Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skroplony gaz ziemny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nowoczesne Gazownictwo
2004 nr 4 23-27
PL Niniejszy artykuł na temat najszybciej rozwijającego się sektora energetyki jest pierwszym z cyklu artykułów o tej fascynującej obecnie tematyce, autora, który spędził siedem lat w przemyśle i biznesie LNG w Europie Zachodniej i w USA. Następne dotyczące zagadnień ekonomicznych, a zwłaszcza technicz[...]
2
100%
Instal
2014 nr 6 10--14
PL Skroplony gaz ziemny (LNG) jest medium energetycznym, które może być efektywnie wykorzystane do pokrycia potrzeb energetycznych obszarów zurbanizowanych. Jest to szczególnie istotne dla obszarów zlokalizowanych z dala od przesyłowej bądź dystrybucyjnej infrastruktury gazowej. Zastosowanie LNG w taki[...]
EN Liquefied natural gas (LNG) is the energetic medium, which can be effectively used to cover the energy needs of urban areas. This is particularly important for areas located away from the distribution or transmission of the gas infrastructure. The use of LNG in such areas should be preceded by plann[...]
3
100%
Nafta-Gaz
2002 R. 58, nr 10 551-565
PL W artykule przedstawiono charakterystykę fizykochemiczną skroplonego gazu ziemnego (LNG), możliwości jego zastosowania, rynek LNG w świecie, analizę sposobu użytkowania LNG w wybranych krajach Europy oraz wstępną ocenę możliwości produkcji i użytkowania skroplonego gazu ziemnego w Polsce.
EN Physical properties of liquefied natural gas (LNG), its application, LNG market in the world, analysis of methods of utilisation of LNG in chosen European countries and preliminary assessment of possibility of production and utilisation of LNG in Poland are the main topic of the paper.
4
88%
Nowoczesne Gazownictwo
2003 nr 3 13-17
5
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 6 186-192
EN The objectives of this paper are safety and environmental information, concerning LNG (liquefied natural gas) properties and its behavior as well as industrial equipments. Details, taken from standards and documents, presents a review of facts.
6
75%
Instal
2015 nr 7/8 29--32
PL Skroplony gaz ziemny (LNG) jest medium energetycznym o rosnącym znaczeniu w pokryciu potrzeb energetycznych budynków, w szczególności zlokalizowanych z dala od przesyłowej infrastruktury gazowej. Rosnąca światowa produkcja LNG wraz z rosnącą liczbą terminali odbierających ten rodzaj paliwa pierwotne[...]
EN Liquefied natural gas (LNG) has become important primary energy source for buildings, especially those located far away from natural gas distribution network. Increasing world production of LNG and increasing number of LNG terminals make this primary fuel economically attractive comparing with oil o[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 9 133--143
EN The article performs supplier selection standards and also advantages and disadvantages of having one or many purchase sources in LNG supplier context. It characterizes side of LNG supply, supply directions, each terminal capacity, LNG prices and quality management system implemented in terminals. T[...]
8
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Gaz ziemny jest uważany za najczystsze paliwo kopalne. Podczas jego spalania wydzielanych jest najmniej substancji szkodliwych dla zdrowia, w porównaniu do paliw ropopochodnych oraz węgla. Gaz ziemny transportowany może być rurociągami lądowymi lub morskimi, jak również statkami- w postaci skroplone[...]
EN Natural gas is the most environmentally friendly fossil fuel. A combustion of natural gas produces less pollutants such as nitrogen and sulfur oxides. That is why the natural gas is known as the cleanest fuel in comparison with petroleum fuels and coal. The natural gas can be transported in onshore [...]
9
75%
Rynek Energii
2017 Nr 3 77--84
PL Korzyści energetycznego wykorzystania skroplonego gazu ziemnego LNG są szerokie, co wynika m.in. z dużej koncentracji energii w jednostce objętości. Wykorzystanie technologii LNG w komunalnej gospodarce energetycznej to przede wszystkim możliwość zaspokojenia zapotrzebowania obecnego i przyszłego n[...]
EN The energy benefits of using liquefied natural gas LNG are broad due to high energy concentration in volume of gas. First of all the use of LNG technology in commune energy economy is ability to meets current and future energy customer’s needs, air quality improvement, comfort, regulation and automa[...]
10
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 5 978--982
PL Opracowano matematyczny model transportu skroplonego gazu ziemnego (LNG) z metanowca do zbiorników magazynowych termicznie izolowanymi naziemnymi rurociągami, aby wykazać wpływ składu gazu na parametry procesu rozładunku. Modelowaniem objęto przepływ gazu w rurociągu rozładunkowym. W przypadku gdy g[...]
EN Transportation of liq. natural gas from tank ships to storage terminal through thermally insulated above-ground pipelines was math. modelled to show effect of the gas compn. and b.p. on the process parameters. A comprehensive hydraulic model of the gas flow in unloading pipelines was developed. A tw[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W pracy przestawiono zagadnienia związane z konstrukcją i obliczeniami cieplnymi mobilnego kontenera cysterny do przewozu skroplonego gazu ziemnego (LNG). Zaprezentowano wybrane zależności z zakresu wymiany ciepła w warunkach kriogenicznych, a także model do obliczeń MES izolacji cieplnej zbiornika [...]
EN In this work was considered problem of construction and thermal calculations of mobile tank container for transport of liquid LNG. There were presented selected formulas from the area of heat transfer in cryogenic conditions and the FEM model of thermal insulation of tank and internal bearings.
12
75%
Silniki Spalinowe
PL Artykuł dotyczy autobusów zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG), wytwarzanych przez fabrykę Solbus Bus w Solcu Kujawskim. Fabryka ta, jako jedyna w Polsce, została upoważniona przez Ministerstwo Infrastruktury do zarejestrowania 31 autobusów zasilanych przez LNG. Obecnie dwa z tych autobusów są [...]
EN The article concerns the LNG fueled buses which are manufactured at Solbus Bus Factory in Solec Kujawski. The factory as the only one in Poland has been authorized by the Ministry of Infrastructure to register 31 LNG fueled buses. At present two of those buses are in use by MPK in Walbrzych. The art[...]
13
63%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 4 66--68
PL Dostęp do globalnego rynku gazu skroplonego LNG (ang. liquefied natural gas) ma bardzo ważne znaczenie w zakresie strategii zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski. Powstanie terminalu LNG w Świnoujściu, jednej z największych obecnie krajowych inwest[...]
14
63%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 10 724-728
PL W artykule przedstawiono informacje dotyczące aspektów ekologicznych związanych z eksploatacją systemu skroplonego gazu ziemnego (LNG). Analizie poddano pełny łańcuch LNG, tj.: wydobycie, instalacje skraplania gazu, transport, stacje regazyfikacji oraz użytkowanie gazu (spalenie). Wpływ na środowisk[...]
EN The article presents information connected to the environmental aspects of liquefied natural gas (LNG) operation. Authors have analyzed the full chain of the LNG: gas liquefaction plant, re-gasification stations, transport based on cryogenic tanks and a local network of stations based on the re-gasi[...]
15
63%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 7 430-437
PL Infrastruktura przemysłowa LNG składa się przede wszystkim z instalacji do skraplania gazu, terminalu załadunkowego, metanowców oraz terminalu rozładunkowego, w którym następuje regazyfikacja do stanu lotnego. Zadaniem terminalu rozładunkowego LNG jest odbiór ładunku skroplonego gazu ziemnego ze zbi[...]
EN LNG industrial infrastructure consists primarily of a liquefaction installation, loading terminal, methane ships and unloading terminal, in which the regasification from liquid to the gas phase ensues. The task of unloading the LNG terminal is to receive the cargo of liquefied natural gas from metha[...]
16
63%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 2 123-132
PL Dynamiczny rozwój konstrukcji statków nowej generacji, typu QMAX i QFLEX, do przewozu skroplonego gazu ziemnego (LNG) spowodował zastosowanie po raz pierwszy w warunkach statkowych technologii skraplania gazu LNG. W zbiornikach ładunkowych statku LNG tego typu odparowuje dziennie około 0,15% ładunku[...]
EN The Dynamic development in the construction of the new QMAX and QFLEX liquefied natural gas (LNG) carriers has caused the shipboard reliquefaction technology to be applied. For this kind of ships the boil-off gas generation rate is typically 0.15% per day (4000-6000 kg/h). The main purpose of the re[...]
17
63%
Rynek Energii
2009 nr 5 8-12
PL Przewidywana w Świnoujściu budowa terminalu, do odbioru dostarczanego drogą morską LNG, stwarza potrzebę opracowania systemu dystrybucji tego gazu do odbiorców. Jednym z problemów do rozwiązania jest sposób jego transportu. W artykule przeprowadzono porównanie kosztów dla dwu najbardziej prawdopodob[...]
EN The planned construction of the LNG sea terminal creates the need for working out a cost-effective system of gas distribution. One of the problems which should be solved here is the way of gas transportation to its recipients. A cost comparison of the two most probable transportation methods to be u[...]
18
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2017 Nr 4 199--201
PL Transport LNG metanowcami związany jest ze stale obecnym ryzykiem awaryjnego wycieku skroplonego gazu na powierzchnię wody. Niniejsza praca przedstawia główne parametry związane z wyciekami, wskazujące na możliwą skalę powstałego zagrożenia: maksymalną powierzchnię rozlewiska, bezpieczną odległość o[...]
EN Transport of liquefied natural gas by LNG tankers is strongly connected with risk of spills on the water surface. This work presents main parameters of spills, showing possible scale of the hazard: maximum pool area, safety distance from leakage source, heat of LNG pool fire and evaporation time.
19
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1350--1355, CD
PL W pierwszej części artykułu omówiono aspekt ekologiczny stale zwiększającego się zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Polsce. Zaprezentowano głównych emitentów szkodliwych związków mających największy wpływ na jakość powietrza oraz przedstawiono alternatywne rozwiązania umożliwiające redukcj[...]
EN The first part of the article characterized the ecological aspect of the constantly increasing atmospheric pollution in Poland and in the world. Major emitters of harmful compounds have the highest impact on air quality and alternative solutions to reduce unhealthy relationships are presented. The l[...]
20
63%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 5 1105--1108
PL Zaprezentowano metodykę obliczeń efektów fizycznych i skutków powstałych w wyniku niepożądanych uwolnień skroplonego gazu ziemnego (LNG) do wody morskiej. Metodyka opierała się na analizie wrażliwości i teorii zbiorów rozmytych, uwzględniała niepewności parametryczne w procesie modelowania. Przypade[...]
EN A general methodol. for calcg. consequence of accidental releases of liquefied natural gas from carriers was proposed. The methodol. took into account the parameter uncertainties and was based on sensitivity anal. and fuzzy sets approach.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last