Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 177
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skład fazowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Cement Wapno Beton
PL Zbadano beton w wieku 90 lat metodami dyfrakcyjnej analizy rentgenowskiej i analizy termicznej. Wyniki badań pozwoliły na oznaczenie jakościowe i ilościowe jego składu fazowego. Uzyskane wyniki mogą być pomocne przy ocenie jakości starych betonów.
EN A piece of Portland cement concrete, cast in 1905, was examined. The quantitative phase composition of this concrete was determined by X-ray diffraction method. The qualitative phase composition of the cement paste in this concrete was determined basing on the amounts of water bound in cement hydrat[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań procesu azotowania żelaza Armco. Materiał ten poddany został azotowaniu jarzeniowemu zarówno na katodzie jak i na podłożu odizolowanym od katody i anody czyli w tzw. potencjale plazmy wyładowania jarzeniowego. Procesy azotowania przeprowadzono na urządzeniu do obró[...]
EN In this work the results of plasma nitriding process of Armco iron under glow discharge conditions are presented. Nitriding processes were performed by using glow discharge system with water-cooled anode. Two variants of treatment were applied. In first (I) the parameters were as follow: temperature[...]
3
88%
Materiały Budowlane
2011 nr 12 27-30
4
88%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań tytanowych warstw tlenkowych uzyskanych w procesie fluidalnej obróbki cieplnej. Przeprowadzone badania z zastosowaniem mikroskopii świetlnej oraz skaningowej pozwoliły na określenie mechanizmu tworzenia warstw tlenkowych dla różnych parametrów obróbki. Ponadto w pr[...]
EN In this paper results of investigation of titan oxide coating in fluidized bed are presented. The investigation with the aid of light and scanning micro-scopes have determined the mechanism of oxide coatings formation for the different parameters of fluidized bed treatment. The phase composition of [...]
5
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 12 13-15
EN The use of fluidised-bed boilers caused the appearance of new wastes of different composition and properties in relation to wastes from conventional boilers. As a result of fuel combustion in fluidized-bed boilers arises by-products, such as: fly ashes, bottom wastes, unburned carbon and unreacted s[...]
6
75%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 3 52--56
PL Na tle krótkiej charakterystyki rozwoju górnictwa i hutnictwa rudnego na Górnym Śląsku, scharakteryzowano żużle hutnicze po produkcji żelaza, cynku i ołowiu. Szczególną uwagę poświęcono ich specyficznym składnikom fazowym, których skład chemiczny, z uwagi na liczne domieszki w strukturze wewnętrznej[...]
EN This paper presents the characteristics of metallurgical slags as by-products of iron, zinc and lead production in the light of a short description of ore mining and metallurgy in the Upper Silesia, Poland. Particular attention was paid to the slag’s specific phase components which chemical composit[...]
7
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Przeprowadzono analizę przyczyn zmiennych poziomów kumulacji ołowiu w nawarstwieniach historycznych Małego Rynku w Krakowie, dokonaną na podstawie badań fizyko-chemicznych próbek gruntu pochodzących z dwóch profili a pozyskanych w trakcie badań archeologicznych w 2007 roku. Badania ujawniły dużą zmi[...]
EN On the base of physic-chemical study of the ground samples, coming from two profiles of historical sequence layers, exposed within archaeological excavations conducted in 2007, the analysis of the reasons of Pb concentration variability, have been carried out. Analytical samples constitute grain fra[...]
8
75%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 2 67-75
PL Stopy cyna-nikiel stanowią interesujące materiały powłokowe dla różnych zastosowań. Powłoki elektrolityczne o zawartości %asymp; 50% at. Ni, wydzielone z roztworów fluorkowo-chlorkowych, zwane jako materiał jednofazowy (Ni-Sn), były przedmiotem badań wielu autorów. W niniejszej pracy przeprowadzono [...]
EN Tin - nickel alloys are promising materials to be used for different applocations. Coatings with ≈ 50 at % Ni known as a single - phase material (NiSn) electrodeposited from fluoride – chloride bath have been examined by numerous authors. In this paper phase composition of electrolytic Sn-Ni c[...]
9
75%
Materiały Budowlane
2008 nr 10 38-39
10
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Głównym celem pracy była ocena wpływu procesu natryskiwania oraz powierzchniowej obróbki przetopieniowej na charakter przemian fazowych w złożonych kompozycjach tlenkowych na bazie Zr02 naniesionych na podłoże stali X5CrNil8-10 metodą natryskiwania plazmowego i przetopionych za pomocą lasera C02 ora[...]
EN The primary objective of the study was the assessment of the influence of the spraying process and surface remelting processing on the nature of phase transformations in complex oxide compositions on a Zr02 base, executed on X5CrNi 18-10 steel using the method of plasma spraying and remelted by mean[...]
11
75%
Materiały Budowlane
2007 nr 10 30-31
12
75%
Materiały Budowlane
1999 nr 6 156-159
13
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN A methodology for characterizing the phase composition of aggregates floating inside an industrial separation cell (based on the Luba Tube Sampling Technique, LTST) is presented. The LTST enables observation and recording of phenomena occurring inside a processing vessel by guiding a flux of floatin[...]
14
75%
Cement Wapno Beton
PL Zbadano wpływ różnych domieszek, a mianowicie: upłynniającej, opóźniającej wiązanie i przyspieszającej wiązanie oraz mikrokrzemionki na proces hydratacji dwóch cementów o różnym składzie fazowym. Stwierdzono, że intensywność działania domieszek oraz mikrokrzemionki zależy w poważnym stopniu od właśc[...]
EN The effect of various admixtures, namely: plastifying-, set retarding- and set accelerating admixture and of microsilica upon the hydration process of two cements with different phase compositions was investigated. It has been stated that the effectivity of admixtures and of microsilica depends in a[...]
15
75%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2012 nr 452 87--100
PL Badania mineralogiczne żużli stalowniczych dostarczają informacji na temat faz powstających w piecu hutniczym. Ich skład chemiczny często jest bogatszy od ich naturalnych odpowiedników, tworzą one zróżnicowane formy będące wynikiem zmienności warunków krystalizacji ze stopu żużlowego. Wpływa to na t[...]
EN Mineralogical research on iron slags provides information on the phases that come into being in metallurgical furnaces. Their chemical composition is often richer than that of their natural counterparts; they create diverse forms resulting from the variability of crystallization conditions of a slag[...]
16
75%
Cement Wapno Beton
PL Badanie przyspieszoną metodą ASTM C1260 zapraw z dodatkiem opalu wykonanych z trzech cementów: portlandzkiego, portlandzkiego z dodatkiem popiołu lotnego i portlandzkiego z żużlem wykazało, że reakcja alkaliów z opalem ma różny przebieg. W przypadku cementu portlandzkiego bez dodatków powstaje żel k[...]
EN Accelerated test according to ASTM C1260 of mortars with opal addition and prepared from three cements: Portland Cement as well as this cement with fly ash and slag has reviled differences in the reaction of alkalis with opal. In case of Portland Cement gel of sodium silicate is formed which transfo[...]
17
75%
Cement Wapno Beton
PL Przeprowadzono badania dwóch rodzajów przemysłowych granulowanych żużli wielopiecowych aktywowanych Na2CO3, szkłem wodnym sodowym lub NaOH, w celu możliwie pełnego scharakteryzowania właściwości zaczynów żużlowych aktywowanych alkaliami. W badaniach zastosowano skaningową mikroskopię elektronową w ś[...]
EN Investigations on two types of industrial granulated blast furnace slags activated with Na2CO3, sodium water glass or NaOH have been carried out. In these investigations environmental scanning electron microscopy, infrared spectroscopy and nuclear magnetic resonance have been used. It has been found[...]
18
75%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono czynniki wpływające na mielność klinkieru cementowego, materiału najtrudniej przemielającego się w całym procesie technologicznym wytwarzania cementu. Są to przede wszystkim skład fazowy klinkieru, jego porowatość i warunki procesu technologicznego. Przedstawiono metody oznaczania mielności[...]
EN The factors influencing the grindability of cement clinker, material the most hard to be ground in the whole technological process of cement manufacturing, are discussed. It is in the first place the phase composition of clinker, its porosity and the technological process. The methods of grindabilit[...]
19
75%
Szkło i Ceramika
2015 R. 66, nr 4 21--23
PL W pracy przedstawiono wyniki wytwarzania mullitu o składzie wyjściowym (3Al2O3 · 2SiO2) syntezowanego z tlenku glinu o uziarnieniu nanometrycznym oraz amorficznego dwutlenku krzemu. Otrzymane wyniki porównano z efektami syntezy mullitu z surowców o uziarnieniu mikrom[...]
EN The paper presents interpretation of results mullite the base composition (3Al2O3 · 2SiO2) which have been synthesized from nanometer size alumina and amorphous silicon dioxide. The results were compared to the effects of the mullite synthesis from micrometer size ra[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2004 Z. 25 45-53
PL Celem pracy było wykonanie badań struktury i składu fazowego betonów lekkich, różniących się jakością powierzchni lekkiego wypełniacza oraz zbadanie składu fazowego zaczynów cementowych. Przy zastosowaniu analizy termicznej (DTG, DTA i TG) oznaczono wzajemne proporcje ilościowe składników w stwardni[...]
EN The paper presents examinations of structure and phase composition of light-weight concretes with spherically hardened polystyrene granules as an aggregate. The aggregate has been developed in Bialystok University of Technology. Thermal analysis (dtg, dta and tg) was applied in order to determine qu[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last