Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 209
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  smart grid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2012 Vol. 10 181--188
EN Reduction of CO2 emission, improvement of efficiency of the use of electric power, management of and communication between particular parts of the electric power system, improvement of power delivery security, or ensuring higher security of data access were conductive to definition of a n[...]
2
85%
Information Systems in Management
EN Smart metering is a topic that recently has attracted much attention all over the world. Smart metering appears to be a remedy for rising prices of electricity, gas or water. The evidence from many project running in Europe and the USA showed that this technology is technically feasible and can gene[...]
3
85%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono nowatorską autonomiczną jednostkę pomiarową prądu i napięcia w sieci elektroenergetycznej.
EN The paper presents inventive unit for measurement of current and voltage in electric power network.
4
85%
Wiadomości Elektrotechniczne
2013 R. 81, nr 9 110--112
PL Przedstawiono uwarunkowania ekonomiczne i gospodarcze, które mają wpływ na ewolucję tradycyjnych sieci elektroenergetycznych w kierunku sieci inteligentnych.
EN The paper presents economic factors that influence on evolution of traditional electric power networks in the direction of smart grids.
5
85%
Elektro Info
2013 nr 3 50--51
PL Artykuł przedstawia projekt inteligentnej sieci energetycznej (Smart Grid) zainicjowany przez konsorcjum spółek energetycznych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu. Liderem konsorcjum jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Projekt opiera się na wykorzystaniu już istniejącej infrastruktury, składa[...]
EN The article presents a Smart Grid project initiated by a consortium of energy companies in the Special Economic Zone (SEZ) in Mielec, led by The Industrial Development Agency (ARP S.A.) The project will be based on the existing, fairly advanced infrastructure of electric and distric heating meters o[...]
6
85%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 11 206-209
PL Układy typu smart meter dają znacznie więcej informacji zużytej energii niż klasyczne liczniki. W artykule przedstawiono infrastrukturę i metody dołączenie do sieci.
EN System that all stakeholders compound the activities (production, transmission, distribution, sale, consumption) to product and to consume quality, constant, reliable and economic electric energy is called Smart Grid (SG) in electric. SG, which its most important component smart meter (Smart Meterin[...]
7
85%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W referacie przedstawiono uwarunkowania rozwoju przyszłościowych rozwiązań sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Smart Grid powinien być postrzegany nie tylko jako nowa koncepcja organizacyjna pracy nowych komponentów, które pojawią się w niej, lecz także, a może przede wszystkim jako innowacyjne ro[...]
EN The report introduced conditionings of the development of future solutions of transmission and distributive networks. Smart Grid should be noticed not only as the new organizational idea of the work of new components which will appear in it, but also, and perhaps first of all as innovative solutions[...]
8
85%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 9 249-253
PL W artykule zostały omówione wymagania dotyczące poziomów napięcia w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych niskiego napięcia w kontekście regulacji napięcia w stacjach transformatorowych SN/nn z wykorzystaniem Dynamic Voltage Regulation. W opracowaniu przedstawiono teoretyczne oraz rzeczywiste[...]
EN The requirements for voltage levels to low-voltage distribution networks in the context of the voltage regulation in MV/LV transformer stations using Voltage Dynamic Regulation were presented in the paper. Author showed the theoretical and the available potential of loads regulation by changing the [...]
9
85%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Poniższy tekst jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy powolne postępy „usieciowienia” tej dziedziny techniki są wynikiem trudności technologicznych, braku istotnych zalet czy też oporu inżynierów, z zasady będących świadomymi użytkownikami, a nie tylko biernymi konsumentami najnowszych zd[...]
EN In the article author describes fashionable tendency in automatic engineering to connect everything to smart grid. We should have more common sense in aplication of visualisation every sensor connected with a converter. Do we really belief that it measures precisely and even more - really exists..?
10
85%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Opisano przykład przyłączenia jednostki wytwórczej do istniejącej instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym oraz jej wpływ na poziom napięcia w instalacji, zmianę mocy czynnej odbiorników i straty mocy czynnej.
EN The paper describes an example of connection of generation unit to existing electric installation in building and its influence on value of voltage in installation, active power of loads and active power losses.
11
85%
Energetyka
2011 nr 12 775-785
PL Celem publikacji jest omówienie możliwości wykorzystania technologii smart w przedsiębiorstwach gazowych oraz potencjału inwestycyjnego drzemiącego w branży gazowniczej w świetle zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski na tle ustawodawstwa europejskiego.
EN Described are possibilities of applying smart technology in gas enterprises as well as making use of investment potential lying dormant in the gas industry - all in the light of ensuring the energy security of Poland against a background of the European legislation.
12
85%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2010 Nr 1(3) 93-96
EN The author is of an opinion that most of the activities currently undertaken to implement the concept of smart metering in Poland are aimed at equipping 15 million electricity end users with "smart meters". however, the idea of smart metering is something more than just replacing all the induction m[...]
13
85%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2011 Nr 4(10) 28-33
PL Artykuł ilustruje tezę, iż jednym z trzech głównych sektorów, które mają poprawić efektywność energetyczną, są budynki mieszkalne i komercyjne. Autor twierdzi, że odpowiadają one za około 40% całkowitego zużycia energii w krajach Unii Europejskiej. Dla uzyskania oszczędności, istniejące budynki musz[...]
EN The paper is focused on one of the three main sectors that yet have to improve their energy efficiency, namely the residential and commercial buildings, which account for around 40% of total electricity consumption in the EU countries. In order to achieve energy savings, the existing buildings need [...]
14
85%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 10 187-191
PL Technologia PRIME umożliwia przesyłanie sygnału informacyjnego (np. o zużyciu energii przez poszczególnych odbiorców) za pośrednictwem linii elektroenergetycznej. Zakłócenia występujące w sieci mogą jednak utrudniać prawidłową komunikację między urządzeniami podłączonymi do tej sieci. W celu zbadani[...]
EN PRIME technology allows the transfer of information signal (ie. energy consumption by individual customers) through a power line. Interference in the network can impede proper communication between devices connected to the network. In order to examine the sensitivity of devices using PRIME technolog[...]
15
85%
Acta Energetica
2014 nr 4 56--66
PL Smart Grid umożliwia lepsze i bardziej efektywne energetycznie wykorzystanie mikroźródeł i mikrosieci. Większa część energii pierwotnej może być przetwarzana na energię elektryczną. Koordynacja pracy mikroźródeł w mikrosieci zwiększa sprawność przetwarzania i oddawania energii do sieci krajowej. Ene[...]
EN Technological development of distribution and transmission grids and building a so called smart grid also enable improving the efficiency of microgrids and microgenerators. Better coordination and scheduling of microgenerators operation make more effective adjustment to local conditions and achievin[...]
16
85%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 33 83--86
PL Wzbogacanie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych o „inteligentne” systemy sterowania, automatyki i zabezpieczeń oraz tworzenie tzw. smart grid-u umożliwia lepsze i bardziej efektywne energetycznie wykorzystanie mikroźródeł i mikrosieci. Większa część energii pierwotnej może być przetwarzana na energ[...]
EN Technological development of distribution and transmission networks and building so called smart grid make also possible improving the efficiency of micro-networks and micro-generators. Better coordination and scheduling of microgenerators operation make possible more effective adjustment to local c[...]
17
85%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 42 107--110
PL Nowe technologie z obszaru Smart Grid umożliwiają zwiększenie obserwowalność sieci i wykorzystanie danych do wdrożenia nowych narzędzi analitycznych. Integrując dostępne dane możliwa jest zmiana sposobu zarządzania pracą sieci i podniesienie jej efektywności. W artykule przedstawiono wyniki z przepr[...]
EN Following the major challenges in ensuring high quality of the electricity supply, improving the power system efficiency, and enabling the offering of new service levels to energy consumers, ENERGA-OPERATOR SA (DSO) is launching a pilot project of Smart Grid solutions. The Hel Peninsula has been sel[...]
18
85%
Acta Energetica
2012 nr 2 4-12
PL Artykuł ten składa się z trzech części: z ogólnej prezentacji wspólnego modelu informacyjnego (CIM, Common Information Model), jego zastosowania w rozwiązywaniu wybranych problemów systemu elektroenergetycznego i z wniosków. CIM jest niezależną platformą modelu danych opisaną w normach PN-EN (IEC) [...]
EN The paper consists of three parts: general presentation of Common Information Model (CIM), it’s application in solving selected power system problems and conclusions. CIM is an independent data model platform described in IEC 61970/61968 recommended for Smart Grid architectures. In current version [...]
19
85%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 8 116-119
PL W artykule opisane zostaną m.in. metody i środki technicznej realizacji układu zasilania w oparciu generację rozproszoną (mikrogenerację) oraz środki do poprawy jakości energii elektrycznej (np. urządzenia D-FACTS dedykowane dla sieci rozdzielczej, energetyczne filtry aktywne – EFA). Opcje rozproszo[...]
EN In the paper are described a. o. methods and devices for technical realization of a supply system based on distributed generation (microgeneration) as well as means for power quality improvement (e.g. D-FACTS, active filters – AF). The options of distributed control and measurement will be performed[...]
20
85%
Acta Energetica
2012 nr 2 58-70
PL W  artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wdrażania rozwiązań typu Smart Grid w  konkretnej sieci rozdzielczej. Omówiono główne systemy, możliwe do szybkiego wdrożenia, których zastosowanie przyniesie wymierne korzyści zarówno odbiorcom energii elektrycznej, jak i operatorowi sieci. Przedsta[...]
EN This paper presents issues concerning the implementation of Smart Grid solutions in a real distribution network. The main components possible to quick implementation were presented. Realization of these ideas should bring tangible benefi ts to both customers and distribution system operators. More[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last