Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  smelting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Foundry Engineering
EN The given paper deals with the problems of the synthesis of cast iron by metallothermy synthesis. On the basis of investigated method of calculations structures of charges have been arranged and cast iron has been synthesized further. Peculiarities metallothermic smelting were found, mechanical prop[...]
2
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2000 R. 45, nr 12 613-617
PL Przeprowadzono analizę chemiczną, rentgenograficzną, termiczną i mikroskopową oraz ilościową analizę fazową reprezentatywnych próbek żużli pochodzących z przetopu wtórnych surowców ołowiowych w krótkim piecu obrotowym Huty Metali Nieżelaznych SZOPIENICE. W żużlu z bieżącej produkcji oraz pobranym ze[...]
EN Representative slag-samples from melting secondary lead raw materials, in a short rotary furnace of Non-ferrous Metal Works SZOPIENICE, were analysed by means of chemical, rentgenographic, thermal and microscopic method and by quantitative phase-analysis. The predominant components of the slag, as f[...]
3
84%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Podczas prowadzenia procesów technologicznych produkcji miedzi z koncentratów siarczkowych ołów koncentruje się w pyłach i szlamach z odpylania gazów procesowych pieców hutniczych. Materiały ołowionośne przetapiane są na ołów surowy w piecach obrotowo-wahadłowych w Hucie Miedzi GŁOGÓW. Ołów surowy p[...]
EN Technological processes of copper production from sulfide concentrates results in concentration of lead in dusts and slimes from dedusting of smelting furnace process gases. Lead-bearing materials are smelted into crude lead in rotary-rocking furnaces of Głogów copper smelter. The crude lead is proc[...]
4
84%
Rudy i Metale Nieżelazne
2000 R. 45, nr 8 435-438
PL Przedstawiono analizę statystyczną wpływu zasadowości żużla na straty miedzi w piecach płomiennych nr 1 i 2, w Hucie i Rafinerii Miedzi Bor (Jugosławia) za okres 1988-1997. Wyprowadzono równanie do obliczania zasadowości żużla i powiązano je ze współczynnikiem rozdziału miedzi między żużel i kamień.
EN The statistical analysis of the slag basicity influence on copper losses in the reverberatory furnaces No. 1 and No. 2 in Copper Smelter and Refinery Works Bor (Yugoslavia) from 1988 till 1997 is presented in this paper. The equation for the slag basicity calculation is obtained, and connected to th[...]
5
84%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Przedstawiono nowy sposób przygotowania wsadu z koncentratów miedzi i paliwa technologicznego do przetopu w piecach szybowych na kamień miedziowy. Wskazano, że dotychczasowy sposób przygotowania wsadu charakteryzuje się kilkoma wadami, z których najważniejszą jest wysokie zużycie paliwa, jakim jest [...]
EN A new way of charge preparation from copper concentrate and technological fuel for shaft furnace matte smelting is presented. It has been pointed out that the hitherto existing method of charge preparation has some faults, the most significant of which is high consumption of fuel, that is the blast-[...]
6
84%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL W pracy przedstawiono wyniki badań mechanicznego przerobu odpadów akumulatorów Li-Ion i Ni-MH z telefonów komórkowych z otrzymaniem frakcji masy anodowo-katodowej do przerobu hydrometalurgicznego. Przedstawiono również wyniki przetopu masy anodowo-katodowej z otrzymaniem stopu Co-Ni i Ni-Co. Prace b[...]
EN This paper results of mechanical processing of the scrapped Li-Ion and Ni-MH batteries from mobile phones, from which the anode-cathode mass was obtained for hydrometallurgical processing, have been presented. Besides, results from smelting the anode-cathode mass enabling production of the Co-Ni and[...]
7
84%
Archives of Foundry Engineering
EN The aim of research was creation of a furnace for aluminum alloys smelting “in a liquid bath” in order to reduce metal loss. In the paper, the author demonstrates the results of research on smelting of aluminum alloys in a shaft-reverberatory furnace designed by the author. It has been shown that sm[...]
8
84%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Trwale znakowanie mały przedmiotów wymaga użycia tzw. mikrokodów. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się kody matrycowe Data Matrix. Są one nanoszone na powierzchni przedmiotów o małych wymiarach różnymi technikami. Do znakowania elementów metalowych wykorzystuje się technikę mikropunktową, techn[...]
EN Durable marking of small pieces requires applying the so called micro-codes. Generally, matrix codes are used -- Data Matrix codes -- described in part I of the paper [1]. They are applied by different techniques on the surfaces of pieces with small dimensions. For marking metallic elements, the mic[...]
9
84%
Metallurgy and Foundry Engineering
2013 Vol. 39, no. 2 s. 29--36
PL Dolny Śląsk jest terenem, na którym odnaleziono liczne ślady metalurgii miedzi w postaci żużli i wytopów miedzianych. Badany materiał stanowią głównie żużle miedzi o zróżnicowanej zawartości miedzi i wytopki miedziane, mające charakter półproduktu. Odkryte w czasie badań pozostałości metalurgii mied[...]
EN Many traces of copper metallurgy, such as slag and other copper melts, can be found in the area of Lower Silesia. The tested material mainly consists of copper slag with different content of copper melts, being a semi product. The copper metallurgy remains, discovered during the research, undergo sp[...]
10
67%
Archiwum Odlewnictwa
PL W pracy opisano technologię wytapiania austenitycznego staliwa FERMANAL w piecu łukowym. Istotą technologii jest sposób wprowadzania aluminium, które przed spustem umieszcza się w kadzi, gdzie jest topione palnikami gazowymi. Staliwo FERMANAL cechuje się obniżoną gęstością i właściwościami paramagne[...]
EN In this work the smelting technology of the austenitic cast steel FERMANAL in electric arc furnace is presented. Essence of this technology is the way of the aluminum inserting which before tapping was heating with gas burners ladle. FERMANAL cast steel is marked by lowered density and paramagnetic [...]
11
67%
Geoturystyka
PL Podziemna Trasa Turystyczna "Kopalnia Złota" udostępnia do zwiedzania dwie sztolnie. W sztolni "Gertruda" długości 500 metrów, przewodnik opowiada zwiedzającym historię kopalni, prezentuje stare mapy i niektóre narzędzia, używane w górnictwie i hutnictwie. Niewielkie grupy turystów mogą również zwie[...]
EN The "Gold Mine" Underground Tourist Route allows visitors to access two adits and one shaft. In the "Gertruda Adit" which is 500 meters long the guide presents a short history of the mine and shows the old mine maps and some of the tools used during mining and smelting operations. Small groups may a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last