Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 69
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skrzyżowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 12 26--30
PL Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z 1999 r. z późniejszymi zmianami), skrzyżowanie jest to przecięcie lub połączenie dróg na jednym poziomie, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy. Ponieważ w[...]
EN According to the technical specifications for public roads and their location (Polish Journal of Law no. 43, item 430 of 1999 with subsequent alterations) an intersection is a road junction where roads either meet or cross at grade, which allows to completely or partially select the driving directio[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 89 153-161
PL W publikacji przestawiono poprawki, jakie należy uwzględnić w obliczaniu przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. Przedstawione zostały parametry, które uległy zmianie w obecnej sytuacji ruchowej i nowocześniejszym parku pojazdów. Korekty należałoby uwzględnić w nowym wydaniu instrukcji[...]
EN The article presents the corrections, which should be taken into consideration in order to make calculation of capacity of cross roads without the traffic lights. There are described the parameters, which are changed in present traffic situation and with modern fleet of motor vehicles.
3
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 5 98--107
PL Niniejszy artykuł przedstawia stan prawny w zakresie sygnalizacji świetlnej obowiązujący od 1 stycznia 2009 r. oraz uwagi dotyczące wdrażania przepisów załącznika nr 3 do rozporządzenia (1), które zostały poczynione na podstawie zmian na skrzyżowaniu omawianym w (7-9) dokonanych pod koniec 2009 r. i[...]
EN Several articles presented in „Magazyn Autostrady” and other magazines described the need of changes and adjustments in road traffic schemes to apply road markings, traffic signals and road safety devices in compliance with provisions of the decree of Minister of Infrastructure on technical standard[...]
4
100%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 4 18--21
PL Roboty drogowe są kosztowne i czasochłonne. Z tego powodu wiele prac związanych z infrastrukturą komunikacyjną jest rozłożonych na kolejne etapy. W wyniku tych działań na połączeniu kolejnych etapów robót powstają bardzo często rozwiązania tymczasowe. Umożliwiają one ruch pojazdów, choć stwarzają ró[...]
5
100%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 1-2 60--64
PL Zarówno skrzyżowania z wyspą centralną, jak i duże ronda wielopasowe od wielu lat stanowią przedmiot wielu dyskusji na konferencjach oraz w prasie branżowej. Wynika to z dużej dowolności w ich projektowaniu i różnego sposobu patrzenia na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czynnik ten zawsze powi[...]
6
100%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 11 32--35
PL W artykule przedstawiono wybrane przykłady ilustrujące możliwości wykorzystania oznakowania poziomego w celu podkreślenia i zwrócenia uwagi użytkowników drogi na niebezpieczne miejsce, zastosowane rozwiązanie drogowe.
7
100%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 12 12--15
PL Chyba żaden z typów skrzyżowań ulic nie wzbudza wśród krajowych specjalistów od inżynierii ruchu tyle dyskusji, co skrzyzowania skanalizowane z wyspą centralną.
8
88%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 12 28--29
PL W ostatnich latach w wyniku wzrostu natężenia ruchu na drogach stosuje się coraz częściej dodatkowe pasy ruchu na skrzyżowaniach. Budowa na skrzyżowaniach wydzielonych pasów dla relacji skrętu w lewo i prawo niewątpliwie wpływa pozytywnie na przepustowość skrzyżowania i zapewnia użytkownikom ruchu w[...]
EN Due to increased traffic, in recent years, additional lanes on the crossroads are being used more and more frequently. Constructing separate lanes for right and left turns undoubtedly considerably improves crossroads capability and ensures better safety for the road users.
9
88%
Logistyka
PL Głównymi czynnikami decydującymi o bezpieczeństwie ruchu na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną są odpowiedniej długości czasy międzyzielone pomiędzy strumieniami kolizyjnymi. Przy obliczaniu czasów międzyzielonych wykorzystuje się prędkości ewakuacji i dojazdu zgodnie z [1]. W referacie przedstawi[...]
EN Main factor that determines traffic safety on signalized intersections is the specified intergreen time between the conflicting movements. When calculating intergreen times, clearance and entrance speeds are being used, in accordance with [1]. The paper presents results of empirical measurements of [...]
10
75%
Management Systems in Production Engineering
2013 nr 3 (11) 33--37
PL Wzrost poziomu motoryzacji prowadzi do konieczności modernizacji skrzyżowań a to znajduje odzwierciedlenie u innych uczestników ruchu. Ten artykuł omawia i porównuje metody zarządzania ruchem rowerzystów na rondzie z punktu widzenia bezpieczeństwa, efektywności wdrożenia, prostoty organizacji i kosz[...]
EN Growth of motorization level leads to the necessity of crossroads modernization and this is reflected in the other movement participants. This article discusses and compares the methods of cyclists traffic management on roundabout in terms of security, efficiency of implementation, simplicity of org[...]
11
75%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 10 23-27
PL Omówienie modernizacji skrzyżowania z czterema wlotami na małe rondo trzema wlotami. Zmiany organizacji ruchu w kierunku poprawy płynności ruchu, zwiększenia przepustowości i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN Description of modernisation for crossroad with four partly canalized inlets to small roundabout with three inlets. Changes in traffic organization towards improvement of traffic fluency, increase of capacity and better road traffic safety.
12
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 44 185-193
PL W artykule przedstawiono koncepcję programu symulacyjnego obliczającego parametr czasu granicznego tg na wlotach podporządkowanych skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. Program został oparty na technikach wizualizacji sceny 3D udostępnianych przez biblioteki OpenGL firmy Silicon Graphics INC.
EN The idea of 3D simulation programme, counting parameter tg for not regulated crossroad has been presented in this article. Proposed programme uses OpenGL library for 3D scene visualization.
13
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 299-307
PL Wzrost liczby pojazdów w sieciach drogowych zmusza projektantów do opracowania odpowiednich narzędzi służących do oszacowania przepustowości poszczególnych składników sieci oraz usprawniania ruchu. Wybór metody powinien zależeć zarówno od indywidualnych potrzeb, jak i możliwości zastosowania w okreś[...]
EN From increasing number of vehicles comes the need to quantify congestion in dense road network. The paper presents useful computer aided tools for evaluating priority-type and signalized intersection capacity parameters. The applications have been designed on the basis of popular and verified method[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2001 z. 43 75-79
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów czasów zatrzymania pojazdów na wlocie skrzyżowania odosobnionego przy dwóch rodzajach sygnalizacji świetlnej - sygnalizacji stałoczasowej jednoprogramowej i sygnalizacji zmiennoczasowej.
EN depends on the their capacity. Therefore a great attention is paid to the type of their control In this paper the situation in control of intersections is analysed and based on the evaluation criterion - vehicles delay at intersection - are assessed.
15
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 47 171-177
PL W artykule przedstawiono wyniki badań procesu włączania się do ruchu pojazdów na skrzyżowaniach drogowych z wlotów podporządkowanych. Badano takie parametry, jak czas oczekiwania na wlocie podporządkowanym, długość kolejki, liczba zatrzymań, miejsca zatrzymań itp. Otrzymane wyniki stały się podstawą[...]
EN Results of researches process of vehicles including to traffic on crossroad from subordinated inflows has been presented in the article. One examined such parameters as waiting time on subordinated inflow, length of queue, number of stops, places of stops etc. Received results became base of advanci[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 51 13-20
PL W artykule rozważa się wyizolowane dwufazowe skrzyżowania ulic wyposażone w sygnalizację świetlną. Wyizolowanie implikuje, iż będzie opracowane sterowanie sygnałami na skrzyżowaniu bez uwzględniania sąsiadujących skrzyżowań. Zbudowano model, który opisuje zmianę długości kolejki na każdym pasie jako[...]
EN In this paper we consider an isolated two-phase intersection streets with controllable trafic lights on each corner. Isolated implies taht we will develop signal control at the intersection without considering adjacent intersection. We construct a model taht describes the evolution of the queue leng[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 79 71--76
PL Jednym z najczęściej powtarzających się obecnie na skrzyżowaniach drogowych problemów związanych ze stale narastającym natężeniem ruchu jest niewystarczająca zdolność przepustowa wlotów podporządkowanych oraz brak zapewnienia użytkownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas [...]
EN One of the most common problems currently occurred at road intersections connected with constantly increasing road traffic volumes is insufficient inlets capacity and lack of sufficient level of road traffic safety. Most favourable solution in this situation is reconstruction of the intersections. S[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2009 z. 65 57-63
PL Ronda, szczególnie małe, znajdują coraz większe uznanie wśród polskich projektantów, co wynika przede wszystkim z ich zalet. Formę tę przyjmują zarówno nowo budowane skrzyżowania, jak i przebudowywane, już istniejące inne typy skrzyżowań. Do głównych zalet rond należy zaliczyć: bezpieczeństwo, wysok[...]
EN Modern roundabouts have become a subject of great interest and attention over the last few years on all the world. This interest is partially based on the great success of roundabouts in Europe and Australia, where intersection design practice has changed substantially as the result of the good perf[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 420--424, CD
PL Zapobieganie nadmiernemu obciążeniu środowiska w wyniku emisji ze środków transportu wymaga skutecznego systemu monitoringu. Skuteczność takiego systemu w pierwszej kolejności determinuje właściwa lokalizacja. W artykule przedstawiono sposób oceny potencjalnych lokalizacji w obszarze skrzyżowań ze w[...]
EN An effective monitoring system is required in order to prevent excessive environmental burden due to transport means emission. The effectiveness of such kind of a system is determined in the first place by the proper location. The article presents the method of assessing potential locations on the i[...]
20
75%
Transport Problems
PL Wartości minimalnych odstępów czasu analizowane są głównie podczas obliczeń przepustowości skrzyżowań regulowanych znakami drogowymi, czyli skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej oraz rond. W przypadku rond, decydujący wpływ na przepustowość podporządkowanego wlotu jednopasowego lub dwupasowego mają [...]
EN The follow-up time was investigated. The aim of this analysis was to create a formula that allows the follow-up time calculated using the most important external parameters. The studies were based on empirical data collected at small roundabouts localized on Upper Silesia. The follow-up time is the [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last