Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skylight
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 3 36-37
PL Artykuł dotyczy renowacji świetlików w budynku Muzeum Narodowego w Warszawie. Projekt renowacji zakłada: -zachowanie kształtu i wielkości świetlika z 1938 r., -zachowanie stalowej konstrukcji nośnej, z uwzględnieniem koniecznych wzmocnień, -pomalowanie konstrukcji farbą ogniochronną, -wykonanie prze[...]
2
84%
Materiały Budowlane
2015 nr 7 52--54
PL Ze względu na aspekty związane z bezpieczeństwem pożarowym w budynkach niezbędne staje się postawienie odpowiednich wymagań przepisów techniczno-budowlanych dotyczących świetlików dachowych i pasm świetlnych. W artykule przedstawiono propozycję nowelizacji warunków technicznych, jakim powinny odpowi[...]
EN The fire safety in buildings issues force appropriate changes in the technical and constructional regulations related to rooflights. In this article proposals of the novelisation of the technical building and constructional regulations are presented. They are based on the fire exposure to roofs scen[...]
3
67%
Przegląd Budowlany
PL Oświetlenie jest jednym z czynników, które kształtują warunki użytkowe wnętrz budynków. Istotnie wpływa na warunki pracy, odpoczynek ludzi i komfort użytkowy pomieszczeń. Artykuł przedstawia nowoczesne, ekologiczne i oszczędne rozwiązania współczesnych sposobów doświetlania pomieszczeń światłem natu[...]
EN Lighting is one of the factors which contributes to usability of the interiors of the buildings. Quantity of light has a relevant impact on work conditions, recreation and usability comfort in the given room. The article presents modern, environment-friendly and cost-effective solutions related to t[...]
4
67%
Izolacje
2005 R. 10, nr 4 60--61
PL W większości nowo budowanych dziś domów poddasza wykorzystywane są do celów mieszkalnych. Podstawowym problemem tych pomieszczeń jest ich doświetlenie. Do tego celu wykorzystuje się świetliki, lukarny, okna dachowe (połaciowe) i "wole oka". Przeanalizujmy każde z tych rozwiązań.
5
67%
Materiały Budowlane
2016 nr 7 30--31
PL W artykule omówiono temat bezpieczeństwa pożarowego dachów budyków nowo projektowanych i istniejących z zamontowanymi w ich konstrukcji pasmami świetlnymi, świetlikami i klapami dymowymi. Przedstawiono metody badań i oceny bezpieczeństwa pożarowego dachów z takimi elementami oraz wymagania, jakim po[...]
EN The article discusses about the safety fire building roofs newly designed and existing with mounted in their design roof lights, skylights, and the roof smoke ventilators. The methods of testing and evaluation of fire safety roofs of such elements and the requirements to be met.
6
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 116--117
PL W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego brane są pod uwagę głównie zagadnienia konstrukcyjne i przeciwpożarowe. W niektórych sytuacjach, ze względu na wymagania technologiczne produkcji, równie istotna staje się jakość cieplno-wilgotnościowa przegród zewnętrznych. Dotyczy to przed[...]
EN In case of change of usage way for building object there are taken into account mostly construction and fire protection issues. However, in some situations because of production technological requirements equally essential becomes the humidity and thermal quality of external partitions. It involve f[...]
7
67%
Nowoczesne Hale
2016 Nr 3 46--50
PL Zastosowanie doświetlenia dziennego powinno być zawsze poparte analizą potrzeb i możliwości w zależności od typu obiektu i sposobu użytkowania. Dopiero pozytywny wynik analizy powinien być podstawą do poszukiwania odpowiednich rozwiązań materiałowych, lokalizacyjnych i konstrukcyjnych. Ponadto nal[...]
EN The use of day lighting to illuminate industrial sites can be determined by economic, architectural or legal factors. Very often it is a requirement imposed on an employer. Sometimes it is based on an individual decision made by an investor. The choice of lighting should be made on the ba[...]
8
67%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 1 38--43
PL W artykule przedstawiono wadliwą konstrukcję świetlików podłużnych hali przemysłowej, wykonanych z rur prostokątnych, czego efektem były pękające w nich szyby. Na podstawie analizy pracy statycznej świetlików jako konstrukcji przestrzennych, współpracujących z konstrukcją przekrycia, a także analizy[...]
EN The faulty design of longitudinal skylights made of rectangular hollow sections have been presented as a cause of breaking of glass installed in them. On the base of spatial static analysis of skylights and covering interaction, and also the joints behaviour executed by FEM, the reason for breaking [...]
9
51%
Izolacje
2014 R. 19, nr 9 30--34
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z oceną techniczną takich elementów budowlanych, jak ściany i dachy z płyt warstwowych, elementy przeszklone, elementy suchej zabudowy o określonej odporności ogniowej z uwagi na warunki użytkowania. Podkreślono potrzebę wykonywania przeglądów te[...]
EN The article presents selected issues related to the condition rating of such units as walls and roofs made of sandwich panels, glazed elements and drywall partitioning elements with specific fire resistance, as regards the conditions of their use. It also emphasises the need for performing condition[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last