Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skrzynia biegów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
1999 nr 4 43-46
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL ZF to jeden z największych producentów skrzyń biegów, przekładni kierowniczych, osi i elementów zawieszenia dla pojazdów użytkowych. Trudno dzisiaj znaleźć autobus, który nie byłby wyposażony w jakiś komponent wyprodukowany w jednej z fabryk koncernu. Najbardziej znanymi konstrukcjami są: automatycz[...]
3
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2004 z. 3/54 45--59
PL W pracy przeprowadzono analizę sposobu doboru przełożeń w mechanicznych skrzynkach biegów samochodów osobowych i ciężarowych. Wykazano, że pojedynczy szereg geometryczny, jako sposób stopniowania, nie jest obecnie stosowany w samochodach osobowych. Jest on nadal powszechnie stosowany w wielobiegowyc[...]
EN In this work the analysis of the method of gear ratios choice in cars and trucks gearboxes is presented. It is shown that geometric progression as the method of ratio steppening, is not used in cars gearboxes nowadays. Thought it is still used commonly while designing truck`s multigear boxes. It is [...]
4
100%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono analizę statystyczną warunków pracy układu napędowego samochodu osobowego podczas jego eksploatacji w ruchu miejskim. Samochód kierowany przez różnych kierowców poruszał się ulicami miasta wraz z innymi uczestnikami ruchu. Trasy przejazdu zróżnicowano tak, aby odzwierciedlić[...]
EN The statistic analysis of propulsion system operation conditions of personal car during car exploitation in city traffic conditions has been presented in the paper. The car driven by different drivers moved along city streets together with other traffic participants. The routes have been differentia[...]
5
88%
Mechanics and Mechanical Engineering
2005 Vol. 9, nr 1 177--196
PL W pracy rozpatrzono najważniejsze problemy modelowania układu napędowego z automatyczną skrzynią biegów. Do modelowania przyjęto parametry samochodu Audi A4, silnik VW; 1.9TDI oraz automatyczną skrzynię biegów ZF 5HP18. Na proces sterowania układem napędowym z automatyczną skrzynią biegów składają s[...]
EN Simulation researches are realized on the basis of models of power transmission components. They are driving at cheap analysis of many control variants and limit area of permissible solutions. In modeling process were used parameters of car Audi A4, engine VW 1.9TDI and automatic gear box ZF 5HP18. [...]
6
75%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2011 nr 2 41-46
PL Modelowanie złożonych obiektów technicznych w zaawansowanych środowiskach graficznych jest zadaniem wymagającym wykorzystania wielu specyficznych narzędzi projektowych. W przypadku tworzonego modelu skrzyni biegów wykorzystano zwłaszcza moduły służące modelowaniu kół zębatych, nakładaniu więzów oraz[...]
EN Modeling of complex technical objects in the advanced graphical environments is a task requiring the use of many specific design tools. In a case of the created gearbox model it have been especially applied modules for modeling gear wheels, imposing constraints and motion simulation. This allowed fo[...]
7
75%
Napędy i Sterowanie
PL Z wymagań proekologicznych dotyczących pojazdów wynika, że układ napędowy powinien umożliwiać realizację ciągłej zmiany przełożenia, by przy stałej lub prawie stałej prędkości kątowej silnika zapewnić w szerokim zakresie ciągłą zmianę prędkości pojazdu bez przerywania przepływu mocy. Mogą być tu bra[...]
8
75%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2014 nr 2 98--101
PL W artykule zaprezentowano mechatroniczne urządzenie do montażu pierścienia uszczelniającego wał wejściowy reduktora w procesie produkcji seryjnej. Technologia montażu uszczelnienia wału wejściowego reduktora w produkcji seryjnej jest procesem zależnym w znacznej mierze od obowiązującego u wytwórcy s[...]
EN The article presents a mechatronic device of a seal ring assembly for an input shaft of a reducer in batch production. The technology of this assembly is highly dependent on the quality inspection system used by the manufacturer. Higher requirements of the system determine the technical equipment of[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 447--451, CD
PL Artykuł zawiera charakterystykę samochodowych przekładni o bezstopniowej zmianie przełożenia. We wstępie odniesiono się do warunków współpracy silnika spalinowego pojazdów samochodowych z konwencjonalną oraz z opisywaną przekładnią. Zawarto krótki rys historyczny tego typu rozwiązań. W dalszej częśc[...]
EN Paper concerned the Continuously Variable Transmission (CVT). The comparison of the engine’s work conditions with conventional manual transmission and CVT’s is presented. Also, a short historical track is included. Further-more, a production data with the forecast is presented for different parts of[...]
10
75%
Logistyka
2015 nr 4 6284--6289, CD 2
PL Artykuł streszcza zasadę działania nowoczesnego systemu diagnostycznego przekładni i silników opartego na analizie rzędów. Omówiono także dwa przypadki wczesnego wykrycia uszkodzeń skrzyń biegów w testach wytrzymałościowych przeprowadzonych w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji w Bielsku-Białej.
EN Article summarizes the principle of operation of the gearbox and engine diagnostic system based on order analysis. Also discusses two cases of early failure detection in gearboxes on endurance tests carried out at the Bosmal Automotive Research and Development Institute in Bielsko-Biala.
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1264--1266, CD
PL W artykule omówiono wyniki badań zjawiska emisji hałasu towarzyszącego pracy silnika Diesla na biegu jałowym, którego przyczyną są drgania mechaniczne generowane w zazębieniu kół skrzyni biegów. Zaproponowano statystyczną ocenę porównawczą poziomu tego hałasu w trakcie eksploatacyjnego zużycia lub r[...]
EN The article discusses the results of the study of the noise emission of the Diesel engine running at idle, which is caused by the mechanical vibration generated by the impacts between the gear mesh. A statistically comparative assessment of the level of this noise during operational wear or damage d[...]
12
75%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 193--200
PL W pracy przedstawiono sposób analizy złożonej obiegowej skrzynki biegów o pięciu przełączalnych przełożeniach z wykorzystaniem grafowej metody konturów oraz wzorów Willisa. Wykazano, że metoda konturów jest metodą przyszłościową, przydatną zwłaszcza do analizy i syntezy złożonych przekładni obiegowy[...]
EN In the paper, an anlysis of a six-speed planetary gearbox is presented. The contour method was applied. This method is relatively almost unknown. The obtained results were compared with the traditional Willis formulas. It was shown that the contour method is promising, powerful method – which is ess[...]
13
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 2(102) 59--61
PL Artykuł przedstawia koncepcyjne rozwiązanie przeniesienia momentu obrotowego w samochodzie z silnikiem elektrycznym. Autorzy omówili zalety i przydatność tego typu napędów elektrycznych w samochodach miejskich. Artykuł zawiera opis rozwiązania konstrukcyjnego silnika elektrycznego i jego połączenia [...]
EN The article presents the conceptual solution of the transmission of torque in a car with an electric motor. The authors discussed the advantages and applicability of this type of electric drives in urban vehicles . A description of a design solution of the electric motor connections with elements su[...]
14
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Multi-speed epicyclic gears are used automatic gear boxes when they are equipped with a control system. The methods of analysis of these gears are discussed in the paper. Graph based methods can be used for modelling and kinematic analysis of gears. The methods are roughly described. They were appli[...]
15
63%
Archives of Foundry Engineering
EN Nowadays there are setting more and more demanding requests for the products of engineering industry from the points of the parameters of load, durability and reliability. They are followed by higher demands for construction materials with high strength and tough enough as well, with higher wear res[...]
16
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono procedurę znajdowania charakterystycznych częstotliwości w prostych i złożonych układach przekładni zębatych. Przekładnie mogą tworzyć złożone i zespolone przekładnie. Przedstawiono sposób klasyfikacji przekładni złożonych i zespolonych. Zespolone przekładnie tworzą przekładnie[...]
EN The paper gives general procedures for development characteristics frequencies in a simple and elaborate gearbox systems. The gearboxes systems may consists of compound and complex gear- boxes. The gearbox classification for compound and complex gearboxes is presented. The complex systems consists o[...]
17
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN In this paper, a new method for vibration acceptance test of gearboxes of an agricultural vehicle is described. The method is based on the well known, and most widely used, international standards. Due to economic and other reasons, the parameters of the elaborated method do not correspond in detail[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 16 161-166
PL W pracy przedstawiono zastosowanie metody syntezy modalnej z redukcją stopni liczby swobody do modelowania drgań i optymalizacji parametrycznej skrzyni biegów wzbudzanej przez błąd przełożenia kinematycznego. Przedstawiona metoda opiera się na dekompozycji układu do postaci wewnętrznego podukładu ro[...]
EN The modal synthesis method with reduction number DOF is used for the modelling of vibration and parametric optimization of the gearbox excited by gear kinematic transmission errors. The presented method is based on the system decomposition into an interior rotating subsystem R and a gear housing S j[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Artykuł przedstawia przegląd stosowanych rozwiązań przekładni zębatych stosowanych w maszynach budowlanych produkowanych przez Hutę Stalowa Wola SA wraz z krótkim opisem zasad działania i przeznaczenia poszczególnych podzespołów. Analizę przeprowadzono uwzględniając ciągniki gąsienicowe i ładowarki [...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 4/63 7-12
EN In the paper the optimization safety problems in computer aided design and specially in design of assembling processes are considered. The application of virtual reality software tools for simulation of hazardous situation is proposed. The simple simulation of assembling of gear box is presented in [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last