Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 110
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skrobia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Papierniczy
PL Fragmentaryzowana skrobia (FRAS) jest granulowanym produktem skrobiowym o szczególnych właściwościach. Jej duże zdolności wiążące, względnie niska lepkość - w porównaniu do natywnej, kleikowanej skrobi - i znaczna odporność na pogarszanie się z czasem właściwości rekomendują ją do stosowania jako sk[...]
EN Fragmented starch is a granular starch product with unique properties. Its high binding capacity, relatively low viscosity and its retrogradation resistance makes it a possible candidate as a binder. The paper refers to laboratory and pilot investigations with a coating colour containing such produc[...]
2
80%
Przemysł Spożywczy
PL Właściwości skrobi są zróżnicowane. Różne są właściwości skrobi pochodzących z różnych gatunków i odmian roślin. Różni się też skrobia właściwościami w zależności od wielkości bulw ziemniaka i ziaren zbóż oraz od warunków środowiska uprawy. Odmienne są właściwości dużych i małych gałeczek skrobi. Wł[...]
EN The properties of starches obtained from different plant species and varieties vary. The size of potato tubers and cereal grains also affects starch properties. Beside large and small size starch granules show differences in properties. Starch properties are affected by growth conditions of plants. [...]
3
80%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 6 406-409
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono właściwości termoplastycznych kompozytów otrzymanych z surowców odnawialnych (skrobia, mączka drzewna, talk). Materiały otrzymane w wyniku mieszania termoplastycznej skrobi z napełniaczami naturalnymi wykazują dobre właściwości fizyko-mechaniczne. Kompozyty zawierające skrobię kukurydz[...]
EN Properties of thermoplastic composites based on renewable materials (starch, wood flour, talc) have been presented. Materials produced by mixing of thermoplastic starch with natural fillers exhibit good physic-mechanical properties. The composites containing corn starch represent better mechanical c[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Porównano właściwości wytrzymałościowe kompozytu złożonego ze skrobi ziemniaczanej i polietylenu, otrzymanego metodą wytłaczania z właściwościami tworzywa wytworzonego przez wytłaczanie, a następnie prasowanego w różnych temperaturach. Stwierdzono wpływ technologii i parametrów przetwórstwa na właśc[...]
6
80%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1157-1160
7
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 61 91-96
PL Celem pracy było zbadanie wpływu dodatku skrobi natywnej wprowadzonej do wyrobu w miejsce tłuszczu, na teksturę modelowych kiełbas drobno rozdrobnionych. Materiałem doświadczalnym była kiełbasa drobno rozdrobniona typu parówkowej. Zastosowano test TPA - dwukrotne ściskanie próbki do 50% pierwotnej w[...]
EN The aim of the paper was to investigate the effect of starch used in homogenised sausages in stead of fat on the texture of sausages. Homogenized compressed twice to 50% of their original height (the TPA test), compressed once to 80% of their original height and cut with Warner-Bratzler knife. It wa[...]
8
80%
Ekoplast
2002 Nr 21-22 37-45
9
80%
Przemysł Spożywczy
PL Tradycyjne strategie modyfikacji skrobi obejmują zmiany struktury cząsteczkowej i nadcząsteczkowej skrobi w toku przemian fizycznych, chemicznych bądź enzymatycznych. Strategie modyfikacji cech użytkowych skrobi metodami inżynierii genetycznej obejmują ingerencję w proces biosyntezy skrobi poprzez s[...]
EN Conventional methods for starch modification involve physical chemical as well as enzymatic processing. Genetic modification of starch employs manipulation of starch biosynthesis by targeted modulation of starch synthases activity. The best results have been obtained in development of genetically mo[...]
10
70%
Przegląd Papierniczy
2006 R. 62, nr 10 574-576
11
61%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 2 (61) 100--104
PL W artykule przedstawiono badania procesu modyfikacji skrobi ziemniaczanej za pomocą pullulanazy - enzymu hydrolizującego wiązania α-1,6-glikozydowe. Badano wpływ czasu reakcji enzymatycznej oraz ilości użytego enzymu na zawartość amylozy w biomodyfikowanej skrobi oraz jej charakterystykę cząsteczkow[...]
EN This article presents investigations into the modification of potato starch with the use of pullulanase, an enzyme which hydrolyses the α-1,6-glycoside bonds. We tested the effect of the enzymatic reaction time and the amount of the enzyme used on the amylose content in biomodified starch, and inves[...]
12
61%
Chemical and Process Engineering
EN The possibility of scaling viscoelastic properties of starch solutions in relation to biopolymer concentration was presented in this study. An application of this empirical method enabled to widen the observation horizon of viscoelastic properties. It was also determined that the scope of its applic[...]
13
61%
Przemysł Spożywczy
2013 T. 67, nr 5 20--25
PL Skrobia, ze względu na swą wielofunkcyjność i zdolność kształtowania tekstury, jest polisacharydem powszechnie używanym w przemyśle spożywczym. Dzięki możliwości jej modyfikacji pełni ona wiele funkcji nie tylko jako zagęstnik, ale również jako zamiennik wielu drogich składników. Stosowanie funkcjon[...]
EN Starch is a polysaccharide, widely used in the food industry because of its versatility and possibility of creating texture. With the ability to modify, starch plays many functions not just as a thickener; in fact, it can also replace many expensive ingredients. The use of a functional native starch[...]
14
61%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 6 333-340
PL Przed około 20 laty odkryto jako alternatywę dotychczas stosowanych powlekarek prasę zaklejającą ze wstępnym dozowaniem mieszanki pigmentowej, w skrócie – prasę powlekającą. Możliwość jednoczesnego powlekania obu stron podłoża papierowego stanowiła jej olbrzymią zaletę. W latach dziewięćdziesiątych [...]
15
61%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Określono zawartość skrobi w 17 odmianach pszenżyta z roku 2006 i 2007, uprawianych w 3 miejscowościach i przy dwóch poziomach agrotechniki. Porównano teoretyczną wydajność alkoholu z wydajnością rzeczywistą. Oznaczenia skrobi wykonano metodą enzymatyczną, polarymetryczną oraz w podczerwieni NIT. Wy[...]
EN The starch content of 17 Triticale varieties cultivated in 2006 and 2007 year at two levels of soil fertilization and three locations was evaluated. The real ethanol yield was compared with ethanol yield calculated on the basis of starch content. The starch evaluation was done according to enzymatic[...]
16
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN The structure of gelatinized starch solutions obtained by joint action of mechanical deformations and heat at biopolymer in water-glycerol medium was under study. Our investigations showed sharp destruction of starch to be the result of its mechano-thermal gelatinization.
17
61%
Przemysł Spożywczy
PL Ryż jest jednym z najważniejszych zbóż na świecie i trzecim po pszenicy i kukurydzy pod względem wielkości rocznej produkcji. Ze względu na swoje właściwości strukturotwórcze jest coraz częściej stosowany jako składnik artykułów spożywczych. Najczęściej wykorzystywanym składnikiem ryżu jest skrobia.[...]
EN Rice is one of the most important cereals in the world and second only to wheat in terms of annual production for food use. For its texturizing proprieties is more and more used in the food production. The rice starch is the most used component of rice. Amongst many starches used commonly in food te[...]
18
61%
Przegląd Papierniczy
2009 R. 65, nr 3 173-176
PL W pracy przedstawiono studium eksploatacyjne linii upłynniania skrobi pracującej w jednym z zakładów przemysłu papierniczego na terenie Polski. Miało ono na celu określenie parametrów kluczowych dla stabilnego przebiegu ciągłej hydrolizy skrobi przeznaczonej do powierzchniowego zaklejania papieru. N[...]
EN A study of the enzymatic starch liquefaction line working in one of the paper production enterprises was presented. Key parameters for the stable process of enzymatic hydrolysis of starch for paper surface! sizing were defined. Starch liquefaction process depend on a lot of factors. Among them, the [...]
19
61%
Polimery
2008 T. 53, nr 4 268-275
PL Artykuł stanowi przegląd literaturowy, w którym opisano otrzymywanie na drodze reaktywnego wytłaczania estrowych, eterowych bądź uretanowych (karbaminianowych) pochodnych skrobi oraz kopolimerów szczepionych a także skrobi utlenionej i skrobi kationowych; skoncentrowano się przy tym na podstawowych [...]
EN A review describes the preparation of various starch derivatives [ester, ether or urethane (carbamate) ones], graft copolymers, oxidized or cationic starch by reactive extrusion. Authors focused on the basic process parameters (temperature profile, rotational speed, L/D ratio). The advantages and li[...]
20
61%
Chemik
PL W artykule przedstawiono znaczenie, rozwój i zastosowanie materiałów ulegających biologicznej degradacji. Omówiono metody modyfikacji skrobi w celu pozyskania nowych termoplastycznych materiałów biodegradowalnych.
EN The paper presents significance, development and application of bio-degradation plastics. Methods of modification of starch used to obtain new thermoplastic biodegradable materials are described.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last