Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skrzyżowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 5 24--32
PL Organizacja ruchu na skrzyżowaniach z wyspą centralną budzi ciągle szereg wątpliwości. Spotykane na tego typu skrzyżowaniach różne zasady organizacji ruchu powodują powstawanie sytuacji niebezpiecznych. Występuje pilna potrzeba ujednolicenia organizacji ruchu na skrzyżowaniach z ruchem wokół wyspy c[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 5 44--47
PL Artykuł ten stanowi kontynuację referatu z poprzedniej konferencji TiBRD, kiedy to przedstawiono problematykę trudnych do interpretacji przypadków oznakowania dróg, na których doszło do zdarzeń w postaci kolizji lub wypadków. W poniższym artykule omówiono natomiast przypadki, gdy przyczyną zdarzeń d[...]
3
100%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 4 22--28
PL Artykuł stanowi skrót części jednego z rozdziałów monografii „Badania zagrożeń w ruchu drogowym” pod redakcją Tomasza Szczuraszka (wyd. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005).
4
100%
Magazyn Autostrady
2008 Nr 12 47--52
PL W artykule Efektywne wykorzystanie sygnalizacji świetlnej, zamieszczonym w numerze 10/2007 „Magazynu Autostrady”, przedstawiono przykład skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, który zawiera elementy niezgodne z zapisami załącznika nr 3 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych d[...]
EN The Decree of the Minister of the Infrastructure on technical standards and conditions of applications of road signs and signals and road safety devices issued in 2003 set a five year transition period for changes and adjustments in road traffic schemes. This was introduced in order to apply road mark[...]
5
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2013 Nr 6 (18) 29--37
PL W niniejszym artykule autorka przedstawiła kilka przypadków kładek dla pieszych o nietypowych kształtach, wybudowanych w różnych miastach na świecie. W wielu przypadkach głęboko przemyślane podczas procesu projektowego rozwiązania mogą być pomocne w naszych krajowych projektach kładek, które być moż[...]
EN The author presents few examples of unusual shaped footbridges in different cites, concerning on the relation between footbridge's shape and the intersections geometry.
6
75%
Logistyka
2010 nr 5 9-13
PL W artykule przedstawiono ważną tematykę dotyczącą logistyki miejskiej - zasadność projektowania (w kontekście przepustowości) skrzyżowań o ruchu okrężnym. Do celów badawczych wykorzystano opracowane narzędzie symulacji. Wykonano wiele badań, których wyniki uświadamiają ważność i aktualność problemu.[...]
EN In the article the important subject matter of city logistics is represented the legitimacy of the designing (in the context of the capacity) crossings about the circuitous traffic. Own developed simulation tool is used in research. Many researches were executed; whose results inform the importance [...]
7
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 98 595--613
PL Celem artykułu jest przedstawienie formalno-prawnych uwarunkowań wspierania procesu projektowania i wyboru typów skrzyżowań położonych na wielopasowych ciągach ulic w miastach. Uwarunkowania te mają bezpośredni wpływ na rozwiązania wybierane przez projektantów, zarówno na etapie doboru odpowiedniej [...]
EN In the article the formal and legal conditions of supporting the process of projecting and selection of type of intersection have been presented. In particular it applies into the intersections, which are located on multilane arteries in cities. The formal and legal conditions have directly influenc[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 68--70, CD
PL Skrzyżowania i węzły drogowe są najważniejszymi elementami układu ruchu drogowego biorąc pod uwagę poziom bezpieczeństwa na drogach. Szczególnym typem skrzyżowania jest węzeł drogowy, którego budowa zazwyczaj przynosi korzyści w postaci poprawy komfortu jazdy, zwiększenia przepustowości oraz zmniejs[...]
EN Road junctions and junctions are the most important elements of the traffic system, taking into account road safety. A particular type of intersection is a road juncture, whose construction usually brings benefits. Improved driving comfort, increased throughput and reduced traffic accidents, regardl[...]
9
75%
Archives of Transport
PL W pracy przedstawiono problem elementów dróg torowych i samochodowych na ich skrzyżowaniach. Praca dotyczy zagadnień istotnych z punktu widzenia projektowania i budowy przejazdów na skrzyżowaniach transportu samochodowego i torowego. Transportowi towarzyszy nieodłącznie oddziaływanie dynamiczne na o[...]
EN Objects of simulation research were level crossings of railway transportation and automobile transportation paths of which mathematical models are presented in this work. Purpose of this research was assessing vibration level of railway crossing construction elements, generating load characteristics[...]
10
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Prace badawcze podjęte w Katedrze Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu PK w latach 2002÷2004 stały się podstawą opracowania nowych, polskich metod obliczeniowych dla skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu, rond i skrzyżowań z sygnalizacją. Metody te umożliwiają prowadzenie analiz przepustowości oraz warunk[...]
EN The research works undertaken at the Chair of Road and Traffic Engineering from 2002 to 2004 became the base in elaboration a new, Polish counting method for crossings with the right of way, roundabounds and crossings with light signalling. The methods allow to analyse the capacity and traffic condi[...]
11
75%
Archives of Transport
PL Ocenę warunków ruchu na skrzyżowaniach dokonuje się na podstawie straty czasu pojazdów. Straty te zależą od wielu cech skrzyżowania: geometrycznych, ruchowych oraz sterowania. Mogą być obliczane z różnym stopniem szczegółowości uwzględniania zmienności natężeń ruchu w czasie, poczynając od jej pomin[...]
EN The assessment of traffic conditions at intersection is carried out basing on vehicular delay. These delays depend on many features of intersection: geometric characteristics, traffic volumes, and traffic control. They can be calculated considering more or less precise fluctuation of flow rate in ti[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2001 z. 42 83-90
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczące charakterystyk stochastycznych strumieni ruchu podporządkowanych i uprzywilejowanych na skrzyżowaniach drogowych. W przypadku strumieni podporządkowanych wyniki empiryczne analizowano pod kątem zależności otrzymanych rozkładów statystycznych od rodzaju organizacj[...]
EN Results of researches relating stochastic characterizations of traffic streams, subordinated and privileged, on road junction, has been presented in this article. Results one analysed under executioner of organization of traffic on subordinated inflow and times of day. One passed also researches for[...]
13
63%
Drogownictwo
2014 nr 3 75--82
PL Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną zlokalizowane poza terenem zabudowy mają wiele wyróżniających je cech zarówno w zakresie geometrii, organizacji ruchu, jak i sterowania. Jest to konsekwencją wyższych dopuszczalnych prędkości, specyficznych charakterystyk ruchu, a także zagospodarowania otoczenia[...]
EN Intersections with traffic signals located outside urban areas have several specific geometrical and traffic control features. It is a result of higher speed limits, specific characteristics of traffic and also development of their neighborhood. Traffic studies made possible identification of a set [...]
14
63%
Logistyka
2014 nr 4 3288--3298
PL Wiele działań podejmowanych przez organy zarządzające drogami w zakresie poprawy lub utrzymania odpowiedniego poziomu brd wymaga cyklicznego monitoringu. Jego zakres może być bardzo szeroki ze względu na liczbę czynników, które można poddawać ocenie. Jednakże zwiększenie zakresu monitoringu zwykle z[...]
EN Many actions taken by the road management authorities to improve the traffic safety require monitoring of level of road safety. The range of monitoring may be wide in view of number of factors to evaluate. However large number of factors increases the costs of monitoring. Therefore the necessary ran[...]
15
63%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 866--867
PL W niniejszym artykule zostanie zaprezentowane narzędzie wspierające projektowanie miejskich sieci połączeń komunikacyjnych w aplikacji Blender. Jest to wtyczka pozwalająca na szybkie i wygodne łączenie dwóch dowolnie usytuowanych w przestrzeni skrzyżowań za pomocą odcinka drogi, manipulowanie geomet[...]
EN In this paper a tool aiding design of urban communication networks within Blender application will be presented. The plugin enables fast and effortless connection of two randomly located crossroads with a length of a road, influencing a geometry of created junction, and introducing non-destructive c[...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 330--334, CD
PL Artykuł porusza kwestie zastosowania pionowego oznakowania dróg, takiego jak np. znak „stop” oraz „ustąp pierwszeństwa” na skrzyżowaniach typu X. Zamodelowanie wariantów skrzyżowań zostało przeprowadzone w programie do mikrosymulacji ruchu drogowego VISSIM. Właściwa część pracy dotyczy założenia okr[...]
EN The article focuses on the issues of application of the vertical road signs, such as the “stop” and “yield” at the x type intersections. Modelling of variants was carried out in the program for traffic microsimulation VISSIM. The main part of the work is about establishing specific traffic stream sc[...]
17
63%
Drogownictwo
2016 nr 12 391--400
PL W Bochni, podobnie jak w wielu innych miastach i miasteczkach jest historyczny rynek, który utracił swoją dawną funkcję. Autor przeanalizował układ drogowy i ruch w sąsiedztwie rynku. Na postawie analizy zaprojektował alternatywnie przebudowę skrzyżowań, a także obliczył zmienności ruchu i przepusto[...]
EN In Bochnia, like in many other towns and small towns, is historical market square which lost its former function. The author analyzed road scheme and traffic in the neighborhood of market square. On the base of this analysis he designed alternative reconstruction of intersections as well as calculat[...]
18
63%
Logistyka
2015 nr 3 2406--2414, CD 1
PL W artykule omówiono metodę przetwarzania obrazu wykorzystującą algorytmy zawarte w bibliotekach programistycznych typu open source. Opisano zasadę działania kluczowych funkcji i zaproponowano metodę radykalnej redukcji informacji, polegającej na odfiltrowaniu tła. Przedstawiono sposób wyznaczenia pr[...]
EN The article describes a method that uses image processing algorithms included in the libraries of open source software. Describes the principle of operation of key functions and proposes a method of radical reduction of information, consisting of filtering out background. Shows how to determine the [...]
19
63%
Structure and Environment
EN For better flow of the traffic in the cities crossings with central islands are good solution. Problems begin with overload caused by heavy urban traffic as well as through traffic. Moreover, the traffic is much heavier from year to year. The results of traffic analysis at one of the most important [...]
20
63%
Budownictwo i Architektura
2014 Vol. 13, nr 1 137--147
PL W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na ochronę obszarów zabudowanych przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym. Istotnym problemem związanym z kształtowaniem klimatu akustycznego w miastach jest ocena i prognozowanie poziomu hałasu w otoczeniu skrzyżowań. Badania w tym zakresie są prowad[...]
EN Over the period of the last few years special attention has been paid to the issue of protecting built-up areas against excessive traffic noise. Prediction and assessment of the level of noise in areas surrounding intersections was of primary interest to the researchers. Studies in this field have b[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last