Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 119
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skurcz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2003 nr 4 41-43
2
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
3
88%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 374-376
PL Przedstawiono wyniki badań próbek zaczynów cementowych, wykonanych przy użyciu różnych cementów, domieszek i dodatków. Celem badań było określnie wpływu domieszek i dodatków na podatność tworzyw cementowych na zarysowanie.
EN Cement mixes composed of different cements, additives and admixtures have been tested and testing results presented. The matter of investigation was to formulate influence of additives and admixtures on cement mix against cracking.
4
88%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Skurcz stali uspokojonej i powstawanie jamy skurczowej we wlewku kuźniczym. Zależności określające wielkość i kształt jamy skurczowej.
EN In order to eliminate negative effects of shrinkage cavities on quality of steel ingots it is necessary to know equations describing cavity shape and position as well as parameters controlling its formation. A review is presented of works concerned with factors controlling formation of cavities in s[...]
5
88%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 5 290-293
PL Przedstawiono wyniki badań odkształceń skurczowych betonu w początkowym okresie twardnienia. Rejestracja skutków zmian objętościowych badanych betonów, prowadzona w warunkach braku swobody ich odkształceń oraz przy rozciąganiu z różną prędkością odkształcenia, umożliwiły dokonanie porównawczej oceny[...]
EN Results of investigation of creeping strain in initial setting of concretes are presented. Registration of volume changes of investigated concretes when lack of deformation freedom occures and also caused by tension with different speed of their deformation has been done.
6
88%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 12 664-666
7
75%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 6 (71) 28--31
PL Stabilność wymiarów jest bardzo ważnym czynnikiem, który zależy o struktury tkaniny i jej końcowej obróbki. Skurcz tkanin podczas pranie zależy również od jak jakość wody, stosowanego proszku do prania, temperatury wody i oddziaływania mechanicznego. Najbardziej popularnym i prostym sposobem zmniejs[...]
EN The stability of dimensions is a very important factor that depends on fabric structure and final treatment. Fabric shrinkage capacity during laundering also depends on laundering conditions such as water solidity, washing powder, temperature, and mechanical action. The most popular and simple way t[...]
8
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy określono wielkość skurczu wczesnego zapraw cementowych zawierających domieszki zwiększające lepkość. Oznaczono wpływ domieszek zwiększających lepkość na wytrzymałość na ściskanie zapraw i na zawartość powietrza w zaprawach. Skurcz plastyczny zapraw został określony za pomocą urządzenia TL[...]
EN In this paper, an experimental research into the effect of viscosity modifying agents on the early shrinkage of mortar is reported. Early shrinkage was qualified in temperature 20°C and the relative humidity of the air 60%. Two types of VMA admixtures is used in research. The results confirmed t[...]
9
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiano próbę zastosowania modelu sformułowanego z pomocą sztucznych sieci neuronowych do opisu zmian skurczu suszarniczego próbek buraka ćwikłowego, podczas konwekcyjnego suszenia, w zależności od zawartości wody, temperatury materiału i wielkości powierzchni. Na podstawie analizy róż[...]
EN The paper presents an attempt to use a model created with the use of artificial neural networks for description of changes of drying shrinkage of red beet samples, during convection drying, as a function of water content, temperature of material and surface size. Based on the analysis of different n[...]
10
75%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 4 (58) 44--47
PL Wcześniejsze badania wykazały, że istnieje nierównomierność gęstości osnowy wzdłuż szerokości tkaniny, podczas gdy nie stwierdzono tego dla wątku. Zmiany gęstości osnowy mają duży wpływ na właściwości tkanin. Porowatość, przepuszczalność powietrza, grubość, wrobienie nitek wątku, wydłużenie i wytrzy[...]
EN inequality in warp projections in the loom-state fabric width, while the projections of wefts were constant throughout the whole width of the fabric. The changes in warp projections have a great influence upon some fabric properties. The porosity, air permeability, thickness, crimp of wefts, elongat[...]
11
75%
Materiały Budowlane
2006 nr 9 16-19
12
75%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Wiązaniu i twardnieniu betonu towarzyszą widoczne zmiany objętościowe do których należą: wczesne pęcznienie, wczesny skurcz plastyczny, skurcz samoczynny lub chemiczny, skurcz przy wysychaniu, skurcz karbonalyzacyjny. Zjawiska te badane były przez wiele ośrodków naukowych, jednak istnieje wiele hipo[...]
EN The problems of concrete shrinkage have been debated by a number of authors, beginning with those specialising in the concrete chemistry to civil engineers. To bond and to hardening of concrete accompany visible voluminal changes to of which belong: early swelling, early plastic shrinkage, chemical [...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Recykling materiału kompozytowego z relatywnie kruchymi włóknami, np. takimi jak włókna szklane krótsze niż długość części, skutkuje powstawaniem skurczu podczas oraz po procesie wtrysku. Efekt ten ulega wzmocnieniu w wyniku procedury regranulacji obejmującej mielenie, topienie, separację niepożądan[...]
EN Recycling of the composite materials with relatively breakable fibres, as the glass fibres shorter than part length, leads to change of length already in and after the processes of injection moulding. This effect is amplified by following regranulation procedures containing milling, melting, filtrat[...]
14
75%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 4 209-212
PL Przedstawiono nowy model odkształceń betonu, oparty na koncepcji naprężeń efektywnych. Zastosowano nową definicję naprężeń efektywnych w odniesieniu do ośrodków z dobrze rozwiniętą strukturą wewnętrzną porowatości. Wykazano, że prezentowany model może być stosowany w praktyce do analizy konstrukcji [...]
EN A new mathematical model of concrete strains, based on the concept of effective stresses, has been presented in this paper. A new definition of the effective stresses for media with a well developed inner structure of porosity, has been used. Comparison of the simulation results with the experimenta[...]
15
75%
Drogi i Mosty
2009 nr 2 63-85
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości oraz skurczu betonów wykonanych z zastosowaniem aktywowanego mechanicznie krzemionkowego popiołu lotnego. Aktywowanie popiołu polegało na rozbiciu części ziaren, głównie ziaren większych oraz ziaren zawierających wewnątr[...]
EN The results of compressive strength, water absorption and shrinkage of concrete prepared with addition of mechanically activated siliceous fly ash are presented. The activation of fly ash was characterized by the breaking part of grains, mainly bigger grains and grains containing voids, As a consequ[...]
16
75%
Materiały Budowlane
2009 nr 12 40-43
17
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przeprowadzono badania procesu polimeryzacji cementu Palamed z domieszkami A12O3, węgla szklistego, hydroksyapatytu i tytanu w warstwowym modelu układu biomechanicznego proteza-cement-kość.
EN In this work it has been carried the examinations of the polymerization process for Palamed cement with A12O3, glassy-like coal, hydroxyapatite and titanium admixtures in the model of the biomechanical system: prosthesis-cement-bone.
18
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2001 nr 1 118-119
19
75%
Materiały Budowlane
1999 nr 4 36-37
20
75%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono metodę obliczania odkształceń pełzania przyjętą w EC2. Podano przykład obliczania wartości współczynnika pełzania elementu żelbetowego.
EN Method of analysis of concrete creeping strain according to Eurocode 2 is presented. Creeping analysis example with calculation of creeping coefficient for RC members is given.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last