Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  slip resistance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN Slips contribute to 12% of occupational accidents. A slip resistant floor is a mean to prevent slipping accidents occurring in workshops. Floor slip resistance is often evaluated by measuring a friction index, proportional to the force opposing slipping of a reference elastomer on the floor surface [...]
2
100%
Technologia i Jakość Wyrobów
2014 R. 59 78--81
PL Poślizg jest czynnikiem powodującym wiele urazów, zarówno w życiu codziennym jak i w czasie pracy. Dotychczas w Laboratorium Obuwia Instytutu Przemysłu Skórzanego odporność na poślizg obuwia była oceniana przez osoby testujące, chodzące po bieżni stalowej o zmiennym kącie nachylenia do podłoża. W ar[...]
EN One of the most important parameters, having the great influence on risks during walking, both in work and normal condition is slipping. Today, in the Footwear Laboratory the slipping resistance of footwear was tested during walking by the persons (shoe testers) on special steel ground bent to the h[...]
3
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2008 nr 9 16-20
PL W artykule omówiono kwestie związane z wyznaczaniem odporności obuwia na poślizg, a przede wszystkim zagadnienie symulacji poślizgu występującego w realnych warunkach eksploatacji obuwia. Dokonano przeglądu metod i urządzeń stosowanych do pomiaru śliskości obuwia i powierzchni podłogowych. Przedstaw[...]
EN This paper discusses questions related to determining footwear slip resistance, especially the issue of simulation of slip occurring in actual conditions of footwear usage. The methods and testing devices for measuring footwear and floor slipperiness have been surveyed. A test method for footwear sl[...]
4
84%
Szkło i Ceramika
2015 R. 66, nr 6 21--24
PL W artykule wykazano jak ważny jest parametr antypoślizgowości płytek ceramicznych i przedstawiono dwie metody badania tego parametru, tj. przy wykorzystaniu platformy z pochylnią oraz określając dynamiczny współczynnik tarcia. Dokonano interpretacji wyników badań antypoślizgowości płytek ceramicznyc[...]
EN The article shows how important is slip resistance parameter of ceramic tiles and presents two test methods for this parameter - using a platform with a ramp to specify the maximum inclination angle of the examined surface and determining the dynamic coefficient of friction.The paper presents result[...]
5
84%
Szkło i Ceramika
6
84%
Szkło i Ceramika
7
84%
Materiały Budowlane
2018 nr 9 20--22
PL W artykule przedstawiono klasyfikację posadzek ze względu na odporność na poślizg, na podstawie wartości oporu poślizgu oraz kąta akceptowalnego, określonego stopą obutą i bosą. Zaprezentowano wyniki badań wpływu impregnatu antypoślizgowego na opór poślizgu w warunkach suchych i mokrych. Zaproponowa[...]
EN The paper presents the classification of floorings due to slip resistance, based on pendulum test value and acceptable angle, defined by shod foot and bare foot. The test results of the influence of non-slip impregnation on slip resistance in dry and wet conditions were presented. The criteria of fl[...]
8
84%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2015 Vol. 21, No. 3 256--267
EN Tripping, slipping and falling accidents are among the types of accident with a high incidence. This article describes the requirements concerning slip resistance, as well as the state of the art of slip resistance measurement standards in the European Community and the USA. The article also describ[...]
9
84%
Builder
2019 R.23, nr 2 44--47
10
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1427--1432
PL Droga oraz warunki atmosferyczne oddziaływujące na nią to jeden z podstawowych czynników bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przeciwpoślizgowość drogi należy do najważniejszych parametrów. Nawierzchnia o wysokich właściwościach przeciwpoślizgowych, umożliwia nie tylko poruszanie się pojazdu według za[...]
EN The road and atmospheric conditions affecting it is one of the basic factors of safety in road traffic and slip resistance of the road is one of the most important parameters. Surface high anti-skid properties, it makes it possible not only to move the vehicle according to the trajectory, but also a[...]
11
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1433--1438
PL Bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy od wielu czynników, podstawowe trzy to: zachowanie kierującego pojazdem, stan techniczny pojazdu, oraz droga i warunki atmosferyczne panujące na niej. Stan techniczny nawierzchni drogi, jej właściwości przeciwpoślizgowe to z punktu widzenia infrastruktury drogo[...]
EN Traffic safety depends on many factors, basic three are: the behavior of driving a vehicle, the technical condition of the vehicle and the road and weather conditions prevailing on it. The technical condition of the road surface, the competent skid-Justice from the point of view of road infrastructu[...]
12
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 12 3--4
13
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 9 35--37
PL W artykule przedstawiono badania wskaźnika szorstkości (odporności na poślizg) posadzki wykonanej z powłok żywicznych za pomocą wahadła angielskiego. Omówiono wybrane metody określania właściwości antypoślizgowych posadzek wraz z przeglądem literatury.
EN This paper focuses on skid resistance index estimation by means of the British Pendulum Tester for a resin floor coating. The selected methods of determining anti-slip properties of floors are discussed, relevant, literature references are reviewed too.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last