Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skolioza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Engineering Transactions
EN We have reviewed the standing position antero-posterior and lateral radiographs of 64 children operated on for juvenile or adolescent idiopathic scoliosis. Twenty five patients had Cotrel-Dubousset posterior instrumentation, twenty one were corrected with Pouliquen anterior plate and twenty one with[...]
2
88%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The gait pattern in scoliotic patients differed from the gait pattern of the healthy subjects. The aim of the present paper was to describe the dependence of the gait pathology on the severity of the spinal deformity. Thirty five patients with confirmed scoliosis participated in the study. All patie[...]
3
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule opisano metodę analizy pola termicznego obiektu biologicznego do określenia różnic właściwości fizycznych jego mięśni w diagnostyce skolioz, przedstawiono wpływ dyskretyzacji zmiennych funkcji ciągłej na dokładność informacji zawartej w jej wartości chwilowej, oraz sposób jej poprawienia [...]
EN The article describesa method of biological object thermal field analysis for the muscle physical property difference determination in scoliosis diagnosis. Influence of the quantized independent variable of continuous function on information contained in its temporary values, as well as manner of it[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 117-120
EN The work presents the possibilities of memory staplers' application in the treatment of idiopathic scoliosis of frontal access. During the operation, good initial scoliosis correction was achieved, which resulted from the change of stapler's shape being the outcome of a stapler reaching the temperat[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 287-292
PL W artykule przedstawiono wyniki uzyskane podczas przeprowadzonych symulacji numerycznych dynamiki kręgosłupa człowieka wykonanych w programie "Kręg". Modelowano najczęściej wymieniane w literaturze przyczyny powstawania skrzywień bocznych kręgosłupa oraz analizowano ich wpływ na wielkość i charakter[...]
EN This paper presents results of numerical simulations of human spine dynamics, performed with the use of program "Kręg". The factors, listed in published works as main causes of lateral spine distortion, were modelled, and their influence on the magnitude and shape of distortion was analysed.
6
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2014 z. 8 181--186
PL W prezentowanej pracy dokonano ocenę wyciągu grawitacyjnego pod kątem jego użyteczności w rehabilitacji skolioz u dzieci i młodzieży oraz wykonano pionierskie badania sił pochodzących od pelot działających na klatkę piersiową pacjenta. Dodatkowym celem pracy była ocena wydłużenia kręgosłupa podczas [...]
EN The hereby paper presents the valuation of traction gravitational extract with regard to it`s usability in rehabilitation of scoliosis among children and youth. The paper presents pioneer analysis of pressure pads force on patient`s chest. The additional objective of the paper was the evaluation of [...]
7
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN Trunk orthosis affects trunk by a corrective-pressure mode with an objective to correct deformities (e.g. scoliosis). The effectiveness of this function depends on various factors, i.e. correct orthosis manufacture, correct application to patients and regular pressure corrective effect control. All [...]
8
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The use of braces is one of the conservative treatment approaches recommended for scoliotic subjects. However, the main question posted here is how to improve the efficiency of braces to control the scoliotic curve or to decrease its progression. The aim of this study was to evaluate the efficiency [...]
9
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN A good understanding of thoracic biomechanics is important for complete examination and control of chest behaviour under conditions of physiological and pathological work, and under the impact of external forces leading to traumatic loading of the chest. The purpose of the study was to analyse the m[...]
10
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2013 z. 7 63--68
PL W ramach pracy opracowano model klatki piersiowej ze skoliozą oraz przeprowadzono obliczenia numeryczne przy wykorzystaniu oprogramowania Ansys. Przeprowadzone obliczenia umożliwiły ocenę wpływu skoliozy na sztywność klatki piersiowej.
EN In the work, the model of the chest with scoliosis was developed and numerical calculations were performed using ANSYS software. The calculations enabled to assess the impact of scoliosis on the stiffness of the chest.
11
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 276-281
PL W artykule opisano wyniki prac nad badaniem przyczyn powstawania skoliozy. Przedstawiono sposób zamodelowania geometrii i obciążeń części piersiowej kręgosłupa wraz z głową i miednicą przy pomocy modelu fizycznego, matematycznego, a następnie powstałego na jego podstawie modelu numerycznego, napisan[...]
EN The paper presents and attempt at verification of some hypotheses, concerning causes of formation curvature of spine. Method of modeling of geometry and load of thorax spine, together with head and pelvis is described. Mathematical, physical and numerical model in Matlab environment is created. Twel[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 163-168
PL W niniejszej pracy zaprezentowano metodę umożliwiającą analizę kinematyki kręgosłupa z wykorzystaniem optoelektronicznego sytemu rejestracji ruchu. Metoda ta wykorzystuje krzywe Beziere w celu wyznaczenia kształtu kręgosłupa. Metodę zweryfikowano w czasie badań 14 nastoletnich osób dotkniętych skoli[...]
EN In this paper a method of evaluating the kinematics of a spine by use of a motion capture system has been presented. The method makes use of the Bezier curves to evaluate kinematics of the spine. The model was verified by taking static and gait trials of 14 juveniles with idiopathic scoliosis. Data [...]
13
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Adolescent idiopathic kyphosis causes not only spinal deformities but also rib cage abnormalities that lead to abnormal residual volume and pulmonary capacity revealed in pulmonary function testing (PFT). The objective of this study was to analyze the impact of a physical activity program on respira[...]
14
63%
Modelowanie Inżynierskie
2008 T. 5, nr 36 229-234
PL W artykule opisano sposób tworzenia modelu kręgosłupa człowieka zdrowego oraz modelu kręgosłupa ze skoliozą, sformuowanego na podstawie wcześniej opracowanej geometrii kręgów i żeber. Podstawą do opracowania geometrii było napisanie autorskiego programu komputerowego Bio3DModel, który, bazując na wc[...]
EN In this article described universal method for modeling of chosen part of human spine with thorax on the basis of pictures obtained from tomography and pictures of particular body cross-section. This article include also description of model of human spine with scoliosis. In this article described a[...]
15
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The paper deals with the thermography applied to monitor the course of scoliosis treatment. In the research, 403 children and teenagers in the 9-17 age range (m = 13.4) were examined. The orthopaedic and thermovision examination was carried out once in the group of healthy children, whereas the chil[...]
16
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2007 z. 1 135--138
PL Artykuł ten przedstawia kolejny etap prac poświęconych modelowaniu kręgosłupa człowieka z implantem przeznaczonym do korekcji skoliozy. Opisano w nim zagadnienia związane z opracowaniem modelu implantu CD HORIZON ANT ARES i jego dyskretyzacją. Omówiono również sposoby zespolenia poszczególnych częśc[...]
EN This paper present next stage of modeling of human spine with implant. This article was presented also a few problems with modeling and method for solving it and possibility of reduction of computation time. Described also preliminary results of conducted calculations with external loads for model t[...]
17
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN In the study, the outline of ethiopathogenesis and epidemiology of the lateral spinal curvature is presented. We proposed a simplified verification of the radiography and spirometry factors detected by thermovision investigation conducted on patients of the Outpatient Clinic for Faculty Posture of C[...]
18
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 143--148
PL W artykule opisano model numeryczny kręgosłupa człowieka wraz z wprowadzonym implantem CD Horizon Antares, stosowanym podczas leczenia operacyjnego bocznego skrzywienia kręgosłupa z dostępu przedniego. Dodatkowo przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych przeprowadzonych w programie ANSYS. Wyniki te[...]
EN In this article described numerical model of human spine with CD Horizon Antares implant, which is used during surgery treatment of scoliosis. Additionally this article presents results of numerical analysis obtained from ANSYS program. This results are stress distribution, displacement and stiffnes[...]
19
63%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Wstęp. Postawa ciała uwarunkowana jest napięciem odpowiednich grup mięśni, które decydują o określonym ułożeniu poszczególnych segmentów ciała człowieka. Coraz częściej wśród dzieci i młodzieży pojawiają się różnego rodzaju wady postawy ciała, które mogą być spowodowane czynnikami funkcjonalnymi. Je[...]
EN Introduction. Body posture is determined by muscular tone of the particular muscles that decide about the specific position of the human body segments. This feature is influenced by a tension of muscle groups, which determine the position of separate human body segments. Varius types of spinal abnor[...]
20
63%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Skolioza jest rozwojowym i postępującym zniekształcenie kręgosłupa o nieznanej, wieloczynnikowej etiologii. Celem badań jest ocena oddziaływania pięciomiesięcznych ćwiczeń pływackich na zmianę kształtu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i zwiększenie ruchomości klatki piersiowej u dzieci[...]
EN The scoliosis is a developmental and progressive deformation of spine of unknown and multifactorial etiology. The aim of the examination was to evaluate the influence of the swimming exercises in water performed for five months, on the change of the body position and the increase of the mobility of [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last