Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 100
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skręcanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
1999 z. 86 115-122
PL W pracy przedstawiono hybrydową metodę wyznaczania naprężeń stycznych w warstwowym przestrzennym elemencie warstwowym, bazującym na modelu Eulera-Bernouliego. Przeprowadzona została wyczerpująca analiza wyników związana z liczbą elementów skończonych.
EN In this work the hybrid method of determination of the stresses in the layer space finite element basing on the Euler-Bernouli kinematics assumption has been presented. The detailed numerical and results analysis connected with the number of finite el
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN The design procedure of gear wheel - shaft direct frictional joints is presented in the paper. Small difference between the operating pitch diameter of the gear wheel and the mounting diameter of the frictional joints is the key feature of the connection. Such a situation may occur in the case, when[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.24 385-393
PL Przedstawiona praca bada zagadnienie oddziaływania między szczelinami. Dwie szczeliny: wewnętrzna kołowa i zewnętrzna pierścieniowa znajdują się w jednej płaszczyźnie ortotropowego ośrodka sprężystego. Ciało poddane jest działaniu osiowo symetrycznego obciążenia, które skierowane jest w kierunku obw[...]
EN The present paper examines the interaction cracks problem. A penny-shaped crack and an external crack are located in one plane. The medium is subjected to axisymmetric load, which acts in the circumferential direction and is distributed along a circle on the plane parallel to the crack faces. The ma[...]
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 4 211-213
PL Badano belki o przekroju poprzecznym 20 x 30 cm i całkowitej długości 4,0 m. Opisano metodykę badań oraz przeanalizowano otrzymane wyniki dotyczące szerokości rozwarcia i kątów pochylenia rys.
EN Beams having section 20 x 30 cm and total length 4,0 m have been investigated. Methods of investigations and results of analysis refered to crack width and inclination are presented.
5
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 171-182
PL Praca dotyczy zastosowania parametru gęstości energii odkształceń w płaszczyźnie krytycznej do wyznaczania trwałości zmęczeniowej próbek ze stali 35NCD16 oraz żeliw GGG40 i GGG60 poddanych cyklicznemu i zmienno-amplitudowemu rozciąganiu ze skręcaniem. Wykazano, że praca właściwa naprężeń na wybranyc[...]
EN The paper considers application of the strain energy density parameter in the critical plane for determination of fatigue life of specimens made of 35NCD16 steel, GGG40 and GGG60 cast irons subjected to cyclic and variable-amplitude tension with torsion. It has been shown that the specific work of s[...]
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 10 576-580
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nieswobodnie skręcanych prętów dwuteowych usztywnionych na długości ze względu na deplanację. Jako usztywnienia zastosowano przede wszystkim przewiązki o różnym układzie, a takze żebra zamknięte. Badania potwierdziły przyczynę mniejszej skuteczności usztywn[...]
EN Results of tests upon nonuniform torsion of I bars stiffened longitudionally have been presented. First of all batten plates have been used in various location but closed ribs have been applied as well. The experiments prove the reason of lesser effectiveness of stiffeners having the shape of batten[...]
7
88%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono prostsze od ogólnie znanych wzory umożliwiające obliczanie naprężeń stycznych. Przeprowadzono analizę wpływu skręcania na naprężenia styczne w belkach o przekrojach poprzecznych niesymetrycznych.
EN Simpler than commonly known formulas for estimation of shearing stress in beams are presented. The analysis of torsional stress influence on shearing stresses in beams of non-symmetrical cross-section is carried out.
8
88%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 10 598-599
PL Porównano trzy metody analizy statycznej ram z prętów cienkościennych o przekroju otwartym. W pierwszej użyto programu pomijającego efekty spaczenia przekroju, w drugiej zastosowano metodę sił i klasyczną teorię prętów cienkościennych o nieodkształcalnym przekroju poprzecznym (uwzględniono efekt spa[...]
EN Comparison of three methods of design analysis of frame constructed of thin-walled members with open cross section is presented. In the first method using commercial program the effect of warping stresses is neglected. In the second method based upon the force method and the classical theory of thin[...]
9
88%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 11 626-628
PL Przedstawiono teoretyczny sposób obliczania kąta skręcania według modelu kratownicy przestrzennej oraz wyniki doświadczalnej weryfikacji tego sposobu. Stwierdzono dobrą zgodność otrzymanych wyników.
EN Method of analysing the reduction of torsional rigidity due to cracking is presented. The behaviour of beam cracked by torsion is idealized using truss model. This model is employed for evaluation of the angle of twist due to torsion in fully cracked condition.
10
88%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W pracy przedstawiono metodę oceny trwałości zmęczeniowej w warunkach równoczesnego rozciągania i skręcania. Obliczenia teoretyczne przeprowadzono przy wykorzystaniu kryterium uśrednionych mikrouszkodzeń strukturalnych będących wynikiem poślizgów lokalnych. Weryfikację eksperymentalną zaproponowaneg[...]
EN The paper presents a method of evaluating of fatigue life under in-phase loads. Theoretical calculation realized use a structural damage criterion based on the idea of local slips. The experimental verification of proposed criterion was realized using unnotched cylindrical specimens made of C45 stee[...]
11
88%
Konstrukcje Stalowe
PL Praca dotyczy analizy statycznej cienkościennych konstrukcji rusztowych poddanych obciążeniom powodującym skręcanie ich elementów. Przedstawiono metodę modelowania układów rusztowych z wykorzystaniem superelementów węzłowych, w której podatny węzeł modelowany jest za pomocą elementów płytowo-tarczow[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 98 47-48
EN The paper presents an algorithm of fatigue life assessment for the materials with non parallel fatigue characteristics under pure bending and pure torsion. Brass CuZn40Pb2, medium-alloy steel 30CrNiMo8 and high-alloy steel 35NCD16 are the examples of such materials.
13
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 99 114-116
PL Celem pracy jest porównanie rozkładów naprężeń w próbkach o przekroju okrągłym i prostokątnym poddanych proporcjonalnemu i nieproporcjonalnemu zginaniu ze skręcaniem. Rozkłady naprężeń w próbkach obliczano numerycznie przy użyciu pro- gramu Matlab [1].
EN The aim of this paper is comparison of stress distributions in the specimens with circular and rectangular cross-sections, subjected to a proportional and nonproportional bending with torsion. Stress distributions in the specimens were calculated numerically using Matlab. The calculations were perfo[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2011 Nr 16 19-31
15
75%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono badania doświadczalne dotyczące strunożelbetowych belek drążonych pod działaniem "czystego skręcania" oraz belek żelbetowych o kątownikowym i prostokątnym przekroju poprzecznym obciążonych skręcaniem, zginaniem i ścinaniem.
EN The paper presents experimental studies, which were carried out in the research laboratory of the Institute of Civil Engineering Wroclaw University of Technology. Research related to reinforced concrete elements subjected to torsion. Presents the results of research carried out by prof. Kaminski. Re[...]
16
75%
Engineering Transactions
EN The paper presents experimental results of investigations carried out under complex stress state on the 2024 aluminium alloy (used by aircraft industry) and P91 steel (used at power plants). Second-order effects associated with cyclic loadings enforced by the trapezoidal signals in the two mutually [...]
17
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
1999 R. 44, nr 11 599-603
PL Przedstawiono porównanie wyników prób ściskania i skręcania na gorąco stali OH18N9 zrealizowanych na nowoczesnych urządzeniach badawczych. Wykazano wpływ sposobu i warunków odkształcania na uzyskane zależności naprężenia uplastyczniającego od odkształcenia. Przeanalizowano możliwość dotrzymania zada[...]
EN The results of hot torsion and hot compression tests of austenitic Cr-Ni steel realised on four modern testing machines have been compared in the paper. An influence of the method and conditions of deformation on the flow stress values has been shown. Possibility of keeping temperature and strain ra[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 68 321-328
PL Praca zawiera modelThe pa matematyczny opisujący płaszczyznę naprężeń granicznych przy cyklicznie zmiennym zginaniu i skręcaniu z uwzględnieniem wpływu naprężeń średnich. Model zweryfikowano wynikami badań eksperymentalnych próbek ze stali 18G2A w warunkach zmiennego zginania i skręcania dla przebie[...]
EN The paper contains the mathematical model which describe the permissible stresses plane under cyclic bending and torsion including influence of the mean stresses. The model was verified by the fatigue tests of specimens made of 18G2A steel subjected to cyclic bending and torsion for load history wit[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2002 z. 74 85-107
PL W pracy przedstawiono przełomy zmęczeniowe próbek ze stali 18G2A i 10HNAP poddanych cyklicznie zmiennym obciążeniom zginającym i skręcającym. Przeanalizowano makrobudowę przełomów, określono poszczególne strefy przełomu zmęczeniowego i przeanalizowano zmiany ich kształtu i położenia, w zależności o[...]
EN The paper presents fatigue fractures of the specimens made of 18G2A 10HNAP steels subjected to cyclic variable bending and torsion.. The author considered macrostructures of fractures, determined particular zones of the fatigue fracture and analysed changes of their shapes and position depending on [...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 66 47-63
PL W pracy przedstawiono sposób wyznaczania odkształceń próbek gładkich i z karbem ze stali 10HNAP poddanych cyklicznemu zginaniu i skręcaniu na stanowisku do badań zmęczeniowych MZGS-100. Na podstawie charakterystyki wzorcowania stanowiska oraz badań doświadczalnych próbek opracowano metodę określenia[...]
EN The paper presents a method of strain determination in smooth and notched specimens made of 10HNAP steel subjected to cyclic bending and torsion on the fatigue test stand MZGS-100. Basing on the calibration characteristic and the test results, the authors proposed a method of strain determination on[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last