Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 274
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  składowisko odpadów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 6 89-92
PL Obecny oraz przyszły stan regulacji prawnej w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce jest i będzie kształtowany przez prawo i politykę Unii Europejskiej. Dotyczy to również gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności ich unieszkodliwiania poprzez składowanie. Z uwagi na priorytety polityczne [...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 6 96-98
PL Odpady, obok ścieków i nawozów mineralnych, stanowią jeden z głównych czynników degradacji zasobów wodnych, a w szczególności wód podziemnych. Zagrożenia dla powierzchni ziemi czy powietrza są również uciążliwe, jednak funkcjonują one w zasadzie tylko w okresie eksploatacji składowiska. Sfera podzie[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 6 92-95
PL Szeroko rozumiana kontrola i monitoring składowisk odpadów jest obszernym zagadnieniem. Obejmuje ono problemy typowe dla monitoringu obiektów znacząco oddziałujących na środowisko oraz dla monitoringu poszczególnych komponentów środowiska, ale zawiera także aspekty specyficzne dla obiektów gospodark[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 2 70-70
PL Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie, które jest aktywnym członkiem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami (prezes MPO, Henryk Kultys, jest członkiem zarządu KIGO) 13 stycznia br. dokonało uroczystego otwarcia zakończonego właśnie III etapu budowy składowiska odpadów komunalnych Barycz. Uroc[...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 4 30-30
PL Podmiotem zobowiązanym do zamknięcia legalnie eksploatowanego składowiska odpadów jest zarządzający nim. Z reguły to także adresat decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska. Przyjąć należy, że obowiązek ten materializuje się z chwilą zaprzestania eksploatacji lub gdy jego prawidłow[...]
6
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 3 36-37
PL Składowiska popiołów i żużli z elektrowni i elektrociepłowni, hałdy górnicze, składowiska odpadów komunalnych są źródłem zanieczyszczeń pyłowych powietrza. Stopień ich oddziaływania jest bardzo zróżnicowany, gdyż zależy od technologii składowania, konserwacji składowiska, jego zabezpieczenia i innyc[...]
7
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 4 47-58
PL Likwidacja zagrożenia zdrowia ludzi i środowiska naturalnego od skutków produkcji przemysłowej oraz błędów dokonanych w przeszłości, to jeden z głównych problemów naszego wejścia do wspólnoty europejskiej, Haslo "Wejścia do Unii", traktowane jest tu jako spełnienie wysokich wymagań cywilizacyjnych i[...]
8
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 3 43-44
PL Konstrukcje posadowienia i wielowarstwowego systemu uszczelniającego w podstawie składowisk odpadów.
9
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 10 64-65
PL Dzięki działalności naszego Zakładu na wysypisko w ubiegłym roku nie trafiła taka ilość odpadów, która zajęłaby powierzchnię hektara i gruba na jeden metr.
10
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 4 36-36
PL W Niemczech przepisy definiują ściśle konstrukcje systemów pokryć składowisk. Trzeba tu zaznaczyć, że system uszczelnienia wg TA-Siedlungsabfall odnosi się do odpadów, w których w momencie składowania zawartość części organicznych nie jest większa niż 5% i ich wytrzymałość na szybkie ścinanie wynosi[...]
11
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 3 48-49
PL By składowisko odpadów funkcjonowało zgodnie z przepisami prawa i było bezpieczne dla środowiska, musi spełniać szereg wymogów formalnych. Jednym z nich jest przeciwdziałanie rozszczelnieniom (red.).
12
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 11 32-33
PL Nieprzestrzeganie przez zarządzającego składowiskiem odpadów instrukcji jego eksploatacji może być brzemienne w skutkach. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wstrzymał prawomocną decyzją użytkowanie zlokalizowanego niedaleko Poznania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i ob[...]
13
100%
Przegląd Budowlany
EN Solutions examples of dumping ground trough tightening execution, which can fully guaranty tightness and assuring safety against any fluid leakage from dumping grounds to underground waters.
14
100%
Przegląd Komunalny
2004 nr 4 33-35
PL Spory nad wyższością wolnej konkurencji nad regulacjami porządkującymi rynek, czy też na odwrót, są codziennością nie tylko dla teoretyków ekonomii. Jednak, podczas gdy spory naukowców mało kogo obchodzą, przedsiębiorcy z branży komunalnej ciężką rękę rynku odczuwają na własnej skórze. A zwłaszcza w[...]
15
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 9 384-387
EN Examples of modern sealed covers with suface draining of precipitation waters for city and industrial dumps. Characteristics of sealing mats.Criteria for choice of dumps' covers' sealings.
16
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 4 3-5
17
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 4 1-2
18
100%
Karbo
1999 Nr 11 392-398
PL Omówiono projektowanie, budowę i eksploatację składowisk odpadów. W procesie tym należy wykorzystywać tereny zdegradowane o najmniej-szej wartości dla gospodarki. Kryteria takie spełnia większość terenów górniczych po eksploatacji węgla kamiennego. Przedstawiono zagroże-nia, wynikające z faktu budow[...]
EN The article discuses designing, construction and exploitation of waste stockpiles. Degraded areas of the least value for economy should bee dust for stockpiling. Such criteria are fulfilled by majority of mining areas after exploitation of hard coal. The paper presents hazards resul-ting from the fa[...]
19
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 2 34-34
PL Prawo polskie formułuje dwie definicje składowiska odpadów, obie dość lakoniczne (w porównaniu do tych zawartych w dyrektywie 99/31/WE). W konsekwencji o rzeczywistym zakresie znaczeniowym tych pojęć musi zadecydować analiza systemowa.
20
100%
Karbo
1999 Nr 10 343-350
PL Omówiono charakterystykę obiektów projektowania geotechnicznego, jak i uwarunkowania lokalizacyjne. Poprawny wybór lokalizacji skła-dowiska odpadów powinien uwzględniać aspekty topograficzne, geologiczne i geotechniczne, zagospodarowania przestrzennego, demograficz-ne i społeczne.
EN The article discusses the characteristics of objects of geotechnical designing and location conditions. The right selection of a location for wastes storage should take into account the topographical, geological and geo-technical aspects of spatial management as well as demographic and social aspect[...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last