Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 90
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skarpa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
1999 Nr 8 284-290
PL Na podstawie budowy geologicznej i opisu zjawisk sygnalizujących zagrożenie przedstawiono, poparte analiza najnowszych wyników badań mechanizmu upłynnienia i utraty stateczności, uzasadnienie przyczyn awarii skarpy przy elektrowni wodnej Dychów. Odbiega ono od prezentowanych dotychczas ocen i analiz[...]
EN On the basis of geological structure and description of occurrences signalling the threat, as well as taking into accunt the analysis of the latest results of investigation into the process of the loss of stability , the Authors present the reasons for the falling in of the slope at the hydrotechnic[...]
2
100%
Gospodarka Wodna
1999 Nr 5 185-191
PL Na tle przyczyn usunięcia się skarpy pomiędzy zbiornikiem górnym a budynkiem , elektrowni wodnej w Dychowie omówiono, ~ wykonane metoda.. elementów skończonych i metoda.. paskowa.., obliczenia symulujące przebieg katastrofy. Omówiono przydatność zastosowanych metod obliczeń do wykonania złożonych a[...]
EN On the background of reasons for the fallen in of the slope between the upper reservoir and the building of the electric water-power plant in Dych6w the Authors discuss calculations simulating the course of the disaster done by means of the method of finite elements. The useability of the applied me[...]
3
80%
Zieleń Miejska
2012 Nr 9 32-34
PL Dobrze wykorzystane wyniesienia i obniżenia terenu mogą stanowić bardzo efektowny element krajobrazu miejskiego. Warunkiem właściwego funkcjonowania jest zabezpieczenie ich przed degradacją.
4
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 11 54-58
PL W artykule przedstawiono rozwiązanie obejmujące zabezpieczenie skarpy tymczasowego wykopu o głębokości 6 m, wykonanego w sąsiedztwie istniejącej zabudowy miejskiej. Podstawą zrealizowanego rozwiązania była obszerna analiza stateczności skarpy, przeprowadzona z wykorzystaniem metody elementów skończo[...]
EN The article presents a solution involving a slope protection of a temporary trench of 6 m depth, dug in the vicinity of existing urban settlement. The basis for the implemented solution was made on extensive slope stability analysis, carried out with the use of the finite element method, for various[...]
5
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2007 Nr 3 297-308
PL Niniejszy referat przedstawia negatywne działanie procesów wysadzinowych na różne elementy konstrukcji ziemnej linii kolejowej, których skutkiem są awarie tych linii lub wyraźne ograniczenie założonych możliwości eksploatacyjnych. Przedstawione przykłady pokazują sytuacje, w jakich zjawisko to miało[...]
6
80%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 11 632-635
PL Podano charakterystykę rozwiązań konstrukcji z gruntu zbrojonego. Rozważania zilustrowano przykładami zastosowań tych konstrukcji w Norwegii.
EN Characterization of structural use of reinforced soil is given. Consideration s are illustrated by Norway originated examples of application of soil reinforcement.
7
80%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 12 707-709
PL Omówiono ogólne założenia inwestycyjno-projektowe. Podano uwarunkowania technologiczno-konstrukcyjne projektowania podłoża i skarp składowisk.
EN General assumptions for investment and construction foredesign of waste storage yards are refered. Some technical problems of preservation of the soil on bottom surfaces and on cut slopes are described.
8
80%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 1 17-24
PL Przedstawiono zakres robót naprawczych i zabezpieczających wykonywanych po awarii skarpy i zastosowaną aparaturę kontrolno-pomiarową. Podano zalecenia co do uzupełniających badań i zabiegów technicznych.
EN The paper presents the scope of repair and protective works carried out after the break-down of the slope as well as the applied control apparatus. It presents also results of the analysis of the stability of the slope and recommendations concerning supplemantary examin-ations and technical measures[...]
9
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 6 284-286
PL Przedstawiono przykład zastosowania geosiatek komórkowych do zabezpieczenia stromej skarpy o wysokości do 10 m.
EN An example of applicaton of cellular geo-nets for protection of steep slope (10 meter high) is presented.
10
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 6 298-300
PL Omówiono przyjmowane w praktyce rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne, dotyczące warstw ochronnych uszczelniania niecki składowiska, systemów filtracyjnych i drenarskich oraz systemów uszczelniania podłoża. Przedstawiono zasady uszczelniania przepustów odcieków z uszczelnionej niecki składowisk o[...]
EN Different kinds of protective layers used for sealing of waste storage basins, filtration and drainage systems and subsoil sealing system are discussed. Sealing principles of culverts for drainage of liquid wastes out of the basin are also described.
11
80%
Gospodarka Wodna
2001 Nr 9 378-383
PL Przedstawiono najważniejsze przedsięwzięcia, jakie zostały podjęte w celu usunięcia skutków awarii skarpy i stworzenia możliwości późniejszej, bezpiecznej eksploatacji elektrowni szczytowo-pompowej w Dychowie.
EN There have been presented the most important undertakings to eliminate the effect of the break-down of the slope at the hydroelectric power plant Dychow and to create possibility for safe exploitation of that plant.
12
80%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 11-12 38--42
PL W poniższym artykule została przedstawiona konieczność właściwego i interdyscyplinarnego podejścia do kwestii związanych ze stabilizacją skarp i osuwisk. Ten, często bagatelizowany, problem przyczynia się nie tylko do powstawania strat finansowych inwestora, ale również ma swoje przełożenie na bezpi[...]
13
70%
Materiały Budowlane
2012 nr 4 88-88
14
70%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2008 nr 1 17-21
PL W artykule opisano problemy podczas budowy centrum handlowego na skarpie wynikające z warunków geologicznych i błędów przy projektowaniu i wykonywaniu inwestycji. Nastąpiło naruszenie stateczności skarpy. Zasięg osuwiska stopniowo powiększał się, aż doszło do naruszenia stateczności miejscowej drogi[...]
EN The article describes problems associated with construction of trading complex on slope resulting from geological conditions and mistakes during designing and accomplishment of the investment. The infringement of the stability of slope occurred. The range of landslide grew gradually, until it came t[...]
15
70%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2006 nr 3 8-15
PL Utrata stateczności skarpy (zbocza) może pociągnąć za sobą tragiczne skutki dla ludzi oraz powodować duże straty materialne, stąd potrzeba oceny tej stateczności i to w procesie projektowania jak i eksploatacji. Takiej oceny na drodze obliczeniowej dokonuje się zwykle przy użyciu współczynnika (stop[...]
EN The loss of stability of the embankment (slope) May lead to a tragic consequences for people and can cause serious material losses and therefore the necessity of its stability assessment during a designing and exploitation stage. Such an assessment by ca is usually done with the use of co-efficient [...]
16
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
17
61%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2013 nr 1 28-33
EN The basis for any action to improve stability conditions is well done recognition of the geotechnical ground in the area of the escarpment or hill. Currently available research methods, computational programs and other technics of various treatments improving stability create conditions for safe des[...]
18
61%
Materiały Budowlane
2011 nr 3 46-47
19
61%
Infrastruktura Transportu
2009 nr 1 53-56
PL Budowle ziemne, w tym skarpy kolejowe, są narażone na erozję, zwłaszcza powierzchniową, w trakcie ich budowy i późniejszej eksploatacji. Usuwanie skutków erozji pochłania w polskim budownictwie komunikacyjnym do 15% kosztów robót ziemnych. Dlatego istotne jest, aby skutecznie chronić powierzchnie sk[...]
EN Earthen structures, including railway slopes, are subject to erosion especially superficial one, during their construction and further utilization. Elimination of erosion effects consumes up to 15% costs of earth work of Polish communication construction. Therefore protecting the surface of slopes a[...]
20
61%
Materiały Budowlane
2010 nr 4 18-20
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last