Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 599
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skład chemiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 4 273--280
PL W artykule podjęto problematykę przewidywania składu chemicznego produktów spalania różnych gatunków węgli, a mianowicie węgla kamiennego oraz brunatnego w atmosferach modyfikowanych tlenem za pomocą metod numerycznych. Symulacje numeryczne wykonano przy użyciu profesjonalnego oprogramowania CHEMKIN[...]
EN In this paper was taken the issue of predicting the chemical composition of the combustion products of different coals species, namely coal and lignite in the atmospheres of oxygen modified using numerical methods. Numerical simulations were performed using professional software CHEMKIN-PRO. Boundar[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono strukturę oraz skład chemiczny cienkich warstw Al-Mg osadzanych techniką ablacji laserowej. Jako materiał wyjściowy (tarcza) wykorzystano stop ß-Mg2Al3 o składzie chemicznym: 39,09% at. Mg i 60,91% at. Al. Warstwy były nakładane za pomocą lasera QS-Nd:YAG (^ = 355 nm) na pod[...]
EN In this work, the PLD technique was used to grow AlMg thin films from a B- Mg2Al3 target with nominal composition 39.09 wt. % Mg and 60.91 wt. % Al. In the paper the study of B-Mg2Al3 thin films deposited using the pulsed laser deposition are carried out. The AlMg thin films were prepared on Si (100[...]
3
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
4
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy prezentowane są wyniki badań nad ulepszeniem powszechnie stosowanych narzędzi skrawających z węglików spiekanych, mającym na celu przedłużenie czasu trwałości narzędzia i eliminowanie zanieczyszczania obrabianego materiału przez narzędzie skrawające. Takimi narzędziami można obrabiać stopy o[...]
EN In this work there are presented results of research on improving commonly used cemented carbide cutting tools, seeking t o improve tool’s lifetime and to eliminate pollution of cut material by the tool. Such tools can be used for machining controlled composition alloys, such as essential for produc[...]
5
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu składu chemicznego oraz obróbki cieplnej na strukturę, jednorodność umocnienia i odporność na zużycie erozyjne stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al. Badania prowadzono na intermetalach Ni3Al z dodatkami stopowymi boru, cyrkonu chromu, molibdenu i żelaza[...]
EN Analysis of the influence of chemical composition and the homogenisation treatment parameters on structure, strengthening uniformity and erosion resistance of the Ni3Al intermetallic alloys are presented in this paper. Investigations of Ni3Al intermetallic alloys with addition of B, Zr, Cr, Mo and F[...]
6
100%
Warstwy
1999 nr 3 114-116
7
100%
Materiały Budowlane
2003 nr 10 37-38
8
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przeprowadzono pomiary własności mechanicznych (Re0.2, Rm, A5 i HV5) czterech stali FA typu 22Cr-5 Ni, różniących się zawartością węgla, azotu i molibdenu, wyżarzonych w temperaturach 1000, 1100 i 1200 stopni Celsjusza, a następnie chłodzonych w wodzie lub w powietrzu. Określono wpływ warunków przes[...]
EN Tensile properties (Re02, Rm, A5) and hardness (HV5) were determined in 22-5 type duplex stainless steels with various C (0.02-0.06%), (N 0.053-0.177%) and Mo (1.72-2.94%) contents after annealing at 1000, 1100 oraz 1200 degrees centigrade and water quenching or air cooling. Tensile properties of du[...]
9
100%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono kilka podstawowych zależności wiążących skład chemiczny cieczy wypełniającej pory z rodzajem cementu, zawartością alkaliów w cemencie i zawartością chlorków w stwardniałym zaczynie cementowym. Wykazano, że stosując metodę ekstrakcji próżniowej cieczy wypełniającej pory można nie tylko uzysk[...]
EN Several basic dependencies relating the chemical composition of pore solution with cement type, alkali content in cement and chloride content in hardened cement paste are discussed. It is shown, that the method of vacuum extraction of pore solution allows not only to obtain the data relating to conc[...]
10
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
2000 z. 11 3-108
PL Przedmiotem rozprawy jest ilościowa mikroanaliza rentgenowska faz mniejszych od strefy wzbudzenia promieniowania X, tj. mniejszych od rozdzielczości metody (cienkich warstw, małych cząstek, obszarów leżących przy granicy dwóch faz o różnym składzie chemicznym). W pracy wykazano, że zależności umożli[...]
EN The subject of the present thesis is a quantitative X-ray microanalysis of phases smaller than X-ray excitation volume i.e. smaller than the resolution of the method (thin coatings, small particles, areas close to the boundary of two phases of different chemical composition). It is shown that expres[...]
11
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem projektu było opracowanie i wytworzenie materiałów przeznaczonych na nowe i będące w ofercie IMZ, ale wyczerpane, wzorce składu chemicznego. Nowe wzorce objęły: jedną stal o podwyższonej zawartości Al (8%) oraz dwie stale o łącznej podwyższonej zawartości Al (do 9%) i Mn (do 30%).
12
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Praca wykonana została na potrzeby Zespołu Procesów Surowcowych Instytutu, w ramach rozpoznania alternatywnych materiałów z przemysłu zbożowego pod kątem możliwości ich pozyskania, zbadania właściwości fizykochemicznych i określenia potencjalnych obszarów zastosowania. Celem pracy było opracowanie m[...]
13
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 337--350
EN Research on landfill leachate proves that technical activities conducted on the site of the landfill of municipal waste: permanent compaction of waste, making strata between individual layers of waste, landfill degassing, partial reclamation of landfill quarters and landfilling of partially segregat[...]
14
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Materiały używane w konstrukcjach dla przemysłu spożywczego winny charakteryzować się wysoką wytrzymałością mechaniczną przy spełnieniu wymagań sanitarno - higienicznych. Główne grupy stali austenitycznych: 18/8 oraz 17/14+Mo, stosowane najczęściej w budowie maszyn dla przemysłu spożywczego, posiada[...]
EN Materials used for constructions in food processing industry should meet mechanical specifications and sanitary requirements. The most often used steels AISI304 and 316L have similar mechanical characteristics, but the corrosion resistance of 316L stainless steel is considerably better. On the other[...]
15
100%
Inżynieria Biomateriałów
16
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Praca zawiera wyniki badania zużycia warstw azotowanych na staliwie o zróżnicowanym składzie chemicznym -szczególnie dotyczy to zróżnicowanej w szerokich granicach zawartości Cr w staliwie [1,2]. Badania przebiegu zużycia przez zacieranie wykonano przy pomocy próby w układzie trzy wałeczki -stożek [...]
17
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz wpływu składu chemicznego stali na kształtowanie się rozkładu twardości w warstwie azotowanej. Skład chemiczny określono na podstawie stopowości stali, zawartości węgla w stali oraz tzw. sparametryzowanego współczynnika składu chemicznego.
18
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W roku 2001 badano próbki wód gruntowych pobieranych ze studzienek zlokalizowanych na polu doświadczalnym oraz ze studni wiejskich w Złotnikach k. Poznania. W wodach oznaczono pH, przewodność elektrolityczną właściwą (EC), NO3 NH4(+), K(+), Na(+), Mg2(+), Ca2(+). Wykazano przekroczenie norm zawartoś[...]
EN ln the year 2001 samples of ground water taken from water traps on experimental field Zlotniki as well as from dug wells of this village were analyzed. In the water electrolytic conduction (EC), pH and NO3, NH4(+), K(+), Na(+), Mg2(+), Ca2(+) components were investigated. Results showed over standar[...]
19
100%
Materiały Wysokoenergetyczne
2014 T. 6 72--77
PL Praca prezentuje nowe podejście do wstępnego etapu analizy zależności pomiędzy składem chemicznym materiałów wybuchowych (MW), a ich właściwościami. Dokonano, formalnie oczywistego, ale - ze względu na brak podobnego podejścia innych autorów - nowatorskiego podziału wszystkich możliwych typów składn[...]
EN This paper presents a new approach to the first stage of analysis of relationships between chemical composition of explosives (Ex) and its properties. It has been done, formally obvious, but – because of lack of similar approach of another authors – newly division of all possible types of components[...]
20
100%
Materiały Wysokoenergetyczne
2009 T. 1 89--94
PL Przeprowadzono badania eksperymentalne i analizę termodynamiczną produktów spalania prochu czarnego. Badania doświadczalne przeprowadzone zostały w komorze manometrycznej. Określono wartość siły prochu (fp) i wielkość kowolumenu (αp). Przeprowadzono analizę termodynamiczną produktów spalania. Określ[...]
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last