7
75%
Computer Applications in Electrical Engineering
2014 Vol. 12 386--398
EN The work relates to digital signal processing of radio frequencies. Developed and implemented a computer program that allows to work with radio signals, ie. filtering, demodulation, strengthening and radio physical system whose task is to match the radio frequency range from 0 to 30 MHz for the poss[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1069--1074
PL W artykule przedstawiono analizę przetwarzania sygnałów systemu Galileo w odbiorniku radia programowalnego SDR. W tym celu na wstępie omówiono model matematyczny wszystkich sygnałów SIS wykorzystywanych przez system Galileo. W dalszej kolejności omówiono koncepcję ogólną odbiornika SDR z głównym nac[...]
EN The article presents an analysis of signal processing system Galileo receiver radio programmable SDR. For this purpose, first of all we describe the mathematical model all the signals of the SIS used in the Galileo system. Subsequently, we discussed the concept of a general SDR receiver with the mai[...]
9
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2015 nr 6 623--628
PL Opisano prowadzone w Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej prace dotyczące zastosowania technik radia programowalnego SDR w systemie transmisji danych z małego, niskobudżetowego satelity umieszczonego na orbicie niskiej LEO. Opisano model laboratoryjny i wyniki testów proponowanego a[...]
EN The paper presents the work carried out at the Institute of Radioelectronics, Warsaw University of Technology, relating to the use of software defined radio (SDR) technique for data transmission from smali, Iow-cost satellites placed in Iow Earth orbits (LEO). The laboratory model and test resulte o[...]
10
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 95 321--330
PL Technologia radia programowalnego (ang. Software Defined Radio) jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym realizację urządzeń pracujących w różnego rodzaju systemach łączności radiowej, w tym wykorzystywanych w transporcie. W pracy zostały zaprezentowane zagadnienia dotyczące koncepcji realizacji[...]
EN Software Defined Radio (SDR) is a modern solution for the implementation of devices in various types of radio systems, including for transport. The paper presents issues concerning the implementation of the concept of the SDR. Describes the software and hardware platform of such a solution. The pape[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2015 nr 90 91--104
PL Technika radia programowalnego jest coraz szerzej stosowana do celów dydaktycznych, badawczych i komercyjnych. W pracy przedstawiono pakiet GNU Radio i urządzenie USRP2920, które razem tworzą uniwersalną platformę radia programowalnego.
EN Software-defined radio is increasingly used for teaching, research and commercial applications. This paper presents GNU Radio and the USRP2920, which together form a universal softwaredefined radio platform.
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 2b 205--210
PL W artykule opisano układ pomiarowy, zbudowany na bazie generator wektorowego PXI-5670 RF oraz analizatora wektorowego PXI5661 RF, na potrzeby pomiaru parametrów sieci bezprzewodowej. Wykorzystany został modułowy, syntetycznym przyrząd metrologiczny PXI, który może pozwolić w przyszłości na szybki ro[...]
EN The article describes a flexible concept of measuring system consisting of PXI-5670 RF vector signal generator and PXI 5661 RF vector signal analyzer. The measuring system structure is based on PXI modular system that applies synthetic instrumentation concept - software-based approach to measurement[...]
13
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2012 nr 2-3 36-39
PL Omówiono metodykę implementacji i działania punktu dostępowego GSM na podstawie architektury platformy radia programowalnego USRP E100. Przedstawiono uzyskane parametry i zakres usług realizowanych w zaprojektowanej sieci GSM.
EN This paper presents an implementation of access point of GSM network, using architecture of the software defined radio USRP E100. Achieved parameters and range of implemented services are also described and illustrated.
14
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2015 nr 6 633--635
PL Przedstawiono projekt odbiornika z pojedynczą, bezpośrednią przemianą kwadraturową na zakres częstotliwości od 1 GHz do 6 GHz o paśmie przetwarzania 500 MHz przy dynamice większej niż 60 dB. Opisano krytyczne elementy konstrukcji oraz przedstawiono wyniki wstępnych pomiarów kluczowej części toru rad[...]
EN In this paper a wideband homodyne receiver with a single quadrature frequency conversion is proposed. The receiver covers frepuencies between 1 GHz ang 6 GHz with immediate bandwidth of 500 MHz and dynamie rangę over 60 db Crucial components arę pointed and described. Initial measurement result of t[...]
15
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono realizację demonstratora technologicznego szybkiej transmisji danych w technologii radia programowalnego. Opisano architekturę zaprojektowanego systemu w tym asymetryczną organizację transmisji ramkowej, która odbiega od dotychczas stosowanych w systemach komórkowych. Przeds[...]
EN In the article the implementation of a high-speed data transmission technological demonstrator using software defined radio technology is presented. A system architecture design including assymetric framing transmission organization, which differ from the ones used in cellular systems is described. [...]
16
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2016 nr 6 329--331, CD
PL W artykule dokonano analizy wpływu błędu częstotliwości próbkowania w platformie radia programowalnego na odbierany sygnał LTE (Long Term Evolution).
EN In this paper, analysis of sampling frequency offset impact on received LTE signal in software defined radio was presented.
17
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 8-9 895--897, CD
PL W niniejszym artykule omówiono realizację demonstratora technologicznego szybkiej transmisji danych zrealizowanego w technologii radia programowalnego. Przedstawiono architekturę zaprojektowanego systemu w tym asymetryczną organizację transmisji ramkowej, która odbiega od dotychczas stosowanych w sy[...]
EN In the article implementation of a high-speed data transmission technological demonstrator using software defined radio technology is presented. A system architecture design including asymmetric framing transmission organization, which differs from the ones used in cellular systems is described. The[...]
18
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2018 nr 8-9 738--742, CD
PL Wykrywanie użytkownika pierwotnego jest jednym z najbardziej istotnych elementów radia kognitywnego. Stąd też zainteresowanie efektywnymi metodami detekcji sygnałów. W artykule przedstawiono wyniki badań detektora energii i cyklostacjonarności zbudowanego na platformie radia programowalnego USRP-292[...]
EN Primary User (PU) detection is a fundamental problem in cognitive radio. Therefore there is a lot of interest in the effective method of detection. In this paper were shown test results energy and cyclostationary detectors. Detectors were implemented and verified on USRP- 2920 platform.
19
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2019 nr 6 283--286, CD
PL System łączności bezprzewodowej jest budowany z wykorzystaniem szerokopasmowych radiostacji definiowanych programowo, których zadaniem jest tworzenie ad-hoc sieci szkieletowych IP dla użytkowników poruszających się na pojazdach. System zapewnia ochronę informacji w warstwach transmisji, sieci i komu[...]
EN The wireless communication system is built with wide band software defined radios (SDR) in order to create ad-hoc IP network for users moving on vehicles (MANET). This system provides TRANSEC, NETSEC and COMSEC protection with cryptographic mechanisms dedicated to national, allied and coalition need[...]
20
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2016 nr 4 18--21
PL Celem pracy jest utworzenie autonomicznego systemu opartego o układ radia programowalnego, zdolnego wykrywać i przetwarzać sygnały bezprzewodowe z otoczenia. Analiza pojawienia się wcześniej niedostępnych sygnałów ma umożliwić rozpoznanie domniemanego naruszenia przestrzeni objętej obserwacją.
EN The purpose of this study is the creation of an autonomous system based on software defined radio, with the ability to ascertain and compute wireless signals from the surrounding area. The analysis of previously obscure signals could allow the recognition of the alleged trespassing of the surveilled[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last